Previous Page  9 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 32 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Četvrtak, 26. april 2018.

Pucnjava u Nikšiću:

Uhapšena jedna osoba, za drugimnapadačemse traga

Ranjenvođanavijača

NIKŠIĆ

Pavle Zečević iz Nik-

šića (32), vođa navijačke grupe

„Crnogorci - Jug“, ranjen je u

ruku juče oko 16 časova u puc-

njavi koja se dogodila u Ulici

Baja Pivljanina.

Kako Pobjeda saznaje, nakon

pet sati uhapšen je Željko Jova-

nović (35), dok se za drugim

napadačem, čiji je identitet

poznat policiji, intenzivno

traga.

Direktor Opšte bolnice doktor

Ilija Ašanin rekao je da se radi

o prostrijelnoj rani lijeve šake,

te da Zečević nije životno

ugrožen.

Podsjećamo, Zečeviću je u

oktobru prošle godine zapa-

ljeno vozilo „reno senik“ na

parkingu ispred zgrade u

Ulici 4. crnogorske brigade u

gradu pod Trebjesom.

S. D.

Uhapšen osumnjičeni za krijumčarenje

skanka iz Albanije u Crnu Goru

Pronađen361

kilogramskanka

ULCINJ

PaškoĐokaj (45)

izPodgoriceuhapšen jena

albanskoj teritoriji zbog

sumnjeda je izAlbanijeu

CrnuGoruprokrijumčario

361 kilogramskanka.

SlužbeniciOdjeljenjagranične

bezbjednosti Ulcinj i Jedinice

za elektronsko osmatranje i

operativnu podršku SGP-a, na

brdu Stegvaš, otkrili su 361,03

kg skanka, koji je neposredno

prije toga prokrijumčaren iz

Albanije u Crnu Goru, čime je

spriječeno dalje krijumčare-

nje. Osim droge, oduzeto je i

kombi vozilo kojim je skank,

kako se sumnja, prokrijumča-

ren. Kako je saopšteno iz poli-

cije, na albanskoj teritoriji

uhapšen je osumnjičeni i pre-

dat crnogorskoj policiji.

Pojašnjeno je da je juče oko 8

časova Jedinica za elektron-

sko osmatranje i operativnu

podršku na Stegvašu, u blizini

državne granice prema Alba-

niji, u zoni nadležnosti RCGP

Jug – Odjeljenje granične be-

zbjednosti Ulcinj, detektovala

kombi vozilo.

-Na licemjesta je odmahupu-

ćena patrola Odjeljenja gra-

nične policije Ulcinj. Policajci

suobavilipregledvozilaiusta-

novili da je potpuno popunje-

nodžakovima i putničkimtor-

bama u kojima se nalazi

materija za koju se sumnja da

je skank, za koju jemjerenjem

koje je uslijedilo utvrđeno da

je težine361,03kg–saopšteno

je iz policije.

Osumnjičeni P. Đ. će, uz kri-

vičnu prijavu, biti priveden

višem državnom tužiocu u

Podgorici zbog osnovane

sumnje da je počinio krivično

djelo neovlašćena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnihdroga.

A.G.

PODGORICA

Zatvorenici

Kazneno-popravnog doma

Nenad Vlahović (36) i Bojan

Matanović (24) potukli su

se u trpezariji te ustanove

– potvrđeno je Pobjedi iz

izvora bliskih istrazi.

Vlahović je zadobio povre-

de i hematome ispod oka.

O događaju je obaviješten

ODT u Podgorici.

Matanović se nalazi u

zatvoru jer je pretukao

zamjenika podgoričkog

osnovnog državnog tuži-

oca Nikolu Boričića. Viši

sud u Podgorici osudio je

Matanovića na godinu i po

zatvora.

C. H.

Nikšićani prijavili

pucnjavu, pretreseno

više lokacija

Oduzeti

pištolj

i puška

NIKŠIĆ

Policija je pretresom

kuće Nikšićanina P. N. (49) pro-

našla lovačku pušku, a iz auta

njegovog sugrađanina I. K.

(29) zaplijenjen je startni pištolj

i startno automatsko oružje

„blow“.

Nakon prijave građana da se

čuju pucnji policija je obišla nik-

šićko neselje Straševina.

Pretresena je kuća P. N. kao i

vozilo I. K.

O svemu je obaviješten tužilac

u Osnovnomdržavnom tuži-

laštvu u Nikšiću, koji će nakon

dodatno prikupljenih obavje-

štenja kvali ikovati djelo.

C. H.

Oružjekoje jeoduzetouNikšiću

Ustavni sud ukinuo odredbe iz člana 159 Zakonika o krivičnompostupku

PODGORICA

Ustavni sud

CrneGoreukinuo jeodred-

be iz člana 159Zakonikao

krivičnompostupku, poko-

jima su tužioci, poprijedlo-

gupolicije ili po službenoj

dužnosti,mogli daodređuju

mjere tajnognadzoraprema

osumnjičenim. Ovo je zaPo-

bjedupotvrdioadvokat Slo-

bodanSmolović, koji jebio

jedanod inicijatoraocjene

ustavnosti sadavećukinute

odredbeZKP-a.

- Odluke Ustavnog suda se ne

mogu primjenjivati retroak-

tivno, pa sedosadašnjeosuđu-

juće presude sudova a koje su

zasnovane na dokazima pri-

kupljenim primjenom ovih

mjera ne mogu osporiti - ka-

zao je Smolović.

On je naveo da ova odluka

Ustavnog suda može proizve-

sti dejstvo u postupcima koji

traju, ali i da to zavisi od faze

postupka, odnosno u zavisno-

sti od vremena kada je Tuži-

laštvo ovumjeruodredilo.

U odluci Ustavnog suda, koja

je donešena na sjednici 25. fe-

bruara, navodi se da takvo

ovlašćenjedatopolicijiitužio-

cimanijeuskladusaUstavom.

–Ustavni sud je predmetuU-I

broj 5/13 donio odluku kojom

se ukida odredba člana 159,

stav 1 Zakonika o krivičnom

postupku u dijelu koji glasi:

„Mjere izčlana 157, stav2ovog

Zakonika na obrazloženi

predlog ovlašćenog policij-

skog službenika ili po službe-

noj dužnosti, pisanom nared-

bomodređujedržavnitužilac“

iprestajedavažidanomobjav-

ljivanja ove odluke – saopšte-

no je izUstavnog suda.

Sudije Ustavnog suda su uki-

nule odredbe ZKP-a jer sma-

traju da se njime krši član 42

Ustava Crne Gore, koji garan-

tuje pravo na privatnost i član

8 Evropske konvencije o ljud-

skim pravima i osnovnim slo-

bodama koji garantuje pravo

na poštovanje privatnog i po-

rodičnog života.

Ovo pravo dato tužiocima da

samoinicijativno – po službe-

noj dužnosti ili po predlogu

policijskih službenika odre-

đuju mjere tajnog nadzora

prema osumnjičenim usvoje-

no je2015. godine, apredložila

ih jeVlada.

Zakonomokrivičnompostup-

ku, koji je stupio na snagu av-

gusta 2015. godine, određeno

je da mjere tajnog nadzora

prema osumnjičenim mogu

trajati do četiri mjeseca, ali se

mogu produžavati do najviše

18mjeseci oddanadonošenja

prve naredbe za određivanje

tajnog nadzora.

Zakonikom o krivičnom po-

stupku propisane su dvije vr-

ste mjera tajnog nadzora –

jednekojenapredlog tužioca

određuje sudija za istragu, a

odnose se na tajni nadzor i

snimanje telefonskih razgo-

vora, tajno praćenje i snima-

nje lica i predmeta, ulazak u

prostorije radi tajnog foto-

grafisanja i snimanja i druge

kojeodređuje tužilacposluž-

benoj dužnosti ili po predlo-

gu policijskog službenika. Te

mjere tajnog nadzora odnose

se na simulirano davanje ili

primanje mita, angažovanje

prikrivenog isljednika, pra-

ćenje prevoza i isporuka

predmeta krivičnog djela,

sklapanje simuliranih prav-

nih poslova, osnivanje fiktiv-

nihdruštava...

B.R.

Optužni prijedlog protiv okrivljenog za napad na službeno lice

Pavlovićuse sudi zbog

prijetnji Čađenoviću

PODGORICA

Osnovnodr-

žavno tužilaštvouPodgorici

podiglo jeoptužni prijedlog

protiv IlijePavlovića zbog

sumnjeda jeprijetio speci-

jalnomtužiocuSaši Čađeno-

viću - saznajePobjeda.

Čađenović vodi istragu protiv

Ilije i njegovog brata Boška

Pavlovića zbog sumnje da su

učestvovali u ubistvu Đorđa

Borete i slučajne žrtve Draga-

naZečevićauBudvi prošle go-

dine.

Ilija Pavlović se optužnimpri-

jedlogom tereti za krivično

djelo napad na službeno lice u

vršenju službene dužnosti.

Suđenjepočinje17.maja,apro-

ces će voditi sudija Osnovnog

sudaGoranĐuković.

Advokat Ranko Radonjić, koji

zastupaPavlovića,niježelioda

komentariše optužni prijed-

log, ali je potvrdio da njego-

vom branjeniku 17. maja poči-

nje suđenje.

Prema navodima optužnog

prijedloga, IlijaPavlović se te-

reti da je 29. decembra prošle

godine,svjestansvogdjelačije

je izvršenje htio, znajući da je

njegovodjelozabranjeno, pri-

jetio da će napasti službeno

lice u vršenju službene duž-

nosti –specijalnog tužiocaSa-

šuČađenovića.

- Sumnja se da je Pavlović po-

slaopismoizZavodazaizvrše-

nje krivičnih sankcija na adre-

su gdje radi Čađenović koje je

sadržalo prijeteće riječi. Za-

prijetio mu je da će po izlasku

iz ZIKS-a napasti na njegov

tjelesni integritet – piše u op-

tužnomprijedlogu.

Specijalno tužilaštvo nedavno

je podiglo optužnicu protiv

braće Ilije i Boška Pavlovića,

koji se terete za učešće u ubi-

stvu Đorđa Borete i slučajne

žrtve Dragana Zečevića 7. de-

cembra 2016. godine, u lokalu

„Trofej“ uBudvi.

Optužnica je prošle nedjelje

razmatrana pred Višim su-

dom.

Braća Pavlović tvrdili suna ro-

čištu na kojem je razmatrana

optužnica da nemaju veze sa

krivičnim djelom koje im se

stavljana teret, navodeći dani-

jesubili članovi kriminalneor-

ganizacije na čijemsu čeluVa-

silije Rafailović i Miljan

Bulatović.

OkrivljeniRafailović je, prema

stavu istražitelja, bio na „vrhu

kriminalne organizacije koja

je stvorena radi realizacije ne-

određenogbrojakrivičnihdje-

la kao što su teška ubistva“.

Prema navodima optužnice,

članovi kriminalne organiza-

cijekojisupomogliuizvršenju

zločina bili su Ratko Vušović i

IvanCicmil, koji suubjekstvu,

dok seVladimir Šmanja nalazi

uspuškomIstražnomzatvoru.

Rafailović i Vušović su, prema

nalazima iz istrage, bili direk-

tni izvršioci ubistva Borete i

Zečevića.

Prema stavu Specijalnog tuži-

laštva, braća Pavlović terete se

da su počinila krivična djela

stvaranje kriminalne organi-

zacije, teško ubistvo i nedo-

zvoljenodržanje oružja.

Oni su uhapšeni u septembru

prošlegodineponaloguSpeci-

jalnog državnog tužilaštva.

Za učešće Pavlovića u ubistvu

Borete iZečevića istražitelji su

operativno znali još na počet-

kuistrage,alinjihovohapšenje

nijerealizovanoranije jer suse

čekali rezultati vještačenja i

materijalni dokazi koji ih nes-

porno dovode u vezu sa ovim

zločinom.

M. L.

Saprivođenja IlijePavlovića

Ustavni sud

Pretučen

zatvorenik

u trpezariji

KPD

Tužioci višenemoguda

određujumjere tajnognadzora

Pavle

Zečević

Oduzetadroga

Privatna arhiva