Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 28. april 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–NovoVemićprija-

vio jepoliciji da jenjegovog

sinaR. V. koji pohađa šesti

razredOŠ ,,MilevaLajović-

Lalatović“maltretiraoR. R.,

otacdječakakoji pohađa

istu školu, usljedčega jenje-

gov sinzadobiomodricena

stomaku i doživioveliki

stres. On smatrada školani-

jeuradila sve što je

potrebnoda zaštiti

njegovog sina, aporodica je,

kaže, dodatnopovrijeđena

jer razredni starješinanije

policiji ispričaopravuverzi-

judogađaja.

Vemić je novinarima juče

ispričao da se sve desilo u po-

nedjeljak, u holu škole, te da

ga je o događaju informisao

razredni starješinaM. K. tele-

fonom.

- U telefonskom raazgovoru

prije incidentaM. K. mi je ka-

zao da se desio problem sa

mojimsinom, zbognečega što

sedesilousubotu,tedajeR.R.

došao u školu zbog toga. Re-

kao sammudami pošalje broj

telefona dječakovog roditelja,

kako bih se izvinio ukoliko je

moj sin kriv. Interesovao sam

se i kakav se problem desio u

subotu.Nijesamgaodmahpo-

zvao. Nakon toga me je M. K.

opetpozvao i rekaoda je ,,onaj

đavo došao, udario je tvog si-

na, jasamihrazdvojioimakao

sam ruke sa njega“ – ispričao

jeVemić novinarima.

Kaže da se nakon toga odmah

uputio ka školi.M. K. ga je do-

čekaopasuposjetilipedagoga

koji jeprocijenioda slučaj tre-

ba prijaviti policiji.

- U policiji su svi dali izjave,

pri čemu je razredni ispričao

drugačiju priču od one koju je

meni ispričao.M. K. je promi-

jenio iskaz i kazao inspektoru

kako je vidio da je R. R. držao

za ruku mog sina. Dakle,

umjesto da je on skinuo ruke

R. R. sa mog sina, on je rekao

kakojevidiodagadržizaruku

–objašnjavaVemić,ističućida

je verziju koju je ispričao nje-

muM. K. ispričao još jednom

članukolektiva škole.

Motiv da roditelj R. R. dođe u

školu, kako tvrdi Vemić, je na-

vodniproblemkojisedogodio

u subotu. Tomprilikomse ne-

koliko dječaka šalilo na račun

R. R, a R. V. označen kao kri-

vac.

- Moj sin je dao iskaz da se u

subotu samo smijao šalama

kojesudrugidječaciupućivali

R. R. On se nije uključivao u

razgovor, već se samo smijao

šalama drugara. U ponedje-

ljak je majka od R. R. bila u

školi, da bi, kada je otišla, do-

šaonjensuprugkoji jemaltre-

tirao moje dijete. Ona se nije

požalila ni razrednom starje-

šini ni pedagogu. Kasnije, dok

je njen suprug maltretirao

moje dijete, izrekao je prijet-

nju „ovo ti je zadnjaopomena,

doći ću ti u kuću“ – kazao je

Vemić.

On ističe da je kao roditelj za-

brinut za bezbjednost svog

djeteta, jer ono što mu se do-

godilone smijeda sedogađau

obrazovnimustanovama. Slu-

čaj je, kaže, prijavio i Mini-

starstvu prosvjete, a nakon

reakcije iz tog resora odlučiće

koje ćedalje korakepreduzeti

upravnomsmislu.

S.DOKNIĆ

Iz uprave škole ,,Mileva Lajović-Lalato-

vić“ saopštili su juče da najoštrije osuđu-

ju incident. Kako su naveli, radili su po

zakonskimovlašćenjima, te nijesumogli

predvidjeti da će do incidenta doći.

- Nakon nemilog događaja, koji nijesmo

mogli predvidjeti, reagovali smo hitno i

u skladu sa zakonom. Odjeljenjski star-

ješina M. K. je pozvao roditelja učenika

R. V. dok je pedagog škole slučaj prija-

vio policiji, o čemu postoje materijalni

dokazi. Dakle, prvu reakciju je imala

škola, a ne roditelj učenika R. V., što

jasno pokazuje da se ne može govoriti o

neažurnosti i prikrivanju. Preduzete su i

sve vaspitno-pedagoške mjere: vanredni

roditeljski sastanak, vanredna sjednica

odjeljenjskog vijeća, vanredni sastanak

tima za prevenciju i postupanje u sluča-

jevima pojave nasilja u školi, uzimanje

izjava svih nastavnika koji mogu imati

informacije značajne za slučaj, o čemu

postoje relevantna dokumenta u arhivi

škole. Sva dokumenta su skenirana i

data na uvidministru Damiru Šehoviću.

Ustanovljena pravila (upisivanje kod

dežurnog učenika i najava dežurnoj rad-

nici) u pogledu ulaska roditelja ili drugih

lica u dvorište i prostorije škole u ovom

slučaju nijesu prekršena jer su roditelji

oba učenika ušli u školu poštujući proce-

duru. Niko ne može očekivati da roditelji

učenika ulaze u školu da bi ih ičimugro-

zili i da neće poštovati školu kao vaspit-

no-obrazovnu instituciju, ali i drugu kuću

njihove djece. Smatramo da roditelji kao

i nastavnici svojimponašanjemdaju

primjer djeci, kolektiv OŠ ,,Mileva Lajović

Lalatović“ najoštrije osuđuje svaki vid

nasilnog ponašanja, u nadi da se sličan

incident neće ponoviti – navodi se u

saopštenju škole.

Škola:Nijesmomoglipredvidjetidaćedoincidentadoći

NIKŠIĆ:

Novo Vemić obratio se policiji zbog incidenta uOŠ ,,Mileva Lajović-Lalatović“

Prijaviodamu je sin fizički

maltretiranuholuškole

NovoVemić

MOJKOVAC

– Turističku sezonu u svom kraju kao i prethodnih

deset godina, Mojkovčani će 1. maja zvanično otvoriti raftingom–

kajak spustomrijekomTarom, od „KampaRakočevića“domostova

ugradu.

U lokalnoj turističkoj organizaciji, koja priprema tumanifestaciju,

očekuju da će učestvovati stotinak zaljubljenika u rafting i kajak i

vodeTare, iz zemlje ali i okruženja. Spust će početi u 11 sati, a za sve

učesnikebićepripremljenručakkodstarog,kamenogmostanaTari.

- Svi koji vole rafting i kajak dobrodišli suna otvaranje turističke se-

zoneuMojkovcu-poručuju izLokalne turističkeorganizacije.

R.Ć.

KOTOR

–Društvoprijatelja

gradaPerasta,MZPerast i

Međunarodni festival klapa

,,Perast“uutorak, 1.majaor-

ganizujupučku feštu„Mađ“.

Riječ jeo staromobičajuPe-

raštana.

Proslava počinje rano ujutro

tako što mještani kite stablo

mladog hrasta kao znak vese-

lja radi početka najljepšeg

proljećnog mjeseca, a znači i

nadu u bolje sjutra. Običaj je

da posljednji mladoženja iz

mjesta bere stablo hrasta i po-

stavi ga na centralni trg ispred

crkve Svetog Nikole. Stablo

mještani okite flašicama mli-

jeka, vina, suvim kolačima i

raznobojnim trakama. Nakon

kićenjaMađa, povorka građa-

na, uz pratnju tamburaša i ve-

selo pjevanje, pravi đir s kraja

na kraj Perasta, budeći ostale

Peraštane, koji su dužni da im

sepridružeuzajedničkomve-

selju, koje se obavezno okon-

čava druženjemu lokalnoj ka-

fani, uz neizbježnu prigodnu

bijelu kafu i koromane (suve

kolače).

Nekada se Mađ kitio duž cije-

logMediterana,međutimdanas

sekiti samouPerastu, zahvalju-

jućiDruštvuprijateljagradaPe-

rasta koje je zadnjih petnaestak

godina ponovo je oživjelo ovu

manifestaciju.

S.M.

Peraštani slave ,,Mađ“

SVI SUDOBRODOŠLI:

Sa

prošlogodišnjeg ra inga

Mojkovčani 1. maja otvaraju sezonu

RaftingTaromi

ručakkodmosta

Kotorska fešta

KOTOR

-Tenderza izvođenje

radovanadrugoj fazi rekon-

strukcijezatvorenogbazena

,,NikšaBućin“bićeraspisanu

narednih15dana.Posaoobu-

hvatasvepreostaleradove,

njihovavrijednost je

4.000.000, arokzazavršetak

osammjeseci.Zbogpoveća-

nogbrojapozicijeradova i

procjenjenevrijednostiuod-

nosunastari, potrebno jeras-

pisati gana37dana.

To je saopšteno iz Direkcije za

uređenje i izgradnjuKotora. Ri-

ječ je zapravo o odgovorima na

pitanjakojejeuimegrađanana-

konprotestaodržanog13. aprila

Direkciji uputio upravnik baze-

naZoranPajović.

PROCJENE

Iz te ustanove saopštili su da je

prethodnatenderskaprocedura

za odabir izvođača druge faze

20. aprila u potpunosti ponište-

na. Procijenjena vrijednost tog

tenderabilaje2.500.000eurasa

tehničkim rokovima izvođenja

odpetmjeseci.

Prema planu, rekonstrukcija

bazena treba da se odvija u tri

faze.Radovisuzapočeti15.apri-

la, bilo jepredviđenodaprva fa-

zabudezavršenau junu, ali je to

urađeno tekuoktobru. Za spro-

vođenje druge faze prijavilo se

nekolikofirmi.Komisijajeusta-

novilagreškukodrangiranja,pa

je prihvaćena žalba firme ,,Er-

lang“ koja je izvodila prvu fazu

rekonstrukcije. Direkcija javnih

radova predlagala je da se pro-

blemriješi raspisivanjemnovog

tendera pod novim uslovima

koji, pored ostalog podrazumi-

jevajudanemaulaganjažalbi.

Do sada je završen krovni dio,

pjeskarenje i osnovne stvari.

Ostalo je da se uradi glavni dio

drugefazekojaobuhvatasistem

grijanja i vode, filtriranje vode,

automatsku hlorizaciju, venti-

laciju i dioza svlačionice.

TRENINZI

Završetkomdruge faze stvorili

bi se uslovi za održavanje tre-

ninga, upis novih članova, kon-

tinuitet za razvoj vaterpolo

sporta uKotoru za klubove Pri-

morac i Kataro. U ta dva kluba

nije upisan nijedan novi pola-

znik,avišeod300djeceizKoto-

ranatreningeputujeususjedne

gradove.

Vlada je iz budžeta ove godine

za realizaciju druge faze izdvo-

jila700.000eura.

Bazen „Nikša Bućin“, sagrađen

solidarnošću građana Kotora,

otvorenje1984.godine.Njegova

površina je 5.978 kvadratnih

metara.

M.N.

Predsjednik opštine Kotor

Vladimir Jokić najavio je

da će opština izaći u susret

intenziviranju radova na

bazenu i u slučaju da se oni

poklope sa periodom zabra-

ne gradnje.

- Gospodi iz Direkcije za

javne radove Crne Gore

rekao samda, onogmomen-

ta kada se uđe u radove, ne

moraju da razmišljaju o tome

da li je građevinska sezona u

Kotoru u toku ili ne, da ćemo

kao lokalna uprava, s obzi-

romna vitalni interes završa-

vanja objekta, učiniti sve što

je do nas i dati sve dozvole

da se radovi odvijaju - kazao

je Jokić.

On je za Radio Kotor kazao

da nema loše komunikacije

lokalne uprave sa Direkcijom

za javne radove Crne Gore,

kao i da to svakako nije

razlog ni uzrok čekanja da se

konačno završe radovi.

Jokić:Zabranagradnjenećevažitizabazen

RADOVI ĆETRAJATIOSAMMJESECI

: „NikšaBućin“

KOTOR:

Za rekonstrukcijubazena „Nikša Bućin“ biće raspisannovi tender

Druga fazakoštaće

četirimilionaeura

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napa-

janje električnom energijom

u Nikšiću i na Cetinju. Za

vrijeme praznika, 1. i 2. maja

nisu predviđena planska

isključenja struje, a u slučaju

vanrednih okolnosti biće

angažovane dodatne ekipe.

Cetinje:

od 8 do 18 sati Ćekli-

ći, Resna, Bjelice, Cuce, Čevo

i Lastva Čevska, Njeguši i

Žanjev Do.

Nikšić:

od 8 do 15 Ulica Voja

Deretića, djelovi ulica Vuka

Karadžića i Milice Vučinić,

zgrada MUP-a, zgrada ,,ŠIK

Javorka“.

I.T.

Danas

radovi na

Cetinju i

uNikšiću

CEDIS