Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 25. april 2018.

Društvo

PODGORICA

Međuna-

rodnaorganizacija „Crveni

nosovi klovnovi doktori“

posjetila je jučenajmlađe

pacijentekoji se liječeu In-

stitutuzabolesti djeceKli-

ničkog centra, kakobi im

smijehom,muzikomi život-

nomradošćuolakšali bora-

vakubolnici.

Tuhumanitarnuposjetuorga-

nizovala jeAdiko banka povo-

dom obilježavanja godišnjice

poslovanja.

Klovnovi doktori su, kako je

saopšteno iz banke, posebno

edukovani profesionalci, koji

terapijskim djelovanjem po-

mažubolesnojdjeci i roditelji-

mada se lakšenose sa stresom

uzrokovanimbolešću.

-Obilazećipacijenteodkreve-

ta do kreveta i pružajući indi-

vidualni tretman, klovnovi

doktoridonosesmijehisrećne

trenutke u problematične i

teške situacije sa kojima se

djeca tokomboravka u bolnici

suočavaju - piše u saopštenju.

Glavni izvršni direktor Adiko

banke Kristof Šon kazao je da

podrškom različitim društve-

no odgovornim projektima

nastoje da doprinesu razvoju

zajednice i pomognuda se bar

umanje nečiji problemi, kako

krozdonacije, tako i krozakci-

je zaposlenih.

Prema riječima direktorice

Instituta Sonje Milašinović,

posebnost ove akcije jeu tome

da i u najtežoj situaciji stvori

čaroliju i unese razlog za ra-

dost.

Klovnovima su se pridružili i

zaposleni banke, koji su saku-

pljaliigračkeidoniralihihma-

lišanimauzajedničkoj,,klovn-

viziti“.

Sl.R.

10.743 – istakla je ona.

Podsjetila je da su uspjesi sud-

stva prepoznati i u najnovijem

izvještajuEvropskekomisijeu

kojemsenavodidajeprogresu

drugim pregovaračkim po-

glavljima omogućen i zbog na-

pretka u oblasti vladavine pra-

va.

- Napredak u ispunjenju

privremenihmjerila upoglav-

ljima vladavine prava biće

ključan za dalji napredak u

pregovorima - kazala je ona.

Nezadovoljna je radomSpeci-

jalnog odjeljenja jer je, kako je

PODGORICA

Krivičnu

prijavaprotivAlekseBeči-

ća zbognavodnogplagira-

njadijelamagistarskog ra-

da juče jeuOsnovnom

državnomtužilaštvuu

Podgorici predao izvršni

direktornevladinogudru-

ženjaCentar za akademski

integritetMitarĐukano-

vić.

Krivična prijava, kako je re-

kao, podnešena je povodom

krivičnog djela koje je bilo na

snazikadajeAleksaBečićod-

branio magistarsku diserta-

ciju 2014. godine, odnosno

krivičnodjelosadržanoučla-

nu 233 - povreda moralnih

prava autora, interpretatora.

NADLEŽNI ORGANI

Prema staromKrivičnomza-

koniku, u glavi 21 propisuju

se krivična djela protiv inte-

lektualne svojine i za ovo kri-

vičnomože se izreći novčana

kazna ili kazna zatvora do tri

godine.

- Očekujemod nadležnih or-

gana da reaguju po pravdi. U

ponedjeljak smo i Sudu časti

Univerziteta Crne Gore pre-

dali zahtjev za provjeru au-

tentičnosti magistarskog ra-

da Bečića, koji sadrži istu

dokumentaciju kao krivična

prijava. I od njih očekujem

efikasno i brzo rješavanje

ovog problema koji je, naža-

lost, dobio političku konota-

ciju iako je isključivo pitanje

struke – naglasio je Đukano-

vić.

Uz krivičnu prijavu, kako je

naveo, predat je magistarski

rad Alekse Bečića, zvanični

dokumentUniverzitetaCrne

da

e sa

dove

pojasnila, samo 51,85 odsto

predmetakorupcije,organizo-

vanog kriminala i ratnih zloči-

na završeno.

- Može bolje i brže. Što se tiče

kvaliteta, on je odličan - rekla

je ona.

Odgovarajući na pitanje novi-

nara da li raspolaže sa brojem

konačnih presuda koje se tiču

organizovanog kriminala i vi-

soke korupcije, Medenica je

kazala da je zabilježen rast

broja odluka u predmetima

korupcije.

- Broj nepravosnažnih odluka

u2017.jedevet,a31pravosnaž-

na - rekla je ona.

Statistika je, takođe, pokazala

da su prošle godine crnogor-

ske sudije prosječno bile opte-

rećene sa po 530 predmeta, od

čega su 366 završili. Medenica

jenaglasiladajeod91.400sud-

skih odluka ukinuto samo

1.934, ili 2,12 odsto.

- Samo 417 odluka, ili 0,69 od-

sto, urađeno je van zakonskog

roka. U nepoštovanju rokova

prednjačili su Viši sud u Pod-

gorici i Osnovni sud u Herceg

Novom– rekla je ona.

N.Đ.

Na pitanje novinara što

bi poručila poslanicima

opozicije, s obziromna to

da uskoro ističe mandat

Sudskom savjetu, a da je

za izbor novog potrebna

dvotrećinska većina u

parlamentu, Medenica je

kazala da nije na predsjed-

niku Vrhovnog suda da

daje preporuke.

- Venecijanska komisija je

najavila dolazak početkom

maja i očekujemda oni

sa opozicijomnaprave

neki kompromis - rekla je

Medenica dodajući da oče-

kuje da neće doći do blo-

kade rada Sudskog savjeta

jer bi to bilo pogubno za

sudsku vlast.

Očekujese

kompromis

saopozicijom

Klovnovi razveselili djecu

Izmamili osmijehe

najmlađihpacijenata

Centar zaakademski integritet podniokrivičnuprijavuprotivAlekseBečića

Đukanović: Dokazi

jasno i nedvosmisleno

upućujunaplagijat

Krivična prijava podnešena je povodomkrivičnog

djela koje je bilo na snazi kada je Aleksa Bečić odbranio

magistarsku disertaciju 2014. godine, odnosno krivično

djelo sadržano u članu 233 - povredamoralnih prava

autora, interpretatora - rekao jeMitar Đukanović

Gore „Metodika pisanog rada“,

analiza autentičnostimagistar-

skogradaAlekseBečića i rezul-

tat provjere autentičnosti uz

pomoć softveraTurnitin.

- Kao i uporedna analiza pre-

klapanjamagistarskedisertaci-

je gospodina Bečića sa magi-

starskim radom gospođe Mice

Kozlik, slike imejlova u kojima

samimaokomunikacijusanad-

ležnim organima, odnosno sa

univerzitetimauokruženjuko-

ji su pomogli u rasvjetljavanju

ovog slučaja, te internet linkovi

i internet publikacije – precizi-

rao jeĐukanović.

ODGOVORNOST

Ukoliko se dokaže da Bečićev

rad nije plagijat, Đukanović je,

kako je rekao, spremanda snosi

odgovornost.

- Ovo su vrlo jasne indicije koje

treba ispitati. Pozivam da taj

posao smjestimo u okvir Uni-

verzitetaCrneGoreinadležnih

organa koji treba tim da se po-

zabave –kazao jeĐukanović.

Prema njegovim riječima, u ci-

jelupričune treba da se „uvlači

politika jer se timdolazi do za-

mjene teze“.

- Svakako da ne možemo ništa

očekivati kada se politika ubilo

što umiješa, posebno u ovakvu

situaciju, koja nužno mora biti

depolitizovana – naglasio je

Đukanović.

Nije saglasan sa ocjenom

Osnovnog državnog tužilaštva

zaFOSMedia da uovomsluča-

SPREMANDASNOSIODGOVORNOST:

Sapres konferencije

Kako je saopšteno iz Centra za akademski integritet, nijesu

Bojana Jokić i Filip Ivanović „jedini šokirani metodama koji-

ma se gospodin Bečić služi kako bi izbjegao da preuzme

odgovornost za plagiranje tuđeg rada“.

Medijima su proslijedili reakciju Borisa Divjaka, autora stu-

dije „Privatizacija državnog kapitala u Bosni i Hercegovini“

iz 2009. godine, čiji je rad Bečić, navodno, plagirao u svojoj

disertaciji.

- Prije svega, želimda čestitamCentru za akademski inte-

gritet na vrijednom radu i rezultatima koji su vidljivi već i na

ovomprimjeru. Vjerovatno znate da sam aktivista Transpa-

rency Internationala i da se već 20-ak godina zalažem za

maksimalnu transparentnost i odgovornost, posebno javnih

zvaničnika. Utoliko više imam razloga da vamodgovorim.

Ma koliko da je sramotno ponašanje kakvom je pribjegao i

g. Bečić postalo je simptomatično po čitavomBalkanu. Ova-

kvih slučajeva je više među poslanicima i ministrima u BiH,

ali i u Srbiji i Hrvatskoj. Moj rad je objavljen u sklopu šire stu-

dije Transparency International BiH i nosi ne samo logo i ime

organizacije, nego naravno i moja autorska prava. Ovom

temom sam se bavio od 1996. i upravo 2006 2009. sam

objavljivao sumarne radove koji su obuhvatili čitav period

moje analitike privatizacije u BiH (počelo je još kad sam radio

kaomlađi istraživač u Direkciji za privatizaciju Republike Srp-

ske 1996 1997). Kad neko pokuša tako da prisvoji znanje koje

vamnije ‘palo u krilo’ - osjećate se poniženo – naveo je on.

ReagovaoBorisDivjak

Momo Koprivica iz Demo-

krata juče je opet ponovio

da Bečić nije plagirao

magistarski rad navodeći,

pored ostalog, da je prva

dva paragrafa na strani 106

svog rada citirao iz knjige

dr Dragana Lajovića „Kor-

porativno upravljanje kao

determinanta konkurentske

sposobnosti preduzeća“

sa 138. strane, što je jasno

naznačio u bibliogra iji.

Iz Centra su sinoć odgovo-

rili da su pokušaji odbrane

Bečićevog rada neuteme-

ljeni, poručujući Koprivici

da nema jasnu predstavu

o tome šta jeste, a šta nije

citat.

Ukazali su da je Bečić izno-

seći podatke o osnivanju

Montenegroberze koristio

kao izvor studiju Dragana

Lajovića navodeći izvor

ispravno u fusnoti i jasno

stavljajući do znanja da

se radi o tuđimmislima i

riječima.

Podsjetili su na dijelove

rada koji su doslovno pre-

pisani, a da nije navedeno

odakle su citirani.

- Po njegovommišljenju

(Moma Koprivice), sasvim

je dovoljno to što je Bečić

studiju „Korporativno

upravljanje: priručnik“ uvr-

stio u bibliogra iju. Po istom

principu, mogao bi i mr

Koprivica da u neku svoju

buduću knjigu umetne

par poglavlja Marksovog

„Kapitala“ - što da ne – pod

uslovomda Marksov opus

navede u bibliogra iji.

Savjetujemomr Koprivici

da to ne radi – poručili su iz

Centra.

Izvorise

moraju

navesti

ju nema elemenata krivič-

nog djela.

- Smatramda je bilo krivič-

nogdjelaiztadašnjegzako-

na član 233 – povreda mo-

ralnih prava autora i

interpretatora. Naši dokazi

natojasnoinedvosmisleno

upućuju. Spreman sam, s

drugestrane,dasnosimod-

govornost i stojimizasvega

što sam iznio – poručio je

Đukanović.

Ne bi, kako je rekao, podizao

krivičnu prijavu da se nije

konsultovao i da nije dobio

povratnu informaciju da u

ovom slučaju postoje odre-

đeni elementi krivičnog dje-

la.

Odgovarajući na pitanje no-

vinarada su iDemokratena-

javile krivične prijave protiv

njega i FeđePavlovića, rekao

je da može samo u svoje ime

da komentariše i dodao da

razmišlja i o privatnoj tužbi

zato što su mu „čast i ugled

narušeni nebuloznim tvrd-

njama“.

J. B.

Izvršni direktor Centra za akademski integritet Mitar Đukano-

vić reagovao je juče na odlazak dvoje osnivača ovog nevladi-

nog udruženja – Bojane Jokić i Filipa Ivanovića, rekavši „da ih

potpuno razumije“.

- U proteklih nekoliko dana kolege gospodina Bečića su,

nažalost, uspjeli da na neprimjeren način ispolitizuju rezultate

našeg pilot-istraživanja. Kao pristojni ljudi, Bojana Jokić i Filip

Ivanović imaju puno pravo da se zaštite od „medijskog blata“

optužbi, insinuacija i primitivnih uvreda koje smo, ovih dana,

primili – napisao je Đukanović.

Osnivači Centra za akademski integritet Filip Ivanović i Bojana

Jokić zatražili su da se njihova imena izbrišu iz osnivačkih

akata ovog nevladinog udruženja.

BojanaJokićiFilipIvanović

višenijesuosnivači

UPRAVNISUD„ZATRPALE“MAJKE:

VesnaMedenicana jučerašnjoj

konferenciji zanovinare