Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 25. april 2018.

Društvo

PODGORICA–

Studiranje

nepodrazumijeva samopo-

hađanjenastave i polaganje

ispita, konstantnousavrša-

vanje i disciplinu, što jesu

prioriteti, negopredstavlja i

najljepšedobamladosti, ko-

jeuključujedruženje, zaba-

vu, sportska i kulturnadeša-

vanja, krozkoje sedodatno

razvijaju intelektualnami-

sao i kreativni duh - kazao je

rektorUniverzitetaCrne

GoreDaniloNikolić.

On je juče na „Danu otvorenih

vrata“kazaodaUCGpredstav-

lja sveobuhvatnu visokoobra-

zovnu instituciju koju čini 19

fakulteta, dva instituta, te da

na njima predaje više od 700

profesoraiasistenata,astudira

više od 20.000 studenata po

standardimamodernihevrop-

skihuniverziteta.

Studijskih programa na Uni-

verzitetu Crne Gore ima 160,

od osnovnih, master, pa do

doktorskih studija, sa više od

300 usmjerenja kroz razne

modulenasvimnivoimastudi-

ranja.

- UCGkonstantno radi na osa-

vremenjavanju nastavnih pla-

nova i programa i jačanju sa-

radnje sa privrednim i javnim

sektorom, kako bi prilagodili

kreiranje visokoobrazovnih

profila aktuelnimtržišnimpo-

trebama i mogućnostima za-

poslenja – istakao jeNikolić.

Strategija internacionalizaci-

je, kako je kazao, omogućava

dasepotencijalitalenatstude-

nata integrišeuevropski obra-

zovni prostor kroz programe

studentske mobilnosti i struč-

nog osposobljavanja.

-Očekujemdasavjesnoiodgo-

vorno svoj izbor fakulteta ute-

meljitenarealnimprocjenama

vaših sklonosti, sposobnosti, a

da, prije svega, prepoznate lju-

bav i strast prema svojoj budu-

ćoj profesiji – rekao je budu-

ćimstudentimaNikolić.

Generalna direktorica Direk-

torata za visoko obrazovanje

Mubera Kurpejović podsjetila

je na reforme sprovedene u

oblasti visokog obrazovanja,

kojima je cilj da se unaprijedi

kvalitet obrazovanja i student-

ski standard.

- To su minimum 25 odsto

praktične nastave, internacio-

nalizacijaUniverziteta, kao i to

da svake godine studenti imaju

sve više mogućnosti da borave

jedan ili više semestara na dru-

gim univerzitetima – navela je

ona.

Rukovodilac karijernog centra

UCG Ivica Todorović kazao je

da će oko 3.000 maturanata

obići kampus Univerziteta,

upoznati se sa onim što nude

fakulteti i lakšedonijeti odluku

gdje će nastaviti školovanje.

- Uznanju jemoć i znanje je je-

dino što nam donosi sigurnu

budućnost – poručio je matu-

rantimaTodorović.

„Dan otvorenih vrata“ organi-

zovali suKarijerni centarUCG,

Studentski parlament UCG i

nevladina organizacija Stu-

dentski kulturni centar.

J. B.

PODGORICA–

Pokušaji

obesmišljavanja sudskih

procesauciljupostizanja

nekihdrugih interesanevri-

jeđaju samo sudiju i sudstvo,

većometaju sudskuvlast na

putuosnaživanjavladavine

prava i nanose štetuugledu

države– istakla je jučepred-

sjednicaVrhovnog sudaVe-

snaMedenica.

Povjerenje javnosti u pravo-

sudni sistem, moralni autori-

tet i integritet sudstva, kako je

rekla, odnajvećegsuznačajau

društvu.

Ona jenakonferenciji zanovi-

nare, na kojoj je predstavila

rezultate rada sudova u proš-

loj godini, upozorila na priti-

sak javnosti na sudove i zatra-

žila, prije svih, od medija i

nevladinog sektora da se uz-

drže od pokušaja miješanja u

sudske procese.

Pritisak

Sudije su, podsjetila jeMede-

nica, položilezakletvudaćetu

funkciju obavljati savjesno,

samostalno, nepristrasno, po-

šteno, pravično i odgovorno i

zato se, kako je rekla, od njih

očekuje da u svemu garantuju

takvopostupanje.

- Postavlja se, međutim, pita-

nje kako ćemo obezbijediti

sudijama zaštitu sudijskog,

ličnog i porodičnog digniteta,

nastojeći pritom da stvorimo

ambijentnesmetanogobavlja-

nja funkcije - kazala jeMede-

nica i dodala da za Vrhovni

sud topitanje izazivaposebnu

brigu.

Kazala je da je put ka nezavi-

snosti, nepristrasnosti i odgo-

vornosti sudstva konstantan,

budući da sudska vlast uvijek

mora da dokazuje javnosti da

ne trpi eksterne uticaje – ni

političke, ni medijske, ni bilo

kojihinteresnihgrupailipoje-

dinaca.

- Imajući na umuda je nezavi-

sno i nepristrasno sudstvo ne-

ophodno da bi sudovi vršili

svoju ulogu u poštovanju vla-

PODGORICA-

Iakoucrno-

gorskomdruštvunačelnopo-

stoji opredjeljenje zaprihva-

tanje različitosti, uočavamo i

konstatujemodapostoji

trend rasta različitihvidova

nasilja, uključujući sveoblike

nasilnekomunikacije. Nasilje

nije zapaženo samokaopoja-

vaurealnomokruženju, već

sepojačano širi uprostoru

novih/informacionih tehno-

logija, odnosnodruštvenih

mreža - kazao je zaštitnik

ljudskihprava i slobodaŠuć-

koBaković.

Misija OEBS-a u Crnoj Gori, u

saradnji sa Agencijom za elek-

tronske medije, organizovala je

juče radionicu na temu „Pro-

movisanje tolerancije i preven-

cijagovoramržnjeumedijima“.

-Dosadašnjapraksajepokazala

da se u slučajevima govora mr-

žnje izraženog na internetu,

društvenimmrežama i drugim

mjestima javnog prostora naj-

češće izriču mjere upozorenja,

štosuštinski nijedoprinijeloni-

ti prevenciji, niti smanjenju

ovih delikata - istakao je Bako-

vić, dodajući da prema podaci-

ma kojima raspolaže sudovi ne

primjenjuju kvalifikatornu

okolnost iz člana 42aKrivičnog

zakonika Crne Gore prilikom

odmjeravanjakaznezakrivično

PredsjednicaVrhovnog sudaanaliziralaprošlogodišnjeučinke

Medenica traži

javnost presta

pritiscimana s

davineprava i zaštiti osnovnih

ljudskih prava i sloboda, tra-

žim, kako od stručne, tako i od

opšte javnosti, da seuzdržeod

pokušaja miješanja u sudske

procese - navela je ona.

Na pitanje novinara da li se taj

apel odnosi i na druge grane

vlasti, odnosno na izvršnu

vlast, s obziromna to da jemi-

nistar unutrašnjih poslova

Mevludin Nuhodžić nedavno

ukazao da bi trebalo pooštriti

kazne za napade na policajce,

odgovorila je da ,,to ne doživ-

ljava kaoupozorenje“.

- Doživljavamo to kao nedo-

stataknjegove potpune obavi-

ještenosti. U crnogorskim su-

dovima je zadovoljavajuća

kaznena politika i što se tiče

napadanaslužbenalicaištose

tiče neovlašćenog nošenja

oružja - istakla jeMedenica.

statistika

Crnogorski sudovi prošle go-

dine primili su 101.644 pred-

meta, odnosno ukupno su ih

imali oko 134.000, a okončali

su 70odsto.

Kako je pojasnila Medenica,

na broj nezavršenih predmeta

uticao jeveliki prilivpredmeta

u Upravni sud nakon ukidanja

takozvanog ,,zakona o majka-

ma“.

- Takvih predmeta je bilo čak

Imajući na umu

da je nezavisno

i nepristrasno

sudstvo

neophodno da

bi sudovi vršili

svoju ulogu

u poštovanju

vladavine prava

i zaštiti osnovnih

ljudskih prava

i sloboda,

tražim, kako od

stručne, tako i od

opšte javnosti,

da se uzdrže

od pokušaja

miješanja u

sudske procese

– kazala je Vesna

Medenica

MisijaOEBS-a i Agencija zaelektronskemedijeorganizovale radionicu

Reagovati nagovormržnje

NASILNAKOMUNIKACIJASEPOJAČANOŠIRI

INTERNETOM:

Sa jučerašnje radionice

Šefica medijskog programa Misije OEBS-a u Crnoj Gori

Samra Čampara naglasila je da kod nas ne postoji studija o

tome koliko ljudi shvata što je govor mržnje i koliko sumu

zapravo svakodnevno izloženi.

- Treba raditi na jačanjumedijskih institucija i njihove nezavi-

snosti kako regulatornih tako i samoregulatornih tijela i Jav-

nog servisa. Važno je da novinari budu profesionalni i rade

svoj posao u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima,

što svakako zahtijeva i obrazovanje - kazala je Čampara.

Čampara: Jačatimedijske

institucijeinezavisnost

djelo učinjeno iz mržnje zbog

pripadnosti rasi, vjeroispovije-

sti, nacionalne ili etničke pri-

padnosti, pola, seksualne or-

jentacije ili rodnog identiteta

drugog lica.

Mediji su, kazao je on, kreatori

javnog mnjenja i njihova uloga

u ovomkontekstu je nemjerlji-

va.

- Svima nam je u interesu da is-

punimo cilj da se unaprijede

vještine za prepoznavanje i re-

agovanje na govormržnje, pre-

vencija, odnosno načini borbe

protiv govora mržnje koji su

dostupni novinarima i uredni-

cima i da razgovaramo o odgo-

vornosti koju mediji imaju u

ovomslučaju-poručiojeBako-

vić.

Direktor Agencije za elektron-

skemedijeAbazDžafić istakao

je da je govormržnje neželjena

pojava koja ugrožava temeljne

vrijednosti na kojima je zasno-

vano svako civilizovano i de-

mokratsko društvo, upravo

zbog toga se govor mržnje ne

smije pravdati slobodom izra-

žavanja, a granice je uvijek teš-

ko odrediti.

-Dabismobili umogućnosti da

utvrdimo da li određeni govor

predstavljagovormržnjeodvi-

talnog je značaja da se on po-

smatra iz šire perspektive. U

smislu namjeravane svrhe ili

dejstvakojetakavgovorizaziva

ili želi da izazove, kao i u širo-

kom kontekstu datog društva i

njegovihistorijskih,kulturnihi

svih drugih konotacija - kazao

je Džafić dodajući da uvažava-

jući navedene trendove mediji

trebadabudusvjesnisvojeulo-

ge i odgovornosti kada jeupita-

nju prenošenje tuđih stavova

koji semoguokarakterisati kao

govormržnje.

N.k.

PODGOriCa–

Crveni krst

CrneGore jeuokviruprojek-

taBrigao starijimosobama

pružiousluge zaoko6.000

osoba tepopulacijeu 12 cr-

nogorskihopština i zanjih

otvorio tri kluba.

GeneralnasekretarkaCrvenog

krstaJelenaDubakjenakonfe-

renciji za novinare povodom

završetka ovog projekta pod-

sjetila da model pružanja po-

drške starijim osobama koji

realizuje ta organizacija datira

od2002. godine.

Prema njenim riječima, u Cr-

venom krstu su se trudili da

pružaju pomoć osobama koje

nijesu pokrivene nijednom

drugomuslugomoddrugih in-

stitucija i nevladinih organiza-

cija, prenio jePRcentar.

Pomoć se sastojala u tome što

je 150 volontera obilazilo stare

po selima i gradovima i poma-

galo im.

Direktor Direktorata za soci-

jalnu i dječiju zaštitu u Mini-

starstvurada i socijalnogstara-

nja Goran Kuševija rekao je da

je taj resor u proteklom perio-

du doprinio poboljšanju polo-

žaja osoba u trećoj životnoj

dobi,krozizgradnjuiadaptaci-

ju staračkihdomova.

sl.r.

Organizovan „Danotvorenihvrata“ ukampusuUCG

Studijskeprograme i

19 fakultetaupoznalo

oko3.000maturanata

PREDMATURANTIMAVAŽNAODLUKA:

Saotvaranja

Pomoćpruženaza

oko6.000starih

Sakonferencije

PRCENTAR