Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 26. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Namjera cr-

nogorske i vladaokruženja

jeda smanjevrijeme i troš-

koveputovanja robe između

država, saopštila jeministar-

ka ekonomijeDragicaSeku-

lić.

- U prethodnom periodu ura-

đeno je dosta na pojednostav-

ljenju procedura uvoza i izvo-

z a k roz uspo s t av l j an j e

adekvatnog pravnog okvira i

sporazuma na kojima smo ra-

dili - rekla je Sekulić na konfe-

renciji o trgovinskimolakšica-

ma u CEFTA regionu, koju je

organizovalaPrivrednakomo-

rausaradnji saEvropskomko-

misijomi Vladom.

Sekulić je kazala da je umartu

usvojena strategija trgovin-

skiholakšica, koja predviđa da

će do kraja 2022. godine vrije-

me kretanja robe preko crno-

gorske granice biti smanjeno

50odstouodnosuna rezultate

iz 2016, dok će se troškovi

umanjiti 20 odsto. Do 2022.

trebada se stvoreuslovi zapri-

mjenu svih odredbi, kao i onih

za razvijanje jedinstvenog šal-

terazasprovođenjeprocedura

u prekograničnom prometu,

elektronske razmjene podata-

ka, kao i unapređenje sistema

za upravljanje rizicima. Drugi

važan korak ka pojednostav-

ljenju i ubrzanjuprocedura na

regionalnomnivou jeprotokol

5uCEFTAsporazumu, koji su

ratifikovale Crna Gora, Make-

donija i Moldavija, čime su

stvoreni uslovi da ga primje-

njuju od 18. aprila. Ovaj proto-

kol podrazumijeva uvezivanje

graničnih službi i inspekcij-

skih organa koji reaguju prili-

kom uvoza i izvoza robe, kako

bi skratili vrijeme i troškove

protoka robe.

- To bi značilo u idealnom

slučaju da se sertifikat izdat u

j ednoj pr i zna j e u sv im

članicama CEFTA regiona –

objasnila je Sekulić.

Direktor CEFTA sekretarija-

ta Emir Đikić kazao je da je

dodatni protokol 5 ratifikova-

la i Albanija.

-Ono štoprivreda želi jeda se

ove mjere sprovedu koliko je

juče, aono što strane i njihove

administracije pokušavaju da

naprave je mnogo više od

onih kapaciteta koje sve

strane imajuna raspolaganju,

međutimto jezaprivredune-

dovoljno brzo - smatraĐikić.

Predsjednik PKCG Vlastimir

Golubović kazao je da održa-

vanje konferencije ima za cilj

da pomogne u ekonomskom

povezivanjuregionana jedin-

stvenomtržištu.

- Pridruživanje EU i inte-

gracijom u multilateralne i

regionalne trgovinske tokove

predstavljaju nacionalne

strateške ciljeve, a Crna Gora

trgovinsku politiku kreira i

definiše u skladu sa pravilima

međunarodnog trgovinskog

sistema - rekao jeGolubović.

S.P.

U Podgorici održana konferencija o trgovinskimolakšicama u CEFTA regionu

Kraće i jeftinije

putovanje robe

Važan korak bila je rati kacija protokola 5 CEFTA

sporazuma, koji podrazumijeva uvezivanje graničnih

i inspekcijskih službi, kako bi skratili vrijeme i troškove

protoka robe, navela jeministarka ekonomije

a u okviru premijerskog sata

ni

dovi

puta do kraja godine podići

nivo javnog duga na 70 odsto

BDP.

- Ali zbog rezervi stvorenih

emisijom euroobveznica i rea-

lizacijomkredita od 250milio-

naeura, većdokraja2020. oče-

kujemosmanjenje javnogduga

na 60 odsto BDP – kazao je

Marković i dodao da ni ubudu-

će neće biti zaduženja za po-

trošnju.

LIDER

Odgovarajući na pitanje Mića

Orlandića (SD) premijer je ka-

zao da Izvještaj EK o napretku

Crne Gore ,,jasno ukazuje da

nema dileme da je naša država

lider u regionu“. Poručio je da

Izvještaj demantuje sve koji su

mislili da se može usporiti ili

zaustavitiputCrneGorekaEU.

Istakao je da Vlada nema aktu-

elnije pitanje i na strateškom

nivou važnije obaveze od pri-

stupanjaEU.

– Izvještaj je jasno pokazao da

je politika Vlade odgovorna,

efektivnaidajemjerljiverezul-

tate. EK konstatuje doprinos

Crne Gore regionalnoj stabil-

nosti kroz stoprocentnu kom-

plementarnu spoljnu bezbjed-

nosnu politiku koju vodi EU

– rekao je Marković i naglasio

da preporuke iz Izvještaja Vla-

da doživljava kao jasne smjer-

nice za dalji rad i napredak.

Dodao je da je Vlada unaprijed

identifikovalapravcedaljeg ra-

da ne čekajući Izvještaj EK.

Ukazao je na potrebu povratka

opozicije u parlament, kako bi

se unaprijedio izborni okvir u

skladu sa onim što je konstato-

vanouIzvještajuipozvaoNVO

da podršku ne traže na drugim

adresama, pored legitimnih i

domaćih.

M.P.M.-I.K.

Premijer je, na pitanje Gen-

cija Nimanbegua (Forca)

o otvaranju graničnih pre-

laza između naše zemlje

i Albanije, kazao da Crna

Gora mora biti oprezna

kada projektuje nove

granične prelaze jer će to

za tri do četiri godine biti

spoljna granica EU koju

ćemo u tomdijelu štititi.

On je podsjetio da je MUP

3. aprila uputio inicijativu

albanskomministarstvu

za organizovanje sastan-

ka u cilju zaključivanja

međuvladinog sporazuma

o otvaranju zajedničkog

graničnog prelaza Zogaj

u Albaniji, koji je dogovo-

ren za 9. maj. Povodom

inicijative za otvaranje

graničnog prelaza Sveti

Nikola sa crnogorske i

Puljaj sa albanske strane

u Skadru je 15. decembra

organizovan sastanak

sa ciljemda se razmotri

potencijalno inansiranje iz

IPA programa za prekogra-

ničnu saradnju. Dodao je i

da se razmatra mogućnost

rekonstrukcije dionice puta

graničnog prelaza Zatrije-

bačka Cijevna – Dinoša, iz

kapitalnog budžeta, a radi

se o 15 miliona eura.

Oprezno

otvarati

nove

granične

prelaze

mamilijardi

USD

1.21850

JPY 133.03000

GBP 0.87380

Kursna lista

CHF

1.19860

AUD

1.61180

CAD 1.57040

PODGORICA

Ministarstvo

nauke je saglasno zakonskoj

proceduri kandidovalo pro-

jekat Inovaciono – preduzetnič-

ki centar Tehnopolis u Nikšiću

za kapitalni budžet 2015. i

dostavilo prijedlog na CD, kako

je propisano procedurom,

saopšteno je iz Ministarstva

u pojašnjenju iz izvještaja

državne revizije.

Direkciji javnih radova i Mini-

starstvu inansija prijedlog je

dostavljen 28. marta 2014.

Pojasnili su da je Ministarstvo

nauke, nakon što im je upućen

preliminarni izvještaj DRI,

dostavilo dokumentaciju iz

koje se može utvrditi da je,

saglasno smjernicamaMini-

starstva

inansija, kandido-

valoprojekat Tehnopolis za

kapitalni budžet

za 2015.

- Ministarstvo nauke je prijed-

log dostavilo Direkciji javnih

radova i Ministarstvu inansija

- kažu oni u saopštenju.

M.P.M.

Ministarstvo nauke pojasnilo povodomnalaza DRI

Kandidovali Tehnopolis

PODGORICA

Digitalizacija

transformiše svakodnevni

život i ima potencijal za

pokretanje društva naprijed,

omogućavajući inovativne

poslovne modele i pomažući

u brzom rješavanju adminis-

trativnih i drugih problema,

ocijenio je potpredsjednik

Skupštine Branimir Gvozde-

nović na Sarajevo biznis

forumu.

- Digitalna era mijenja način

na koji komuniciramo i poslu-

jemo. Digitalizacija zasnovana

na savremenimmrežnim

uslugama i brzim internet

vezama donosi održive ekon-

omske i društvene prednosti.

Preduslov za digitalnu trans-

formaciju su jasno postavljeni

strateški ciljevi koji moraju biti

prioritet svake vlade i parlam-

enta modernog društva, kao

što je to prioritet crnogorske

Vlade i Skupštine - kazao je

Gvozdenović, a saopšteno iz

parlamenta.

I predsjednik Atlas grupe dr

Duško Knežević učestvuje

na ovom forumu. Kako je

saopšteno iz ove grupe, on

će učestvovati na panelu

„Ekonomska regija šestorke

Zapadnog Balkana – napredu-

jemo sa EU“.

R. E.

Sarajevo biznis forum

Digitalizacijaubrzava razvoj

PODGORICA

Na Monte-

negroberzi je juče ukupno

prodato 375.711 akcija Grow

investments, broker, diler, inv.

menadžer za 220.000 eura.

Cijena po akciji je bila 0,5865

eura. Bile su dvije transakci-

je - prva vrijednosti 146.711, a

druga 73.312 eura.

M.P.M.

Montenegroberza

Prodate

akcijeGrowa

PODGORICA

Ukupna spoljnotrgov-

inska robna razmjenaCrneGore zapr-

va trimjeseca je, premapreliminarnim

podacimaMonstata, iznosila 595,8mil-

iona eura, što je 10,6odstovišeuodno-

suna isti periodprošle godine.

Prema podacima Monstata, Crna Gora i

dalje najviše izvozi električnu energiju,

aluminijum i rudu boksit. Vrijednost iz-

vezenestrujeuprvomkvartalu iznosila je

19,28 miliona eura, aluminijuma 19 mil-

iona, boksita 15,87 miliona eura, a čelika

5,8miliona.

Ukupan izvozvrijedan je93,9milionaeu-

ra, što je 14,2 odsto više u odnosu na up-

orednIperiod.Uvoz jebiovišidesetodsto

i iznosio je 502 miliona eura, a pokrive-

nostuvoza izvozomporasla jena18,7ods-

to. Ustrukturi uvozanajviše suzastuplje-

ni mašine i transportni uređaji u iznosu

od 146,3 miliona eura, koji čine drumska

vozila 40,4 miliona eura i električne

mašine, aparati i uređaji 28,8 miliona eu-

ra.

S.P.

Spoljnotrgovinska razmjena u prvomkvartalu veća 10,6 odsto

Izvezli strujeza 19miliona

Sakonferencije

Sapremijerskog sata