Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 27. april 2018.

CrnomGorom

PODGORICA/ ŽABLJAK

Ministarstvo održivog

razvoja i turizma pripremiće

izmjene i dopune prostornog

plana posebne namjene za

durmitorsko područje. Vlada je

saglasnost za taj posao vrijedan

10.000 eura dala na jučerašnjoj

sjednici.

U obrazloženju odluke navede-

no je da se u toku pripremnih

aktivnosti za proširenje skijali-

šta Savin kuk i Štuoc došlo do

saznanja da se planirane pozi-

cije ski-liftova i staza manjim

dijelomnalaze u režimu zaštite

drugog stepena Nacionalnog

parka Durmitor.

- Naime, planirana infrastruktura

i skijališta obuhvataju područ-

je u II i III zoni zaštite, a kako

zakonske norme iz oblasti zašti-

te prirode zabranjuju gradnju

u zoni II, nastala je situacija u

kojoj nije moguće graditi plani-

rane skijaške staze, niti dobiti

saglasnost Agencije za zaštitu

prirode i životne sredine, iako

je dala saglasnost na Izvještaj

o strateškoj procjeni uticaja

na životnu sredinu za PPPN

za Durmitorsko područje i NP

Durmitor – navedeno je u obra-

zloženju.

Autori navode i da se na osnovu

informacija i podataka sa tere-

na došlo do saznanja da je na

lokalitetu došlo do promjene

u odnosu na stanje koje je bilo

kada su utvrđene postojeće

zone zaštite.

- Nakon što se stanje utvrdi

može se predložiti izmijenjeni

prikaz granica zona zaštite.

Postupak zahtijeva poštovanje

Zakona o zaštiti prirode, u dijelu

koji se odnose na utvrđivanje/

izmjenu zona zaštite, kroz izra-

du studije zaštite koja predstav-

lja stručnu podloga za izmjenu

zona NP Durmitor. Takođe,

Ministarstvu su se obratili vla-

snici zemljišta u urbanizovanom

dijelu naselja Žabljak, van pod-

ručja nacionalnog parka, koji su

zainteresovani za izgradnju turi-

stičkih sadržaja, što je potrebno

preispitati kroz izmjenu važećeg

planskog dokumenta – piše u

Vladinomdokumentu.

D. Š.

Vlada odobrila izradu izmjena i dopuna

prostornog plana za durmitorsko područje

Provjerićeulaze li

Savinkuk i Štuocu

zaštićenapodručja

NIKŠIĆ–

Klub dobrovoljnih davalaca krvi Pivare „Trebjesa“ orga-

nizovao je juče akciju na kojoj je prikupljeno 40 jedinica najdrago-

cjenije tečnosti.

Zadovoljan je predsjednik Trebjesinih dobrovoljnih davalaca krvi

Ranko Jakšić, a podsjeća da je to njihova 16 akcija.

- Zadovoljni smo odzivom. Ovo je naša prva ovogodišnja akcija,

a svake godine organizujemo po dvije, jednu u proljeće i jednu

u jesen, obilježavajući tako, simbolično, dan Pivare i dan Kluba

dobrovoljnih davalaca krvi. Tradicionalno, priključili su nam se i

mladi humanisti Opštinske organizacije Crvenog krsta, a bilo ih je

i koji su prvi put nesebično darivali dio sebe, dajući tako primjer

vršnjacima - kazao je Jakšić.

Zanimljivo je da Klub dobrovoljnih davalaca krvi nikšićke pivare

okuplja četvrtinu zaposlenih u Trebjesi.

Ra.P.

Nikšić:

Uspješna akcija Pivare

Prikupili 40 jedinicakrvi

TIVAT–

Građani Tivta, uče-

snici uraspravi, uvjereni su

da ćeuređenjeplažePonta

Seljanovozbognasipanja i

betoniranjaugrozitimorski

biodiverzitet i da ćeomilje-

nokupalištebiti zatvorena

plaža, nakojoj zaTivćane

nećebitimjesta.

Umultimedijalnoj sali Grad-

ske kuće juče je održana javna

rasprava o elaboratu o procje-

ni uticaja na životnu sredinu

rekonstrukcije obale Seljano-

vouzahvatuDSL„Diosektora

22“, koji je za potrebe investi-

tora,kompanije„Sitrejd“,ura-

dilo podgoričko preduzeće

„Paming“.

Obrađivači tvrde da projekat

neće imati veći uticaj na život-

nu sredinu, a investitor da se

sve radi po zakonu i da neće

biti zabrane pristupa plaži.

- Kako možemo raspravljati o

eleboratu koji nije u skladu sa

urbanističko- tehničkimuslo-

vima, koje je izdao opštinski

sekretarijat, a nije nam jasno

ni kako nasipanje kubika pije-

skaumoreneće imatiuticajna

biodiverzitet? - upitala je u

ime građanske inicijative „Bo-

kobran“AntonelaRajčević.

Ilko Petković podsjetio je da

po Državnoj studiji lokacije

nijedozvoljenazamjenadrve-

nih ponti betonskim i nasipa-

nje mora pijeskom. On je ista-

kaoidaumultidisciplinarnom

timu obrađivača nema nikog

ko je vezan zamore.

- Ako naspete more pijeskom,

školjki i morskih organizama

utomdijelupodmorjavišene-

će biti, kao što ih nema ni sada

udijeluplažekoji jeprijeneku

godinu nasut - rekao je Petko-

vić.

Olga Adamović smatra da će

Ponta Seljanovo, sa planirane

252 ležaljke sa razmakom od

10 do 20 santimetara, biti još

jednaplažazatvorenogtipana

kojojnećebitimjestazaTivća-

ne, aDraganPopadić je upitao

gdje je interes građanaTivta.

Naglasivšidasesveradiuskla-

du sa zakonom o uređenju

prostora i izgradnji projekta,

izvršni direktorkompanije „Si

trejd“, Anastazija Lašmanova,

je rekla da neće biti zabranjen

pristupplaži.

- Sve radimo po zakonu i u

skladu sa ugovorom sa Mor-

skim dobrom. Neće biti buke,

preglasnemuzike, ulaskakoli-

ma na plažu kao što je to sada

bilo. Naš cilj je da uradimo do-

bar i kvalitetan projekat - ka-

zala jeLašmanova.

S.K.

TivaT:

Žitelji nezadovoljni projektomuređenja plaže Ponta Seljanovo

Strahujudaće iminvestitor

zatvoriti omiljenokupalište

U ime obrađivača, Drago-

ljub Blečić kazao je da ela-

borat nije naučna studija, a

da projekat neće imati veći

uticaj na životnu sredinu

i ljude semprivremeno,

tokom izvođenja građevin-

skih radova. Arhitekta Ivan

Milošević je naglasio da su

se u projektnom rješenju

pridržavali odredbi DSL

i da su predvidjeli manji

zahvat umore nego što je

taj dokument predvidio.

- Šetalište će se popločati

modernimmaterijalom

otpornimna more kojim su

popločana javna šetališta

u Hrvatskoj. Predviđena su

dva dječja igrališta, bogata

zelena površina sa kanar-

skimpalmama o kojima će

se brinuti investitor - kazao

je Milošević.

Šetalištaće

popločatikao

uHrvatskoj

ZABRINUTI:

Žitelji Seljanova

na javnoj raspravi

FoTo-bilješka:

Što semože doživjeti za desetak sati u Crnoj Gori

Skijali naBjelasici,

plivali uDobroj Vodi

KOLAŠIN-

Uosamsati su

skijali napadinama Bjelasi-

ce, sat i pokasnijevozili ka-

jakna rijeci Tari. Onda su

sjeli uautomobil i atraktiv-

nommagistralomkrozPla-

tije, Zetomi Sozinomstigli

doStarogBara. Neštoblizu

13 sati subili ukanjonuRika-

vac gdje suodradili kanjo-

ning. Zatimsukrenuli kaUl-

cinju i uDobroj vodi

zaplivali i zaronilimorem...

ĐokoĐinović i ŽeljkoPejović.

Dva zaljubljenika u prirodu.

Dva uporna promotera pri-

rodnih i turističkih original-

nosti Crne Gore prekjučeraš-

njom avanturom htjeli su da

kažu–ovosamomožeuCrnoj

Gori.

– Iskoristili smo povoljne

uslove iudesetaksati raspore-

dili sva uživanja koja gost mo-

že da doživi u Crnoj Gori u

sunčanommartu, aprilu, ma-

ju, ali i u oktobru, novembru.

Naša turistička agencija „Haj-

lender“ ne radi sa nekim veli-

kimgrupama,ali nastojimoda

imamo originalnu turističku

ponudu. Cilj nam je da ponu-

dimo ono što drugi ne mogu –

ispričali su.

Đinović i Pejović pripadaju

onim turističkim radnicima

koji svoj posao rade sa puno

entuzijazma i ljubavi. Ne žele

samo da prodaju turistički

proizvod, već da ga pronađu i

osmisle.

- Od snimljenog materijala

uradićemo spot koji će ispri-

čati šta se svemožedoživjeti u

CrnojGorizadesetaksati.Ski-

janjena Bjelasici, kajaknaTa-

ri, kanjoninguRikavcu i pliva-

nje u moru. Takav turistički

dan nikoga ne može ostaviti

ravnodušnim- smatrajuĐoko

Đinović i ŽeljkoPejović.

Dr.D.

8:00NaBjelasici

9:30KajakTarom

Oko 13:00Kanjoning

uRikavcu

14 Plivanjeumoru

Savinkuk