Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 27. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–Nevladina

organizacijeCentarzagra-

đanskoobrazovanjenekrši

principsamostalnostinovi-

naraJavnogservisa, neutiče

nasadržaj televizijskihprilo-

ga i tekstovazaportal, niti je

uključenauproces izrade

priča, iakodajepisanoodo-

brenjedabinovinari iured-

nički timRTCGemitovali

pripremljenepriloge–kazao

jePobjedi koordinatorpro-

jekta i koordinatorzarazvoj

utojNVODamirNikočević.

Pobjeda je juče objavila da je

CGOnaosnovuugovorazapro-

jekat „Činjenice su važne -

objektivno i inovativno novi-

narstvo“ koji su potpisali sa

Radio Televizijom Crne Gore

dobiliekskluzivnopravodaod-

lučuju što će biti emitovano u

emisijama „Replika“, „Okvir“ i

„TVMagazin“.

Vrijednost ugovora, koji najve-

ćimdijelomfinansiraDelegaci-

ja Evropske unije u Podgorici,

je 124.309,49 eura, piše u doku-

mentuukoji smo imali uvid.

ODOBRENJE

Nikočevićjeupisanimodgovo-

rima Pobjedi juče naveo da je

tačnodajepotrebnodaCGOda

pisanoodobrenjedabinovinari

iuredničkitimRTCGemitovali

pripremljene priloge, ali da sve

prilogenovinariradeusaradnji

sa urednicomna projektu koju

je RTCG imenovao i u saradnji

sa mentorima koji su „prepo-

znati profesionalci u svom ra-

du“.

- Odobrenje se odnosi samo na

činjenicu da prilozi i tekstovi

kao rezultat rada novinaramo-

raju biti u skladu sa odobrenim

ciljem projekta od strane EU

koji CGO sprovodi sa RTCG, a

to je da moraju tretirati oblast

pregovaračkih poglavlja - 23

(Pravosuđe i osnovna ljudska

prava),26(Obrazovanjeikultu-

ra), 27 (Zaštitaživotne sredine)

i 28 (Zaštita potrošača i zdrav-

lja), kao i vrijednosti na kojima

počiva EU, a kojima stremi Cr-

naGora -naveo jeNikočević.

TvrdidanikoizteNVOneutiče

na sadržaj prilogaveć samoko-

odinirajuprojektom.

- Uloga CGO je koordinatorska

u smislu da teme koje tretira

projekat budu iz oblasti defini-

sanih ugovorom izmeđuDele-

gacije Evropske unije u Crnoj

Gori sa jedne strane iCGO(no-

silac projekta), RTCG i Ul Info

(partneri naprojektu) sadruge

strane i vremenski raspoređe-

ne - objasnio jeNikočević.

INTERES

On je dodao i da ovaj ugovor i

projekat doprinose ostvarenju

jednog od ciljeva te medijske

kuće koji je propisan članom9

Zakonaonacionalnomjavnom

emiteruRTCGkojiprecizirada

Javni servis „obezbjeđuje pro-

stor za otvoreno i slobodno

izražavanje različitihmišljenja

i stavova o pitanjima od javnog

interesa“.

-CGOninakojinačinnename-

ćetemekojeseobrađujuupoje-

dinimemisijama. Jedina svrha

odobrenja je želja CGO da se

sredstva EU uložena u izgrad-

nju kapaciteta RTCG opravda-

ju, odnosno da se u prilozima

primijene stečenaznanja.Ugo-

vorisamprojekatsuuskladusa

obavezama RTCGkoje proisti-

čuizprogramskihdokumenata

Javnog servisa, jer su upravo

dokumenti RTCG prepoznali

temekojesuodjavnoginteresa,

a uloga CGO je da pruži podrš-

kuostvarenjuprogramskihpla-

PODGORICA

–ČlanSavjeta

RTCGGoranSekulović juče je

poslaomejl saadresetogtijela

ukome jepozvaonaodgovor-

nostgeneralnudirektoricu

JavnogservisaAndrijanuKa-

dijuinjentim, aonamujeu

javnomreagovanjuporučila

dapreispitajunjenradako je

suprotanzakonima.

Sekulović u pismu, između

ostalog, navodi ono što je saop-

štio i na posljednjoj sjednici Sa-

vjeta RTCG, da su Kadija i me-

nadžment „postali opozicija

crnogorskoj suverenoj državi“.

- To apsolutno ne pripada Jav-

nomservisuinužnoimazakon-

sekvence neprofesionalnost,

neetičko i neobjektivno izvje-

štavanje i informisanjegrađana.

Zbog te činjenice, i nijednedru-

ge,nužnojepozvatinaodgovor-

nost generalnu direktoricu

RTCG i menadžment TVCG -

naveo je on, između ostalog, u

pismu.

KadijajepodsjetiladajeSekulo-

vićovopismopročitao i na sjed-

nici Savjeta u utorak, kada ga je

pitaladalijetoinicijativazanje-

nusmjenu.

- Odgovorio je da nije, već lični

stav.Molimčlanove Savjeta koji

nijesuzadovoljnimojimradom,

pa i gospodina Sekulovića, da

zatraže zeleno svjetlo, koje oči-

glednoodnekogčekaju,ipokre-

nu inicijativu za preispitivanje

moga rada na šta imaju pravo, a

nakrajuiobavezuakojemojrad

suprotanzakonima -poručila je

Kadija.

Ona i direktor Televizije Crne

Gore Vladan Mićunović, kako

prenosiportalRTCGsaglasnisu

da će Sekulović imati prilike da

dokaže na sudu tvrdnje koje je

izniona posljednjoj sjednici Sa-

vjeta, da je „menadžment Jav-

nog servisa postao opozicija dr-

žavi, da vodi specijalni rat, radi

kriminogeno i skandalozno“.

Iako je Sekulovićevo pismo po-

slato sa službenogmejlaSavjeta

RTCG, predsjednik tog tijela

IvanJovetić, juče jeportaluJav-

nog servisa rekao da je sve izre-

čeno lični stav Sekulovića, a ne

stavSavjeta.

Ivan Jovetić je pojasnio da na

posljednjoj sjednici tog tijela o

tomenijesudonijelinikakvuod-

luku.

- Doživljavam to kao lični i pro-

fesionalni stav gospodina Seku-

lovića na koji kao član Savjeta

ima pravo. Vjerujem i da nave-

deni stavovi moraju biti distri-

buiranimedijimasaličnihadre-

sa članova Savjeta - rekao je

Sekulović.

I ostali članovi tog tijela, kako

prenosi portal RTCG, kazali su

da o ovome nije bilo rasprave i

daseradioličnommišljenjunji-

hovog kolege Gorana Sekulovi-

ća.

K.J.

PODGORICA

–UCrnoj Go-

ri odpočetka godine regi-

strovano je 107 slučajeva

obolijevanjaodmalihbogi-

nja, akako ističu iz Instituta

za javnozdravljenabolnič-

komliječenjunalazi sepet

osoba.

Najpogođenija grupa su djeca

starija od jedne, a mlađa od pet

godina (38,67 odsto oboljelih)

od kojih niko nije vakcinisan.

Zatim slijede odrasli stariji od

26 godina, pa mlađi od godinu

koji nijesu ni mogli biti vakcini-

sani zbog uzrasta i čija je zaštita

zavisilaodkolektivnogimunite-

ta. Preostali oboljeli su djeca

osnovnoisrednješkolskoguzra-

sta, kao imlađi odrasli.

Iz ove zdravstvene ustanove

podsjećaju da sve osobe koje su

bile u kontaktu sa oboljelim, a

koje razviju simptome – ljekar-

skupomoćne trebada tražebez

odlaganja, već je neophodno da

se prije odlaska u domzdravlja

telefonomnajaveikonsultujusa

svojimizabranimljekaromkako

bi imse pregled i uzimanjema-

terijalazalaboratorijskeanalize

omogućio u uslovima koji neće

ugroziti zdravljedrugihosoba.

- Nažalost, dosadašnje obolije-

vanje je pokazalo da uprkos

svimmjerama koje se sprovode

i dalje imamo nove slučajeve

oboljevanja. Istovremeno, utvr-

đeno je da semnogi ne pridrža-

vajumjeraipreporukaInstituta

za javno zdravlje te je za očeki-

vati dalje povećanje broja obo-

ljelih–saopštili su iz Instituta.

Masovnijeobolijevanjedosada,

kako kažu, nije registrovano u

dječijimkolektivima – vrtićima

iškolama,alijeutvrđenoizlaga-

nje određenog broja djece viru-

suusamomvrtiću.

- Kod najbližih identifikovanih

kontakata sprovedena je vakci-

nacija nakon izlaganja virusu

kojaimamanjuučinkovitostne-

govakcinacijaprijenego je oso-

ba izložena virusu – naglasili su

iz Instituta.

Sl.R.

KAKOCGO PRAVDAUGOVOR SARTCG:

Tvrde da ugovor dopri

Nikočević: Ne

principsamos

novinaraJav

Predsjednik Skupštine

Ivan Brajović izjavio je

juče da je umedijima

pročitao o ugovoru RTCG

i Centra za građansko

obrazovanje.

- Tomi se čini kao uvreda

profesionalcima u ovoj

kući, ako je to tako - kazao

je Brajović i dodao da

očekuje odgovor na to

pitanje.

Naglasio je da RTCGmora

da bude servis u funkciji

interesa svih građana, a

ne partija ili nekih NVO.

On je u intervjuu Radiju

Crne Gore kazao da bi

mnogo bolje bilo da se

više pažnje posveti profe-

sionalcima u RTCG, a ne

pričama i raspravama sa

sjednica Savjeta.

Brajović:

Očekujem

odgovore

Član Savjeta RTCGGoran Sekulović poziva na

odgovornost menadžment Javnog servisa

Kadija iMićunović

ćepodnijeti tužbu

IvanJovetić

GoranSekulović

ILUSTRACIJA

Novi slučajevi obolijevanja odmalih boginja

Ubolnici pet osoba

Ranko Vujović ocjenjuje da Delega-

cija Evropske unije koja mjesecima

priča o nezavisnosti RTCG „sada

u praksi demonstrira kako ta ista

nezavisnost i nije toliko bitna“.

- Ta ista Delegacija Evropske unije,

koja u svakom izvještaju suze roni

za samoregulacijom, daje podršku

svakomda promoviše Kodeks novi-

nara, osimonima koji se njegovom

primjenombave svakog dana i koji

su i jedini autori tog dokumenta!

Postavlja se pitanje da li su zvanični-

ci u Briselu upoznati sa ovako „krea-

tivnim radom“ umedijskom sektoru

zaposlenih u crnogorskoj ispostavi

evropske administracije. Da li i oni

odobravaju ove „medijske politike“

i ovako razumijevanje nezavisnosti

medija i samoregulacije. Ako nijesu

krajnje je vrijeme da ih neko infor-

miše. A odgovorni u javnom servisu

treba dobro da se zamisle i vide šta

žele sa kućom kojom

upravljaju i da li se

sve može proda-

vati - zaključio je

Vujović.

Vujović:ZnaliBriselkakoregulišu?

Iz CGOsu

potvrdili da,

prema ugovoru,

dajupisano

odobrenje da

bi novinari i

urednički tim

RTCGemitovali

pripremljene

priloge.

Predsjednik

SavjetaAEM

RankoVujović za

Pobjedu kaže da

je ,,samouCrnoj

Gorimoguće

daDelegacija

Evropske unije

bude sponzor

otvorenog

miješanja jedne

nevladine

organizacije

uuređivačku

politikuRTCG

AndrijanaKadija

DamirNikočević