Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 25. april 2018.

Društvo

Još jedna burna sjednica Savjeta RTCG

Radović: Javni servis

ugovoromsaCGO

ugrožavanezavisnost

Razmatrajući tačku koja se

odnosi na izbor preduzeća za

istraživanje javnogmnjenja

o povjerenju u RTCG, koje je

uradila agencija E3 Consul-

ting, Jovetić je rekao da je uvi-

domu dokumentaciju utvrdio

da zakon nije prekršen, ali da

je uočio određene greške u

odabiru agencije.

Kako je obrazložio, u zapisnik

je upisan pogrešan broj šifre

pod kojom je registrovana

djelatnost firme u Centralnom

registru privrednih subjeka-

ta. Šifra koja je navedena u

zapisniku odnosi se na istraži-

vanje javnogmnjenja, dok je

firma E3 Consulting u CRPS-u

registrovana za djelatnost

- konsultantske aktivnosti u

oblasti zaštite životne sredine.

- Nije prekršen zakon, ali

smatramda zbog ove greške

zapisnik nije pravno valjan, a

zbog toga nije pravno valjana

i odluka o izboru najpovolj-

nijeg ponuđača - objasnio je

Jovetić.

Kadija je saopštila da je sva

dokumentacija proslijeđena

Specijalnom i Osnovnom

državnom tužilaštvu i ASK-u.

Sekulović je tvrdio da posao

oko istraživanja povjerenja

nije urađen valjano, na što su

reagovali Kadija i Mićunović.

- Uvjeren samda se ovakvom

pričom želi podgrijati sum-

nja u izbor ove agencije i na

rezultate istraživanja. Znamo

da su rezultati istraživanja

iskorišćeni za brutalne napa-

de na generalnu direktoricu i

mene - kazao je Mićunović.

Savjet je odlučio da tendersku

dokumentaciju o izboru E3

Consultinga pošalje Komisiji

za javne nabavke kako bi ona

prosudila da li je procedura

urađena u skladu sa zako-

nom.

IzborE3Consultinga

Konstantno insistiramo na potpunoj uređivačkoj nezavisnosti, a sada

se ponašamo drugačije. Zaboljelome je kad samvidio da Centar za

građansko obrazovanje učestvuje u dogovoru oko emisija i debata jer je

to pravo urednika – rekao je Perko Vukotić

PODGORICA

–Ugovorom

koji jeTelevizijaCrneGore

potpisala sanevladinom

organizacijomCentar za

građanskoobrazovanje

degradira seuredništvo te

kuće i ugrožavaprogram-

skanezavisnost, pa taj do-

kument nijeu skladu sa

Zakonomonacionalnom

javnomemiteru - poručio

je jučena sjednici Savjeta

RTCGMilanRadović.

Javni servis potpisao je po-

četkom godine ugovore sa

nekoliko nevladinih organi-

zacija, koji su, prema riječi-

madirektoraTVCGVladana

Mićunovića, bili korisni jer

su doprinijeli da program

bude kvalitetniji kroz pro-

jekte koje rade sa civilnim

sektorom. Pojedini članovi

Savjeta RTCG nijesu dijelili

ovaj stav, naprotiv, kazali su

da je ovo način da neko „van

kuće kontroliše program što

samomože da naruši ugled i

nezavisnost“.Ugovorkoji im

je bio sporan potpisan je 16.

januara.

SaradnjaSanVO

- Ovimugovoromse spoljaš-

njempravnomlicudozvolilo

da odobrava koje će se teme

birati, koji novinari će raditi

priče, koji gosti će dolaziti.

Sporno je da eksterno prav-

no lice plaća honorare novi-

narima i urednicima. Pozi-

vam te novinare da taj novac

ne zadrže već ga doniraju u

humanitarne svrhe - kazao

jeRadović.

Dodao je da bi onda i političke

partije mogle da angažuju no-

vinare ako to može da radi

CGO.

Saglasan sa njim bio je i član

Savjeta Perko Vukotić, koji je

predložio da se napravi aneks

ugovorakojibiobezbijedione-

zavisnost Javnog servisa.

- Podržavam inicijativu me-

nadžmentaRTCGdaseuokvi-

ru osnovne djelatnosti nalaze

dodatna finansijska sredstva

krozsaradnjusa institucijama,

a sve kako bi se edukovali za-

posleni. Ipak, zaprepastio sam

se kad sam vidio ugovor sa

CGO. Konstantno insistiramo

napotpunoj uređivačkojneza-

visnosti, a sada se ponašamo

drugačije. Zaboljelo me je kad

sam vidio da CGO učestvuje u

dogovoru oko emisija i debata

jer je to pravo urednika. Oni

dajuocjeneoprilozima. Čemu

to–pitao jeVukotić.

Mićunović je odgovorio da je

ovobiodobarnačinsaradnjesa

NVOsektoromi naveoda suna

ovaj načinželjeli daprodube tu

saradnju.

-Da li jeneki prilogbiosporan i

da li je ugrozio nezavisnost na-

šekuće?Mislimdanije, bašna-

protiv. O svemu vodimo raču-

na, a zakon nije prekršen ni u

jednom trenutku. Sve smo ra-

diliukontaktusapredstavnici-

maDelegacijeEU,atrudilismo

se da priče predstavljaju odli-

čan etički standard novinara

ove kuće - tvrdio jeMićunović.

On je Radoviću odgovorio da

ne vidi zbog čegamu je sporno

da novinari dobijaju honorar

za priče koje rade u sklopu

ovogprojektaipročitaomišlje-

nje advokatske kancelarije, u

kojem piše da nema zakon-

skihprepreka za to.

Mićunović se, ipak, saglasio

da neke tačke ugovora nijesu

precizno formulisane.

Igor Tomić rekao je da je do-

kument „vrlo sporan jer jenji-

me predviđeno da nosilac

projekta, odnosno CGO, daje

posljednju riječ šta ide u pro-

gram“.

-Toseupraksi nikadanijedo-

godilo i sigurno ne bih dozvo-

lio da ide u etar nešto za što

smatramda nije za TV - obra-

zložio je Mićunović ovaj dio

ugovora.

Savjet sesaglasioda jepotreb-

no uraditi aneks ugovora sa

ovomnevladinomorganizaci-

jom kako bi se sačuvala neza-

visnost kuće.

UVrede

Sve tačke dnevnog reda na ju-

čerašnjoj sjednici, međutim,

ostale su u sjenci rasprave iz-

međučlanaSavjetaRTCGGo-

rana Sekulovića i generalne

direktoriceAndrijaneKadije.

Raspravljajući o radumenad-

žmenta, Sekulović je tokom

čitavesjednicevrijeđaoprofe-

sionalni kredibilitet Kadije,

govoreći joj da je neprofesio-

nalna i neobjektivna.

Onjekazaodajeizvještavanje

sa prethodne sjednice bilo

„sramno, skandalozno i kri-

minogeno“.

-Dio steopozicije i antidržav-

ne koalicije - ocijenio je Seku-

lović.

Optužiojenjuinjentimdavo-

despecijalni ratprotivSavjeta

RTCG i da su dio „opozicije

kojanijeopozicija vlasti, nego

opozicija državi“.

Kadija je odgovorila: „Sram

vas bilo“ i upozorila ga da ne

može takoda joj se obraća i da

mu neće dozvoliti da pređe

granicu.

-Možetedapokrenetepitanje

povjerenja generalnoj direk-

torici RTCG. Ako nemožemo

dagovorimooprofesionaliza-

ciji, onda nemamo o čemu da

polemišemo, jer ja neću da

pričamopolitizaciji nitime to

zanima. Neću dozvoliti da mi

prijetite, a nemate ni zbog če-

ga - rekla jeKadija.

Poručila je Sekuloviću da on

nemože više da voli RTCGod

nje.

- Ja sam ovdje od početka ka-

rijere i biću tu do kraja svog

profesionalnog angažmana.

Radim sve štomogu, nemojte

ovu kuću da branite od mene

– rekla jeKadija.

Povodomkonstatacije dame-

nadžment vodi „specijalni

rat“ reagovao je i Mićunović,

koji je rekao da to nije tačno.

Žučnu raspravu prekinuo je

Jovetić, koji je nekoliko puta

upozorioSekulovićadaćebiti

primoran da prekine sjedni-

cu.

K.JANKOVIĆ

Pred kraj sjednice Sekulović je sinoć pročitao pismo na nekoli-

ko strana u kome je naveo da „traži odgovornost menadžmen-

ta Javnog servisa“.

Kadija ga je upitala da li je to formalna inicijativa za njenu smje-

nu, a on joj je odgovorio da je to „lični stav, ali ne i inicijativa“.

Na ranijim sjednicama Mimo Drašković je pokretao pitanje

povjerenja Kadiji, ali i formalnu inicijativu i najavio da će nasta-

viti da traži njenu smjenu dok god RTCG ne bude nezavisni

servis svih građana.

Sekulovićtražiodgovornost

Sa jučerašnje sjedniceSavjetaRTCG

Ivana Jelić

sutkinjau

Strazburu

PODGORICA

–Profesorica

naPravnomi Fakultetupoli-

tičkihnaukaUniverziteta

CrneGoredr IvanaJelić iza-

brana je zanovu sutkinjuu

Evropskomsuduza ljudska

prava izCrneGore, saopšte-

no je juče izOdsjeka zaod-

nose s javnošćuSavjeta

Evrope.

Kakojeprecizirano,od167po-

slanika Parlamentarne skup-

štine Savjeta Evrope, Jelić je

dobila čak 101 glas. Njenman-

dat u Sudu u Strazburu mora

početi u naredna tri mjeseca

oddonošenjaoveodluke,akao

sutkinja će zastupati našu dr-

žavu u ovom evropskom sudu

devet godina.

Pored nje, poslanici Parla-

mentarne skupštine Savjeta

Evrope mogli su da glasaju za

jošdvakandidata izCrneGore

- sutkinjuVišeg suda uPodgo-

rici Mirjanu Popović, koja je

dobila 48 glasova, kao i za

predsjednika Višeg suda u

Podgorici Borisa Savića koji je

dobio 11 glasova.

U avgustu prošle godine iste-

kao je mandat sudiji iz Crne

GoreNebojši Vučiniću.

Jelić je tri godine bila članica

KomitetaUNzaljudskaprava,

nakon čega je izabrana za pot-

predsjednicuovog tijela.

Kao međunarodna ekspertki-

nja za međunarodno javno

pravoi ljudskapravaJelićuče-

stvujeu radumnogih stručnih

tijela Savjeta Evrope od 2008,

a umandatu od 2008. do 2012.

bila je članica Glavnog komi-

teta za ljudska prava Savjeta

Evrope (CDDH), koje čine ek-

sperti vlada država-članica.

Komitet ministara Savjeta

Evrope izabrao je za člana-ek-

spertaSavjetodavnogkomiteta

Okvirne konvencije za nacio-

nalne manjine Savjeta Evrope,

najznačajnijeg tijela međuna-

rodne implementacijemanjin-

skihprava, zamandatni period

2012 - 2016.

j.B.

Ivana Jelić

Raspisan tender za nabavku oralnih ljekova

Višeod80.000eura

za lijekprotivplućne

hipertenzijekoddjece

PODGORICA

-Apotekarska

ustanova ,,Montefarm“ ras-

pisala jeprošle sedmice ten-

der zanabavku 100partija

oralnih ljekovauvrijednosti

od 1,28miliona eura.

Kako je objavljeno na sajtu

Uprave za javne nabavke, po-

nude se mogu dostaviti do 10.

maja. Među traženim ljekovi-

masu,,sildenafil“kojisekoristi

za plućnu hipertenziju kod

djece, azakoji ćebiti izdvojeno

81.532 eura.

Tražiseilijekzaosobeinficira-

neHIV-om,,tenofoviremtrici-

tabine“ za koji se izdvaja nešto

više od 56.000 eura.

Na tenderu su i tablete ,,meto-

treksat“ za aktivni reumatoid-

ni artritis kododraslihbolesni-

ka za koje se izdvaja 27.000

eura, kao i lijek za epilepsiju

,,karbamazepin“ koji će koštati

65.504 eura. Između ostalog,

apotekama je potreban i ,,me-

salazin“ (salofalk) koji spada u

grupu crijevnih antizapaljen-

skih ljekova, a koristi se za ul-

cerozni kolitis i proctitis kao i

zaKronovubolest.

Traži se i ,,nebivolol“ tableteza

visokkrvnipritisak,azakojese

izdvaja30.360eura,kaoi,,vori-

konazol“, antigljivični lijek ši-

rokog spektra djelovanja indi-

kovan za pr imj enu kod

odraslih i djeceoddvijegodine

za terapiju invazivne asperigi-

loze kao i za kandidu. Za taj li-

jekbiće izdvojeno30.280eura.

Odluka o izboru najpovoljnije

ponude donijeće se u roku od

120 dana od dana javnog otva-

ranja ponuda.

Sl.R.

Tender za ljekovevrijedanvišeodmilioneura