Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 26. april 2018.

Društvo

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo predmet u slučajuAlekse Bečića

Ekonomski fakultetUCG:

Plagiranjeneprihvatljivo

PODGORICA

–Osnovnodr-

žavno tužilaštvouPodgorici

formiralo jepredmet pokri-

vičnoj prijaviMitraĐukano-

vićaprotivAlekseBečića

zbogkrivičnogdjela–povre-

damoralnihprava autora i

interpretatora, saopšteno je

juče izove institucije.

Prijava koje je podnešena u

utorak, kako je napisano u sa-

opštenju, nalazi se u fazi izvi-

đaja, a odluka će biti donijeta

po završetkuovog procesa.

Povodom sumnji da je pred-

sjednik Demokrata Aleksa Be-

čić plagirao magistarski rad,

juče se oglasio i Ekonomski fa-

kultet UniverzitetaCrneGore,

odakle su poručili da se ogra-

đuju od davanja bilo kakvih

ocjena do donošenja konačnih

odluka nadležnihorgana.

-Ponašanjeuskladusaetičkim

kodeksomnije samo obaveza i

odgovornost predavača, već i

studenata koji su dio akadem-

ske zajednice. Akademska iz-

vrsnost svakako će zaobići one

koji pokušaju da plagijatomza

sebe izbore poziciju u naučnoj

zajednici, što ovimputemnaj-

oštrije osuđujemo i smatramo

moralno neprihvatljivim– po-

ručili su saEkonomskog fakul-

teta. Podsjetili su i da Zakon o

visokom obrazovanju u članu

78predviđadaukolikonadlež-

ni organ utvrdi da je autorizo-

vani rad plagijat, on se smatra

ništavnim, kao i ocjene, nagra-

de, zvanja i titule koje je osoba

koja se koristi plagijatom ste-

kla na osnovu takvog rada.

- Svi naučni radovi članova

Akademska izvrsnost svakako će zaobići one koji pokušaju da plagijatomza sebe izbore

poziciju u naučnoj zajednici, što ovimputemnajoštrije osuđujemo i smatramomoralno

neprihvatljivim – poručili su sa Ekonomskog fakulteta

Ekonomski fakultetUCG

AleksaBečić

Sud časti, za sada, neće otvoriti postupak u slučaju sumnje

da je Aleksa Bečić moguće plagiraomagistarski rad, saznaje

Pobjeda nezvanično.

Ovo tijelo UCG neće postupiti po zahtjevu Centra za akadem-

ski integritet, koji je u ponedjeljak tražio formiranje stručne

komisije za provjeru autentičnosti Bečićevog rada.

Naš nezvanični sagovornik objasnio je da Sud časti nije nad-

ležan za formiranje komisija koje utvrđuju plagijat.

- Član 102, stav 2 Statuta Univerziteta Crne Gore nalaže da

„postupak utvrđivanja plagijata sprovodi posebna komisija

koju imenuje Senat“ – dodao je on i naglasio da odluku na

osnovu izvještaja komisije donosi Senat.

Osim toga, kako je rekao naš izvor, Sud časti zbog kršenja

Etičkog kodeksa može da uvaži prijave samo protiv zaposle-

nih i studenata, a Bečić, kako je dodao, niti radi na Univerzite-

tu niti je više student.

Sudčastinijenadležan

akademskezajednicedostupni

su javnosti i podliježu unapri-

jed utvrđenim procedurama

provjere. Smatramo da je od

velikog značaja podizanje svi-

jesti o sveprisutnomproblemu

plagiranja naučnih radova, te

je rješavanje navedenog pro-

blema, kroz podizanje kontro-

le kvaliteta, u fokusu daljeg

djelovanja Ekonomskog fakul-

teta–rekli susaovog fakulteta.

Prošlog petka je nevladino

udruženje Centar za akadem-

skiintegritetpredstavilorezul-

tate pilot projekta – istraživa-

nje autentičnosti naučnih

radova i disertacijačiji suauto-

ri ministar odbrane Predrag

Bošković, profesor Janko Ra-

dulović, ministar zdravlja Ke-

nan Hrapović, ministar pro-

svjete Damir Šehović i lider

DemokrataAleksaBečić.

Magistarski rad „Uticaj tržišta

kapitala na korporativno

upravljanje u Crnoj Gori“

Alekse Bečića ima, kako je po-

kazao softver „Turnitin“, 44

odstopoklapanjasadrugimra-

dovima, a analiza je pokazala

da je od 113 strana prepisao 50.

Demokrate osporavaju ove na-

vode, anajavili su i daćepodni-

jeti krivične prijave.

J.B.

Ombudsman predstavio prošlogodišnji izvještaj

Nasiljenaddjecom

i dalje jeproblem

PODGORICA

–Nasiljenad

djecomimeđudjecom, zlo-

stavljanje i zanemarivanje je

i dalje izraženo, adruštveni

odgovornanasilje još nije

adekvatan, upozorio jeom-

budsmanŠućkoBaković.

On je juče na konferenciji za

novinare, predstavljajući iz-

vještaj o prošlogodišnjem ra-

du, istakao da su, takođe, zabi-

l j e ž i l i , da s e o s ob e s a

invaliditetomi dalje suočavaju

sa brojnim problemima i pre-

prekamauostvarivanju jedna-

kosti, u smislu pristupačnosti

objektima u javnoj upotrebi,

zadovoljavanju zdravstvenih,

obrazovnih,socijalnihidrugih

potreba.

- Generalno posmatrano u

ostvarivanju i zaštiti ljudskih

prava i sloboda ostvaren je

određeni napredak, koji je

izraženiji u području zakono-

davstva i jačanja institucija -

rekao je on.

Zaštitnik jenaveoda suupoje-

dinimoblastima i dalje prisut-

neslabostiiproblemi,naročito

u implementaciji zakona i me-

đunarodnih standarda. Ista-

kao je da je u 2017. godini u ra-

dubilo 889predmeta, odkojih

su 32prenešena iz prethodne.

-Od889predmetakoji subiliu

radu postupak je okončan u

96,96 odsto. U skladu sa opre-

djeljenjemda radimona pove-

ćanju proaktivnog djelovanja

u ovoj godini nastavljen je

trend povećanja broja pred-

meta pokrenutih po sopstve-

noj inicijativi–75-naveo jeon.

Na rad sudova ombudsman je

primio 96 pritužbi, što je u po-

ređenju sa 2016. godinomma-

nje za 23,7 odsto. Kako je na-

veo,idaljenemalibrojgrađana

živi na ivici siromaštva i u sta-

nju socijalne potrebe.

- Još u potrebnoj mjeri nijesu

unaprijeđeniusloviimogućno-

sti za zapošljavanje, za poveća-

nje zarada, rješavanje stambe-

nih potreba građana, a što se

negativno odražava na opštu

ekonomsku i socijalnu sigur-

nost. Posebno je težak položaj

nezaposlenih, ranjivih grupa i

pojedinaca, kao što su stari, ra-

seljeni, osobe sa invaliditetomi

Romi - rekao jeBaković.

N.Đ.

Predavanje profesora dr Josipa Kregara u CANU o korupciji kao stanju društva

Ko imanovac, taj će

imati i političkumoć

PODGORICA

–Korupcijani-

je grijeh i individualnozlo–

tonijenešto što radepore-

mećene i slabe ličnosti, jer

kakobismoondaobjasnili to

dapošteni, dobronamjerni

ljudi kaddođunavlast vrlo

brzo izgube sve tekvalitete

zbogkojih smo ihbirali - re-

kao jeprofesornaPravnom

fakultetuSveučilištauZa-

grebudr JosipKregarnapre-

davanjuuCrnogorskoj aka-

demiji nauka i umjetnosti.

On je na tribini ,,Na dnu buna-

ra: Korupcija kao stanje druš-

tva dijagnoza, ljekovi i progno-

za“ istakao i da korupcija nije

incident.

PERCEPCIJA

-Korupcija jesistemskenaravi.

Najbolje to učimo onog trenut-

ka kad pokušamo da razgradi-

mo taj sistem. Tek takneš jed-

no, aondavidišneštodrugo, još

važnije i tako dalje – opisao je

Kregar.

Korupcija je, kako je naglasio,

simptom, anebolest i pokazuje

da u društvenim institucijama

u cjelini nešto ne funkcioniše

kako se odnjihočekuje.

-Sklanjanjejednogkorumpira-

nog diktatora ili člana vlade ne

mijenjapuno.Zbogtogajenaše

uvjerenje da je najbolji način

Korupcija je simptom, a ne bolest i pokazuje da u društvenim

institucijama u cjelini nešto ne funkcioniše kako se od njih

očekuje. Sklanjanje jednog korumpiranog diktatora ili člana

vlade nemijenja puno – naveo je profesor dr Josip Kregar

Konvencionalna mjera za

mjerenje korupcije u svijetu

je corruption perception

index (CPI), a promjene u

ocjenjivanju Crne Gore idu

od 34 odsto na 46 odsto za

10 godina.

- To je veoma veliki napre-

dak, iako nijesam siguran da

svi to tako osjećaju – kazao

je Kregar.

Metodologija, kako je rekao,

Mjerenje

KORUPCIJA

JESISTEMSKE

NARAVI:

Sa tribine

suzbijanja korupcije razvijanje

demokratije –naveo jeKregar.

Korupcija je, kako jenaveo, bila

potpunonormalna pojava prije

150 godina u mnogim, kako je

ima „taj problem – da se male

promjene pretvaraju u velike

skokove“.

- Hrvatska je, na primjer, na

početkumilenijuma napravi-

la skok sa 74. na 47. mjesto.

Fantastično, pisalo je u tom

izvještaju. Radilo se, zapravo,

o promjeni atmosfere – oti-

šao je Franjo Tuđman, pa su

očekivanja da će sljedeći koji

bude došao od njega biti bolji

dovela do promjene u per-

cepciji – objasnio je Kregar.

istakao, danas puritanskim ze-

mljama – čistimodkorupcije.

FAZE

Kada je korupcija postala vid-

ljiva i nemoguća za sakriti, od-

nosno opasna, počelo se o njoj

govoriti.

- Nijesu važni zakoni, nego nji-

hovi efekti, a učinci su ti koji su

prilično jasni i mjerljivi i da se

ne mogu poreći – istakao je

Kregar. U Hrvatskoj, kako je

naveo, jasno su posvjedočili da

od kaznenih progona protiv

korupcije nema puno koristi.

- Na primjer slučaj Sanader.

Premijer završi pred sudom,

čak dobije pravosnažnu presu-

duza šest postupakakoji suvo-

đeni protiv njega za korupciju,

ali Ustavni sud sve to vrati na

početak. Ko će se onda plašiti

korupcije? I kazne za korupci-

ju?Generalneprevencijenema

–kazao jeKregar.

VANJSKI PRITISAK

Važan element u priči oko ko-

rupcije, kako je kazao, je i vanj-

ski pritisak, odnosno uticaj

Evropske unije.

- U slučaju Hrvatske, taj priti-

sak sepokazaokaokrajnje spo-

ran element. Kako je korupcija

nešto što semnogo teško doka-

zuje, a svi misle da postoji, taj

element koriste kao sredstvo

političkog pritiska. To su pro-

baliuBugarskojiRumuniji,ko-

jima su odgodili ulazak u

Evropsku uniju. Tražili su od

njihdaurokuodgodinu iskori-

jene korupciju. Nije se puno

promijenilo, osim zakona koji

su donešeni po uputima – pod-

sjetio je Kregar. Mjere koje se

protiv korupcije predlažu su,

kako je rekao, jače kontrole od-

nosa između političke moći i

izbora i ljudi koji imajunovac.

- Donacije i finansiranje poli-

tičkihpartijadolazeuprvi plan

jer onaj ko ima, posebno u ova-

kvimdruštvima, novac imaće i

političku moć. Vilijam Hana,

bogatašspočetka20.vijeka,ka-

zao je da postoje samo dvije

stvari važneupolitici –novac, a

druge sene sjeća– ilustrovao je

Kregar.

J.B.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda ispričao je da je prošle godine

u 105 predmeta dato 256 preporuka, te da njegovomišljenje,

odnosno preporuke nijesu poštovane u 13 predmeta. Odgo-

varajući na pitanje Pobjede kako komentariše činjenicu što

njegove preporuke nijesu realizovali čak ni pojedini osnovni

sudovi i tužilaštva, Baković je kazao da to nije dobro.

- Nije dobro ni da je jedna preporuka ostala nerealizovana. A

posebno nije dobro da preporuke ne poštuju oni koji svakod-

nevno odlučuju o pravima građana kao što su sudovi i tužilaš-

tva – kazao je on.

Nepoštujuodlukenionikoji

odlučujuopravimagrađana