Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 27. april 2018.

Društvo

nova Javnog servisa - naveo je

Nikočević.

Kako smo objavili Delegacija

EU izdvojila je za sporni proje-

kat 111.878,54 eura, a CGO

12.430,95 eura. Uugovoru, koji

je potpisan 16. januara i traje 11

mjeseci, zaključno sa 19. de-

cembrom, a u koji smo imali

uvid, navedeno je da se odovog

novca izdvaja dio za honorare

zaposlenimauRTCG.

Na pitanje da li su zaposleni

sklapali ugovore o djelu za po-

sao koji po sistematizaciji već

obavljaju i da li su na taj način

neki novinari, urednici ili pro-

ducenti bili favorizovani u od-

nosu na ostale kolege iz RTCG,

Nikočević je prokomentarisao

dapostavljamotendecioznopi-

tanje, a da prethodno nijesmo

provjerili činjenice i da je izbor

novinara koji će učestvovati u

projektuinternaodlukaRTCG.

- U to se CGO nije miješao. U

radsuuključeninovinari sadu-

gogodišnjim iskustvom rada u

samojkući,kaoimlađinovinari

koji ovim projektom dobijaju

šansu da dodatno unaprijede

svoja znanja i vještine. Projek-

tompotpisanim između Dele-

gacije EU i CGO kao nosiocem

projekta, predviđen je rad na

istraživačkim pričama, dakle,

ne radi se o uobičajenomposlu

koji se inače obavlja u RTCG,

negoododatnomnaporuzapo-

šljenih uRTCGkoji su angažo-

vani kroz ovaj projekat. Proje-

kat ima za cilj da novinari koji

su prošli obuku za istraživačko

novinarstvo, a koristeći ta zna-

nja i vještine sistematičnije, te-

meljnije i kvalitetnije rade na

istraživačkim pričama, a što

uključujeistalnukomunikaciju

saprojektnimurednikomipro-

jektnimmentorom. Priprema

mustri za takve priče, istraži-

vački rad prije samog snimanja

u skladu sa pravilima istraži-

vačkog novinarstva, ali i rad sa

mentorom izlaze iz okvira nji-

hovoguobičajenogradajerjed-

nostavno zahtijevaju mnogo

veće vrijeme, posvećenost, na-

por i učenje - kazao je Nikoče-

vić.

PARTNERI

OnjenaveodajeRTCGangažo-

vao novinare i na ranijim pro-

jektima idasui oni bilidodatno

plaćeni.

- Razumijemo da to tada nije

bio predmet vašeg interesova-

nja jer vam nije smetalo ruko-

vodstvo RTCG kao sada, niti je

bioCGOnosilacprojekta.Vrije-

di ukazati na duple standarde i

pojedinih članova Savjeta koji

ovo sad nalaze spornim, ali i

medija koji u okviru svojih

kampanja protiv neistomišlje-

nikavlasti ovozloupotrebljava-

ju. To istodosta govori - zaklju-

čio jeNikočević.

Generalna direktorica Javnog

servisa Andrijana Kadija je u

izjavi za Pobjedu rekla da je

projekat koji su uradili sa CGO

podigaokvalitet priloga.

- Nikome nećemo dozvoliti, ni

partijamaninevladinomsekto-

rudautičenanas,asveštotreba

da se definiše na bolji način, mi

ćemo to uraditi kroz aneks.

Imaćemo jednaku distancu ka-

ko prema partijama, tako i pre-

ma civilnom sektoru. Partner

nam je EU i vjerujemda ni oni

nebiušliuprojekatkojibinaru-

šavaonezavisnostJavnogservi-

sa. Ovo jepartnerski odnos i ni-

kome nije u interesu da ga

naruši - rekla jeKadija.

Komentarišući aktuelnu situa-

ciju u Javnom servisu, pred-

sjednik Savjeta Agencije za

elektronske medije i generalni

sekretar Medijskog savjeta za

samoregulaciju Ranko Vujović

poručio je jučezaPobjeduda je

samo uCrnoj Gori „moguće da

DelegacijaEvropskeunijebude

sponzor otvorenog miješanja

jedna nevladine organizacije u

uređivačkupolitikuRTCG“.

IZNAJMLJIVANJE

- Samo uCrnoj Gori jemoguće

da ta ista Delegacija Evropske

unije tu istu nevladinu organi-

zaciju sponzoriše, da - kad se

većmiješa u uređivačku politi-

ku Javnog servisa - usput malo

po njemu promoviše i Kodeks

novinara. Iako ta ista nevladina

organizacija nema nikakve ve-

ze sa Kodeksomnovinara. Ina-

če je jedina veza pomenute ne-

v l ad i ne organ i zac i j e sa

medijimabila to što jepet godi-

na uspješno dezinformisala

građane Crne Gore o iznosima

koje država odvaja za medije.

Samo u Crnoj Gori je moguće

da se na javnomservisu rijetke,

brendirane autorske emisije

iznajmljuju nekom sa strane,

van kuće da ih uređuje za pare.

Kako je ovo svemoguće - pitao

jeVujović.

Neshvatljivomu je kakoposlije

višegodišnjih napora da se po-

većabudžetRTCGitimestvore

uslovi za profesionalan i neza-

vistan rad Javnog servisa dođe

u situacijuda se sada za relativ-

nomalonovceustupajupojedi-

ne emisije nekim nevladinim

organizacijama.

-RTCGjeuistomperiodusklo-

pio više ugovora o saradnji sa

različitim nevladinim organi-

zacijama, ali je samo jedna do-

bila ekskluzivno pravomiješa-

nja u uređivačku politiku

Javnog servisa. Postavlja se pi-

tanje zašto samo jedna? Da li

ovoznači da će i drugi, ne samo

nevladineorganizacije,moćiza

pare da uređuju Javni servis.

Šta ako su i pojedine političke

partijezainteresovanezasličnu

„misiju“?UCrnojGorisuodav-

nopobrkanemnoge kategorije,

ali ovo što se posljednjih dana

dešava prevazilazi sve - istakao

jeon.

K.JANKOVIĆ

PODGORICA

-Postignutini-

vorazvojazaštite i zdravljana

raduvažanjepokazatelj do-

stignutognivoadruštvenog

razvoja i socijalneodgovorno-

sti jednogdruštva–kazao je

ministarrada i socijalnogsta-

ranjaKemalPurišić.

On je otvorio panel diskusijuna

temu „Zaštita i zdravlje na radu

za sve aktere u procesu rada“

koju su pripremiliMeđunarod-

na organizacija rada, Uprava za

inspekcijske poslove, Udruže-

nje zaštite na radu i Ministar-

stvorada.

Zajednička briga poslodavca i

zaposlenog, kako je naveo Puri-

šić,jestezdravoradnomjestoza

sve zaposlene, prevencija po-

vreda na radu, profesionalnih

bolesti i bolesti u vezi sa radom,

poboljšanje uslova u kojima za-

posleniobavljajuradnezadatke,

kao i unapređenje zdravlja svih

učesnika radnogprocesa.

-Napredakdruštvakaocjelineu

ovojoblasti,prijesvegajeustva-

ranju dobre zakonske infra-

strukture koja reguliše prava i

obaveze poslodavaca i zaposle-

nih,jačajućinadzornekapacite-

te i uvodeći dobre prakse u ovu

oblast, što je značajno povećava

ličnu sigurnost zaposlenih, što

se ogleda u smanjenju povreda

na radu-dodao jePurišić.

Onjepodsjetiodakadajeupita-

nju normativna uređenost za-

štite i zdravljanaraduotišli smo

i korak dalje donošenjem Stra-

tegije za unapređenje zaštite i

zdravljanaraduzaperiod2016-

2020, kao i velikog broja podza-

konskihakata.Podsjetiojeidaje

Vlada odobrila zakon o izmje-

nama i dopunama Zakona o za-

štiti i zdravljuna radu.

DirektorUpravezainspekcijske

posloveAlijaKošuta jekazaoda

jedapodaci opovredamana ra-

du iz 2017. pokazuju smanjenje

od50odstouodnosuna 2007. u

kojoj je bio zabilježen najveći

broj povreda. Generalni sektre-

tar Saveza sindikata Duško Za-

rubicasmatradazaposleninije-

sudovoljnozaštićeni.

- Sa aspekta sindikata stanje za-

poslenih u zaštiti i zdravlju na

radu nije zadovoljavajuće, a na

toukazujubrojnepovrede,neu-

sklađenost opreme zaposlenog

sa propisanom zaštitom za ta

radnamjestapadolazidoozbilj-

nihpovreda.Nedavnosmoima-

li incidente sa fatalnim isho-

dom. Značajno je unaprijeđen

tekst zakona time što je predvi-

đena obaveza određivanja koo-

drinatorazazaštitunaradu-ka-

zao jeZarubica.

Generalni sekretar druge rad-

ničkeasocijacijeUnijesindika-

ta Srđa Keković smatra, tako-

đe, da je ova tema nepravedno

zapostavljena kako od države i

instuticja, tako i od poslodava-

ca, a onda u konačnom i zapo-

šljenih.

N.K.

PODGORICA

-CrnaGorau štokraćemroku trebadaubrza

sistemskounapređenje zdravstvenog sistemakakobi građa-

nimabilepružene zdravstveneuslugenanajvišemnivou–

kazao jepredsjednikVladeDuškoMarković.

On je na sastanku sa osnivačem, predsjednikom i izvršnim di-

rektoromkompanijeStewardHealthCareSystemkoja jenajve-

ći američki privatni operater zdravstvenih centara naveo i da

ovu potrebu dodatno pospješuju i rekordno povećanje dolaska

inostranih turista, predstojeće otvaranje hotelskih kapaciteta

renomiranihmeđunarodnih kompanija i sve intenzivnija inte-

resovanja respektabilnih investitora za ulaganja unašu zemlju.

DrRalfde laTore je, kako jesaopšteno izVlade, najavio još jedan

dolazakuCrnuGorukakobi nastavio razgovoreodogovorenim

modalitetima saradnje.

Sastanku je prisustvovao iministar zdravljaKenanHrapović.

- Čelnik kompanije Steward Health Care System, koja je lider

implementacije integrisanog modela pružanja zdravstvenih

usluga u SjedinjenimAmeričkimDržavama, ocijenio je veoma

pozitivnim investicione potencijale Crne Gore i iskazao spre-

mnost da partnerski sa Vladompokrene projekat unapređenja

efikasnosti i kvaliteta zdravstvenog sistemanaše zemlje –pišeu

saopštenju.

Mreža Steward Health Care System, čije je sjedište u Bostonu,

zapošljava oko 40.000 ljudi. U38 bolnica i 26 ustanova za hitnu

njegu opslužje oko 12 miliona pacijenata i prihoduje oko osam

milijardi dolara godišnje.

Sl.R.

osi otvorenom i slobodnom izražavanjumišljenja

Da CGO ima uticaj, zahva-

ljujući Ugovoru sa Jav-

nim servisom, na sadr-

žaje emisija očigledno je

i letimičnimpregledom

Fejsbuk stranice ove

nevladine organizacije.

Oni reklamiraju priloge

u emisijama RTCG koji

su odrađeni shodno

preporukama ove nevla-

dine rganizacije i, prema

ugovoru, ne mogu biti

emitovani bez pismene

saglasnosti CGO. Od više

slučajeva, objavljujemo

tri skrinšota koja potvr-

đuju uticaj na sadržaj

emisija TVMagazin i

Replika.

Potvrda

uticajana

sadržaj

emisija

ršimo

alnosti

gservisa

Urednica Replike Ratka Pavlović reagovala je na tekst koji

je objavljen u jučerašnjembroju Pobjede i rekla da nije

tačna interpretacija da nije željela da komentariše činjenice

povodomUgovora potpisanog između RTCG i CGO.

- Odgovorila sam veoma jasno na sva postavljena pitanja

(a znamda postoji i snimak tog razgovora) uz samo jednu

ogradu, a to je da se kontaktira i kolega Miodrag Bubreško

kako bi se čuo i njegov stav, jer oboje ravnopravno ure-

đujemo ovu emisiju. Taj kontakt, kakomi je rečeno nije

ostvaren, a autor teksta je ne pozvavši me da mi to saopšti

objavio da ja nijesam željela da komentarišemUgovor.

Naime, na telefonski poziv koleginice iz Pobjede i pitanja

da li imamnešto da kažem, saopštila samda imam i da su

navodi koji su se čuli timpovodomneistiniti. Na pitanje da li

su urednici Replike primili osimplate bilo kakav honorar, a

na osnovu pomenutog Ugovora, rekla samda nijesmo. Na

pitanje da li je tačno da su nam kao urednicima od strane

NVO CGO „nametnute“ teme i gosti za emisiju, takođe sam

odgovorila da to nije istina - napisala je ona.

Rekla je da su teme kojima se Replika bavi u okviru ovog

projekta precizirane ugovorom i tiču se isključivo intergaci-

ja Crne Gore u EU.

- Oko odabira gostiju postoje konsultacije, ali je konačna

odluka isključivomoja i kolege Bubreška i to nikada nije

osporavano od strane NVO CGO. Što se koncepta emisije

tiče, tu je tek apsurdno govoriti o bilo kakvim sugestijama,

štomogu potvrditi svi raniji učesnici ove emisije, od našeg

odnosa prema njima, do načina na koji se emisija priprema.

Naš isključivi interes je profesionalno i etičko izvještavanje

Javnog servisa i uvjereni smo da ovaj projekat tome daje

puni doprinos. Ostajemo otvoreni za svaku stručnu analizu

sadržaja Replike, sigurni da bi te analize bile pozitivne -

zaključila je u reagovanju.

(Odgovor novinarkePobjedeu sjutrašnjembroju)

ReagovanjeRatkePavlović

Iz Agencije za elektronske medije kazali su Pobjedi da nijesu

umogućnosti da komentarišu navode iz Ugovora zaključe-

nog između RTCG i CGO, jer nijesu vidjeli dokument.

- Uvažavajući značaj ove problematike Agencija za elektron-

ske medije će tražiti od RTCG-a da namdostavi navedeni

ugovor - napisali su u odgovoru.

AEMćetražitiugovor

I poslodavci i zaposleni trebadabrinuozaštiti na radu

Panel o zaštiti i zdravlju na radu

Lična sigurnost

dabudeu fokusu

Sa sastanka

Američki operater zdravstvenih centara u Crnoj Gori

Zainteresovani zasaradnju

ZgradaRTCG