Previous Page  32 / 32
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 32
Page Background

32

Pobjeda

Četvrtak, 26. april 2018.

Magazin

Sinoć u Podgorici zatvorena ,,Mazda nedjeljamodeMontenegro“

Jasmin

Vilkins

MODEL

Američki

model

Jasmin

Vilkins

slikala se

za časopis

Sports

ilustrejtid

Predstavnica Azerbejdžana na Pjesmi Evrovizije

Ajsel Mamadova boravila u Podgorici

Nadamse da ću

Vanju sresti u nalu

PODGORICA

Kulturno-eko-

nomski centarAzerbejdžana

uPodgorici ugostio je juče

predstavnicuAzerbejdžana

naEurosonguuLisabonuAj-

selMamadovu. Ona je jedana-

estapredstavnica te zemljena

najvećemevropskomtakmi-

čenju, auprvoj polufinalnoj

večeri, 8.maja, otpjevaćepje-

smu ,,Xmyheart“.

Mamadova je novinarima ka-

zala da je Crna Gora veoma

divna i topla zemlja.

– Žao mi je što neću imati više

vremena da je obiđem, budući

dadanasmoramda idem, ali ću

se obavezno vratiti. Kao i u

Azerbejdžanu,visteveomago-

stoljubivi.Hvalavamnasvemu

– rekla jeMamadova.

NumeruzapredstavnicuAzer-

bejdžana radili su proslavljeni

evrovizijski autori. Muziku

potpisujegrčkikompozitorDi-

mitri Kontropolus, dok je tekst

napisala Šveđanka Sandra

Bjurman, autorka pobjedničke

evrovizijske azerbejdžanske

numere i z 201 1 . god i ne

,,Running scared“. Aranžman

su radili Kontropolus i Tim

Bran koji je pisao i numeru za

prošlogodišnju predstavnicu

Belgije. Scenski nastup osmi-

slio je grčki reditelj Fokas

Evangelinos.

Cilj Evrovizije je da objedini

autore iz više zemalja pa je u

azerbejdžanskomtimu,dodaje

Mamadova, donijetaodlukada

autori budu iz više zemalja.

– Želim da predstavim dostoj-

nosvojuzemlju i dadamsveod

sebe kako bih postigla najbolji

rezultat–kazalajeMamadova.

,,Pjesmu Evrovizije“ ne doživ-

ljava kao takmičenje, već kao

praznikmuzike.

–Ovo je zamene eksperiment.

Bavim se klasičnommuzikom,

džez pijanistkinja sam i volim

da probamnešto novo – kazala

jeMamadova.

Pjesmu ,,Xmy heart“ sa kojom

će se predstaviti u Lisabonu

smatra ličnom.

- To je tippjesme sa kojomsva-

ko može da se poistovijeti –

istakla jeMamadova.

Azerbejdžanska predstvanica

kazala je da joj se sviđa pjesma

,,Inje“ sa kojomnas na Evrovi-

ziji predstavlja Vanja Radova-

nović.

- Vanju još uvijek nijesamupo-

znala,nadamsedaćemosesre-

sti u finalu. Budući da volim

klasičnu muziku, u njegovoj

pjesmi takođe ima djelova kla-

sike, tako da mu želim svu sre-

ću. Veoma je dirljiva pjesma –

kazalajeMamadovaizapjevala

,,Inje“.

Z.K.

Ajsel Mamadova je džez pje-

vačica, pijanistkinja i kompo-

zitorka. Rođena je 1989. godi-

ne u porodici muzičara. Zavr-

šila je srednjumuzičku školu

i Državni konzervatorijum

u Bakuu, a od 2002. godine

intenzivno nastupa na džez

festivalima u Rusiji, Gruziji,

Turskoj, Ukrajini, Izraelu,

Švajcarskoj, Holandiji, Italiji i

drugim zemljama. Stalna je

članica Džez centra u Bakuu

i radi na raznimprojektima,

kombinujući klasičnu, džez

i elektronskumuziku. Prvu

pjesmu ,,Somagical“ objavila

je 2013. godine.

Biografija

PODGORICA

Crnogor-

skadizajnerkaMarinaBa-

nović-Džuver kolekcijom

,,Tiananmen“ (Zabranjeni

grad) zatvorila je sinoć

proljećno izdanje ,,Mazda

nedjeljamodeMontene-

gro“na ImanjuKnjaz. Ko-

lekcija jenadahnuta car-

skomKinom, aosnova

odjevnepriče jekimono

koji sepojavljujekrozki-

neski nacionalni kostim.

- Prošlog septembra boravi-

la samuKini, kojame inspi-

risala da osmislimkolekciju

koju sam predstavila crno-

gorskoj publici. Priča koju

predstavljam kroz ovu ko-

lekciju seže do početka 20.

vijeka, ne govori o komuni-

stičkoj, već o carskoj Kini

kada suvladalediastijeKing

iMing i vezana jezaosnovni

nacionalni kostim, komad

koji je karakterističan i pre-

poznatljiv - rekla je za Po-

bjedu Marina Banović-

Džuver.

MATERIJALI

Ona ističedasumodelinosi-

vi i funkcionalni, čak i za

dnevne varijante.

- Materijali koji dominiraju

su brokot, organin, svila,

čipka. Kolekcija je razigra-

na, koloritna, dominiraju

jarki tonovi, kojinasuvodeu

proljeće i ljeto - dodaje Ba-

nović-Džuver.

Namanifestacijinovekolek-

cije su predstavile i kreator-

keDejanaLukićsabrendom

MadamMaja, Radojka Te-

pavac, kao i brendovi Sara-

banda i Nuelis.

Od visokemode do

kreacija za svaki dan

Kreatorka Dejana Lukić i

brend MadamMaja prika-

zali su kolekciju koja je na-

mijenjenapunijimdamama.

- Kao što semoglo vidjeti na

pisti, kreacije nijesu nosile

profesionalne manekenke,

već dame koje su uspješne

na poslovima koje se bave.

Predstavljeno je 15 modela.

Svaki komad je izrađen od

prirodnih materijala, ma-

hom lana i pamuka - kazala

je o kolekciji DejanaLukić.

Kreatorka Radojka Tepavac

prikazala je kolekcijuvisoke

mode ,,Svjetlost“kojučini 14

modela.

-Materijali koji su korišćeni

su koža, til i čipka, 3D čipka,

kristali... Uglavnom su mo-

deli ručno izrađeni - rekla je

Tepavac.

BRENDOVI

Brend ,,Nuelis“ jeporedma-

rama, ešarpi i narukvica,

predstavio kolekciju svile-

nih kaftana ,,The dance of

Venus“ i predsatvlja kreta-

njeVenere ,,planete kreativ-

nosti“ oko Zemlje i njenu

savršenu geometriju.

Svila je prirodan materijal

koji ljeti hladi, a jedinstven i

vanvremenski dizajn naših

kaftana je savršen izbor za

svedameodstila, poručili su

iz ovog brenda. Brenda ,,Sa-

rabanda“ predstavio je ko-

lekciju za djecu, aMiko Đu-

ričić obogatiomanifestaciju

izložbommodnih fotografi-

ja.

D irektor Crnogorske mod-

ne komore Srđan Lubarda

kojaorganizujeovajdogađaj

istakao je da je veoma zado-

voljankako jeova trodnevna

manifestaija protekla.

- Trudićemo se da svake go-

dine budemo sve bolji i da

dovodimo značajna imena

iz svijeta mode. Nastojaće-

mo da ovaj modni događaj

bude tradicija i nešto po če-

mućePodgorica iCrnaGora

biti prepoznatljivi - rekao je

Lubarda.

B.VUČINIĆ

I. BOŽOVIĆ

MarinaBanovićDžuver samodelima

Model izkolekcijevisoke

modeRadojkeTepavac

MODELI ZAPUNIJEDAME:

BrendMadamMaja

BrendSarabanda

M. BABOVIĆ