Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 27. april 2018.

Društvo/Hronika

zala jeUrbonaviciute.

Šefica kancelarije Svjetske

zdravstvene organizacije u

Crnoj Gori Mina Brajović re-

kla jeda jealarmantnodase70

do80procenata zdravstvenog

budžeta zapravo odliva na

zbrinjavanje hroničnih neza-

raznih bolesti, poručivši da je

ulaganje u prevenciju zapravo

put zdravlja.

Ona je istakla da su u Crnoj

Gori popravljeni određeni vi-

talni zdravstveni indikatori

kaošto jeproduženjeočekiva-

nog trajanja života.

Konferencija je završni doga-

đaj projekta „HealthUP - Do-

prinos organizacija civilnog

društva jačanju partnerskog

dijaloga i saradnje izmeđuvla-

dinog i nevladinog sektora u

oblastizdravstva“kojirealizu-

ju NVO CAZAS, SOS telefon

za djecu i žene žrtve nasilja

Podgorica i Udruženje Rodi-

telji,apodržavaDelegacijaEU

uCrnoj Gori.

Sl.R.

PODGORICA

- Nema ni-

kakvih promjena u režimu

prelaska državne granice

za državljane Srbije iz ove

države u Crnu Goru, poru-

čili suizUpravepolicijepo-

vodom interesovanja više

medija iz Republike Srbije,

kao i državljanaCrneGore.

- Kao i do sada, državljani

Srbije mogu prelaziti dr-

žavnu granicu sa Crnom

Gorom sa važećom ličnom

kartom ili pasošem. Dakle

konkretno, kao što je to i do

sada bio slučaj, državljani

RepublikeSrbijemoguula-

ziti,prelazitiprekoteritori-

je i boraviti uCrnoj Gori do

90 dana sa važećom put-

nom ispravom, odnosno

pasošem bez vize. Držav-

ljani ove države mogu ula-

ziti,prelazitiprekoteritori-

je i boraviti uCrnoj Gori do

30dana sa važećomličnom

kartom, odnosno drugom

ispravomna osnovukoje se

može utvrditi njihov iden-

titet i državljanstvo - navo-

de u saopštenju.

Putovanje maloljetnih lica

državljana Republike Srbi-

je – ulazak u Crnu Goru se

takođe nijemijenjao.

N.K.

PODGORICA

- SlikarRajko

Todorovićpredložen je za

predsjednika žirija zadodje-

luTrinaestojulskenagrade.

To jeodlučenona jučerašnjoj

sjednici Administrativnog

odborakoji je taj prijedlog

proslijedioSkupštini Crne

Gore.

Odbor je ranije uputio poziv

klubovima poslanika da dosta-

veprijedlogekandidatazaime-

novanje predsjednika žirija za

dodjeluTrinaestojulske nagra-

de.

Todorovića je predložio Klub

poslanika Socijaldemokrata i

Liberalne partije.

Prema Zakonu o državnimna-

gradama, žiri imapredsjednika

i četiri člana, koji se imenujuna

četiri godine.

Sl.R.

PODGORICA

-Osnovni sud

uPodgorici djelimično jepri-

hvatio tužbupredsjednika

Građanske alijanseBorisa

Raonića i presudomnaložio

damu izvršnadirektorica

Centra za građanskoobrazo-

vanjeDaliborkaUljarević

isplati 700eura zbogpovrede

časti i ugleda.

Kako su prenijeli portal, Ulja-

rević je presudom obavezana i

da plati i 363 eura za troškove

postupka.

Sud je odbio tužbeni zahtjev

kojim je traženo da Uljarević

isplati Raoniću, po osnovu na-

knade nematerijalne štete,

usljed pretprljenih i budućih

duševnihbolova, zbog povrede

časti i ugleda 4,3hiljade eura.

-Odbijasetuženizahjtevkojim

je traženoda seobaveže tužena

da javno objavi presudu, kao

neosnovan - navodi se u presu-

di, koju je Raonić proslijedio

medijima.

Raonić je tužio Uljarevićku

zbog dva teksta objavljenim u

Danu iz 2012, pod naslovima

„Raonić Vladin trojanski konj“

i „Raonić nije MANS-u ni do

koljena“.

-Tužilac jenaveoda je tuženau

timtekstovima iznijela niz nei-

stinitihiuvredljivihnavodako-

ji su imali za cilj da povrijede

njegovu čast i ugled - navodi se

uobrazloženjupresude.

R.D.

štitabolja,

prisutna

Todorovićpredloženza

predsjednikažirijaza

Trinaestojulskunagradu

RajkoTodorović

Daliborka

Uljarević

Granica

seprelazi i

sa ličnom

kartom

Granični prijelazDobrakovo

Nema promjena za

ulazak državljana

Srbije u Crnu Goru

Boris

Raonić

PODGORICA

– Kineski državljanin R.W. (43),

koji je radio na izgradnji autoputa primljen je

juče oko 18.30 sati u Klinički centar Crne Gore

bez znakova života.

Iz policije nijesu saopštili pod kojimokolnostima

je poginuo. Uzrok smrti znaće se nakon obduk-

cionmog nalaza. Ovo je četvrti smrtni slučaj od

početka izgradnje autoputa.

C. H.

Radnik

poginuo

na izgradnji

autoputa

NIKŠIĆ

–Policija traga za

MarkomRistićemzbog

sumnjeda je sa sugrađani-

nomŽeljkomJovanovićem

u srijeduoko 16.00uUlici

BajaPivljaninapucaonaPa-

vlaZečevića (32) izNikšića,

vođunavijačke grupe „Cr-

nogorci Jug“.

Jovanović je uhapšen samo

nekoliko sati nakonpucnjave i

njemu je određeno zadržava-

nje nakon saslušanja u Višem

državnom tužilaštvu. Jovano-

vićusenateretstavljakrivično

djelopokušaj ubistva.

Motiv počinioca da pucaju na

vođunavijača„CrnogorciJug“

i dalje je nepoznat javnosti, a

slučaj je preuzelo Više držav-

no tužilaštvouPodgorici.

Zečević imaprostrijelnoj ranu

lijevešakeinijemuživotugro-

žen.

Njemu je u oktobru prošle go-

dine zapaljeno vozilo „reno

senik“ na parkingu ispred

zgrade u Ulici 4. crnogorske

brigade podTrebjesom.

S.D.

Ulicaukojoj je ranjenZečević

Dan nakon ranjavanja Pavla Zečevića u Nikšiću

Policija tragazaRistićem,

Jovanović zadržan

PODGORICA

–DvadesetčetvorogodišnjemMarkuŠoškića

izPlava i jedanaest godina starijemAleksandruKonataru

optuženimda su31.majauPlavuubili 84-godišnjuGordanu

Dašić, anjenog suprugaVuka (82) brutalnopretukli, produ-

žen jepritvor odlukomApelacionog suda.

Konataru i Šoškićuna teret se stavlja teškoubistvo.

Prema aktu Tužilaštva, Šoškić i Konatar se terete da su po pret-

hodnom dogovoru provalili u porodičnu kuću Dašića. Motiv

ovog teškog zločina bio je novac.

GordanaDašić preminula je od gušenja dok sunjenomsuprugu

polomljena tri rebra, podlaktica, ima više razderotina i podliva

po glavi i tijelu.

C.H.

BAR

– Dvadesetčetvorogo-

dišnji Baranin M. M. uhapšen

je zbog sumnje da je prije

mjesec napao sugrađanina A.

H. i naniomu teške povrede.

- M. M. se tereti da je 25.

marta 2018. godine oko

2.00 ujutro, počinio krivično

djelo u Baru, u naselju Zeleni

pojas. Osumnjičeni se tereti

da je poslije kraće verbalne

prepirke izički nasrnuo na A.

H. koji je nakon rvanja pao na

betonsku podlogu, a zatim

niz strminu – navodi se u

saopštenju policije.

M. M. će, uz posebni izvje-

štaj, kao dopunu krivične

prijave biti priveden tužiocu

u Osnovnomdržavnom tuži-

laštvu u Baru.

C. H.

Uhapšen Baranin

nakonmjesec potrage

Sugrađaninu

nanio teške

povrede

ŠoškićuiKonataru

produženpritvor

Odluka Apelacionog suda u slučaju

optuženih za ubistvo Gordane Dašić

CETINJE

- SlužbeniciOdje-

ljenjabezbjednostCetinje

su juče, postupajući naosno-

vuoperativnih saznanja,

pretresli stanR.A. (36) izCe-

tinja i zaplijenilimuniciju,

nož, lisice i sprej.

Kako je saopšteno iz policije,

oduzeti su lovački nož sa fu-

trolom,pepersprej,parmetal-

nih lisica bez ključa, 20 koma-

da pištoljskih metaka, sedam

komada metaka (puščanih) i

jedan lovačkimetak.

O događaju je obaviješten

osnovnidržavnitužilacuCeti-

nju koji će se naknadno izja-

sniti o kvalifikaciji djela, na-

kon izvršenihvještačenja.

- Službenici OB Cetinje, vršeći

pojačanu kontrolu bezbjedno-

sno interesantnih lica na terito-

riji opštine Cetinje, kontrolisali

su ukupno 15 i sankcionisali pet

bezbjednosnointeresantnihlica

–saopšteno je izpolicije.

C.H.

Kontrolisano 15 bezbjednosno interesantnih osoba

Pronađeni

municija,

nož, lisice...

SaprivođenjaoptuženogKonatara

Sa jedneod ranijih

akcijapolicije

Uljarević

daplati

Raoniću

700eura