Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Četvrtak, 26. april 2018.

Izvršna vlast ćuti o nalazu o vjerskimškolama

OmbudsmanodVlade

traži hitno izjašnjenje

PODGORICI

Zaštitnik

ljudskihprava i slobodaŠuć-

koBakovićuputio jeVladi

urgenciju tražeći da se izja-

sni koje aktivnosti ćepredu-

zeti naosnovupreporukada

trebadauredi djelovanje

vjerskihzajednicauobrazo-

vanju, nakon što jeustanov-

ljenodaŽenskamedresa i

ReudauRožajama radene-

zakonito, saznajePobjeda.

Vlada se nije izjasnila u roku

od 30 dana koliko je ombud-

sman ostavio nakon što je

predmet okončan.

PREPORUKA

Sredinom februara zaštitnik

je po sopstvenoj inicijativi

formirao predmet i otvorio

istragu kako bi provjerio rad

vjerskih škola u Rožajama,

nakon što sumediji objeloda-

nilidatamopostoješkolekoje

nelegalno djeluju, a to je po-

tvrdio i reis Islamske zajedni-

ce u Crnoj Gori Rifat Fejzić,

kojijetražioireakcijunadlež-

nih.Kada jezaštitnik ljudskih

prava i sloboda ustanovio da

jeevidentnodazaradSrednje

vjerske škole Ženska medre-

sa, koja je istureno odjeljenje

tveno prihvatljivo, da je neo-

drživo i da predstavlja razlog

za ozbiljnu zabrinutost.

USTAV

- Nesporna je Ustavom za-

jamčena odvojenost vjerskih

zajednica od države, kao i nji-

hova ravnopravnost i sloboda

u vršenju vjerskih obreda i

vjerskih poslova. Imajući,

međutim, uviduda jeobrazo-

vanje i vaspitanje djelatnost

od javnog interesa, obavljanje

obrazovne djelatnosti i otva-

ranje obrazovnih ustanova,

pa i od strane vjerskih zajed-

nica, mora biti u skladu sa

pravnimporetkomCrneGore

uz ispunjavanje neophodnih

uslova – istakao je tada om-

budsman.

Saopštio je da nepostojanje

adekvatnih zakonskih normi

kojima bi se na sveobuhvatan

način, u duhu izmijenjenih

društvenih okolnosti, uredilo

djelovanje vjerskih zajednica

uoblasti obrazovanja, kao i ra-

zličiti pristupi u tumačenju i

primjeni zastarjelih propisa,

izazivaju niz štetnih posljedi-

ca.

- Postojeće normativno i fak-

tičko stanje dovodi u pitanje

ostvarivanje javnog interesa u

oblasti obrazovanja, a šteti i sa-

mimvjerskimzajednicamako-

je imaju interes da se bave

obrazovanjem, jer doprinosi

stvaranju negativnih stavova u

javnosti u odnosu na njihovo

djelovanje u oblasti obrazova-

nja– istaknuto je, izmeđuosta-

log, umišljenju.

N.ĐURĐEVAC

,,Gazi Isa Begovemedrese“ iz

NovogPazara i vjerskepredš-

kolske ustanove ,,Reuda“ u

Rožajama ne postoji pravni

osnov, izradiojepreporukeza

Vladu da poboljša stanje u

ovoj oblasti. Zatraženo je od

izvršne vlasti da preduzme

neophodnemjere i aktivnosti

uokviru svojihustavnihovla-

šćenja kako bi se na cjelovit

način uredilo djelovanje vjer-

skih zajednica u oblasti obra-

zovanja, ali Vlada u datom

roku nije obavijestila ombud-

smana što će konkretno da

preduzme.

- Nijesmo dobili odgovor na

date preporuke. Tražili smo

sada od Vlade da se bez odla-

ganja izjasni što su preduzeli

– rekla je za Pobjedu zamjeni-

ca ombudsmana SnežanaMi-

jušković.

Odgovarajući na pitanje što će

da uslijedi u slučaju da Vlada

ne odgovori ni na ovaj dopis,

ona kaže da ne očekuje takav

ishod.

-Zaočekivati jeda ćemodobi-

ti odgovor. Ukoliko se, ipak, to

ne desi, onda ćemo vidjeti što

dalje –navela jeMijušković.

Ombudsman je u ovom pred-

metu ustanovio da postojeće

stanje u ovoj oblasti nije druš-

ZgradaVlade

Kampanju „Neželjena“ podržalo 6.000 građana

Selektivni abortusi

morajubiti spriječeni

PODGORICA

Centar za

ženskapravapredao jeVladi

peticiju savišeod6.000pot-

pisa građanakoji supodržali

kampanju ,,Neželjena“, ko-

jomse traži da seunaprijede

crnogorski zakoni radi spre-

čavanja zloupotrebe ranih

prenatalnih testovau svrhu

selektivnihabortusa.

Izvršna direktorica te NVO

Maja Raičević kazala je da će

se podrška Vlade sastojati u

multisektorskom pristupu i

konkretnimmjerama za suz-

bijanje problema rodne dis-

kriminacije iprenatalnogoda-

bira pola.

Ona je naglasila da njihov po-

sao nije završen i da slijedi sa-

stanak koji će uskoro organi-

zovati u saradnji sa Vladom,

kako bi nastavili sa konkretni-

jimmjerama u oblasti kulture,

obrazovanja, socijalne i zdrav-

stvene zaštite.

- Timmjerama ćemomijenjati

patrijarhalne norme i stvarati

pravednije društvo u kojem će

žene imuškarci biti ravnoprav-

ni - precizirala jeRaičević.

Ona je juče razgovarala sapot-

predsjednikom Vlade i mini-

strom pravde Zoranom Paži-

nomkoji je, kako je podsjetila,

jošutokuprikupljanjapotpisa

podrške za peticiju pozdravio

inicijativu teNVO.

- Uspjeh ove kampanje značio

bi nesumnjivo i korak naprijed

u emancipaciji crnogorskog

društva-saopštiojejučePažin.

Onjeocijeniodarješavanje ta-

ko osjetljivih i kompleksnih

društvenih pitanja zahtijeva

udruženuakciju i saradnjudr-

žavnih institucija, civilnog

sektora i građana.

- Uvjeren samda ćemo zajed-

ničkim snagama uspjeti da

prevaziđemo ovaj problem

koji zadire u samu srž našeg

društvenog bića –kazao je on.

Centar za ženska prava je

kampanju ,,Neželjena“ pokre-

nuo radi promjene negativne

tradicije i sistema vrijednosti

koji, kako su naveli, i dalje više

vrednuje dječake od djevojči-

ca,muškarce od žena.

Premanjihovimriječima, pre-

natalni odabir pola i selektivni

prekidi trudnoće upravo su

jednaodposljedicavjerovanja

da je rođenje muškog djeteta

– nasljednika imperativ za

svaku porodicu, i da je muško

dijete vrednije od ženskog.

Kampanja je, kako se navodi u

saopštenju, pokrenula druš-

tveni dijalog o uzrocima pro-

blema koji leže u rodnoj ne-

ravnopravnosti, umjesto da ga

rješava na pogrešan način -

osudomžena ili dodatnomre-

strikcijomnjihovih reproduk-

tivnihprava.

Sl.R.

Raičević i Pažin

Saradnja Tužilaštva i Ministarstva prosvjete

Sporazumoobavljanju

humanitarnog rada

PODGORICA

Vrhovni

državni tužilac IvicaStan-

ković iministarprosvjete

Damir Šehovićpotpisali

su sporazumoobavljanju

društvenokorisnog ili hu-

manitarnog rada.

Kako je saopšteno, ovim

sporazumom uređuju se

uslovi pod kojima osuđene

osobe obavljaju određeni

društveno korisni ili huma-

nitarni rad.

-Sporazumomjeomoguće-

no da se lice kome je rješe-

njem državnog tužioca

utvrđena obaveza obavlja-

nja određenog društveno

korisnog ili humanitarnog

rada ne isključi iz društva,

već da razvije svijest o štet-

nostiodređenihponašanjai

odgovornosti za štetne po-

sljedice. Asve touzpomoć i

nadzor zajednice i radom

na koji je dobrovoljno pri-

stao–piše u saopštenju.

Stanković je ukazao na zna-

čaj realizacije krivično pro-

cesnog mehanizma odlože-

nog krivičnog gonjenja i

podsjetio da je tokom 2017.

godine pred državnim tuži-

laštvimaputemovoginstitu-

ta okončano 659 predmeta i

da je u korist humanitarnih

organizacija i javnihustano-

va uplaćeno 273.581 euro.

- Putemovog instituta, a na

imenaknadešteteoštećeni-

ma, uplaćeno je 22.146,57

eura – rekao je on.

Tužilaštvo i Ministarstvo,

kako dodaju, saglasni su da

će se obavljanjem društve-

no korisnog ili humanitar-

nogradakojisevršiuokviru

nadležnosti Ministarstva,

postići koristanradzadruš-

tvenu zajednicu.

- Podrazumijeva se da će se

poslovi opredijeliti vodeći

pri tome računa o starosnoj

dobi, polu, stručnoj spremi.

Biće određeno lice koje je

dužno da prati obavljanje

društveno korisnog ili hu-

manitarnog rada, vodi evi-

dencijuipozavršetkuobav-

ljanja društveno korisnog

ili humanitarnog rada od

strane osumnjičenog, pod-

nese konačan izvještaj dr-

žavnomtužiocu– ističeseu

saopštenju.

N.Đ.

Sapotpisivanja sporazuma

ugovor prema kojem

ra za građansko obrazovanje

a, Replike

omCGO

U dokumentu koji je člano-

vima Savjeta proslijeđen

navodi se da će CGO

uplatiti RTCG 1.000 eura

(bruto) po emisiji „Okvir“,

a predviđeno je da se

urade tri emisije u okviru

projekta.

Za emisiju „Replika“ dogo-

voreno je da plaćaju po

1.500 eura, a planirano je

da se emituje pet emisija -

7.500 eura (bruto).

- Za izradu TV reklame

CGO se obavezuje da upla-

ti RTCG 2.000 eura u bruto

iznosu, a za izradu TV

dokumentarca iz Brisela

2.000 eura u bruto iznosu.

Put i smještaj televizijske

ekipe u Briselu pokriva

CGO - piše u dokumentu.

U ugovoru CGO i RTCG u

članu 3, tačka 12, istaknuto

je da će „urednik angažo-

van na projektu za devet

mjeseci primiti 7.200

eura“, što znači da njegov

mjesečni honorar iznosi

800 eura.

- Producent angažovan

na projektu za 12 mjeseci

dobiće 8.400 eura, a pro-

dukcija priloga od strane

mladih novinara za jedan

prilog dobija 300 eura –

piše u ugovoru, kao i da

mladi novinari treba da

urade 21 prilog, za što će

ukupno biti plaćeni 6.300

eura.

Piše i da iskusni novinari za

produkciju priloga dobijaju

po 500 eura što je ukupno

10.500 eura za 21 prilog.

Produkcija TV reklame o

etičkom kodeksu biće pla-

ćene 2.000 eura, dok pro-

dukcija tri debate-emisije

ima budžet 3.000, a pro-

dukcija pet debata plaća se

ukupno 7.500 eura.

Pozamašni

honorari

daje puni doprinos da medij-

ska scena bude u budućnosti

bolja – rekao je Marković.

Premijer je, na pitanje da pro-

komentariše izvještaj Repor-

tera bez granica koji kaže da

RTVCG radi pod izvjesnim

pritiskom i da nekoliko

članova Savjeta podržava

vladajuću partiju, rekao da

se „iz različitih uglova daju

različite ocjene“.

- Izvještaj jednog tijela Savje-

ta Evrope koji je snimao

medijsku scenu u Crnoj Gori

navodi da Javnim servisom

upravlja tradicionalna opozi-

cija. Ne bih se bavio tim. Ne

analizirajmo šta je ko rekao,

već ko je šta uradio i ko je

profesionalan – kazao je Mar-

ković.

I. K.

Način izvještavanja, odnosno

vođenja i uređivanja emisija je

isključivounašimrukama-re-

kla jeRašović.

Ona je istakla da se radi o na-

mjeri da se poboljša program,

što je, kako je navela, do sada u

potpunosti potvrđeno i bilo

opravdano.

- Doprinos projekta je i što

CGO, odnosno EU, finansira

gostovanje eksperata iz ino-

stranstva, nezavisnih stručnja-

ka iz datih oblasti koje nijesmo

u prilici često da čujemo. I nji-

hov odabir je na urednicima

RTCG. Ničim, ni u jednom tre-

nutkudosadašnje saradnje, ne-

zavisnost Javnog servisa nije

bila dovedena u pitanje, a su-

gurna sam da će tako ostati do

kraja projekta. Od ovakvog i

sličnihprojekta,možemoimati

samo koristi - rekla je ona za

naš list.

Urednica „Replike“ Ratka

Pavlovićniježeljeladakomen-

tariše sporni ugovor.

Pobjeda je imalauvid i udoku-

ment koji je poslat članovima

Savjeta pred sjednicu u utorak

kakobisepripremilizaraspra-

vu, piše da je cilj projekta da

pruži podršku novinarima u

produkciji kvalitetnog izvje-

štavanja o evropskim integra-

cijama Crne Gore i omoguća-

vanjemedijimadaizvještavaju

objektivno, slobodno i na pro-

fesionalannačin.

Navedeno jeda seprojekat od-

nosi na organizovanje trenin-

ga kroz koje je prošlo 15 novi-

nara RTCG i da su se ticali

najboljih praksi u istraživač-

kim tehnikama i objektivnom

izvještavanju. Ne piše ko su

novinari koji su prošli

obuke, niti ko ih je

obučavao.

K. JANKOVIĆ