Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 26. april 2018.

CrnomGorom

Berane:

Skupština opštine usvojila budžet za ovu godinu

Ukasi višeod

12milionaeura

Radošević:

Za kapitalne

investicije

planirano je

da se utroši

4.186.901 euro,

dok je ostatak

predviđen za

tekuće izdatke

i otplatu

dugova. Đalović:

Nije dobro što

lokalna uprava

finansira gubitke

brojnih ustanova

i preduzeća čiji je

opština osnivač

BERANE

–Glasovimaod-

bornikavladajućekoalici-

jeZdravoBerane, Skupšti-

na jeusvojilaprijedlog

odlukebudžetaopštine za

2018. godinu. Po tomdo-

kumentu, uključujući i

amandmanopovećanju

sredstava izEgalizacionog

fonda, uopštinskoj kasi bi-

će 12.066.191 euro. Kako je

istakao sekretar za finan-

sijeBojanRadošević, za

kapitalne investicijeplani-

rano jeda seutroši

4.186.901 euro, dok jeosta-

takpredviđenza tekuće

izdatke i otplatudugova.

Predsjednik opštine Drago-

OPreČnOOBUDŽeTU:

Sa sjedniceSkupštine

Odbornici DPS-a imali su pri-

mjedbe na zapošljavanje u

lokalnoj upravi i javnimusta-

novama i preduzećima čiji

je opština osnivač. Predsjed-

nik opštine Dragoslav Šćekić

kazao je da će zapošljavanje

i otvaranje novih radnihmje-

sta biti njegov prioritet.

- Ponosni smo što je za

vrijeme našegmandata pro-

funkcionisao Rudnik, gdje je

zapošljeno oko 150 radnika.

Tačno je da smo zapošljavali

Šćekić:Zapošljavaćemo

dokbudžetmožedaizdrži

u opštini i dalje ćemo to

raditi, sve dok to bude

mogao da servisira

budžet. Što se tiče viš-

kova i sistematizacija,

prije Berana će morati

da otpuštaju zaposlene

u Vladi, ministarstvima i

brojnim lokalnimupra-

vama, pa ćemo tada i mi

pristupiti tome - istakao

je Šćekić.

slav Šćekić kazao je da je

budžet realnoplaniran.

- Uradili smo sve da budžet

planiramo realno, uz raciona-

lizacijusvihtroškova.Nastoja-

li smo da kroz njega stvorimo

dobar osnov za realizaciju

značajnog broja kapitalnih in-

vesticija i da u isto vrijeme

imamo normalno funkcioni-

sanje lokalne uprave i svih po-

trošačkih jedinica - kazao je

Šćekić.

On je dodao kako je problemu

tome što su prije četiri godine

krenuli sa velikim minusom

jersu ,,odDPSnaslijediliveliki

teret kroz mnoštvo nepotreb-

nihdugovaikreditnihzaduže-

nja“.

OPOZICIJA

Odbornici opozicije DPS-a-

SD-a i BS-a smatraju da

budžet nije realan. Rešid

Adrović (DPS) kazao jedapri-

jedlog budžeta sadrži brojne

nepravilnosti i da nije urađen

ozbiljno.

-Nije spornoda imate većinu i

da ćete izglasati budžet, ali ni-

je dobro da tako radite. Da ra-

spravljamo o budžetu od

11.000.000eura, avi gausvaja-

te sa amandmanompredsjed-

nika opštine pa iznosi milion

više. Nije dobro da to radite -

istakao jeAdrović.

Odbornica Spomenka Đalović

(DPS) ocijenila je da budžet sa-

drži dosta nejasnoća te da ne

prati program javnih radova.

Po njenom mišljenju, nije

dobro što lokalna uprava fi-

nansiragubitkebrojnihusta-

nova i preduzećačiji jeopšti-

na osnivač. I Lidija Kljajić

(DPS) smatra da budžet nije

planiran kako treba. Ona je

istakla i da nije dobro da lo-

kalna vlast za svoje neuspje-

he optužujeDPS.

- Aktuelna vlast izbjegava

da prizna da su brojni pro-

jekti u Beranama započeti

za vrijeme dok DPS nije bio

na vlasti –kazala jeKljajić.

POTREBE

Predstavnici koalicijeZdra-

vo Berane Jelena Božović,

MarkoLalević i Vida Ivano-

vić ocijenili su da je budžet

kreiranu skladu sapotreba-

ma građana, a ne prohtjevi-

ma interesnih grupa oku-

pljenihokoDPS.

- Dobili smo pozitivno mi-

šljenjeMinistarstvafinansi-

ja. Takođe, uspjeli smo da

znatno povećamo naplatu

poreza, što je potvrda da

nam narod vjeruje i da zna

da se se njegov novac troši

racionalno - kazala je Vida

Ivanović.

V.JAŠOVIĆ

NIKŠIĆ

–Za stabilnost i si-

gurnost uovomregionupo-

trebni su jaki lideri nadr-

žavnomi lokalnomnivou.

VjerujemdaCrnaGora ima

takve lidere, a ja sa zadovolj-

stvommogu još jednompo-

noviti da imatepunupodrš-

kuČeškenaputuevropskih

integracija–kazao je amba-

sadorČeškeuCrnoj Gori

KarelUrban.

On je tokom razgovora sa

predsjednikom opštine Vese-

linom Grbovićem kazao da

Crnu Goru i Češku vežu isto-

rijski korijeni, da su tradicio-

nalnodobropovezanenapoli-

t i čkom, ekonomskom i

kulturološkom polju, te da on

kao ambasador ima obavezu

da saradnjuprodubi i ojača.

VeselinGrbović kazao je da su

razgovarajućiopolitičkojsitu-

aciji konstatovalida jenamak-

simalnomnivou, ali da se mo-

že o j ača t i ekonomska i

kulturna.

Kada je o ekonomiji riječ, Gr-

bović jekazaokako je informi-

sao Urbana da u Nikšiću po-

slujenekadašnjiMetalacčijije

sad vlasnik kompanija iz Češ-

ke.

– U tom preduzeću uspješno

se bore na tržištu, sklopili su

višegodišnje ugovore i imaju

dobru budućnost. Svi radnici

su uposleni, a direktor mi je

kazao i da planiraju nova za-

poslenja.Češkajeveomazain-

teresovanaza saradnjuuobla-

sti energetike i prečišćavanja

otpadnih voda – kazao je Gr-

bović.

Ra.P.

Ambasador Češke Karel Urban posjetio Nikšić

POLITIČKaSaraDnJaODLIČna:

JučeuNikšiću

Metalacprimjer

poslovnesaradnje

BUDVa:

Ove sezone biće višemjesta za parkiranje

Na Jazuplanirajuparkingna60.000kvadrata

BUDVA

–Parking servis

ove sezone trebalobi da

obezbijedi 500novihmje-

sta zaparkiranjena tri lo-

kacije i tokodCrvenogkr-

sta, Srednje škole ,,Danilo

Kiš“ tekodMediteransko-

sportskog centra - najavila

jepi-ar togpreduzećaVeri-

caKaljević.

Sada je vozačima na raspola-

ganju 1.200parkingmjesta.

Po njenim riječima, nove zo-

ne za parkiranje biće uređe-

ne najkasnije do 15.maja.

– Preduzeće Parking servis

pregovaraza jošnekolikono-

vih parkirališta, a jedno od

Parking servis omogućava dobijanje kartica po povoljnijim

cijeama. Turisti tokom sezone dnevnu propusnicumogu

kupiti za osamdo 15 eura, u zavisnosti od lokacije parkirališta.

- Budvani i stanari zgrada koje su direktno oslonjene na neko

od parkirališta mogu dobiti mjesečnu propusnicu. Takođe,

za zonu Starog grada postoje propusnice za njegove žitelje,

zatim službene, te one koje se izdaju za potrebu nabavke za

tu zonu – objasnila je Verica Kaljević.

ŽiteljimaStaroggrada

propusnice

U Budvi je na snazi zimski

cjenovnik prema kojem sat

parkiranja košta od 0,40 do

0,80 eura. Od 1. maja Parking

servis primjenjivaće ljetnji

cjenovnik, što znači da će

zavisno od zone sat parkira-

nja koštati od 0,60 do 1,50

eura.

Planirano je modernizovanje

sistema naplate.

– Sada se usluge parkiranja

Od1.majaljetnjicjenovnik

naplaćuju na standardni

način. Planirano je uvođenje

naplate putem telefonske

poruke, kao i modernizacija

kontrole ulaska u zonu Sta-

rog grada ugradnjom samo-

potapajućih stubića – najavila

je Kaljević.

najinteresantnijih je na Jazu,

kojimdosadanijesmouprav-

ljali. Riječ je o površini od

60.000 kvadratnih metara

namijenjenoj za parking od

ukupno100.000kvadrataze-

mljišta na toj lokaciji – preci-

zirala jeKaljević.

Parking servis planira da

uskorootvori garažuuRafai-

lovićima. Kaljević kaže da je

u toku postupak knjiženja

tog objekta, a od njegovog is-

hodazavisida li ćeparkiranje

na tomprostoru biti besplat-

no.

- Parking servis radi na knji-

ženju garaže, čime bi ona

uredno dobila funkciju par-

kiranja, uz određivanje cije-

ne za pružanje te usluge.

Eventualna uknjižba pod

sporom kao rezultat neregu-

lisanih imovinsko-pravnih

pitanja, obezbijediće predu-

zeću upravljanje i kontrolu,

ali se usluga parkiranja ne bi

naplaćivala. U tom slučaju, u

garaži će se našim upravlja-

njemobezbijediti komunalni

red–objasnila jeKaljević.

Šestospratna garaža površi-

ne 7.110 metara kvadratnih

ima 260 mjesta. Otvorena je

u julu 2008. godine, ali je ra-

dila samo desetak dana. Nje-

na izgradnja koštala je 3,5

miliona eura.

I.TERZIĆ

rOŽaJe:

Zakazana

sjednica Skupštine

Kvorum

zavisi od

opozicije

ROŽAJE

– Predsjednik lokal-

ne skupštine Husein Kurtagić

za danas je zakazao sjednicu

parlamenta, ali jenjenoodrža-

vanje neizvjesno jer je na ne-

davnomkolegijumu predstav-

nika klubova, na kojem je

trebalodaserazgovaraodnev-

nom redu, prisustvovao samo

predstavnik Socijaldemokra-

ta. Naime, vladajuća BS nema

skupštinsku većinu od prošlo-

godišnjeg raskida koalicije sa

SDP pa ima problem da obez-

bijedi kvorum. Odbornici bi

danas trebaloda raspravljajuo

25 tema. Među najvažnijim su

prijedlog odluke o završnom

računu budžeta opštine za

2016. godinu, rebalans budže-

ta za 2017. te budžet opštine za

tekuću godinu. Između osta-

log, na dnevnom redu je izvje-

štaj o radu predsjednika opšti-

ne za 2017. godinu.

F.K.

KOTOr:

Izgradnja vodovoda u Dobroti i Orahovcu

Posaoće

završiti do

krajamaja

KOTOR

- Projekat zamjene

vodovodnemreženapo-

dručjuDobrote iOrahovca

ulazi uzavršnu fazu i kom-

pletanposaoćebiti okončan

dokrajamaja, odnosnodo

početka glavne turističke se-

zone–najavio je tehnički di-

rektor gradskogvodovoda

VelimirDragić.

Do tada će, kaže on, svi proko-

pani putevi biti dovedeni upr-

vobitno stanje.

- Većim dijelom su završeni

radovi od Doma zdravlja do

srednjihiOsnovneškole,,Savo

Ilić“, u toku su radovi naKam-

pu i unaseljuDaošine, aprivo-

de sekraju i naSvetomStasiju.

Prijenekolikodanasuzapoče-

li radovi iuOrahovcu-podsje-

tio jeDragić.

UOrahovcu je najmanji obim

posla, jer se uglavnom radi na

zamjeni priključnih vodova i

relativnomalona ulici.

- Čitav posao odnosi se na za-

mjenu distributivne mreže,

zamjenu priključnih vodova i

izmještanje vodomjera odno-

snomjernihmjestanagranicu

parcele –kažeDragić.

On očekuje da se nakon obav-

ljenog posla smanje gubici vo-

de, kao što je bilo i prije šest

godina takođeuDobroti.

S. M.

Jaz