Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 27. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Simens i ove

godinenagrađujenajbolje

novinarske radovena temu

„Digitalnabudućnost grado-

va, industrije i energetike“.

Usaopštinju senavodi da ra-

dove treba slati do 15. avgu-

sta 2018.

- To obuhata sve tekstualne

članke iz štampanih i online

medija, reportaže agencijskih

novinara, kao i televizijske i

radijske priloge objavljene u

periodu između 1. septem-

bra 2017. i 15. avgusta 2018. -

navodi se u saopštenju.

Takmičenje će seodržati ude-

set zemalja centralne i jugoi-

stočne Evrope -Slovačka, Ru-

munija, Mađarska, Bugarska,

Ukrajina, Hrvatska, Slovenija,

Crna Gora, Srbija i Austrija i u

Izraelu.

Pobjednik iz svake zemlje ula-

zi u finale takmičenja, koje će

se održati 25. septembra 2018.

godine u Siemens Sitiju u Be-

ču. Tada će tokom gala večeri

biti uručeno priznanje za tri

najbolja novinarska rada. Sva-

kiodtripobjednikadobićeček

u vrijednosti od 1.000 eura.

Siemens poziva sve zaintere-

sovane novinare da pošalju

svojeautorskeradovenaadre-

su: Siemens d.o.o. Podgorica,

Svetlane Kane Radević 3/I,

81000 Podgorica ili na e-mail:

novinarskanagrada.me

@sie-

mens.com

do 15. avgust 2018.

godine.

M.P.M.

Simens objavio konkurs za najbolji novinarski tekst

Hiljadueura zadigitalnubudućnost

gradova, industrije i energetike

PODGORICA

Menadžer

godineuvelikimpreduzeći-

ma i akcionarskimdruštvima

jepredsjednikVoli trejda

DraganBokan, apreduzet-

nikgodine jedirektor kom-

panijeCerovoGoranĐuro-

vić. Na jučerašnjoj svečanoj

ceremoniji Asocijacijeme-

nadžeraCrneGore (AMM)

uručene sunagradenaju-

spješnijimmenadžerima i

preduzetnicima za 2017. go-

dinuudeset kategorija.

Najbolja menadžerka u kate-

goriji srednjihpreduzeća je di-

rektorica Glosarija Mirjana

Mijušković, a u kategoriji ma-

lih preduzeća direktorMonte-

nomaksa Radovan Radulović.

Menadžer godine umikropre-

duzećima jeDžemalRavjaprvi

čovjek V.U. Veterinum, a za

mladog menadžera godine

proglašenjedirektorVeleteksa

Miloš Golubović. U kategoriji

preduzeća u većinskom vla-

sništvu države za menadžera

godine izabran je direktor Ra-

dio-difuznog centra Slobodan

Stanišić, a u državnim i javnim

institucijama direktor Poreske

UpraveMiomirM.Mugoša.

Nagrada za životno djelo dodi-

jeljena jeMiodraguGomilano-

viću, koji je između ostalog u

dva manadata bio ministar in-

dustrije, energetike i rudar-

stva, kao i načeluresorazaštite

životne sredine. Za najbolju

instituciju za obrazovanje i

edukaciju menadžera izabran

je Fakultet za međunarodnu

ekonomiju, finansije i biznis

UniverzitetaDonjaGorica.

- Ukupan prihod od 615 milio-

naeura,netodobitod44milio-

na eura, ukupne investicije od

99milionaeurai7.250zaposle-

nihsuukupniposlovnirezulta-

ti dobitnika nagrade za 2017. i

najbolja potvrda njihove

uspješnosti – kazali su iz

AMM-a.

Bokan je rekao da treba dati

šansu mladima da se ostvare

kroz rad, edukaciju i poslov-

nu satisfakciju, kako bi bili si-

guran oslonac biznisa. Poručio

je menadžerima da ujedine

svoja znanja i iskustva, bez

želje za nadmetanjem, jer

„prostora za uspjeh ima za

sve“.

- Budimo pokretači promjena

nesamosciljemuspješnograz-

voja naših kompanija, već i kao

pouzdan partner našoj državi

- zaključio jeBokan.

Predsjednik AMM-a Budimir

Raičković kazao je da nagrade

šalju jasnu poruku poslovne

zajednice da se želi afirmisati

preduzetnički duh, menadžer-

ske i liderske vještine i poslov-

na ostvarenja. On je rekao da

perspektivnecrnogorskekom-

panije ulažu značajna sredstva

u razvoj ljudskih resursa, sti-

canje liderskih imenadžerskih

vještina kao i u unapređenje

modela upravljanja, što je do-

ba r nač i n za pod i zan j e

konkurentnosti.

Potpredsjednik Vlade Milutin

Simović poručio je da Vlada

kroz partnerski odnos sa pri-

vredom stvara dobar poslovni

ambijent, kao uslov za uspješ-

no poslovanje i ostvarenje

ključnih ekonomskih ciljeva –

ekonomskog rasta i otvaranja

novih radnihmjesta.

S.P.

Uručene nagrade Asocijacijemenadžera Crne Gore

Bokanmenadžer godine

44

miliona eura ukupanpro t

dobitnika nagrade

Vlada usvojila prijedlog izmjena zakona o planiranju i

PODGORICA

Vlada je juče

usvojilaprijedloge izmjena

zakonaoplaniranjuprosto-

ra i izgradnji objekatakoji-

ma se zabranjujepriključe-

njena infrastrukturu

nelegalnihobjekata, odno-

snoneprijavljenihgradili-

šta.

Između trimjeseca i osamgo-

dina zatvora dobiće onaj ko

priključi ili dozvoli da se na

infrastrukturupriključigradi-

lište, objekat u izgradnji ili iz-

građeni objekat, za koji nije

podnijeta prijava građenja,

dokumentacija, odnosno gra-

đevinska dozvola za složeni

inženjerski objekat.

UKrivični zakonik se sele još

neke prekršajne odredbe iz

zakona o planiranju i gradnji

za koje je bila predviđena

novčna od pet do 40 hilhada

eura. Zatvoromodšestmjese-

ci do pet godina kazniće se ko

započne građenje bez pre-

thodneprijaveidokumentaci-

je, ili gradi objekat suprotno

revidovanom glavnom pro-

jektu, odnosno odluci na-

dležnog organa o zabrani

građenja.

Kazna od jedne do osamgodi-

na zatvora sleduje onoga ko

započne izgradnju složenog

inženjerskog objekta bez

građevinske dozvole ili gradi

objekt suprotnodozvoli i revi-

dovanom glavnom projektu,

ili odluci o zabrani građenja.

Usvojena je i informacija oda-

vanjusaglasnostizapotpisiva-

njeaneksasporazuma između

Doosamgodin

priključenjedivl

PODGORICA

- Savjet za privat-

izaciju preporučio je Vladi da pri-

hvati javnu ponudu EPCG i proda

svojih 31,1 odsto akcija Rudnika

uglja, što je Vlada prihvatila na

jučerašnjoj sjednici. Rok za prih-

vatanje ponude je do 4. maja do

16 sati.

Na sjednici je ukazano da je u

vlasništvu Crne Gore 31,1 odsto

akcija Rudnika i 57 odsto dionica

u EPCG, koja je ujedno i najveći

kupac uglja proizvedenog u plje-

valjskoj kompaniji, sa učešćem

koje ne pada ispod 90 odsto. Oci-

jenjeno je da vertikalna integraci-

ja procesa proizvodnje predstavl-

ja optimalno rješenje.

- Umaterijalu koji je Savjet raz-

motrio navodi se da je Deloit iz

Beograda napravio procjenu fer

i investicione vrijednosti Rudnika

i da je u skladu sa de inicijom iz

Međunarodnog standarda inan-

sijskog izvještavanja 13 (MSFI

13) - kazali su iz Vlade i podsjetili

da se radi o cijeni od 6,4 eura za

akciju, dok je investiciona vrijed-

nost akcije na isti dan je 6,9 eura.

M.P.M.

Prihvaćena preporuka Savjeta za privatizaciju

Prodajudržavne

akcijeuRudnikuuglja

PODGORICA

OdbordirektoraElektropri-

vredeusvojio je juče amandmannaovogodiš-

nji plan javnihnabavki, kao i prijedlogodluke

oodobravanjukapitalnog remonta agregata

A2uhidroelektrani Piva.

- Te odluke predstavljaju još jedan korak u reali-

zacijiizuzetnovažnihprojekatauokviruprogra-

ma rekonstrukcije i modernizacije naše dvije

velike hidroelektrane. Predviđena ulaganja su

40miliona eura - navodi se u saopštenjuEPCG.

Remont drugog agregatauHEPiva, ukupnovri-

jedan2,7milionaeura,predviđenjebudžetomza

ovu i narednu godinu. Menadžment kompanije

će, kako jesaopšteno, uskladuzaZakonomo jav-

nimnabavkamazaključitiugovorsanajpovoljni-

jimponuđačem.

Odobravanjem amandmana na plan javnih na-

bavki stvoren jepreduslov započetak revitaliza-

cije šest generatora uHE Perućica, čija je proci-

jenjena vrijednost 3,56 miliona eura. Ova javna

nabavka procijenjena je na 2,75miliona eura.

Ove investicije sudiopetogodišnjegplana kojim

je predviđeno ukupno ulaganje od 170 miliona

eura umodernizacijuporoizvodnihpogona.

S. P.

Odbor direktora EPCG usvojio amandman na plan javnih nabavki

Zamodernizaciju

,,Pive“ i ,,Perućice“

40milionaeura

PODGORICA

Aerodromi

Crne Gore će u ovoj godini,

sudeći prema najavama, ops-

lužiti 300 hiljada putnika više

u odnosu na prošlogodišnji

rekord, saopštio je direktor

kompanije Danilo Orlandić.

Najavio je da na oba aerodro-

ma stižu novi elevatori, stepen-

ice i kontradiverziona oprema,

a radnici će od ove sezone nos-

iti univerzalnu odjeću.

S obziromna pojačan sao-

braćaj tokom ljetnjihmjeseci,

Aerodromi su objavili konkurs

za prijem sezonskih radnika na

aerodromu Tivat, a uskoro će

se isto učiniti i za potrebe aero-

droma Podgorica.

Odabrani kandidati će, kako je

naveo Danilo Orlandić, proći

neophodnu obuku i dobiti

licence za rad u vazdušnim

lukama.

S.P.

Aerodromi Crne Gore se spremaju za ljetnju sezonu

Očekuju300hiljadaputnikavišenego lani

Sa sjedniceVlade

Pobjednici iz 2017. sa trenerom

Dobitnici nagrada

HEPerućica