Previous Page  15 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 32 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Svijet

Četvrtak, 26. april 2018.

Doživotna robija

milioneruzbog

ubistvanovinarke

KOPENHAGEN

Milioner

PiterMedsen (47) osuđen je

nadoživotnukaznuzatvora

zbogubistva švedskenovi-

narkeKimVal (30) nanjego-

voj podmornici prošle godi-

ne.

Medsen je izjavio da će uložiti

žalbu na presudu danskog su-

da, prenijela je agencijaAP.

Medsennegiradajeubionovi-

narku, tvrdećida jeonaslučaj-

no preminula na podmornici,

nakon čega je, kako tvrdi, isje-

kao njeno tijelo na djelove i

bacio ihumore.

Policija je uhapsila Medsena

11. avgusta prošle godine, kada

se pojavio bez Valove, sa ko-

jom je isplovio u svojoj ručno

napravljenoj podmornici

prethodnog dana.

Policija je torzo koje je voda

izbacila na obalu u Kopenha-

genuidentifikovaladapripada

Valovoj. Kasnije su pronađeni

i ostali djelovi njenog tijela.

Predsjednik Francuske u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Bijeloj kući

Makronpredložionovi

sporazumsa Iranom,

Teheran iMoskvaprotiv

VAŠINGTON

Predsjednik

FrancuskeEmanuelMa-

kron je tokomzvaničnepo-

sjeteBijeloj kući naglasioda

Pariz želi da sarađuje saVa-

šingtonomkakobi sa Ira-

nombiopostignut novi nu-

klearni sporazum.

Makron je, tokom razgovora

sa američkim predsjednikom

Donaldom Trampom, nagla-

sio i kako bi Turska i Rusija

trebalo da učestvuju u prego-

vorima čiji bi cilj bio novi nu-

klearni sporazum. Istakao je

daje,ipak,potrebnodiplomat-

skim putem rješavati sve pro-

bleme oko nuklearnog spora-

zuma saTeheranom.

Tramp je u obraćanju novina-

rimakazaodajepostojećispo-

razum sa Iranom veoma loš,

dodajući da SAD nastavlja ak-

tivnosti koje će, kako je rekao,

odrediti sudbinu nuklearnog

sporazuma. Napomenuo je da

je sa francuskim liderom odr-

žao veoma konstruktivne raz-

govore u vezi sa pitanjem nu-

klearnog sporazuma.

Američki predsjednik je na-

kon sastanka sa Makronom

istakao i kako želi da se ame-

rički vojnici iz Sirije vrate u

domovinu, naglasivši da nika-

ko ne bi trebalo da Iran bude

aktivan na upražnjenom po-

dručjunakonštobudeporaže-

nagrupaIslamskadržava.Do

-

dao je da neke bogate zemlje

regije od sada treba da pruže

finansijsku podršku potrebnu

za postizanje rješenja za sirij-

skukrizu.

- Tokom18 godina na Bliskom

istokusmopotrošilisedamtri-

liona dolara, a zauzvrat skoro

da ništa nismo dobili. Štitimo

neke zemlje u regiji, uključu-

jući i one koje su veoma boga-

te. Neka sada izađu i neka pla-

te za ono što se tamo događa

- rekao jeTramp.

Rusija i Iran odlučno su juče

odbacili mogućnost novog

sporazuma o iranskomnukle-

arnom programu, osudivši

prijedloge francuskog i ame-

ričkog predsjednika.

- Postojećimsporazumomsmo

odagnali sveoptužbe i dokazali

da SAD i Izrael decenijama la-

žu kada je riječ o Iranu – rekao

je iranski predsjednik Hasan

Rohani, optuživšiTrampada je

samo poslovni čovjek koji ne-

ma iskustva upolitici.

Rusija, takođe, ne želi da popu-

sti kada je u pitanju izmjena

nuklearnog sporazuma sa Ira-

nom koji, kako tvrdi Moskva,

nema alternativu.

I šefica evropske diplomatije

Federika Mogerini navodi da

sadašnji sporazumtreba„oču-

vati“. I Ministarstvo vanjskih

poslovaNjemačke saopštilo je

da jeočuvanjemeđunarodnog

nuklearnog sporazuma sa Ira-

nom najviši prioritet za Nje-

mačku i nešto o čemu se ne

može ponovo pregovarati,

prenosi Rojters.

Ta agencija podsjeća da 12.

maja ističe rok do kojeg SAD

trebadaodlučedalićeobnovi-

ti američke sankcije protiv

Irana.

EmanuelMakron i DonaldTrampsa suprugama

Priredila:

ĐurđicaĆORIĆ

PiterMedsen

KimVal

U iščekivanju istorijskog samita dvije Koreje, analitičari bez odgovora na ključno pitanje

ŠtoKimDžong

Unzapravoželi?

O čemu će se razgovarati na tomsastanku, hoće li

KimDžonUn odustati od razvoja programa nuklearnog

naoružanja, što sjevernokorejski lider uopšte očekuje da će

postići i što taj samit znači za Sjedinjene Države, četiri su ključna

pitanja u susret tomdogađaju na visokomnivou

PANMUNDŽOM

Upogra-

ničnomseluPanmundžom,

ili „seluprimirja“udemilita-

rizovanoj zoni na granici iz-

međudvijeKoreje, održaće

se sjutra istorijski sastanak

dvojice lideraKimDžong

Una iMunDžae Ina.

O čemu će se razgovarati na

tom sastanku, hoće li Kim

Džon Un odustati od razvoja

programa nuklearnog naoru-

žanja, što sjevernokorejski li-

deruopšteočekujedaćeposti-

ći i što taj samit znači za

Sjedinjene Države, četiri su

ključna pitanja u susret tom

događajuna visokomnivou.

MIROVNI SPORAZUM

Visoki zvaničnik sjevernoko-

rejskevladepotvrdiojedaobje

strane žele da razgovaraju o

mirovnom sporazumu kako bi

se Korejski rat, vođen od 1950.

do 1953. godine i zvanično

okončao.

Južna Koreja, međutim, kao i

njen saveznik SAD, tvrde da

prije toga Sjeverna Koreja

mora odustati od programa

razvoja nuklearnog oružja.

Izvjesno je da će Seul tražiti i

spajanje porodica razdvoje-

nihu ratu.

Sjevernokorejski lider una-

prijed je najavio obustavu te-

stiranja balističkih projektila

visokog dometa i zatvaranje

lokacijezaatomska testiranja,

štosuSeuliVašingtonpozdra-

vili kao „suvisli napredak“ ko-

ji bi mogao stvoriti „pozitivnu

klimu za uspjeh“ na samitu.

AmeričkipredsjednikDonald

Tramp napisao je na Tviteru

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je kakomu se

sjevernokorejski lider KimDžong Un čini kao veoma otvoren i

častan čovjek.

- KimDžong Un je stvarno veoma otvoren i mislim veoma

častan, sudeći po svemu onome što smo vidjeli - rekao je

Tramp na konferenciji za novinare sa francuskimpredsjedni-

komEmanuelomMakronomu Bijeloj kući.

Tramp je rekao i kako će „ustati sa stola“ ako najavljeni prego-

vori sa Kimomne budu bili produktivni ili ako Sjeverna Koreja

ne bude djelovala u dobroj volji, prenosi AP.

- Vidjećemo kuda sve to vodi. Možda će biti divno, a možda i

ne - rekao je Tramp.

Tramp:

Kimjeotvoren

ičastančovjek

kako je to odlična vijest za Sje-

vernu Koreju i svijet. Među-

tim, tom porukom Sjeverna

Koreja nije potvrdila da je

spremna da se odrekne posto-

jećeg nuklearnog arsenala.

KimDžong Un je samo ocije-

nio kako testiranja i eksperi-

menti više nisu potrebni „bu-

dućidajeposaonamontiranju

nuklearnih bojevih glava na

balističke projektile završen“.

Sjeverna Koreja se ponosi

svojim nuklearnim progra-

mom, okončanimuprkos sve

opsežnijim sankcijama i me-

đunarodnom pritisku. Stoga

se ne čini da bi se Kimov re-

žimtoga tek tako odrekao.

CILJEVI

Nuklearni arsenal, kako ga

opisuje sam Kim, „moćni je

dragocjeni mač“, odnosno od-

ličan žeton za pregovaračkim

stolom.

AnalitičaričestonavodeLibiju

kaoprimjer koji jeKimpomno

proučio. Naime, nakon što je

Moamer Gadafi odustao od

vlastitih nuklearnih ambicija,

njegov se režimurušio, a on je

smaknut.

Međunarodni stručnjaci pri-

znaju kako zapravo i ne znaju

odgovor na to pitanje „štoKim

želi“. Čini se da Kimnastoji da

očuva svoju dinastiju i dobije

priznanje da je njegova zemlja

nuklearna sila. To bi moglo da

značidaonpokušavaiskamčiti

sigurnosne garancije. Njegov

drugi cilj mogao bi biti ukida-

nje sankcija Sjevernoj Koreji.

Tramp je pristao na susret sa

Kimom, koji bi trebalo da se

održi krajem maja ili počet-

kom juna. Uspješan susret na

vrhu sa JužnomKorejom, po-

sebno ako donese konkretne

rezultate, mogao bi ojačati Ki-

mov položaj uoči tog susreta. I

sama činjenica da je Tramp

uopševoljanza sastanaksaKi-

mom, za mnoge predstavlja

presudnupropagandnupobje-

du za sjevernokorejskog vođu,

budući da se nijedan američki

predsjednik nikada nije sastao

sa predsjednikom Sjeverne

Koreje.

- Zahvaljujući svom uspješ-

nom nuklearnom programu,

Kim sada može ravnopravno

pregovarati o mirovnom spo-

razumu sa SAD - zaključio je

američki stručnjak za Sjever-

nuKorejuHertmut Kosčik.

UnutrašnjostKućemiraukojoj će se sastati lideri dvijeKoreje