Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 27. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Organizacioni tim

Spark.me,

jedne od naj-

većihmarketinških konferencija u regionu, koja se održava

26. i 27. maja u Budvi otvorio je prijave za startap takmiče-

nje.

Pobjednička ekipa će predstaviti svoj projekat vodećim

svjetskim investitorima i medijima u TechCrunch Disrupt

,,Aleji preduzetnika“ u San Francisku.

Takmičenje je, kako je saopštio organizacioni tim, otvore-

no za sve startapove koji su osnovani nakon 1. septembra

2016. godine, bez obzira da li su formalno registrovani kao

preduzeće, a koji su do sada primili investicije u ukupnom

iznosumanjemod 2,5 miliona dolara.

S.P.

Startap takmičenje

Spark.me

u Budvi 26. i 27. maja

Pobjednici se

predstavljajuu

SanFrancisku

PODGORICA

– Predao samVrhovnomdržavnom

tužiocu dokumentaciju koja ukazuje da se iza ugo-

vora Aerodroma Crne Gore i UNDP-a o izgradnji

terminala na aerodromima u Podgorici i Tivtu krije

pljačka državnog budžeta, korupcija i pranje novca,

kazao je lider PzP-a Nebojša Medojević na konferen-

ciji za novinare.

Medojević ukazuje da Aerodromi nijesu raspisali

tender za proširenje kapaciteta, već su pet miliona

eura povjerili UNDP da po skraćenompostupku i

mimo Zakona o javnimnabavkama sproveli ovaj

posao. Istakao je da se to radi, iako još nema ni idej-

nog rješenja za novu zgradu aerodroma i pita ko je i

zašto u Vladi prekinuo ranije de inisani model razvo-

ja Aerodroma.

S.P.

Lider PZP-a dostavio dokumentaciju VDT-u

Krivična

prijavaprotiv

Aerodroma

PODGORICA

Privredn i sud je odbio tužbu kompanije Dejli pres,

koja izdaje list Vijesti, kojom traži 660 hilhada eura od televizije

Pink M, navodi se u saopštenju Privrednog suda.

Vijesti su tužile Pink zbog nelojalne konkurencije iznošenjemnei-

stinitih i uvredljivih tvrdnji o tužiocu, kao i ,,uvredljivih podataka o

robi i uslugama tužioca“.

R.E.

Odluka Privrednog suda

Odbili

tužbu

Vijesti

protiv

Pinka

PODGORICA

Licencekoje

je izdala Inženjerskakomora

višenevaže, a roknećebiti

produžen, saopšteno jePo-

bjedi izMinistarstva zaodr-

živi razvoj i turizam. Rokza

usklađivanje licenci je iste-

kao 15. aprila, aMinistarstvo

jedo sada izdalo jedva treći-

nu licenci.

Odlukom da postojeće licence

ne važe onemogućili sunajveći

dio građevinske industrije da

posluje. Pravo na učestvovanje

na tenderima, naime, imaju sa-

mo oni kojima je Ministarstvo

obnovilo licence.

Prema članu 208, stav 18 Zako-

na o planiranju prostora I iz-

gradnji objekata, kazniće se od

500 do četiri hiljade eura služ-

benik koji uu rokuod osamda-

na oddana prijema zahtjeva ne

odluči o zahtjevu za izdavanje

licence. Stav 19 istog člana za-

kona predviđa istu kaznu i za

službenik koji u roku od tri da-

naoddana izdavanja licencena

internet stranici neobjavi izda-

tu licencu.

IzMinistarstvasurekliPobjedi

da suprodužili rok samozado-

stavljanjezahtjevazaizdavanje

licenci.

- Rok koji se odnosi na 15. april

2018. predstavlja rok za uskla-

đivanjelicenci,odnosnoobave-

zu kako fizičkog lica tako i pri-

vrednog društva da u roku od

šest mjeseci od dana stupanja

na snagunovog zakona - 15. ok-

tobar 2017. pribavi novu licen-

cu, izdatuuskladusaZakonom

o planiranju prostora i izgrad-

nji objekata, te i nakon isteka

rokamože se podnositi zahtjev

za izdavanje licenci kako fizič-

kih lica tako i privrednog druš-

tva - poručili su izMORT-a do-

dajući dasepribavljanje izvoda

iz centralnog registra kaznene

evidencije i iz Centralnog regi-

stra privrednih subjekata vrši

se po službenoj dužnosti, zbog

čega oni nijesumogli da ispune

zakonski rok koji su sami sebi

zadali i opskrbe inženjere i

kompanije licencama.

Iz Ministarstva tvrde da su do

sada dobili svega 2.612 zahtje-

vaza izdavanje licenci ovlašće-

nim inženjerima, revizorima,

projektantima, izvođačima ra-

dova i za revidente i stručni

nadzor za privredna društva.

Objašnjavaju da su do sada iz-

dali 1.292 licence, odnosno 174

za revizore i stručni nadzor, 111

za projektovanje i izvođenje

radova, sedam za reviziju i

nadzor, te hiljadu za ovlašćene

inženjere.

Prema podacima Inženjerske

komore, licence ima 1.399 ak-

tivnih privrednih društava,

2.472 domaća inženjera i 961

stranac. Dakle, ukupno 4.832

subjekta, od kojih većina ima

dvije licence.

Prema sajtu MORT-a, na ko-

jem po zakonu spisak izdatih

licenci mora da bude ažuriran

svaka tri dana, zadnja licenca

izdata je 21. marta, a licencu je

dobilo 749 inženjera i 68 pre-

duzeća. Na pitanje da li se spi-

sak licenci redovno ažurira ni-

jesmo dobili odgovor iz

MORT-a.

Na osnovu rješenja Ministar-

stva koje se javno objavljuje, li-

cenca se izdajeu formi obrasca

propisanog Zakonom o plani-

ranju prostora i izgradnji obje-

kata, a sve moraju da budu u

registrima licenci po kategori-

jama.

N.K.

MORT ne produžava rok za izdavanje serti kata inženjerima, zakon je jasan

Licenca za tri dana ili

kaznadočetiri hiljade

izgradnji

zatvora za

ihobjekata

Za sekretara Ministarstva

inansija imenovan je

Goran Petrović, a za direk-

tore direktorata Snežana

Mugoša i Ivana Maksimo-

vić. Za v.d. generalnog

direktora Direktorata u

Ministarstvu saobraćaja i

pomorstva imenovana je

Maja Mijušković.

Mugošai

Maksimović

direktorice

direktorata

Evropske investicione banke i

Željezničke infrastrukture.

Izmjenama se pristupilo zbog

smanjenja obima izvedenih

radova, kao i zbog formiranja

odvojenih preduzeća „Želje-

znička infrastruktura“ i „Že-

ljeznički prevoz “, zbog čega je

ŽICGprestaladakontroliše40

odsto vrijednost i projekta. Iz-

mijenjena je i odluka o privre-

menom ograničenju izvoza

određenih drvnih sortimena-

ta,radisprečavanjaodlivasiro-

vine namijenjene sektoru pre-

rade i snabdjevanja građana

drvetomza ogrijev.

M.P.M.

NIKŠIĆ

Zbogprotesta rad-

nika željezareToščelik

kojima sunajavljeni otkazi,

juče su iz rukovodstva te

kompanije saopštili da su se

posljednjihdanamogle čuti

pogrešne informacije, ada

jenjihovzadatak, kaopri-

vatnekompanije i članice

Tosjali grupe, dapostignu

profit uciljuodrživogpo-

slovanja.

- Osim ovoga zadatak nam je

da brinemo o zaposlenima i

pružimo im zadovoljavajući i

dugogodišnji radni vijek. U

skladus tim, zaradesmo ispla-

ćivali na vrijeme, a nedavno

smo usvojili zahtjev za pove-

ćanjezarada–navelisuizTos-

čelika i podsjetili da je ta indu-

strija, posebno proizvodnja

kovanihčelika, suočena sapo-

većanjem konkurencije na

globalnom tržištu i smanje-

njem cijena zbog jeftinih azij-

skihproizvođača.

- Kako bi se prevazišla oštra

konkurencija na međunarod-

nom tržištu, postigla održi-

vosturadu, garantovaoprofit i

kontinuirani prihod za zapo-

slene, obavezni smo da pre-

duzmemo potrebne mjere za

balansiranje troškova i priho-

da, te smonedavno odlučili da

prođemo kroz restrukturira-

nje radi poboljšanja efikasno-

sti i produktivnosti - naveli su

iz uprave i objasnili da su zato

morali donijeti tešku odluku

da ukinuneka radnamjesta.

-Postupajućiuskladusazako-

nom, donijeli smo odluku da

zaposlenima čije su pozicije

postale višak ponudimo do-

datnuotpremninu–rekli su iz

uprave i dodali da senadajuda

će ovo saopštenje zaustaviti

dalje spekulacije.

Uprava je ocijenila da treba da

ukine 17 radnihmjesta i ponu-

dila je radnicima otpremnine

od tri dopet hiljada eura.

Ra.P.

Uprava Toščelika o tehnološkimviškovima

Globalno tržište

kriveza 17otkaza

PODGORICA

Ministarstvo

održivog razvoja i turizma

objavilo je juče dva javna

poziva koja se odnose na pro-

jekat 1000+ stanova. Jedan je

upućen vlasnicima stanova,

pojedincima i kompanijama I

otvoren je do 28. maja 2018.

Godine. Investitori su dužni da

dostave dokaz o registraciji u

Centralnom registru privred-

nih subjekata i listu izgrađenih

objekata u posljednje četiri

godine, dok izička lica treba

da dostave kopiju lične karte,

ovjerenu izjavu o namjeri osta-

janja pri ponudi i saglasnost

supružnika. Drugi je poziv

bankama za dodjelu stambe-

nih kredita u okviru projekta i

otvoren je do 11. Maja. Banke

treba da dostave odobrenje

CBCG za odobravanje stambe-

nih kredita i ponudu za učešće

u projektu.

N.K.

Treća faza projekat

1000+ stanova

Javni poziv

bankama i

investitorima

USD

1.21680

JPY 132.87000

GBP 0.87100

Kursna lista

CHF

1.19760

AUD

1.60700

CAD

1.56180

PODGORICA

- Erste banka i Viener

osiguranje proširili su saradnju i ponu-

dili klijentima S Premium, kombinaciju

životnog osiguranja i štednje. Iz Erste

banke je saopšteno da minimalna uplata

iznosi hiljadu eura, polisa se ugovara na

jednu do deset godina, a namijenjena je

osobama između 14 i 75 godina.

- Ovaj proizvod je sličan štednji, jer se u

slučaju doživljenja isplaćuje osigurana

suma uvećana za eventualnu pripisanu

dobit. Od štednje se razlikuje po tome

što se ugovara na srednji i duži rok -

navodi se u saopštenju.

M.P.M.

Erste banka i Viener osiguranje

Kombinacija

osiguranja i štednje

ILUSTRACIJA