Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Četvrtak, 26. april 2018.

Podržane izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Radunovićpredlaže

dvostruke licence

Kvir:

Porazno jepolitičke

ambicijeostvarivati na

štetuLGBTIQzajednice

Planirana sadnjavišeod

370.000sadnicačetinara

PODGORICA

Skupštinski

odbor za zdravstvo, rad i so-

cijalno staranje jednoglasno

je jučepodržaoPrijedlog za-

konao izmjeni i dopuni Za-

konaozdravstvenoj zaštiti

kojimse ljekarimaproduža-

va rokzapredajuzahtjeva

Ljekarskoj komori za izda-

vanje licence za rad.

Izmjeneseodnose i na izdava-

nje licence za rad zdravstve-

nim radnicima koji su stekli

obrazovanje naMedicinskom

fakultetu i neposredno obav-

ljaju zdravstvenu djelatnost

na osnovu rješenja Ministar-

stva zdravlja.

Poslanik Miodrag Radunović

predložio je vraćanje licence

za rad, odnosno postojanje

dvostrukih licenci.

- Licence iz prakse koje su iz-

bačene iz zakona omogućava-

lesunamdaseobjektivnopra-

ti kvalitet rada i edukacija

ljekara po završenom fakulte-

tu, specijalizacije i subspecija-

lizacije. Sa njima je postojao

uvid da li učestvujete u proce-

su rada, da li imate stručne ra-

dovekojesteobjavili,kaoidali

učestvujete na kongresima i

saborima – kazao je Raduno-

vić, naglasivši da u resornom

ministarstvu treba da vide ka-

ko je to uređeno u zemljama

regiona kada suupitanjudvo-

struke licence.

U Ministarstvu zdravlja su

istakli da će razmotriti taj pri-

jedlog i imati ga u vidu kada se

krene u ponovne izmjene za-

kona.

Poslanik Radunović naveo je i

da bi Ljekarska komora treba-

lo da traži da ljekari budu pre-

poznati kao državni službeni-

ci.

- Ljekarska komora trebalo bi

da nađe nekemodele da zašti-

timo bijeli mantil od pritisaka

jer su stalno na udaru, tužba-

ma. Mi sada imamo Zakon o

pravima pacijenata, ali ne i

pravima ljekara i zdravstvenih

radnika kao ni osiguranje od

stručne greške – kazao je Ra-

dunović.

Sl.R.

Sa sjedniceOdbora

PODGORICA

Zapolitiča-

re i poslanikekoji poUstavu

jednakozastupaju svakog

građanina i građankune-

prihvatljivo je i poraznoda

ambicije i političke ciljeve

pokušavajuostvariti na šte-

tuLGBTIQosoba, kao i

drugihdruštvenihgrupa či-

ja su ljudskapravaugrože-

na - poručili su iz asocijacije

KvirMontenegro.

Oni su reagovali na stav funk-

cionera Demokratskog fron-

ta Miodraga Bešovića koji je

kazao da taj politički savez

neće podržati zakon o život-

nim zajednicama osoba istog

pola,ocjenjujućidaseljudska

prava LGBTIQ osoba ne bi

smjelazloupotrebljavatizbog

partijskih ciljeva.

- Upitno je da li je stav povo-

dom zakona o životnom par-

tnerstvu osoba istog pola koji

je javno saopštio gospodin

Bešović, zapravo zvaničan

stav ovog saveza, jer je više

predstavnika političkih kon-

stituenata DF-a učestvovalo

na Povorci ponosa LGBTIQ

osoba i svojim javnim izjava-

ma podržavalo osnovna ljud-

ska prava lezbejki, gejeva, bi-

seksualnih, trans, inter i kvir

osoba - saopštili su iz ove

NVO.

N.Đ.

KAKOEUPODSTIČEMEDIJSKESLOBODE:

Uprava TVCG potpisala

određene emisije nemogu biti emitovane bez pisane saglasnosti Cen

Sadržaj TVmagazi

iOkvirapodkontro

Udokumentu piše da CGO ima

pravo da kontroliše koji prilozi će biti

emitovani, a koji ne, kao i da ova NVO

koordinira programomorganizaciono,

nansijski i administrativno, pa ima

mogućnost da odredi ko će da bude

na čelu projekta, ko će biti asistent i

nansijski menadžer, pravni savjetnik

PODGORICA

Nevladina

organizacijaCentar zagra-

đanskoobrazovanjena

osnovuugovora „Činjeni-

ce suvažne - objektivno i

inovativnonovinarstvo“

potpisanog saJavnimser-

visomdobila je ekskluziv-

nopravodaodlučuje štoće

biti emitovanouemisija-

ma ,,Replika“, ,,Okvir“ i

,,TVmagazin“. Vrijednost

ugovora, koji najvećimdi-

jelomfinansiraDelegacija

EUuPodgorici, je

124.309,49eura–pišeudo-

kumentuukoji jePobjeda

imalauvid.

Odovognovcadio se izdvaja

za novinarske honorare za-

poslenima u toj medijskoj

kući.Ugovor izmeđuJavnog

servisa i CGO potpisan je 16.

januara i traje jedanaest

mjeseci, zaključno sa 19. de-

cembrom ove godine. Dvije

strane su se obavezale da

sproveduprojekat koji se re-

alizujeuzpodrškuDelegaci-

je EU u Crnoj Gori. Delega-

cija EU je za ovaj projekat

izdvojila 111.878,54 eura, a

CGO 12.430,95 eura, što je

ukupno 124.309,49 eura.

UGOVOR

U dokumentu piše da CGO

ima pravo da kontroliše koji

prilozi će biti emitovani, a

koji ne. U članu 3 Ugovora

navodisedaCGOkaonosilac

projekta preuzima sljedeće

obaveze, njih 12, kojima je

preciziranauloga oveNVOu

zajedničkomprojektu.

- Rad koordinatora projekta

i pravnog savjetnika sa pro-

jektnimtimomRTCGinovi-

narima koji produkujupoje-

dinačne istraživačke priloge

novinara o temama vezanim

zaprocesEUintegracija,asa

posebnim fokusom na one

koji su u okviru pregovarač-

kihpoglavlja23 (Pravosuđe i

osnovna ljudska prava), 26

(Obrazovanje i kultura), 27

(Zaštitaživotnesredine) i 28

(Zaštitapotrošačaizdravlja)

koje se tiču građana Crne

Gore i koje ukazuju na si-

stemske i druge izazove na

putu ka EU, u dijelu zajed-

ničkog definisanja tema, pu-

noguvidauprocespripreme

i produkcije uz kontrolu ko-

načnih priloga prije njiho-

vog emitovanja i davanje pi-

sanogodobrenjakaonosioca

projekta nakon kojeg isti

mogubiti objavljeni –sedma

je tačka ovog člana.

Piše i da CGO koordinira

programom organizaciono,

finansijskiiadministrativno,

pa imamogućnost da odredi

koćedabudenačeluprojek-

ta, ko će biti asistent i finansij-

ski menadžer, kao i pravni sa-

vjetnk.

Ta NVO će, takođe, birati i

mentora koji će pratiti grupe

dok budu radile istraživačke

članke i izvještaje.

SAVJET

Zbogovogdokumentanasjed-

nici Savjeta RTCG održanoj u

utorak povela se žestoka više-

satna rasprava.

MilanRadovićjeocijeniodase

ovakvimugovorom„degradira

uredništvo TVCG i ugrožava

programska nezavisnost“.

Osim toga, on smatra i da ugo-

vornijeuskladusaZakonomo

nacionalnom javnomemiteru.

Sa njim je bio saglasan i Perko

Vukotić, koji je bio zaprepa-

šćen sadržajem dokumenta, a

prigovore su imali i Igor To-

mić, Slobo Pajović, Goran Se-

kulovićiIvanJovetić.Jedinaje

bez komentara bila Dragana

Tripković.

Ono što je izazvalo posebnu

pažnju članova Savjeta RTCG

je to što CGO za angažman na

projektu plaća zaposlene u

Javnomservisu.

Radović je na sjednici upozo-

riodajevrlospornodase„spo-

ljašnjempravnom licu dozvo-

lilo da odobrava koje će se

teme birati, koji novinari će

raditi priče, koji gosti će dola-

ziti“.

- Sporno jeda eksternopravno

lice plaća honorare novinari-

ma i urednicima. Pozivam te

novinare da taj novac ne zadr-

že već ga doniraju u humani-

tarne svrhe - rekao je on.

taktu sa predstavnicima Dele-

gacije EU, a trudili smo se da

priče predstavljaju odličan

etički standard novinara ove

kuće. Niko namnije određivao

kako će da nam izgleda prilog,

niti bih to dozvolio - rekao je

on.

Član 3 Ugovora CGO i Javnog

servisa precizira da se sadržaji

emituju ,,uz kontrolu konač-

nihprilogaprijenjihovogemi-

tovanja i davanje pisanog odo-

brenja kao nosioca projekta

nakon kojeg isti mogu biti

objavljeni. Nosilac projekta je

Centar za građansko obrazo-

vanje.

UREDNICI

Urednica emisije ,,Okvir“ Ire-

na Rašović rekla je juče Pobje-

di da nije pročitala ugovor, da

ne zna što u njemu piše, ali da

je odnos saCGOveoma korek-

tan. Tvrdi da nezavisnost nije

narušena.

-Upitanjujepartnerskiodnos,

u kojem su u saradnji sa ovom

NVO dogovorene oblasti o ko-

jima bi valjalo izvještavati, a

sve u svjetlu EU integracija i

važnosti da se o tome govori.

Ugao izvještavanja, format, sa-

govornici, pa i termini, nijesu

striktnodefinisani, to jenano-

vinarima i uredni-

cimaRTCG.

Centar za građansko obra-

zovanje juče se nije ogla-

šavao povodomugovora

koji su potpisali sa Javnim

servisom, a nijesu odgovo-

rili ni na pitanja koja smo im

poslali.

Izvršna direktorica ove

NVO Daliborka Uljarević

SMS-omnas je obavijestila

da ćemo odgovore dobiti u

razumnom roku.

CGObez

komentara

Premijer Duško Marković juče

je u Skupštini, nakon premi-

jerskog sata, kazao novinari-

ma da je obaveza Vlade, kada

su u pitanjumediji, da kroz

zakonodavstvo uredi medij-

sku scenu.

- Radimo zakone omedijima i

Javnom servisu. Radne grupe

će oko 20. maja završiti prijed-

loge. Vjerujemda ćemo imati

kvalitetniji zakonodavni okvir

za medijsku scenu i otkloniti

nedostatke koji su do sada evi-

dentirani kroz primjenu starih

rješenja – rekao je Marković.

On nije želio da komentariše

rad Savjeta RTCG. Poručio je

da Vlada odgovorno radi, da

je zaključila Ugovor o inansi-

ranju Javnog servisa, te da je

za tri godine obezbijeđeno 40

miliona eura.

- Naš zahtjev je da Javni servis

bude profesionalan, odgo-

voran i da služi interesima

građana, a Savjet neka radi

u skladu sa nadležnostima i

neka se otvaraju sva pitanja.

Vlada se neće baviti načinom

rada Savjeta. Vlada odgovor-

no ispunjava svoju obavezu i

Marković:

Javniservisdabudeprofesionalan

Savjet ga je podržao jer su svi

smatrali da je problematično

danovinari Javnogservisa, ko-

ji platu dobijaju od građana,

imaju i dodatne honorare.

Zbog toga su se saglasili da se

napravi aneks ugovora kako bi

se „pod hitno sačuvala nezavi-

snost RTCG“.

Uprava RTCG juče se nije

oglašavalapovodomovogugo-

vora, a direktor Televizije Cr-

ne Gore VladanMićunović na

sjednici Savjeta je ocijenio da

nije ugrožena nezavisnost

TVCG, da je legitimno što no-

vinari Javnog servisa dobijaju

novacodCGOinapomenuoda

je konsultovao advokate kako

ne bi došli u situacijuda povri-

jedeZakononacionalnomjav-

nomemiteru.

-Osvemuvodimoračuna, aZa-

kon nije prekršen ni u jednom

trenutku. Sve smo radili u kon-

Andrijana

Kadija i Vladan

Mićunović

PODGORICA

Zapošumlja-

vanjepovršinakoje sude-

gradirane šumskimpožari-

maprošle godine, Vlada je,

naprijedlogMinistarstva

poljoprivrede i ruralnog ra-

zvoja, opredijelila izbudžet-

skihrezervi 200.000eura,

kakobi seuradila interven-

tna sanacijapovršinakoje su

bile zahvaćenepožarima i za

koje jebilaneophodnahitna

reakcija.

Pošumljavanje je počelo kra-

jemmarta. Na lokalitetu Lju-

botinj, na području Cetinja,

pošumljavanje je završeno na

površiniod20hektara.Utoku

su radovi upodručnimjedini-

camaPodgorica,Danilovgrad,

Nikšić i Pljevlja, gdje su sni-

ježne padavine krajemmarta

odgodile početak radova za

april.

- Procijenjeno je da je neop-

hodno pošumljavanje na uku-

pnoj površini od 137 hektara.

Predviđena je sadnja 370.655

sadnicačetinarskihvrstadrve-

ća, crnog i bijelog bora i smrče

–piše u saopštenju.

Sl.R.