Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

CrnomGorom

Četvrtak, 26. april 2018.

CEDIS

Radovi u

13opština

PODGORICA–

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština.

AnDRIjevICA:

od 9 do 14:30

sati dio Đulića; od 12 do 14:30

sati Dulipolje.

BAR:

od 11 do 15:30 sati Oraho-

vo, Dupilo, Popratnica, Broćan-

ci, Dabovići, Komarno, Trnovo,

Gađi, Šiševići i vodovodne

pumpe barskog vodovoda;

od 11 do 15 sati Ostros i okolna

sela; od 9:30 do 14 sati: naselje

Ilino prema Gromanićima,

Šestanska ulica i zgrada Ilinden

u Makedonskomnaselju.

BIjelOPOlje:

od 9 do 15 sati

Sadici i Dobrinje.

BuDvA:

od 8 do 17 sati Bulja-

rica, Golubovići, Medigovići,

Novoselje i dio Petrovca.

Gusinje: od 8 do 14:30 sati

Prnjavor.

nIkšIć:

od 8 do 13 sati Kamen-

sko, Smrduša, Cerovica, Rašti-

ca, Busak, Muževice, Lastva i

Trepča - područje Banjana.

kOlAšIn:

od 10 do 15 sati Skr-

buša, Mateševo, Drndari, Bare

Kraljske, Vikićevića Lug Jabu-

ka; od 8:30 do 15 sati Vrujica i

Ravni; od 8 do 14 sati Bulje.

kOtOR:

od 9 do 11 sati kori-

snici u okolini Školskog centra;

od 9 do 12 sati dio korisnika

Glavatske kuće; od 09 do 13

sati Krivošije; od 10 do 12 sati

dio korisnika oko Katedrale Sv.

Tripuna (Stari grad).

MOjkOvAC:

od 10 do 12 sati

Crvena Lokva.

Pljevlja: od 8 do 15 sati Komini;

od 8 do 17 sati Crnjenice, Oti-

lovići, Ranč, Vijenac, Rudnica,

Adrovići i Crni Vrh.

ROžAje:

od 9 do 14:30 sati

dalekovod 10kVDaciće (Halilo-

vići, Majdan, Kozare, Bandžov,

Carine, Daciće, Betonjerka,

Donji i Gornji Bukelj, Kameno-

lom, Kaluđerski Laz, punkt Kula,

Granični prelaz i repetitor Kula.

šAvnIk:

od 9 do 15 sati Milo-

ševići.

ulCInj:

od 8 do 18 sati

povremena isključenja Pistula,

Kolomza i Gornja Bratica; od 8

do 18 sati – Kruče (dio naselja

prema Rakiti); 8:15 do 14 sati

Vladimirske Krute prema

Durakovićima.

I.T.

Tivat:

Regata EST 105 kreće sjutra iz Barija

Uploviće70 jedrilica

tIvAt–

Učesnici velikeEST

105 regate, kojuorganizuje

CentroUniversitariodi Bari

iz Italije, krenuće izBarija

kaCrnoj Gori upetakuju-

tru, ameđunjima ćebiti i

članovi PortoMontenegro

Jaht kluba. Na regati ćebiti

višeod70 jedrilica saoko

400učesnika, adodjelana-

gradaodržaće seunedjelju

uPortoMontenegru.

Prema Bariju juče su u jutar-

njim satima odjedrili Toni

Braun, direktor marine Porto

Montenegro, Mia Prekajski iz

PMYC, Jovana Živković, ma-

rina marketing koordinator

Porto Montenegra, Marjan

Dimitrijević kao predstavnik

J70 brodova za Jadran, Ben

Marej Braun, proslavljeni

RYA instruktor jedrenja, Ele-

na Šutova, fotograf i predstav-

nik za Elanove jahte za Rusiju

i CrnuGoru i Nebojša Pribilo-

vič, snimatelj.

Učesnici regate provešće vi-

kend u Tivtu, a kao dodatan

sadržaj u nedjelju će biti orga-

nizovana bokeška regata, za

goste i lokalne jedriličarske

klubove.

S.K.

DODJELANAGRADAUNEDJELJU:

Jedriličari Porta

Rožaje:

Direktor Direkcije javnih radova o najvažnijimprojektima

Najvišenovcazaputeve i vodovode

ROžAje–

Uređenjedvije

gradskeulicepočelo je juče.

Zvanično jeuposaouveden

izvođač radovakoji će raditi

naprojektuvodosnabdije-

vanjamještanaRadetineko-

ji je jakodugo stajaou fioka-

ma zbog žalbi –kazao je

direktorDirekcije javnihra-

dovaAlmerKalač tokom

posjete rožajskoj opštini.

On jeobjasnioda sunastavlje-

ni radovinaprojektimakoji su

počeli prošle godine, ali ih to-

kom zime nije bilo moguće

izvoditi, među kojima je iz-

gradnja vodovoda Ćosovsko

vrelo sa kojeg će se napajati

stanovništvo sedamsela.

- Nastavljaju se radovi u sklo-

pu treće faze puta prema Šte-

dimu, jedne značajne investi-

cije,auskoroćebitiugovorena

i četvrta faza ovog projekta

kako bismo do budućeg turi-

stičkog centra imali probijen

putucjelini.Nakonrealizacije

tog posla, za narednu godinu

je planirano asfaltiranje te di-

onice, kao i početak radova na

izgradnji žičare. Pored toga, u

prethodnadvadananastavlje-

Almer Kalač je kazao kako

se zalažu da se u što skorije

vrijeme ugovore radovi za

izgradnju gradske tržnice

i vrtića.

- Ti projekti se nalaze u

kapitalnombudžetu za ovu

godinu. Riječ je o veoma

skupim investicijama koje

ćemo započeti u ovoj godi-

ni, a koji će se raditi u više

faza – kazao je Kalač.

Tržnica,vrtić

ni su radovi na sportskom

igralištu u Bukovici, a raspisa-

no je i nekoliko tendera pa će-

mo ubrzo moći da biramo

izvođača za radove na lokal-

nimputevima i zamoderniza-

ciju gradskh saobraćajnica –

najavljujeKalač.

Direktor Direkcije pojasnio je

da će za infrastrukturu, ne ra-

čunajući projekte koji su pred

ugovaranjemili za koje su ras-

pisani tenderi, biti uloženo

preko 2,7miliona eura.

- Bićemo vrlo srećni ukoliko

uspijemoutoj namjeri jer smo

suočeni sa problemima. Kon-

kretanprimjerjeosnovnaško-

la u Rožajama, čiji projekat ne

možemo da započnemo sve

doksenezavrši eksproprijaci-

jazemljišta i to jeneštoštonije

u našoj nadležnosti, a pravi

nam velike probleme – obja-

snio jeKalač.

Predsjednikopštine,EjupNu-

rković, kazao je da očekuje da

će svi projekti koji su uvršteni

u program Direkcije za ovu

godinu biti realizovani u pla-

niranom roku, jer se radi o,

kako je kazao, važnim investi-

cijama za ovuopštinu.

- Osim vodovoda, uređenja

ulica i puteva, od velikog je

značajaiizgradnjafiskulturne

salezadvijesrednješkole–za-

ključio jeNurković.

F.KALIĆ

POJEDINIPROJEKTIKASNEZBOGDOKUMENTACIJE:

Kalač i Nurković

Mojkovac:

Lokalna uprava najavila uklanjanje crne ekološke tačke

Smetlištena

obali Tarepred

zatvaranjem

U Podbišću, pored rijeke, otpad se privremeno odlaže

od 1974. godine. U aprilu 2004. najavljena je izgradnja

regionalne deponije za tri opštine, a 2007. godine kasnije

određena lokacija „Čelinska kosa“. Dogovoreno je da

projekat finansira Evropska banka, ali je ona odustala

MOjkOvAC–

Gradskade-

ponijanaobali Tare, uPod-

bišću, najcrnja ekološka tač-

kaumojkovačkomkraju,

naredne godinebiće zatvo-

rena, zatimi sanirana - re-

kao jePobjedi predsjednik

opštine, RankoMišnić.

Umjesto na njoj, mojkovački i

komunalni otpad iz Kolašina

biće odlaganna transfer stani-

ci sa reciklažnim dvorištem,

čija izgradnja bi trebalo da

počne u ovoj godini. Tender

će, kakosusaopštili izDirekci-

jejavnihradova,kojasaoko1,2

miliona eura finansira ovaj

projekat, biti raspisandokraja

ovogmjeseca.

- Izgradnjomtransfer stanice i

reciklažnog dvorišta, gdje će

otpad koji je za dalju preradu

biti odvajan i presovan i, za-

tim, uz odgovarajuću cijenu

nuđen firmamakojećeodnje-

ga praviti nove proizvode,

stvoriće se, nadam se već na-

redne godine, uslovi za zatva-

ranje gradske deponije otpa-

da, potom i njeno saniranje.

Naša jeobavezada taj ekološki

problem konačno riješimo i

takotrajnozaštitimoTarui sa-

čuvamo je čistu za buduće ge-

neracije. Koliko god da smo se

do sada trudili da deponijudr-

žimo pod kontrolom, njen ne-

gativan uticaj na rijeku je evi-

dentan, posebno u vrijeme

poplava. Vjerujemda se neće-

mo još dugo suočavati sa tim

problemom- kazao jeMišnić.

NEMOGUĆA

KOMBINACIJA

Gradskiocisu1973.godineod-

lučili da se na obali čuvene ri-

jekeprivremenoodlažesmeće

na površini od 2,5 hektara, u

obližnjem Podbišću, na mje-

stu gdje je mogla biti i plaža.

Od tada, gotovo pola vijeka,

sve štoMojkovčani bacaju, od

komunalnog otpoda, viška iz

mesara i klanica, do medicin-

skog otpada, završava na toj

privremenoj deponiji, zapra-

vo najobičnijem smetlištu, na

obali rijeke!

Ta nemoguća kombinacija

smetlištaiSuzeEvrope,odkoje

nadležne godinama „boli gla-

va“, često je bila na dnevnom

redu, i lokalnom i državnom.

Sve što je urađeno nije imalo

najavljeni rezultat – zatvaranje

smetlišta. U aprilu, 2004. godi-

ne, tadašnji predsjednik opšti-

ne Milisav Ćorić, nakon što su

mještanidevetmjeseciblokira-

li deponiju u Podbišću, najavio

je aktivnosti na izgradnji regio-

nalne deponije za Mojkovac,

Kolašin i Bijelo Polje, i to u sa-

radnji sa Evropskom agenci-

jom za rekonstrukciju. Tri go-

dine kasnije, određena je

lokacija „Čelinska kosa“, na

granici bjelopoljske i mojko-

vačke opštine, a lokalni parla-

menti su usvojili odluke o iz-

gradnji regionalne sanitarne

deponije. Uslijedila je izrada

studije opravdanosti i revizija

glavnog projekta.

PONOVONAPOČETKU

Početkomnovembra2009.go

-

dine, predstavnici ministar-

stvauređenjaprostoraizaštite

životne sredine i predsjednik

opštine Bijelo Polje, Tarzan

Milošević, saopštili su da je

Evropskoj investicionoj banci

proritet odobravanje kredita

za deponiju.

Krajem istog mjeseca, mini-

star Branimir Gvozdenović

najavioje izgradnjuregional-

nedeponijeza tri opštine, sa-

opštio da će koštati oko 17

miliona eura, i rekao: „Obez-

bijedili smo oko četiri milio-

na eura donacije, preko IPA

fondova, ikreditodEvropske

banke, od osammiliona. In-

tenzivno radimo na zatvara-

nju finansijske konstrukci-

je“.

Ali, već naredne godine došlo

je do neočekivanog obrta –

Evropskabankaodustala jeod

finansiranjaizgradnjedeponi-

je, a sredstva od donacije po-

trošena su na opremanje ko-

munalnih preduzeća u Crnoj

Gori, i izradu nacionalnog i

lokalnih planova upravljanja

otpadom. Priča o Čelinskoj

kosi je, tako, kao da ništa nije

rađeno, zatvorena. Mojkovac

je ponovo bio na početku,

smeće na obali Tare gomilalo

se i dalje...

- Ne vjerujemda se slična pri-

ča može ponoviti. Izgradnja

transfer stanice sa reciklaž-

nim dvorištem je potpuno iz-

vjesna.Tenderćeuskoro.Dakle,

sve je jasno. To je, praktično,

gotova stvar. U međuvreme-

nu, mi ćemo pripremiti pro-

jekte zatvaranja i sanacije

gradske deponije otpada. Ka-

da i to završimo, moći ćemo

reći da Tari od Mojkovčana

ne prijeti ni najmanja opa-

snost - zaključio jeMišnić.

R. ĆETKOVIĆ

SINUĆEIZGRADNJOMTRANSFERSTANICE:

Smetlištenaobali TareuPodbišću