Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 25. april 2018.

Ekonomija

Unija slobodnih sindikata podržala 17 radnika Željezare Tosčelik

Juče ispredželjezare

Boriće seda

ostanunaposlu

NIKŠIĆ

–Radnici, kojima

jenajavljenotkazuŽelje-

zari Tosčelik, najavili suda

nećeodustati odborbeda

ostanuna svojimradnim

mjestima.

Rukovodstvofabrikeje17za-

poslenih okarakterisalo kao

tehnološki višak, a iz Unije

slobodnih sindikata supodr-

žali radnike i najavili da će sa

kompanijskim sindikatom

preduzeti niz mjera kako bi

ih zaštitili. Prema riječima

predsjednika USSCG Srđe

Kekovića, već su tražili hitan

inspekcijski nadzor, sasta-

nak sa ministarkom ekono-

mije i upravomfabrike, jer se

radi o nezakonitom odnosu

prema radnicima koje plani-

ra da proglasi tehnološkim

viškom.

- Ukoliko ne budemo imali

adekvatne rezultate inspek-

cijskog nadzora, najavljen je

i štrajk upozorenja. Kolega-

ma je dat rok do petka da se

izjasne o, po meni, sramnoj

ponudi, a od nas su dobili

preporuku da ne pristanu na

nju, jer je riječ o nezakonitoj

odluci. U jednoj ruci im se

prijeti otkazom i ukoliko ga

pr ihva t e dob i će če t i r i

hiljade, a ako ga ne prihvate

samo 700 eura , š to j e

nezakonito - kazao je Srđa

Keković i ocijenioda se radi i

oneviđenompritiskunarad-

nike.

- Otpremnina od 700 eura je

nezakonita jer je minimalna

tri prosječne zarade u Crnoj

Gori, odnosno nešto preko

1,5hiljadaeura–rekao jeKe-

ković.

Radnici su složni u ocjeni da

ako dozvole da 17 radnika

ode na ovako nezakonit na-

čin, većunarednommjesecu

mogu očekivati još ovakvih

otkaza dok željezara ne po-

stane fabrika ugovoraca.

Jedan od radnika koji je po

novo j s i s t ema t i z a c i j i

proglašen tehnološkim viš-

kom je i Nenad Mumović,

koji se ipak nada da će ostati

na svome radnommjestu.

- U fabriku nam je zabranjen

ulaz iako smo otišli na plaće-

no odsustvo, a dat namje rok

da se izjasnimo do petka.

Ako će naš otkaz dići fabriku

na noge, prihvatamo da ide-

mo kući, ali mislimda to nije

ureduiako je fabrikaulošem

stanju. Vjerujemo da će nas i

sindikat i svekolegepodržati

– rekao jeMumović.

U Željezari ima 207 stalno

zaposlenih radnika i 100 na

određeno vrijeme, aKeković

smatra da fabrici nedostaje

radne snage. Fabrika je u lo-

šemfinansijskomstanjuina-

javljuje se eventualna obu-

stava proizvodnje. Prilikom

preuzimanja kompanije

2012. godine vlasnik Fuat

Tosjali je najavio 35 miliona

eurainvesticija,zapošljavan-

je još 242 radnika, godišnju

proizvodnju od 400.000 to-

na i promet od pola milijar-

de.

S.D.

Milionski spor zbogMaljevika

Sonuba traži

20milionaod

opštineBar

PODGORICA

–Usudskom

sporukoji vodekompanija

SonubaMontenegro i opšti-

naBar, vještak finansijske

strukeMilenkoPopović tre-

balobi dautvrdi koliku je

štetupretrpjelaopštinausl-

jednerealizacijeugovora

kojimjebilapredviđena

gradnja turističkogkom-

pleksaMaljevikublizini Su-

tomora. Tako jeodlučila sut-

kinjaPrivrednog suda

SenadaHasanagić, napri-

jedlog advokaticeopštine

BiljaneVuksanović.

Na jučerašnjem ročištu

saslušane su i tadašnja preds-

jednicaSOBarBrankaNikezić

i sekretarka za opštu upravu

Svetlana Gažević, koje su pot-

vrdile da je investitor Sonuba

tražio izmjene DUP-a Malje-

vik, što je, kako tvrde, Skupšti-

na uvažila i naložila predsjed-

niku opštine da pokrene

postupak usvajanja izmjene i

dopune ovog DUP-a. Prema

tvrdnji Gažević, postupak je

pokrenut, sprovedena je javna

rasprava i utvrđen nacrt, ali je

Sonuba u trenutku dolaska

ove odluke na dnevni red

tražiladaseodložinjenousva-

janje. Advokati nijesu imali

prigovora na njihove iskaze,

ali je advokat Sonube Petar

S t o j a n o v i ć u k a z a o d a

saslušanje svjedoka nije od

značaja za njihov tužbeni

zahtjev.

Sonuba jeprvobitnopokrenu-

la tužbu protiv barske opštine

prijetrigodine,aopštinajeuz-

vratila protivtužbomzbog ne-

realizovane investicije. U tuž-

bi Sonube navodi se da su za

zemljište na Maljeviku platili

32,5 miliona, a za komunalnu

naknadu su dali akontaciju od

11,8miliona eura. I pored toga

su, kako tvrde, skoro dvije go-

dine čekali da seupišenjihovo

pravo svojine na ovom zeml-

jištu zbog više zahtjeva za res-

tituciju. Zbog takvih okolnos-

ti, navode da nijesu mogli

započeti sa realizacijom in-

vesticije zbog čega trpe štetu,

jer imje zamrznut uloženi ka-

pital. Tvrde da su izmjene

DUP-a tražili jer je zbog pro-

toka vremena došlo do prom-

jena na tržištu, te da njihova

prvobitna investicija od skoro

250 hiljada kvadrata više nije

bila ekonomski isplativa. Zato

su planirali izgradnju hotels-

ko- turističkogkompleksadu-

plo manje bruto površine.

Navode da je Ministarstvo

održivog razvoja i turizma još

prije pet godina dalo saglas-

nost na prijedlog izmjena

DUP-a, ali da opština nije

zakazala sjednicu kako bi

usvojila ovaj plan.

Iz Sonube kažu da je opština

Bar poslala katastrofalnu

poruku investitorima koji se,

kako tvrde, sve češćeodlučuju

da ne započinju ili da napuste

započete projekte u Crnoj

Gori. Ročište će biti nastavlje-

nou julu.

M.Lk

.

PODGORICA – Luka Kotor je prošlu godinu završila u plusu

od 926.521 euro, što je 12 hiljada bolje nego godinu ranije.

Prihod je bio 3,79 a rashod 2,6miliona eura.

M.P.M.

LukaKotoruplusu

926hiljada

Maljevik

PODGORICA

- Ultrabrzi

internet i digitalna televizija

biće omogućeni većem

broju domaćinstava u pri-

gradskim i ruralnimpodruč-

jima, predviđeno je ugovo-

romo korišćenju optičkih

vlakana koji su potpisali

predstavnici Crnogorskog

Telekoma i CEDIS-a.

CT će, kako je kazao izvršni

director kompanije Nikola

Ljušev, zahvaljujući toj

saradnji nastaviti brže šire-

nje optičke mreže i u skladu

sa digitalnomnacionalnom

agendomomogućiti pristup

najsavremenijoj tehnologiji

i servisima još većembroju

korisnika. Prvi čovjek CEDIS-

a Zoran Đukanović kazao je

da je pristup brzom interne-

tu postao imperativ u sva-

kodnevnom funkcionisanju,

tako da će partnerstvo sa

Telekomomumnogome

doprinijeti poboljšanju kva-

liteta života domaćinstava i

preduzeća.

S. P.

Brži internet

zaprigradska

i seoska

područja

Ugovor Telekoma

i CEDIS-a

Potpisnici ugovora

Ocjena Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG

Propiso turističkim

vodičimabiznis barijera

PODGORICA

-Turistički

vodičnijemajstorskozani-

manje. On je interpretator,

predaje i vodi grupu ljudi, a

ujedno ih i zabavlja - rekao je

dekanFakulteta zabiznis i

turizamizBudveRadeRat-

kovićna sjedniciOdbora

Udruženja turizma i ugosti-

teljstvaPrivrednekomore.

On je istakao da odredba Za-

konaoturizmuiugostiteljstvu

koja predviđa da turistički

vodičimorajubitipreduzetni-

ci ili zaposleni u turističkoj

agenciji, predstavlja biznis

barijeruinagalšvadanebi tre-

balo praviti probleme turop-

eratorima i stranim vodičima,

odnosno kontrolisati njihov

radni status unjihovoj zemlji.

Predsjednik Asocijacije turis-

tičkih vodiča Budve Dragan

Boričić naglasio je da je posao

turističkihvodiča sezonski.

-Počinje najranije krajem

marta i završava krajemokto-

bra, aponovomzakonubi tre-

balo da dažbine plaćaju za ci-

jelugodinu. – rekao jeBoričić.

Turistički inspektor Branko

Mandrapa smatra da nije do-

bro što strani vodiči nekažnje-

noradeuCrnojGori,anemaju

našu licencu. Generalna di-

rektoricazarazvojkonkurent-

nosti i investicije u turizmu

Olivera Brajović kazala je da

nigdje ne piše da vodič mora

da bude stalno zaposlen i

dodala da su shvatili da se na-

jveći problem odnosi na one

kojitoobavljajukaodopunsku

djelatnost.

- Imali smo sastanke sa pred-

stavnicima Poreske uprave i

Luke Kotor oko toga da se

nađe rješenje za njihove legit-

imacije, a komuniciraćemo i

sa drugim ministarstvima -

rekla jeBrajović i dodala da je

boravak predstavnika turop-

eratora definisan Zakonom o

strancima, za šta će takođe

pokušati da nađu rješenje.

N. K.

Sa sjedniceuPKCG