Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 27. april 2018.

Društvo

PODGORICA

- Pacijenti su

uposljednjevrijeme zado-

voljniji kvalitetompruženih

zdravstvenihusluga, kakona

primarnom, sekundarnom,

tako i na tercijarnomnivou

zdravstvene zaštite–poka-

zalo je istraživanjekoje jeuz

podrškudelegacijeEvrop-

skeunije sproveoCentar za

demokratiju i ljudskaprava

početkomove godine.

Predstavnica NVO Cazas Sa-

nja Šišović je na jučerašnjoj

HealthUP konferenciji o po-

boljšanju saradnje i uspostav-

ljanju međusektorskog par-

tnerstva u domenu zdravlja u

Crnoj Gori navela da sa druge

stranezabrinjava toštooko40

odsto ispitanika ne zna kome

bi se obratilo ukoliko bi neko

njihovo pravo kao pacijenta

bilougroženo.

PRAVAPACIJENATA

- Oko 41 odsto ispitanika, čak i

ukoliko zna kome bi se obrati-

lo, smatra da njegova žalba ne

bi dovela do određenog rezul-

tata. To nam jasno ukazuje da

moramo unaprijediti sistem

zaštite prava pacijenata u Cr-

noj Gori i možda pronaći neki

drugimehanizamzapromoci-

ju institucije zaštitnika - rekla

je Šišović.

Ona se osvrnula i na podatke

koji se odnose na percepciju

korupcije istakavši da je više

od polovine ispitanika kazalo

da je, ili imalo situaciju, ili da

znanekogakojedaonovacne-

kome da bi mogao da ostvari

pravona zdravstvenuuslugu.

- Konkretno, na pitanje da li

znaju neki slučaj da je neko

nekome za neku uslugu u

zdravstvudaonovac19,3odsto

ispitanika jeodgovorilodazna

mnogo takvih slučajeva, 30,2

odstoispitanikajereklodazna

nekoliko takvih slučajeva, dok

je 28,8odsto ispitanika čuloza

takve slučajeve, ali nije imalo

lično iskustvo - rekla je Šišo-

vić.

SARADNJA

Direktorica Direktorata za

zdravstvenu zaštitu u Mini-

starstvu zdravlja Alma Dreše-

vić, istakla je da je zdravstveni

resor pokazao značaj nevladi-

nog sektora i važnost među-

sektorske saradnje kroz, kako

je rekla, obavezno učešće

predstavnika NVO u radnim

tijelima kao što su Nacionalni

koordinacioni savjet za alko-

hol, učešće u izradi Strategije

za mentalno zdravlje, Proto-

kola o prepoznavanju i pre-

venciji nasilja nad djecom u

saradnji saUNICEF-om.

Zamjenica šefa Odsjeka za sa-

radnju Delegacije Evropske

unije u Crnoj Gori Audrone

Urbonaviciute istakla je da je

ulogaorganizacijagrađanskog

društva u zdravstvenomsiste-

mu od ključne važnosti, jer te

organizacije, kako je rekla,

obično pružaju servise i pre-

ventivne programe, kojih ne-

ma uokviru sistema.

- Od ključne važnosti je da ra-

zvijemo jasne mehanizme za

saradnjuiodrživopartnerstvo

izmeđunacionalnih, državnih

institucija i organizacija gra-

đanskogdruštva.Zaštitaprava

pacijenata, kao jedna od naj-

važnijihoblastipoglavlja28, je

jedna od ključnih važnosti na

putudopridruživanjaEU-ka-

PODGORICA

–NevladinoudruženjeCen-

tarzaakademski integritetpredalo je juče

SenatuUniverzitetaCrneGorezahtjevza

formiranjestručnekomisijezaprovjeruau-

tentičnostimagistarskogradaAlekseBečića,

saopšteno juče izovogudruženja.

Iz Centra su kazali da su Senatu dostavili svu

relevantnu dokumentaciju za ovaj slu-

čaj, kao što jemagistarska disertacija

Bečića, rezultati softveraTurnitino

ovom radu, koji je pokazao 44 od-

sto poklapanja sa drugim radovi-

ma, te i njihove zaključke iz anali-

ze.

Naveli su da upoređivanjem tek-

stadisertacijeAlekseBečića i ra-

zličitih izvora, koji sunavedeni u

njihovoj publiaciji, zaključili su

dajeBečić„doslovnoprenosiodje-

love teksta iz različitih djela bez pri-

mjenepravila citiranja“. Topodefiniciji

dokumenta Univerziteta Crne Gore

„Metodika pisanog rada“, koji su kori-

stili u analizi, predstavlja plagijat.

J.B.

PODGORICA

–Savjetzavi-

sokoobrazovanje formirao je

komisijukoja je izradilanacrt

za izmjenedokumentaomje-

rilimaza izboruakademska

zvanjagdje je, izmeđuostalog,

ponuđenodaseti kriterijumi

proširenanačinštobi se, iz-

međuostalog, vrednovali ipo-

stignuti rezultatipojedinaca

prekoodređenihpatenata ili

objavljenihizvanrednihknji-

ga, odnosnomonografija.

Ovo je saopštio predsjednik Sa-

vjeta za visoko obrazovanje Sr-

đan Stanković na jučerašnjem

okruglom stolu u Crnogorskoj

akademiji nauka i umjetnosti

gdje se polemisalo omanjkavo-

stima aktuelnog akta koji je do-

nešen prije dvije godine. Stan-

ković je objasnioda sukrenuli u

izmjene ovog dokumenta iz ra-

zloga što se pokazalo da je nuž-

no proširiti određene reference

kojebi bilekriterijumza izboru

akademskozvanje.

- Kada samgledao staramjerila,

pogotovo za društvene nauke,

činilomi se da tu čak imamone-

kih nelogičnih zahtjeva – kazao

jeon.

IDEJE

Komisija,kojučinepredstavnici

državnog univerziteta, Univer-

ziteta Donja Gorica iMeditera-

na, predložila je, kako je ispri-

čao,danajznačajnijadostignuća

nemorajudabudupublikovana

urenomiranimčasopisama, već

treba da postoji mogućnost da

izvanredna naučno-istraživač-

ka dostignuća mogu da budu

saopštena i preko konferencija

ili naneki drugi način.

- To je ideja da se ukjuče citati u

okviru mjerila. Ukoliko je neki

rad, nezavisno od toga da li je

publikovanučasopisuilinegdje

drugo, zavrijedio veliku pažnju

naučne javnosti, ukoliko se in-

tenzivno koristi, ako to citiraju

ljudi, to treba da bude uključe-

no...Pritomeitutrebadaposto-

jimetrika–kazao jeon.

Radna grupa, takođe, predlaže

da pri izboru u akademska zva-

nja treba da se vrednuje i dosti-

gnuće pojedinaca kroz određe-

nioblikmeđunarodnesaradnje.

-Komponentaokojoj trebaraz-

mišljatitičeseljudikojidobijaju

neku prestižnu stipendiju, tipa

Fulbrajtove. Ljudi koji provedu

određeni period na nekim ino-

stranim institucijama gdje su u

saradnjisakolegamapublikova-

li određen broj radova, publika-

cija, na taj način prave sponu

naših univerziteta sa stranim.

Dosta je važno i ako su održali

predavanjazastudentena faku-

lettima–kazao jeon.

Kakojedodao,sjednestranetre-

ba zadržati prethodna mjerila,

odnosnodaseradovinaSCI listi

objavljuju, ali treba da budu re-

striktivniji što se tiče tehničkih i

prirodno-matematičkihnauka.

- Tamo imamo blizu 10.000 ča-

sopisa... Bila je idejada se taj dio

nekakosvedena3.000,odnosno

da se primarno gledaju časopisi

kojispadajuu50odstonajboljih

u određenoj oblasti za koju se

kandidat bira–kazao jeon.

Prije nego što se formiraju ko-

načne izmjene ovog dokumen-

ta, prema njegovim riječima,

potrebno je još jednom dobro

sveanalizirati.

- Moramo da napravimo nešto

štosenebimoglozloupotrijebi-

ti - istakao jeon.

PODACI

Akademik Zoran Rašović je,

međutim, saopštio da je stav

Predsjedništva CANU da treba

da se izradi novi akt.

-Važećiaktnijeodgovoriovisini

uzvišenog cilja koji je prilikom

donošenja postavljen. Ovaj do-

kument treba u svemu da zado-

voljava standrade struke – ista-

kao jeon.

I prorektor Mediterana Adis

Balotarekaojedaaktuelnikrite-

rijumi za izbor u akademska

zvanja osim radova koji su re-

prezentativni na SCI listama

trebada seprošire.

- Jedan kolega je izuzetno ino-

vativan. Ima svoju kompaniju,

biznis ideje i siguran samdane-

će napisati rad koji bi bio objav-

ljennaSCI

listi.Da

li je tomjeri-

lo? Svi smo obavezni da imamo

25odstopraksezastudente,ako

će jedržati? Ili ćemosvezavrša-

vati na nivou prezentacije i teo-

rije–kazao jeon.

Predsjednica Naučnog odbora

Univerziteta Crne Gore Irena

Orović saopštila je statističke

podatke izprethodne tri godine

vezane za promociju izbora u

zvanje i navela da je procenat

uspješnorealizovanihpromoci-

ja u više zvanje 2016. godine bio

84,3odsto, prošle81 odsto, aove

83,3odsto.

Odbor za obrazovanje CANU-a

dostaviće Savjetu prijedloge za

izmjeneaktaokriterijumimaza

izboruakademskazvanja.

N.Đ.

Savjet za visoko obrazovanje proširuje kriterijume za izbor u akademska zvanja

Vrednovaće i patente,monografije, citate...

Ideja je i da se

ukjuče citati u

okvirumjerila,

odnosno ukoliko

je neki rad,

nezavisno od toga

da li je publikovan

u časopisu ili

negdje drugo,

zavrijedio veliku

pažnju naučne

javnosti – najavio

je predsjednik

Savjeta za visoko

obrazovanje Srđan

Stanković

CAI predao zahtjev Senatu UCG

Komisijada ispita

autentičnost rada

AlekseBečića

Predstavljeni rezultati istraživanja zadovoljstva pacijenata

Zdravstvenaz

korupcija i dalj

SARADNJOMDOBOLJEGSISTEMAZDRAVSTVENEZAŠTITE:

Sakonferencije

PROŠIRITI KRITERIJUME:

Saokruglog stola

Univerzitet CrneGore

AleksaBečić