Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 27. april 2018.

Politika

(Specijalno iz Brisela)

BRISEL – Zapadni Balkan je

srce Evrope, i NATOmora

biti prisutanuovomregio-

nu, kakobi se izjegla eska-

lacija tenzija - ocijenio je

Generalni sekretar Alijanse

Jens Stoltenberg.

Na pitanje Pobjede na koja

je dešavanja mislio kada je

kazao da događaji na Zapad-

nomBalkanumogu otići u

pogrešnompravcu, te da

se plaši da je NATO previše

pažnje obraćao na Srednji

Istok, umjesto na region,

Stoltenberg je kazao da Ali-

jansa jednako vodi računa i o

prijetnjama koja se dešavaju

u Iraku i Iranu, i o onima u

našem regionu.

IZAZOVI

- Moja poruka je bila da

moramo da vodimo računa o

prijetnjama koje se dešavaju u

Iraku i Iranu, ali da ne zabora-

vimo ni izazove na Zapadnom

Balkanu, koje smo vidjeli da se

dešavaju na teritoriji NATO. I

Srednji Istok je jednako važan

za NATO kao i Zapadni Balkan,

tako da moramo da uradimo

obje stvari u isto vrijeme iako

se radi o dva različita regiona,

Generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg uoči današnjeg sastankaministara spoljnih poslova:

NATO jenaBalkanudabi

se izbjeglaeskalacija tenzija

moramo da ostanemo foku-

sirani na oba, rekao je Stolte-

nberg na pres konferenciji u

sjedištu NATO, a uoči sastana-

ka ministara vanjskih poslova

koji će danas početi u Briselu.

Dodao je i da je NATO osim

što ima istoriju na Zapadnom

Balkanu, prisutan u regionu i

danas.

- Zapadni Balkan je srce Evro-

pe, Alijansa ima istoriju ovdje,

i dalje je prisutna. Prisutni

smo na Kosovu, imamo šta-

bove u Skoplju i u Sarajevu,

pomažemo našimpartnerima

kroz reforme i takođe imamo

članice NATO na Zapadnom

Balkanu, Vašu zemlju – Crnu

Goru, rekao je generalni sekre-

tar. Alijansa je, dodaje, partner

i sa Srbijom, a razgovaraju i sa

Makedonijom i Bosnom i Her-

cegovinom.

- NATO ima mnogo aktivnosti,

partnera, članica na Zapadnom

Balkanu. Nastavljamo da radi-

mo sa njima da bi izbjegli eska-

laciju tenzija, jer smo vidjeli da

su se dešavale opasne stvari. I

ubuduće ćemo raditi sa našim

partnetrima i članicama da bi

izbjegli nove sukobe, zaključio

je Stoltenberg u odgovoru na

naše pitanje.

PONAŠANJE

U Briselu će, kao što je i Stol-

tenberg najavio, danas početi

sastanak ministara spoljnih

poslova NATO. Crnu Goru će

predstavljati šef diplomatije

Srđan Darmanović, a Rusija

će biti prva tema današnjeg

sastanka. Kako je istakao Stol-

tenberg, Moskva već godinama

pokazuje znake opasnog pona-

šanja, poput miješanja u demo-

kratske procese, nelegalne

aneksije Krima, destabilizacije

istočne Ukrajine, sajber napada

i širenja lažnih informacija.

Rusija, dodaje, podržava bru-

talni režimu Siriji koji koristi

hemijsko oružje i najvjerovat-

nije stoji iza napada nervnim

gasomu Solsberiju.

Moja poruka je bila damoramo da vodimo računa o prijetnjama koje se

dešavaju u Iraku i Iranu, ali da ne zaboravimo ni izazove na ZapadnomBalkanu,

koje smo vidjeli da se dešavaju na teritoriji NATO - kazao je Stoltenberg

- Iako smo pojačali kolektiv-

nu odbranu, na najveći nivo

od Hladnog rata, vidimo da

Rusija i dalje pokušava da se

miješa u zemljama članica-

ma. Ministri će sjutra vidjeti

šta još možemo da uradimo.

Kad su tenzije ovako visoke,

još je važnije da razgovara-

mo s Rusijom. NATO ostaje

otvoren za dijalog. Nastaviće-

mo da radimo na tome kako

bi došlo do narednog sastan-

ka NATO – Rusija - rekao je

Stoltenberg.

Sastanak će se zatvoriti sjed-

nicomo ZapadnomBalkanu

i politici otvorenih vrata

NATO-a. Očekuje se da će

ministri razgovarati o napret-

ku BiH, Makedonije i Gruzije.

Stoltenberg je napomenuo

da je „Ukrajina takođe izrazila

svoje težnje za članstvom, i

očekujemda će ministri to

željeti da riješe.“ Ministarski

sastanak u petak će biti

posljednji u sadašnjem sjedi-

štu NATO-a, u kojem je Alijan-

sa bila smještena 50 godina.

Kada se ministri odbrane

okupe u junu, sastaće se u

novom štabu NATO-a, koji je

Stoltenberg nazvao „novim

domommoderne i napredne

Alijanse“.

JovanaĐURIŠIĆ

Odluka Ustavnog suda Crne Gore

Odbili Bojanićevu

žalbukaoneosnovanu

PODGORICA

-Ustavni sud,

većinomglasova, odbio je

izbornužalbukandidata za

predsjednikaCrneGore,

MladenaBojanića izjavljenu

protivRješenjaDržavne

izbornekomisijekaoneos-

novanu.

Ustavni sud Crne Gore, je ovu

odluku donio na jučerašnjoj

sjednici kojoj su prisustvovali

njegov predsjednik dr Dragol-

jub Drašković i sudije - Milo-

rad Gogić, Miodrag Iličković,

Desanka Lopičić, Mevlida

Muratović, mr Hamdija Šarki-

nović i Budimir Šćepanović.

Podsjetimo na izborima za

predsjednikaCrneGorekojisu

održani 15. aprila prema pri-

vremenim rezultetima

DIK-a najviše glaso-

va,180.274, ili 53.90

odsto, dobio jeMi-

loĐukanović, kandidatDemo-

kratske partije socijalista.

Mladen Bojanić kandidat

većeg dijela opzicije na izbori-

ma je osvojio 111.711 glasova i

uložioprigovorDIK-unanere-

gularnost izbornog procesa.

Državna izbornakomisija je19.

aprilavećinomglasovaodbaci-

la kao nedozvoljen Bojanićev

prigovor jer se, kao što je ob-

razloženo, prigovor DIK-u,

saglasno zakonskim

odredbamamože

podnijeti samo

protiv odluka

op š t i n s k i h

izbornih ko-

misija.

Bojanić je na-

kon toga uložio izbornu žalbu

Ustavnom sudu, koju je ova in-

stitucija odbila kao neosnova-

nu. Time su se stekli uslovi da

Državna izborna komisija

proglasi konačne rezultate

predsjedničkih izbora.

Predsjednički kandidat većeg

dijela opozicije Mladen Boja-

nić je kazao da je sjednica

Ustavnog suda bila zatvorena

za javnost i „za podnosioca žal-

beipredstavnikeMisijeOEBS/

ODIHRza praćenje izbora“.

On smatrada je, kako jekazao,

jasno da je većina sudija

Ustavnog suda još jednom

podlegla političkompritisku.

- Većina sudija Ustavnog suda

je pokazala da, ne samo da je

zgažen Ustavni sud, već da je

zgaženapravnastruka, aprav-

ni sistem razbijen u param-

parčad - naveo je Mladen Bo-

janić.

Z.D.

Njemački ambasador Hans Matern o Izvještaju Evropske komisije

CrnaGoraostvariladobar napredak

PODGORICA

- Izvještaj Ev-

ropskekomisijeoCrnoj Gori

za 2018. godinu je jasan, de-

taljan i razumljiv i unjemu

senavodi šta jošCrnaGora

trebadauradi u sljedećoj

fazi procesa evropske inte-

gracije, kazao je ambasador

NjemačkeuCrnoj GoriHans

GinterMatern, na sastanku

sapredsjednikomOdbora za

međunarodneodnose i isel-

jenikeAndrijomNikolićem.

Takođe, ambasador Matern

naglasio je potrebu umanjenja

političkog uticaja na organe

pravosuđa, što se, kako je ka-

zaonavodi i u izvještajuEU.

Matern iNikolić suocijenili da

je Crna Gora ostvarila dobar

napredak u procesu integraci-

je, što je prepoznato i u ovogo-

dišnjem izvještaju Evropske

komisije, ali da oblast vlada-

vine prava ostaje najveći iza-

zov.

Matern je, kako je saopšteno,

naglasio da zvanični Berlin

želi da pomogne Podgorici, jer

jeu interesuEvropskeunijeda

Crna Gora i ostale zemlje Za-

padnogBalkanapostanunjene

članice, što je od presudne

važnosti za stabilnost, napre-

dak i blagostanje građana re-

giona.

R.P.

MladenBojanić

Jens Stoltenberg jučeuBriselu