Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 26. april 2018.

Politika

kaopolitičar i predsjednikop-

štine, neće sebi dati za pravo

da tumači istoriju i daje svoj

sud.

On smatra da „jubilej treba

obilježiti na primjeren način,

odati počast i svaki pijetet na-

šimprecima,itonanačindase

niko ne osjeti ugrožen ili uvri-

jeđen“.

PREKRŠENSTATUT

Očigledno je, dodaje Krapović,

da dio DF-a radi isto što i DPS,

radikalni i isključivi stavovi

hrane jedni druge.

-GospodinVujovićnemapravo

da formira odbor, jedino što po

važećem statutu opštine on

može je da da prijedlog Skup-

štini, pa ako bude prihvaćen i

izglasan, onda može donijeti

rješenje. Dakle, po zakonu i

Statutu opštine Budva jedino

predsjednik opštine i Skupšti-

na mogu formirati odbor i

skupštinski Odbor za statut i

propise je to jasno i jednogla-

sno rekao - kaže prvi čovjek

budvanske opštine.

On je naglasio da je razgovarao

sa Vujovićem i da je on više ne-

go svjestan toga.

- Bojim se da je poklekao pod

pritiskomkolega izdijelaDF-a,

prijesvihgospodinaMarkaCa-

revića - kažeKrapovićnaglaša-

vajući da je kao predsjednik

opštine i Budvanin ,,čiji su pre-

ci ginuli u Velim ratu” žestoko

uvrijeđen što nije konsultovan,

što nije pozvan da učestvuje i

da svojeviđenje, već sugakole-

ge izDF-a potpuno ignorisale.

On kaže da vjeruje da je tako

urađeno s namjerom.

- Žaomi je da je gospodinCare-

vić i dio DF-a potpao pod uticaj

opskurnih likova i da njima oči-

gledno upravljaju članovi orga-

nizovane kriminalne grupe

(OKG),kojisusaDPS-ompoha-

rali Budvu - istakao jeKrapović.

KRAPOVIĆOBAVIJEŠTEN

Na izjavu prvog čovjeka Bud-

ve, žestoko je reagovao pred-

sjednikSkupštinegrada.Mar-

ko Carević, predsjednik

odbora za proslavu 100 godi-

na od pobjede u Prvom svjet-

skom ratu i predsjednik DF-a

Budva, kaže da mu nijesu po-

znati razlozi zbog kojih je

Krapović osuo „salvuuvreda“

na računDF-a.

- Naš koalicioni partner i

predsjednikopštineseusudio

da svog kolegu Đorđa Vujovi-

ća proglasi maloumnim, me-

ne kao predsjednika DF-a sa-

radnikom raznih sumnjivih

grupacija i takođe podložnog

raznim uticajima, a čitav DF

saradnikomOKGiDPS. Samo

je nedostajalo da gdin Krapo-

vić doda da je proslava uBud-

vi velikog jubileja afera u ran-

gu afere ,,državni udar“ - kaže

Carević.

On ističe da je Krapović bio

informisan o imenovanju od-

bora još prije gotovo dvamje-

seca i nikad nije iznio stavove

ni približne današnjim.

-Togovorionjemuinjegovim

namjerama, koja je u ovom

slučaju identična depeesov-

skim- smatraCarević.

Nešto ranije se oglasio izvršni

direktor „Mediteran rekla-

me“ Blažo Rađenović i zatra-

žio, u otvorenompismu pred-

sjedniku opštine Budva

Draganu Krapoviću, jedno-

strano raskidanje ugovora sa

„Lovćen filmom“, učijemvla-

sništvu su sporni bilbordi, po-

stavljeni u Budvi, kao i da in-

gerencije nad upravljanjem

bilbordima vrati opštinskom

preduzeću „Mediteran rekla-

me“.

SUPE I „OSLOBODIOCI“

Rađenović je objasnio da

bilbordi nijesu u vlasništvu

preduzeća „Mediteran re-

klame“, već je ovo opštinsko

preduzeće, kako je kazao,

ustupilolokacije„Lovćenfil-

mu“ na osnovu odluke SO

Budva i aneksa ugovora koji

je potpisan između „Lovćen

filma“ i tadašnjeg predsjed-

nikaopštineLazaraRađeno-

vića, a u svrhu promovisanja

i pospješivanja kinemato-

grafije u tomgradu.

- Nakon kokošje supe, jetre-

ne paštete, poznatih butika i

hotela, naredsudošli i „oslo-

bodioci“ koji imaju veze sa

kinematografijom i budvan-

skimbioskopom?

Rađenović naglašava da su

odavno tražili raskidanje

ugovora.

-Nekakva akcija, da li poje-

dinca ili neke političke gru-

pacije, proslave 1918. godine,

kada je Crna Gora iz jedne

okupacije prešla u drugu, a

koja se promoviše na bilbor-

dima u Budvi, koji jesu po-

stavljeni na opštinsku ze-

mlju i javnu površinu, ali

nijesu u vlasništvu opštin-

skog preduzeća „Mediteran

reklame“, već je ovo opštin-

skopreduzećeustupiloloka-

cije „Lovćen filmu“. Nakon

niza urgencija i taksativnih

argumenata na osnovu kojih

smo tražili od svog osnivača

da raskine ovako štetne ugo-

vore i anekse, smatram da je

ovo i dovoljno visok nivo

prekoračenja zloupotrebe

ustupljene javne površine i

štetnosti po građane i opšti-

nu i vrijeđanje države Crne

Gore –kazao jeRađenović.

Bilbordi su postavljeni duž

magistraleodSvetogStefana

do Budve, kao i u samom

centru, adiosuobilježavanja

,,stogodišnjice oslobođenja

Budve“. Organizator je od-

bor za obilježavanje stogo-

dišnjice oslobođenja Budve,

na čijemčelu jeBatoCarević

izDemokratskog fronta.

Odbor kojim predsjedava

Carević nije formiran odlu-

kom Skupštine grada, a op-

štinska Komisija za statut je

ocijenila da odluka o osniva-

nju nije u skladu sa zakon-

skimprocedurama.

I.KOPRIVICA

PODGORICA

Većina čla-

novaPredsjedništvaDemo-

kratskenarodnepartijeos-

porila jekandidaturu

potpredsjednikaNove srp-

skedemokratijeSlavena

Radunovićakaokandidata

Demokratskog fronta za

gradonačelnikaPodgorice,

saznajePobjeda. Radunovi-

ća jepreglasavanjemi na in-

sistiranjeAndrijeMandića

predložiloPredsjedništvo

DF-ana sjednici održanoj u

ponedjeljak.

Više izvora našeg lista iz

DNP-a je navelo da je na sjed-

nici tog tijela, održanoj u uto-

rak, kao kandidat za gradona-

čelnika predložen lider te

stranke Milan Knežević, koji

je tu kandidaturu odbio jer

smatra da bi takav scenario

doveo do raspada Demokrat-

skog fronta.

Najglasniji u kritici Raduno-

vića bili su, prema tvrdnjama

izvora Pobjede, predsjednik

mladih Nikola Jovanović i

predsjednica Foruma žena

Mirjana Jančovska, koji su

smatrali da je Knežević naj-

bolje rješenje za nosioca liste,

što je formulisano kao zvani-

čanprijedlogDNP-a.

- Jovanović i Jančovska su di-

rektno saopštili da je Slaven

Radunović gubitnički prijed-

log i da će DPS sa velikim za-

dovoljstvom dočekati njega

kao nosioca liste. Oni su bili

decidni u stavu da se odbije

Radunovićeva kandidatura -

saopštio je izvor Pobjede koji

jeprisustvovao sjednici Pred-

sjedništva.

Prema saznanjima našeg li-

sta, utomtrenutkujepredsje-

davajući Predrag Bulatović

daopauzukakobiobaviotele-

fonski razgovor sa Kneževi-

ćem i upitao ga da se izjasni o

prijedlogu da bude nosilac li-

ste.

- Nakon što je kontaktiran

preko advokata, Knežević je

saopštio da iz zatvora ne mo-

že da prihvati kandidaturu i

saopštio da je jedinstven na-

stup u Podgorici bez alterna-

tive. Poslije toga Predsjedniš-

tvo je jednoglasno podržalo

stav Kneževića - naveo je

izvor Pobjede.

Prema pouzdanim saznanji-

ma Pobjede, takav stav nije

zadovoljio Jančovsku, koja je

saopštila da neće glasati za

Slavena Radunovića ukoliko

se zaista potvrdi njegova kan-

didatura.

-Nedolazi uobzir ubilokojoj

opciji da glasam za Slavena

Radunovića - citirao je izvor

Pobjede riječi Jančovske.

Lokalni izbori u Podgorici su

zakazani za 27. maj, DF će na

njima nastupiti u koaliciji sa

SNP-om i stran-

kom Ma r ka

Milačića.

N.ZEČEVIĆ

PODGORICA

Mreža za afir-

macijunevladinog sektora poz-

vala jeparlamentarnepartijeda

ne čekajuokončanje sudskog

postupka i omoguće javnosti

uvidunjihovu finansijskudo-

kumentaciju.

Iz tenevladineorganizacije saop-

šteno je da političke partije, koje

nemaju šta da kriju, ne čekaju

odluku suda već da objave na koji

način troše novac građana i tako

pokažu da su odgovorni i istinski

posvećeni borbi protiv političke

korupcije.

- Zvanični podaci pokazuju da se

političke partije dominantno fi-

nansiraju iz državnog i lokalnih

budžeta, pa su tako za posljednje

dvije godine dobile više od 14,3

miliona eura, što čini čak88odsto

ukupnog budžeta partija - kaže se

u saopštenju.

Navodi se da su partije od

članarina, donacija i ostalih pri-

hoda sakupile nešto više od dva

miliona eura.

- Najviše sredstava iz državnog i

lokalnih budžeta dobila je

Demokratska partija socijalista, i

to5,7milionaeura, štočini 83ods-

to ukupnih prihoda. Na drugom

mjestu je Demokratski front, čiji

su konstituenti dobili tri miliona

eura,odnosno90odstopartijskog

budžeta - dodaje se u saopštenju.

Iz MANS-a su kazali da je Soci-

jaldemokratska partija dobila 1,2

miliona eura, što iznosi 96 odsto

ukupnih sredstava, Socijalistička

narodna partija milion eura ili 96

odsto, aDemokrate sudobileneš-

tovišeod850hiljadaeura, odnos-

no 97 odstoprihoda.

R.P.

CETINJE

OdbornikSocijal-

demokratauSkupštini prije-

stonicedr Ivan Ivanovićna-

pustio je i zvaničnoklub

odbornika tepartije i od sada

ćebiti nezavisni odborniku

prijestoničkomparlamentu.

Nakon ovakvog poteza dr Iva-

novića u Skupštini prijestonice

više neće postojati klub odbor-

nika SD-a, jer ta partija od

sada ima samo jednog

odbornika, dr Ivana Ga-

zivodu.

Ivanović je, kaonestra-

načka ličnost, bio drugi

na izbornoj listi SD-a na

lokalnim izborima

koji su u no-

v e m b r u

održan i

na Ceti-

n j u . Ta

partija je

na izborima osvojila dva man-

data i formiralakoalicijusaDe-

mokratskompartijom socijali-

sta, koja je osvojila 16mandata.

- Zadržaću svoj odbornički

mandat, ali u svojstvu nezavi-

snog odbornika – kazao je za

Pobjedu dr Ivanović. O razlo-

zima napuštanje kluba odbor-

nikaSD-akratko jekazaoda je

„u pitanju razlika u mišljenju

sa dr Ivanom Gazivo-

dom“. Gazivoda je na

novembarskim izbori-

ma bio nosilac liste

SD-a.

Ivanović je o napu-

štanju kluba odborni-

ka SD-a juče i zvanič-

no obavijestio

s l u ž b u

Skupšti-

ne prije-

stonice.

J.Đ.

ULCINJ

Politički direk-

tor Force Ilir Čapuni

izabran je sinoć za

predsjednika ulcinjske

Skupštine.

Za njega je glasalo 30

odbornika, dok su tri bila

uzdržana, javlja agencija

Mina.

Demokratska partija

socijalista i Forca potpi-

sale su u utorak veče u

Ulcinju sporazum koji

predviđa da će DPS-u pri-

pasti mjesto gradonačel-

nika, a Forci predsjedni-

ka lokalnog parlamenta.

Novi predsjednik opštine

Ulcinj biće izabran do

sredine maja. Najozbilj-

niji kandidat za funkciju

predsjednika opštine je

šef Opštinskog odbora

DPS-a Ljoro Nrekić.

R. P.

la po prijavi građana

asuklonjeni?

-Nećemo dozvoliti falsi ikovanje istorije. Odgo-

vorićemo na taj atak na našu državu i njenu

istoriju već svojim stavom, ali u nekoj sljedećoj

fazi možda i pokretanjemodgovarajućeg

postupka – kazao je novinarima DuškoMarko-

vić, predsjednik Vlade, komentarišući postav-

ljene bilborde u Budvi koji su dio obilježavanja

stogodišnjice „oslobođenja“ tog grada.

Marković je poručio da se Vlada već odredila

prema tome preko Ministarstva kulture.

- To je falsi ikovanje istorije, to je neodgovo-

ran odnos budvanske vlasti. Građani Crne

Gore i Budve vide kakvu imaju vlast – kazao

je on.

Marković:

Nećemodozvoliti

falsifikovanjeistorije

TENZIJEUDF U:

Burno na sjednici Predsjedništva Demokratske narodne

partije zbog izbora kandidata za gradonačelnika Podgorice

DNPosporioSlavena

Radunovića, Knežević

intervenisao iz zatvora

Jovanović i Jančovska su direktno

saopštili da je Slaven Radunović

gubitnički prijedlog i da će DPS s velikim

zadovoljstvomdočekati njega kao

nosioca liste, saopštio je izvor Pobjede

Izvori Pobjede su kazali i da se Knežević još nije izjasnio o

pismu koje sumu uputili članovi DNP-a nezadovoljni statu-

som te stranke unutar Demokratskog fronta.

U pismu se navodi da je DNP već duže vrijeme marginali-

zovan u samomDF-u, da ne može da utiče na bitne odluke.

Knežević za sada ne komentariše sadržaj tog pisma, rekao

je izvor.

Pismoidaljenačekanju

Čapuni

predsjednik

ulcinjske

Skupštine

CETINJE:

Brajovićeva partija ostala bez odbornika

Ivanovićnapustio

odbornički klub

Socijaldemokrata

ZahtjevMreže za a rmaciju nevladinog sektora

Partijedaomogućeuvidu

finansijskudokumentaciju

MilanKnežević

Nikola Jovanović

SlavenRadunović

Ivan Ivanović