Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 27. april 2018.

Politika

PODGORICA

Vlada jena

jučerašnjoj sjednici usvojila

Prijedlog zakonaopredsjed-

nikuCrneGorekojimseprvi

put uređuje institucijapred-

sjednika i njegovaprava za

vrijemeobavljanja funkcije,

kaoprava i dužnosti nakon

njenogprestanka.

Ministarka javne uprave Suza-

na Pribilović je navela kako se

ovimzakonompo prvi put ure-

đuje institucija predsjednika

države, njegova prava za vrije-

me obavljanja funkcije, način

obezbjeđivanja materijalnih i

drugih uslova za obavljanje

funkcije,kaoiorganizacijeirad

službekojapružastručnuiteh-

ničku pomoć u radu Predsjed-

nika.

Premaprijedloguovogzakona,

predsjednik države će nakon

prestanka funkcije imati pravo

nanaknaduod70odstozarade

koju je ostvario u posljednjem

mjesecu svogmandata.

- Bivši predsjednik to pravo

može da ostvaruje do odlaska

u penziju ili zasnivanja nekog

drugog radnog odnosa – obja-

snila je na konferenciji za me-

dije nakon sjednice Vlade mi-

nistarkaPribilović.

Pojasnila jeda, dokbudeobav-

ljao neku drugu funkciju to

pravo ne ostvaruje, ali ga na-

kon prestanka te funckijemo-

že ponovo ostvariti.

Timpravnimaktompredviđe-

na su i određena prava pred-

sjednika po prestanku funkci-

je, kao što je pravo na sticanje

počasnog naziva „bivši pred-

sjednik Crne Gore“, kao i pra-

vo da prisustvuje državnim

svečanostima u skladu sa pra-

vilima državnog protokola.

Suzana Pribilović juče nije

mogla da odgovori koliko će

novca biti potrebno za

stručnuslužbupredsjed-

nika, niti da li će zbog to-

ga morati da se radi re-

balans budžeta.

- Još je rano govoriti

o tome. Novimpri-

jedlogomzakona

predviđeno je

da će službu vo-

diti generalni

sekretar, ali nakon

donošenja akta o sistematiza-

cijimoraće sedogo-

voriti o sredstvi-

ma za potrebe te

službe - navela je

ona.

Đ.Ć.

Vlada Crne Gore usvojila Prijedlog zakona o predsjedniku države

Vujanovićnakonprestanka

mandataprima70odstoplate

CETINJE

Nakon što jePo-

bjeda jučeobjavilada jedr

Ivan Ivanovićnapustioklub

odbornikaSocijaldemokra-

tanaCetinju, zbog, kako je

kazao „razlikau stavovima

sanosiocemliste tepartije

dr IvanomGazivodom“ rea-

govao je šef cetinjskihSoci-

jaldemokrata.

- Dr Ivan Ivanović i ja smo se

razišli po pitanju tajminga za

neke odluke. Želim da mu za-

hvalimna svemu što je uradio

za Socijaldemokrate, kao i na

doprinosu za izborni rezultat

koji smo postigli na novem-

barskimizborima–kazaojedr

Gazivoda.

On je naglasio da je apsolutno

netačna izjava koju je dao ne-

ko u ime Socijaldemokrata, da

je dr Ivanović napustio Klub

odbornika SD-a na Cetinju

„zato što nije dobiomjesto di-

rektora bolnice“.

O daljem status Kluba odbor-

nika SD-a, kao i obavezama

odbornikaSD-adrIvanaGazi-

vode, kao i sada već nezavin-

snog odbornika dr Ivana Iva-

novića prema skupštinskim

radnim tijelima znaće se na-

kon izbora sekretara Skupšti-

ne prijestonice, i konsultacija

sa njim. Novo zasijedanje

Skupštine prijestonice zaka-

zanojezaponedeljak30. april.

J.Đ.

CETINJE:

Reagovanje na odluku dr Ivana Ivanovića

da napusti odbornički klub Socijaldemokrata

GAZIVODA:

Razišli smose

zbog tajmingazanekeodluke

Komunalna policija uklonila pano o proslavi 100 godina oslobođenja Budve

sa zidina Starog grada, žestoka svađa unutar vladajuće koalicije

Demokrate: Carevićovako

neće imati našupodršku

PODGORICA

Komunalna

policijaBudveuklonila jepa-

no sa zidinaStaroggrada, na

kojemjenapisano „1918. sto

godinaponosa i slave 2018.“,

jernepostoji kompletnado-

kumentacijapotrebna zapo-

stavljanje reklamnogmateri-

jala.

- Ustanovljeno je da ne postoji

sva dokumentacija i pano je

uklonjen – kazao je za Antenu

M Aleksandar Mijatović, na-

čelnik budvanske komunalne

policije.

Postavljanje bilborda u Budvi

povodom obilježavanja stogo-

dišnjice „oslobođenja“ Budve

izazvalo je oštre reakcije jav-

nosti, struke, Minstarstva kul-

ture, pa i premijera Duška

Markovića koji je rekao da

„Vladanećedozvolitiprekraja-

nje istorije“. Zbog Odbora za

obilježavanje sto godina „oslo-

bođenja“ Budve juče su se, pu-

tem saopštenja, posvađali De-

mokrate i Demokratski front.

SUKOB

DemokratesukritikovaleMar-

kaBataCarevića, predsjednika

budvanskogDF-aipredsjedni-

kaOdborazaobilježavanjesto-

godišnjice „oslobođenja“Bud-

ve da ne zna nadležnosti i

obaveze onih koji obavljaju

najvišefunkcijeuopštini.Oni

su pitali Carevića da li će i u

naredne dvije godine voditi

opštinu i „preduzimati ova-

kve i sličneprotivzakoniterad-

nje, poput nekih DPS pred-

sjednika opština“ i poručili „da

podršku Demokrata neće do-

biti“.

-Tužno je i poraznodanekoko

sebekandidujedavodi opštinu

neznanadležnosti,pravaioba-

veze nosioca visokih funkcija,

kaoštosupredsjednikSkupšti-

ne i predsjednik opštine. Gos-

podin Carević ne razumije da

predsjednik Skupštine može

formirati šta god hoće na ovo-

me svijetu, ali da to tijelo ne

može preduzimati pravne, niti

radnje koje preduzima mogu

proizvoditi bilo kakvo pravno

dejstvo. Savjetodavna tijela,

radnegrupe, komisije, odbore i

sličnomogu formirati isključi-

vo predsjednik opštine i Skup-

štineopštine, nikakopredsjed-

n i k pa r l amen t a - ka žu

Demokrate.

Poručili suCareviću da „odgo-

vori da li je on lično, uz pret-

hodni dogovor i po uputima

Marka Kentere, donio kod

predsjednika Skupštine goto-

vo rješenje o formiranju „od-

bora“,kojejegospodinVujović

samo trebalodapotpiše i plasi-

ra ga kao svoje rješenje“.

Kritikuju što se u tomOdboru

„nijenašlomjestozapredsjed-

nika opštine, ali jeste zaMarka

Kenteru, čovjeka koji je sara-

đujućisaDPS-omuposljednih

13 godina oštetio opštinski

budžet. Naveli suda podržava-

ju stav predsjednika opštine

Dragana Krapovića, te da se

njihovo saopštenje odnosi „is-

ključivo na trojacMarkoCare-

vić,MiloBožović iMarkoKen-

tera i njihovo kontinuirano

djelovanje na urušavanju, te

bezuspješnim pokušajima

kompromitacijevlasti uBudvi,

kojoj, čudno, i sami pripadaju“.

DF je Demokratama poručio

da „javnost Budve, ali i cijela

Crna Gora, konačno može da

vidi davamasmetaDFkaonaj-

brojnija članica vlasti u Budvi,

kao i najveća proslava u Budvi

uposljednjih50godina.

-Na istoj strani ste sa tzv. CPC,

vašim premijerom Duškom

Markovićem, Ministarstvom

kulture i ostalim antisrpskim

histericima, poručuje DF uz

napomenu da Demokrate na-

padaju Front u času kada se

protiv njih ,,vode najogavniji

sudski sporovi u crnogorskoj

istoriji, zato jer mi ne prodaje-

mo vjeru za večeru“.

Iz Demokratskog fronta ističu

da će se za nekoliko nedelja ili

mjeseci jasno potvrditi da iza

napadaDemokratastoji - ,,gola

želja za opstankom na funkci-

jama“.

MATICA

Reagujući na aktuelna dešava-

nja u Budvi, Matica crnogor-

ska ocjenjuje da bilbordi mogu

da se uklone ili da se namjesto

sadašnjih poruka postave re-

klame krema za sunčanje ili

sapun.Međutim,kažuuMatici

crnogorskoj,,,nematogsapuna

koji može oprati namjere lo-

kalne vlasti u Budvi da naruši

nacionalni sklad i vrati duhde-

vedesetihgodina“.

- Stvaranje zajedničke države

Južnih Slovena mogao bi biti

razlog za slavlje kad ne bi bilo

gorkog istorijskog iskustva Cr-

ne Gore koja je na kraju tog ra-

ta, iako članica pobjedničke

koalicije, pripojena Srbiji, kao

druga „srpska država“, što se u

ovimporukama ističe - navodi

se u saopštenju.

Ističu da se slaveći sa „pono-

som“stogodinanestankadrža-

ve Crne Gore, nastoji aktivirati

amnezija za period kad je anti-

fašistička Crna Gora bila rav-

nopravna republika federativ-

ne Jugoslavije.

- Uovompokušaju prepoznaje

senamjeracentralanekihopo-

zicionihpartijadaprekosvojih

lokalnih organaka testiraju re-

agovanje javnosti na pripreme

jesenje „proslave“ godišnjice

Podgoričke skupštine koja je

završena ukidanjem crnogor-

skedržaveiparolom„Oddanas

više nema Crnogoraca.“ Time

su samo pokazali šta bi tek ra-

dili da vode državu?!– dodaje

se u saopštenju koje potpisuje

Dragan Radulović predśednik

Matice crnogorske.

I.K.

Iz Demokratskog fronta

odgovorili da se iza

napada Demokrata

na njih krije samo

„gola želja za

opstankomna

funkcijama“

Vlada je preporučila Vrhovnomdržavnom tužilaštvu da pre-

ispita ima li u vezi sa bilbordima u Budvi krivičnih djela koja

se gone po službenoj dužnosti, saopšteno je nakon sjednice.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici usvojila usmenu Informaciju

o protivpravnom i tendencioznompropagiranju neistina u

vezi sa istorijomBudve.

U Informaciji koju je pripremilo Ministarstvo kulture navodi

se da su na reklamnimpanoima na teritoriji opštine Budva

istaknute poruke koje nesumnjivo potenciraju istorijski

netačne podatke u vezi sa navodnimoslobodilačkimula-

skom srpske vojske 1918. godine, u Budvu, na Mitrovdan i da

se može zaključiti da je ovakav vid propagiranja istorijskih

neistina podržan od strane trenutne vlasti u Budvi.

- Ministarstvo kulture ukazuje da je nepobitna istorijska

činjenica da srpska vojska nije oslobodila Budvu, 1918. godi-

ne. Na Mitrovdan te godine, u Budvi nije bilo austrougarske

vojske, budući da se ista prethodno povukla. Jedini značaj-

niji borbeni kontakt vojske Kraljevine Srbije sa neprijateljem

u Crnoj Gori desio se kod Podgorice, u čijemoslobađanju su

učestvovali i Crnogorska narodna vojska kao i crnogorski

komiti, koji su neprijatelju zadavali gubitke tokom čitave

okupacije. Falsi ikovanjem istorije omalovažava se Crna

Gora, te pokušava osporiti njen građanski koncept, navodi

se u informaciji.

Falsi ikovanje istorijskih činjenica društveno je neodgo-

voran i neprihvatljiv čin, a Vlada Crne Gore neće i ne smije

nijemo posmatrati ovaj i slične postupke – navodi se u Infor-

maciji koju je usvojila Vlada Crne Gore.

Vladapreporučilada

VDTprovjeri dali ima

elemenatakrivičnihdjela

FilipVujanović

MarkoCarević

DraganKrapović

Skidanjepanoa sa

zidinaStaroggrada