Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 26. april 2018.

Hronika

Za tužiocanespornoda se radi

oopremi zapolicijskeoperacije

PODGORICA

–Gas-ma-

ske, elektrošokeri, fan-

tomke, žica sa žiletima,

vojni kombinezoni, radio

stanice, dron–samo sudio

dokazakoji su jučepred-

stavljeni upodgoričkom

Višemsuduna suđenju

optuženima zapokušaj

terorističkognapadana

danparlamentarnih izbo-

ra 2016. godine.

Tužilac Saša Čađenović je

ustvrdio da se radi o opremi

koja se koristi u taktičkim

vojnimilipolicijskimopera-

cijama. Sa druge strane, od-

brana smatra da je cjeloku-

pna oprema, koja je trebala

da se koristi u demonstraci-

jama na dan parlamentar-

nih izbora, sa buvljaka, da je

uglavnom koriste lovci, ri-

bolovci, planinari…

ProcesvodisutkinjaSuzana

Mugoša.

OPREČNI STAVOVI

Prvi na spisku dokaza za

prikazivanje bio je dron za

kojijeadvokatDušanRado-

savljević kazao da se radi o

igrački za djecu. Advokat

Miroje Jovanović je naveo

da jeodbrananasajtuwww.

toy.com

pronašla informa-

ciju da dron, koji je trebalo

da se koristi u noći 16. okto-

bra 2016. godine, košta od

30 do 90 američkih dolara,

ima kameru od dva mega-

piksela i da je nepojmljivo da

se koristi za operacije koje se

pominju u optužnici jer, kako

je tvrdio, više ga ne koriste ni

djeca.

Sa druge strane, tužilac Saša

Čađenović ukazao je da cijena

dronakojunavodi odbranani-

je iz2016. godine. Istakao jeda

dron ima domet 250 metara i

kameru koja može da služi za

snimanjeterena izvazduha, te

da ima sve funkcije potrebne

za planiranu akcijuuprkos to-

me što ga je odbrana krstila u

igračku.

Prezentirana su i dva zaštitna

prsluka, za koje je tužilac oci-

jeniodaseneradi o igračkama

i da im je jedina svrha zaštita

od metaka. Sa njim se nije sa-

glasioadvokatMirojeJovano-

vić, koji smatradasuprezenti-

raniprslucineupotrebljivi ida

su stari najmanje 50godina.

Odbrana okrivljenih juče je

ustvrdila da 95 komada pa-

mučnihmajicanakojimasuse

nalazili grbovi sa glavomvuka

i dvoglavog orla u crnoj, teget,

žutoj i crvenoj boji senemogu

koristiti uborbene svrhe.

Suprotno odbrani, tužilac

Čađenović je podsjetio na

svjedočenjesvjedokasaradni-

ka Aleksandra Saše Sinđelića,

koji je u nekoliko navrata po-

minjao zastavu sa glavom vu-

ka ispod koje je trebalo da se

okupe ljudi dovedeni izSrbije.

- Čuli smo dosta o glavi vuka i

zastavama koje su trebale da

budu na protestima. Ovo su

odjevni predmeti koji semogu

koristiti ispod opreme koja će

kasnije doći - kazao je on.

Tužilac Čađenović je objasnio

i dažicasažiletimakoju jepre-

dao Sinđelić služi za ,,spreča-

vanje da neko uđe ili izađe iz

određenog prostora“.

Odbrana je prigovorila njego-

vompojašnjenju i navela da se

prezentirana žica sa žiletima

koristi za zaštituodupadadiv-

ljihživotinja.

Prilikomprezentacije445pot-

kapa u plavoj i crnoj boji, tuži-

lacČađenović jeukazaoda sve

one imaju samo prorez za oči i

da je jedina njihova namjena

da sakriju identitet osobe koja

ih nosi. Čađenović je dodao da

ih, takođe, koristi specijalna

policija.

Ipak, advokat Jovanović je ka-

zao da specijalne snage polici-

je ne koriste ovakve potkape,

već ih koriste skijaši i krimi-

nalci.On

jenaveodapredstav-

ljene potkape ne bi koristila ni

jednaobučenaosoba, akako je

topredstavljeno optužnicom.

-Opetćukazati,pijačnestvari.

Potkapebezkapa. Voliobihda

upoznam jednu obučenu oso-

bukojaćekrenutiurealizaciju

specijalne akcije sa potkapa-

mabezosnovnevrsteantibali-

stičkezaštite, a to ješljem.Ova

grupabiimalarazličitestilove,

a jedan od njih bi bio ,,Bubanj

potok stil“ – pojasnio je Jova-

nović.

OPREMA

U nastavku suđenja prikazani

suelektrošokeriibiberspreje-

vi za koje je tužilac Čađenović

rekao damoguda onesposobe

metu i nanesu lakše tjelesne

povrede,dokjeodbranaustvr-

dila da te ,,rekvizite nose

uglavnom emancipovane da-

me kako bi se odbranile od na-

pasnika“.

Tužilac Čađenović je juče po-

jasnio da iz praćke koje su

predstavljene u sudnici može

da se ispali kamenje ili metal-

nekuglice ida ispaljivanjemsa

određene daljine može da se

usmrti osoba.

Advokat DraženMedojević je

kazao da je viđen veliki broj

predmeta, a mali broj optuže-

nih. Prikazana je i zastava sa

natpisom ,,Sa vjerom u Boga,

sloboda ili smrt“.

Tužilacjeprokomentarisaoda

se radi o poznatoj ikonografiji

21. vijeka. Da se radi o ikono-

grafiji, sa tužiocemse saglasila

i odbrana uz opasku da se radi

o jeftinoj scenografiji i da ,,iole

ozbiljni ljudi nebi koristili ovu

ikonografiju, koja se našla u

dokaznommaterijalu kako bi

zbunilajedansegmentstanov-

ništva“.

Advokat Medojević smatra da

je ova zastava pribavljena radi

javnosti i da je ,,nikonormalan

ne bi koristio“.

Optužena BrankaMilić je po-

jasnila da prezentirani dokaz

nije zastava, već četnički bar-

jak.

-Barjakkojijepostojaojošpri-

je podizanja ove optužnice za

svrhu zbog koje bi tužilac ne-

kada bio ponosan - kazala je

Milić.

Predstavljene su gas-maske,

za koje je tužilac Čađenović

pojasnio da se ta vrsta opreme

koristi isključivo radi zašti-

te licaodhemijskogdejstva.

- Ova oprema je trebala da

posluži da se napadači na

Skupštinu zaštite - kazao je

Čađenović.

AdvokatMedojevićrekaoje

dabibiloiznenađenjedani-

je bilo gas-maski i da one

služe da se upotpuni priča.

Prikazana jemaskirnamre-

ža veličine 3x2 metra, koju

koristesnajperistizaprikri-

vanje položaja bilo u pri-

rodnim ili urbanim uslovi-

ma uzavisnosti od šare koja

je postavljena na samoj

m r e ž i , o b j a s n i o j e

Čađenović.

Dok je advokat Radosavlje-

vić primijetio daTužilaštvo

u priču uvodi i snajperiste,

advokat Jovanović je kazao

da se maskirna mreža ne

pominje uoptužnici.

U nastavku su predstavlje-

nekuglicezapraćke i radio-

veze sa punjačima.

-Radi seočeličnimkuglica-

ma. Dimenzija i težina ovih

kuglica na udaljenosti od

više desetina metara može

izazvati teške tjelesne po-

vrede, a u pojedinim sluča-

jevima i smrt - pojasnio je

Čađenović.

Sutkinja Mugoša je za da-

našnjesuđenjenajavilapre-

zentaciju novca koji je svje-

dok s a radn i k predao

agentimaBIA.

B. ROBOVIĆ

Sutkinja Suzana Mugoša juče je saopštila da je sud u saznanju

da je svjedoku Amerikancu Brajanu Skotu, bivšemoperativcu

CIA i vlasniku bezbjednosne kompanije Patriotik difens grup

(Patriotic Defense Group) iz Orlanda, uručen poziv za svjedo-

čenje i da će on iskaz putem video-linka dati 3. maja.

Skot bi trebalo da da odgovore koji će, kako se očekuje, razot-

kriti detalje ponude za učešće u akciji nasilnog preuzimanja

vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. godine.

Skotbi trebalo

dasvjedoči3.maja

PODGORICA

-Osumnjiče-

nima zaubistvopetnaesto-

mjesečnogdječaka,

Nerminu

Šišiću

(28) i dječakovojmajci

Jeleni Jovović produžen je

pritvor zbog opasnosti od

bjekstva

i težinekrivičnog

djela.

PetnaestomjesečniP. J. premi-

nuo je 5. februara od posljedi-

ca prebijanja. Kako je istraga

pokazala, on je zlostavljan i

ranije od očuha, a sve se deša-

valouprisustvumajke.

Dječak je primljen u besvjes-

nom stanju sa teškim tjele-

PODGORICA

-

Službenici

Centrabezbjednosti Pod-

gorica rasvijetlili sudvije

krađe i podnijeli krivične

prijaveprotivD. B. (29) i S.

B. (30) izPodgorice.

Kako se navodi u saopštenju

policije, protiv D. B. podnije-

ta je krivična prijava zbog

osnovane sumnje da je oko

Nove godine planirao krađu

„renoa klio“, podgoričkih re-

gistarskih oznaka, vlasnika

M.K.On

jebezznanjavlasni-

ka dao oglas za prodaju „re-

noa“.

Kada se neko od zaintereso-

vanih javio na oglas, kćerka

M. K. je događaj prijavila po-

liciji. Kako D. B. nije uspio u

prvobitnoj namjeri, on se 28.

januaraoko17.30časovasaM.

K. odvezao u privatnu posje-

tu. D. B. je, kako se sumnja,

nakon kraćeg boravka u po-

sjeti, uzeo ključeve od vozila

kako bi navodno iz vozila

uzeo neke predmete i tom

prilikomukrao vozilo i odve-

zaogananepoznatu lokaciju.

D. B. je, sumnja se, vozilopro-

dao. Vozilo je pronađeno i

vraćeno vlasniku.

Krivična prijava podnijeta je

protiv S. B. zbog osnovane

sumnje da je 18. marta, u ve-

černjim časovima, ušao u fa-

briku „RadojeDakić“ i ukrao

veću količinu šarafa koja se

nalazila u drvenim kutijama.

Kutije je, sumnja se, stavio u

„golf 2“, nakon čega se odve-

zao.

A.G.

Saprivođenja Jovović i Šišića

Odluka suda u slučaju optuženih koji se terete za

ubistvo petnaestomjesečnog dječaka

Šišiću i

Jovović

produžen

pritvor

snimpovredama, koje su uka-

zivale da se radi o nasilju.

Očuh i majka tvrdili su da je

pao, ali su kasnije promijenili

iskaz. Utvrđeno je da je Šišić

više puta tukao dječaka. To se,

kako je rekla njegova majka,

dešavalo kad god bi dječak

plakao.

Šišić i Jovović su pod poseb-

nim mjerama zbog gnusnog

zločina koji su počinili. Kako

nezvanično saznajemo, izbje-

gavaju kontakt sa ostalim pri-

tvorenicima, kao i šetnje.

A.G.

PODGORICA

-UcentruPodgorice, kod lokala ,,Carine“, si-

noćoko20 sati došlo jedo tuče izmeđudvamuškarcakoja su

od ranijepoznatapoliciji.

Inspektorinijesuzatekliučesniketuče, alipremaprvimrezulta-

tima istragesveukazujeda je jedanodakteraPodgoričaninRan-

ko Crni Đurišić, čije vozilo je bilo u blizini. Na mjestu događaja

istražitelji su zatekli veću količinu krvi, kacigu i odbačenu

majicu sa tragovima krvi. Uzeti su tragovi na osnovu kojih će

policija utvrditi identitete učesnika incidenta i tako pokušati da

dođe do informacija šta se dogodilo. Izuzeti su i snimci sa okol-

nihobjekata. Nije poznatoda li je nekopriveden.

C.H.

Tuča u centru Podgorice

Inspektori zatekli

krv,majicu i kacigu

Podgorička policija podnijela krivične prijave

protiv dvije osobe

Osumnjičeni zakrađuauta

i šarafa iz „RadojaDakića“

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Predstavljen dio dokaza koji je trebalo da bude korišćen 16. oktobra

Samjesta incidenta