Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 26. april 2018.

Politika

PODGORICA

Državna iz-

bornakomisijauvela jeno-

vinuuobrazac zaprikuplja-

njepotpisapodrške za

odborničke liste zapredsto-

jeće lokalne izbore, prema

kome će, osimjedinstvenog

matičnogbroja, biti potre-

ban i broj ličnekarte.

Ta norma preuzeta je, kako je

Pobjedi objasnio sekretar

DIK-aVeljoČađenović,izZa-

kona o izboru predsjednika u

kojem je navedeno da je prili-

komprikupljanja potpisa po-

drške potreban jedinstveni

matični broj ili broj lične kar-

te.

- Prema Zakonu o izboru od-

bornika i poslanika, dosada je

uz potpis bio potreban samo

matični broj, a mi smo sada

uveli pravilo da se osim

JMBGmora unijeti i broj lič-

ne karte – naveo je Čađeno-

vić.

Čađenović je objasnioda je to

urađeno sa ciljem da se sma-

nje neregularnosti prikom

prikupljanjapotpisapodrške.

Uvedena novina spriječiće

mahomnovoformiraneparti-

jeda jednostavnimprepisiva-

njem iz izvoda iz biračkog

spiska skupljaju podršku. U

izvoduizbiračkogspiskakoje

posjeduju sve partije nema

broja lične karte, već je kao

lični podatak istaknut samo

jedinstvenimatični broj.

Posebno je to bilo vidljivo u

procesuprikupljanjazapred-

sjedničkeizborekadajeupra-

vozbogprepisivanjaizizvoda

iz biračkog spiska otkriveno

više stotina falsifikovanih

potpisa. Centar za demokrat-

skutranzicijujetimpovodom

predao Vrhovnomdržavnom

tužilaštvu više od 200 prijava

građana koji sumnjaju da im

je falsifikovan potpis. Izviđaj

u tomslučaju je u toku. Izvrš-

ni direktor Centra za demo-

kratsku tranziciju Dragan

Koprivicasmatradatanovina

DIK-a ipaknećebitnijeutica-

tinaregularnostprikupljenih

potpisa.

-Nemislimda će to nešto bit-

no promijeniti iz prostog ra-

zloga što je za lokalne izbore

potreban manji broj potpisa

nego za predsjedničke ili par-

lamentarne – naveo je Kopri-

vica zaPobjedu.

Đ.Ć.-N.Z.

PODGORICA

Komunalna

policijaBudve zatražila je

kompletnudokumentaciju

uvezi sapostavljanjem

spornihbilbordakojima se

obilježava stogodišnjica

,,oslobođenja” gradaod

predsjednikaSOBudva

ĐorđijaVujovića Ime-

nadžeraopštineMilaBožo-

vića. Rokzadostavljanjedo-

kumentacije ističedanas pa

ćekomunalna inspekcijaod-

lučiti hoće li ukloniti obiljež-

japroslavekoja su izazvala

žestokureakciju javnosti,

državnihzvaničnika, ali par-

tnerauvladajućoj koaliciji

lokalneuprave.

FALI NAJVAŽNIJI PAPIR

- Izašli smona teren i tamoza-

tekli menadžera opštine Bud-

vaMilaBožovića ipredsjedni-

kaSOBudvaĐorđijaVujovića.

Tražili smo im svu dokumen-

taciju i u saznanju smo da je

nemaju, odnosno da fali naj-

važniji papir – odobrenje

Uprave za kulturna dobra, jer

se radi o kulturno istorijskom

spomeniku – Starom gradu.

Oni tvrde da svu dokumenta-

ciju imaju, ali vidjećemo – re-

kao je za Antenu MAleksan-

dar Mijatović, načelnik

budvanske komunalne polici-

je.

Na pitanje da li će uzimati u

obzir poprilično oštru reakci-

jujavnostiprilikomdonošenja

odluke, Mijattović je rekao da

„o tome ima koda brine“.

- O tome će, vjerujem, brinuti

onikojisupostavljeninatepo-

zicije. Kao načelnik komunal-

ne policije radiću u skladu sa

zakonom i to je jedino štomo-

gu. Uzdržaću se drugih ko-

mentara –kazao jeMijatović.

Tokomjučerašnjegdanaogla-

sio se i predsjednik opštine

BudvaDraganKrapović.Usa-

opštenju dostavljenom RTV

Budva Krapović je rekao da,

PODGORICA

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg

čestitao je Milu Đukanoviću pobjedu na predsjedničkim izbo-

rima i poželio uspješanmandat na funkciji predsjednika Crne

Gore. Stoltenberg je, kako je saopšteno iz Demokratske partije

socijalista, pohvalio lični doprinos Đukanovića vođenju Crne

Gore ka članstvu u NATO.

– Doprinosi Crne Gore našim zajedničkimnaporima su bili

i dalje nastavljaju da budu izuzetno cijenjeni – navodi se u

čestitki generalnog sekretara Alijanse.

Stoltenberg je istakao da se raduje susretu s Đukanovićemna

samitu NATO-a, koji će za tri mjeseca biti održan u Briselu.

R. P.

PODGORICA

Agencija za zaštitu lič-

nihpodataka i slobodanpristup infor-

macijama jeodlukudapolitičkepartije

nijesuobavezneda javnosti dostavljaju

informacijeo finansiranjudonijela sre-

dinomseptembraprošle godine, ali isto

rješenjenijemoglada razduži dopočet-

ka aprila.

To jesaopštiopredsjednikSavjetaAgenci-

jeMuhamedGjokajureagovanjunanavo-

deMreže za afirmaciju nevladinog sekto-

rada jeAgencijanaglopromijenilapraksu

iodlukudonijelapodpolitičkimpritiskom

dannakonpredsjedničkih izbora.

- Ne stoje navodi MANS-a da je Agencija

odlučila samo dan nakon predsjedničkih

izbora, već jebazirajući napresudiUprav-

nog suda iz 2011. godine, i na najbolju

praksu zemalja Evropske unije i regiona,

gdje političke partije nijesu obveznici za-

kona, donijela odluku sredinom septem-

bra prošle godine, a isto rješenje Agencije

razduženo je početkom aprila - naveo je

Gjokaj.

On je objasnio da Agencija nije mogla da

blagovremenorazduži rješenjazbogzlou-

potrebe prava na slobodan pristup infor-

macijama, od pojedinih nevladinih orga-

nizacija (NVO) i određenog broja fizičkih

lica, čiji je jedini cilj, kako je rekao, da pre-

ko svojih advokata ostvare troškove po-

stupka.

Gjokaj je ukazao da je prošle godine zabi-

lježenveliki broj zahtjevazapristupinfor-

macijama kod prvostepenih organa, kao i

veliki broj pokrenutih postupaka pred

Agencijom.

-Todovodidodilemeda jeciljovihzahtje-

va ostvarivanje prava na pristup informa-

cijamaodjavnogznačajailisekoristeovim

pravnimmehanizmomkako bi zbog krat-

kih rokova i manjkavosti zakona došli do

materijalne koristi iz državnog budžeta -

ocijenio je on.

R.P.

DIK za potvrdu odborničkih lista traži osim

jedinstvenogmatičnog broja i broj lične karte

Nemaviše

falsifikovanja

potpisapodrške

Uvedena novina spriječiće

mahomnovoformirane partije da

jednostavnimprepisivanjem iz izvoda

iz biračkog spiska skupljaju podršku

Za potvrdu odborničkih

lista neophodno je prikupiti

0,8 odsto potpisa podrške

u odnosu na ukupan broj

birača u lokalnim samou-

pravama.

U Podgorici, prema posljed-

njimpodacima Ministarstva

unutrašnjih poslova, ima

oko 159 hiljada birača pa

će partijama biti potrebno

1.270 validnih potpisa.

Zapotvrdu

listeu

Podgorici

potrebno

1.270potpisa

Izabranompredsjedniku Crne Gore stižu čestitke

Stoltenbergčestitao

MiluĐukanoviću

Komunalna policija Budve reago

Bilbordi ćebiti da

Krapović:

Bojimse da je Vujović poklekao pod

pritiskomkolega iz dijela DF-a, prije svih gospodina

Marka Carevića;

Carević:

Naš koalicioni partner,

predsjednik opštine se usudio da svog kolegu Đorđa

Vujovića proglasi maloumnim, mene kao predsjednika

DF-a saradnikom raznih sumnjivih grupacija

VeljoČađenović

MarkoCarević

BlažoRađenović

DraganKrapović

Agencija za zaštitu ličnih podataka demantovala tvrdnjeMANS-a

Odlukudonijeli prošlegodine