Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 27. april 2018.

Hronika

PODGORICA

-V. D. (50) iz

Podgoriceuhapšen je juče jer

jepolicijaunjegovoj kući pro-

našla tri puške, revolver imu-

nicijuu ilegalnomposjedu.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije,odPodgoričaninajezapli-

jenjena automatska puška

„M70 AB2“, sa dva okvira, u

kojim se nalazilo 38 komada

municije kalibra 7,62 milime-

tara, poluautomatska puška,

puškaM-48, revolver „zastava

magnum“ 357 sa kutijom, u

kojoj senalazilo67metakaka-

libra 38 specijal, kutija sa 29

komada municije kalibra 7,9

milimetara i optički nišan.

O događaju je obaviješten tu-

žilac u Osnovnom državnom

tužilaštvu u Podgorici, kojem

će biti priveden zbog sumnje

da je počinio krivično djelo

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija. Izpoli-

cije najavljuju da će Centar

bezbjednosti Podgorica i una-

rednom periodu kontrolisati

bezbjednosno interesantne

osobe, kakobi otkrili i spriječi-

li teška krivična djela.

M.L.

Zaplijenjene tri puške,

revolver imunicija

Krivična prijava protiv Podgoričanina

Oduzetooružje

Odgođeno suđenje za ubistvo Dragana Bećirovića

Šaranović 10.majausudnici

PODGORICA

–SuđenjeDa-

nilovgrađaninuMarkuŠara-

novićukoji se tereti da je u

saizvršilaštvu sa jednomili

višenepoznatihosobaubio

biznismenaDraganaBećiro-

vićauBudvi 2011. godine ju-

če jeodgođenoza 10.maj.

Procesjeodgođenjerjesudni-

ci u kojoj je trebalo da se održi

ročište za Šaranovića bio u to-

kudrugi proces.

Prvostepenom presudom Vi-

šeg suda Šaranović je bio osu-

đenna 14 godina zatvora, ali je

Apelacioni sud u januaru uki-

nuoovuodlukukrivičnogvije-

ća Višeg suda, kojim je pred-

sjedavaoPredragTabaš.

IstompresudomoptuženiMi-

lan Bulatović oslobođen je od

optužbe za neprijavljivanje

krivičnog djela i učinioca.

Prema navodima prvostepene

presude, Šaranović je po nalo-

gu za sada nepoznate osobe,

zajedno sa NN licem ili više

njih, naoružan, 10. aprila 2011.

godineoko2.40časovaunase-

lju Golubovina u Ulici Prve

proleterske u Budvi, sačekao

Dragana Bećirovića ispred

zgrade ukojoj je stanovao.

- Najprije je došlo do fizičkog

kontakta kojom prilikom se

jednood licamašilopištolja i u

pravcu Bećirovića opalio dva

projektila koja su ga pogodila

u predjelu desnog koljena i

malog prsta lijeve šake. Potom

je sa udaljenosti od 70 centi-

metara ispalio još jedan pro-

jektil koji je pogodioBećirovi-

ća u butinu lijeve noge.

Bećirović jepreminuood iskr-

vavljenjanaputupremabolni-

ci u Kotoru - kazao je sudija

Tabaš.

Prilikom utvrđivanja krivice

okrivljenog, sud je kao vjero-

dostojan cijenio iskaz Milana

Bulatovićakoji jedaou istrazi.

Bulatović se našao na optuže-

ničkoj klupi pored Šaranovića

zbog neprijavljivanja krivič-

nog djela, ali je oslobođen op-

tužbi.

Bulatović je tada tvrdio da je

Šaranović neposredno prije

ubistva tražio osobe koje bi

prebile pokojnogBećirovića.

Iskaz Bulatovića potvrđen je i

navodima svjedoka Bojana

Krstajića. Naime, Krstajić je

predsudomnaveodaga jeMi-

lanBulatovićmjesecprijeubi-

stva Bećirovića pitao „zna li

neku osobu koju bi mogao an-

gažovati za prebijanje jednog

čovjeka“. Kada je čuo da se ra-

di opokojnomBećiroviću, Kr-

stajić tvrdi da je odustao od

posla.

M.L.

SaprivođenjaŠaranovića

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

U sudnici predstavljeni brojni dokazi

Novacbioplaniran

za finansiranjenapada

PODGORICA

–Na suđenju

optuženima zapokušaj tero-

rističkognapada juče jeu

podgoričkomVišemsud

prezentirano40kompleta

vojnopolicijskeopreme i

125.000eurakoje je svjedok

saradnikAleksandar Saša

Sinđelićpredaoagentima

BIA-euoktobruprošle godi-

ne. Proces vodi sutkinjaSu-

zanaMugoša.

Prezentacijom jednog kom-

pleta juče se moglo vidjeti da

on sadrži kombinezon, štitni-

ke, gas masku, taktički policij-

ski spremnikzavodukoji kori-

ste vojne i policijske snage

prilikomdužih akcija i futrole

za pištolj. Predstavljen je i ka-

lupza sito štampusanatpisom

,,policija“ i snimak stvari koje

su snimili službenici srpske

službe.

ANALIZADOKAZA

Tužilac Saša Čađenović uka-

zao je da predstavljena opre-

ma podsjeća ili je identična sa

opremomkoju koriste službe-

nici Ministarstva unutrašnjih

poslovaCrneGore.

Nesporno je, kako je kazao, da

jezadatakosobekojesutrebale

da nose ovu opremu bio da

stvore metež i privid da je cr-

nogorska policija prešla na

stranu demonstranata čime se

potkrepljujunavodioptužnice.

Tužilac Čađenović je naveo da

uprkos tvrdnjama odbrane da

prikazanu opremu uglavnom

koriste majstori, nesporno je

da su pregledani dokazi opre-

ma vojnog ili policijskog ka-

raktera koja je trebalo da bude

korišćena na skupu zakaza-

nom za 16. okotobar 2016. go-

dine ispredSkupštine.

- Imamo gas maske, 40 kom-

pleta uniformi sa opasačima -

štitnicima i kombinezonima.

Imamo obrazac za sitoštampu

sa latiničnimnazivompolicije

koji svi zajednodovodedo jed-

nog prostog, jednostavnog i

životno prihvatljivog zaključ-

ka da je ova oprema trebala da

bude korišćena u Crnoj Gori.

Iako je odbrana predstavila da

je to bilo nemoguće, ja sma-

tramda je to bilomoguće - ka-

zao jeČađenović.

On je istakao da su spremnici

za vodu i gas maske predmeti

jedinstveni po svojoj namjeni i

da ih zasigurno ne koriste

obični građani, dok nije sporio

da motorole može svako kori-

stiti.

- Ali zajedno sa opremomkoju

smopregledaličinijedinstveni

sklop opreme koji omogućava

osobama da međusobno ko-

municiraju -pojasnio jeČađe-

nović. Ocjenio je i da je jasno

da je prezentiranim novcem

koji potiče iz iste serije bilo

planirano finansiranje terori-

stičkog napada.

STAVODBRANE

Suprotno Tužilaštvu, odbrana

okrivljenih je ocjenila je da je

oprema lošeg kvaliteta i neoz-

biljna te da bi sa takvom opre-

mom moglo zaštiti sve osim

života.

Advokat Miroje Jovanović ka-

zao je da predstavljeni dokazi

ne treba da se nazivaju opre-

mom jer se radi o ,,pokretnim

stvarima“čijijeprometdozvo-

ljen zakonom“.

- Ako je ovo oprema onda smo

svi mi ovdje opremljeni - ka-

zao je on.

Advokat Nikola Medojević

smatra da je količina opreme

prenaglašena kako bi se stvo-

rio privid masovnosti te da je

ideologija bila da se nađe po

neštozasvakoga.Ondodajeda

je za diskretnu akciju prena-

glašena četnička ikonografija.

Kazali su i da ne postoji dokaz

koji potkrepljuje činjenicu da

je novac oduzet od svjedoka

saradnika i da je neophodno

dokazati odakle novac dolazi i

za šta je bionamijenjen.

- Po ovome što ovdje vidimo

osoba koja bi ovo obukla nije

zaštićena uopšte. Osoba koja

bi ovoobuklamoglabi dabude

savladana od bilo čega - kazao

je advokat Jovanović.

Advokat Dušan Radosavljević

primjetio je da za imaginarne

specijalce koje pominju svje-

dok saradnik i Tužilaštvo fali

deset kompleta.

- Vjerujem da su ti specijalci

super ljudi ali nisu otporni na

metke, a vidimo da ovdje n

edostaje zaštita za grudi. Ova-

kva uniforma, odnosno kom-

plet za koju policiju je bio na-

mijenjen? Zna se da policija

ima razne uniforme pa kad bi

ih poredili ne znamo sa kojom

bitouradili-kazaojeRadosav-

ljević.

NOVAC

Nakonopremeprezentiranoje

179 komada novčanica u apoe-

nima od 500 eura i 360 novča-

nica u apoenima od po 100 eu-

ra, što je ukupno 125.500 eura.

Sutkinja Mugoša je kazala da

se svaka novčanica po serij-

skombrojuslaže saonimšto je

navedeno u potvrdi koju je iz-

dala srpska tajna službaBIA.

Tužilac Čađenović ukazao je

da su novčanice potpuno nove

i neupotrebljivane što ukazuje

da potiču iz jednog izvora od

organizatora kriminalne orga-

nizacije.

- Novčanice oduzete od svje-

doka saradnika Sinđelića i ko-

rišćene su radi finansiranja

kriminalnog plana - kazao je

Čađenović.

Sa druge strane, odbrana sma-

tra da se na osnovu serijskih

brojevamožedobiti veliki broj

podataka.

Advokat Radosavljević je na-

veo da ne postoji ni jedan trag

koji može dokazati da je izvor

novcaEduardŠušmakov.

Istakao je da novac koji je Sin-

đelić dostavio agentima BIA-e

ubijelojirozojkovertinakraju

u Viši sud u Podgorici dostav-

ljen u bijeloj i smeđoj koverti,

što ukazuje, kako kaže, da je sa

ovimdokazommanipulisano.

- U Beogradu je tada ovlašćen

radnik uzeo slučajni uzorak

dvije novčanice od 500 eura i

četiri odpo100eura i napravio

DNK analizu. Važno je da mi

nemamonikakavizvještajotoj

DNK analizi i samim tim je taj

izvještaj kontaminiran. Kada

se sjetimo iskaza svjedoka sa-

radnika da je on svoj novac u

starimapoenimadavaopapre-

bacivao stare u nove, to znači

da je on morao kroz njegove

ruke da provede svaku novu

novčanicuštoznači da jesva-

ka morala da ima njegov

DNK trag, a mi to naravno

nećemo nikada saznati - ka-

zao jeRadosavljević.

AdvokatJovanovićsmatrada

je neko ovim novcem obma-

nuodržavni vrhSrbije.

TELEFONI I SNIMAK

Sudski službenik juče je pre-

zentirao i četirimobilna tele-

fona koja su oduzeta od svje-

dokasaradnikaSašeSinđelić,

ali ne tablet i lap top. Advokat

Radosavljević naveo je da je

skandaloznoda su tablet i ra-

čunar vraćeni Sinđeliću.

-

Meni je vrlo zanimljivo da

imam sadržaj laptopa koji je

oduzet ali nikako nemam sa-

držaj tableta, nikada ga ni-

samvidio,samosekonstatuje

u potvrdi. Mislim da bi bilo

vrlouputnoda sudzatraži od

tužioca da nam se ovdje izja-

sni zašto su predmeti koji su

oduzeti vještačeni djelimič-

no u krivičnom postupku,

vraćeni čovjeku kojem nije

potvrđen status. Znam da

ovo nije parnica i da nije

predviđeno ali smatramda je

to izjašnjenje jako bitno - ka-

zao je Jovanović.

U sudnici je juče prikazan

snimak oduzetih dokaza koji

su sačinili službenici srpske

služb.

Advokat Radosavljević je ka-

zao da ovaj snimak ide u pri-

log odbrani jer je ono što se

vidi na snimku u suprotnosti

sa iskazomsvjedoka saradni-

ka. Obrana je ustvrdila da

radnja snimanja ne kores-

pondirasaizvještajem.Suđe-

nje se nastavlja danas.

B.ROBOVIĆ