Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 25. april 2018.

Ekonomija

DRI o upravljanju projektima izgradnje i adaptacije objekata obrazovanja i nauke

Odgrešaka senevide

projekti vrijedni 55miliona

PODGORICA

Državna re-

vizija jeutvrdiladaupravl-

janjeprojektima izgradnje i

adaptacijeobjekataobrazo-

vanja i nauke, koji se finan-

siraju izkapitalnogbudžeta

Direkcije javnihradova, ne

obezbjeđuje efikasnureal-

izaciju.

Ureviziji,kojususačinilisena-

tori drBranislavRadulović i dr

Milan Dabović, pregledana je

dokumentacija za osam pro-

jekata: OŠ ,,Mrkojevići“ –Bar,

Dječiji vrtići iz kredita CEB-a,

Srednja stručna škola u Gol-

ubovcima, Tehnopolis –

Nikšić, fiskulturna salaNikšić,

rekonstrukcija Tehničkih

fakultetaUCG–Podgorica, OŠ

,,Bač“ u Rožajama i projekat

školska sportska hala uGusin-

ju. Objekti su ukupno vrijedni

55miliona eura.

NEPRAVILNOSTI

- Revizijom su konstatovani

problemi u planiranju kapital-

nogbudžeta,kašnjenjeuobez-

bjeđivanju urbanističko-teh-

ničkih uslova, duga procedura

javnih nabavki, nedostatak

metodologije za procjenu vri-

jednosti projekta, kao i nepos-

tojanje dugoročnog pristupa u

realizaciji, te nedostaci u pos-

tojećem modelu upravljanja

kapitalnim projektima direk-

cije. Posljedica je kašnjenje u

realizaciji, pa se u planiranom

obimunekoristesredstvakap-

italnog budžeta - konstatova-

no je u izvještaju.

Revizijom je, kako se navodi,

identifikovan rizik da i u dru-

gim oblastima kapitalnog

budžeta postoji neefikasno

upravljanjeprojektima.DRI je

zbog nepravilnostiu dala niz

preporuka Direkciji, minis-

tarstvimafinansijaiprosvjetei

Državnoj komisiji za kontrolu

postupka javnihnabavki.

-Za rekonstrukcijeOŠ „Mrko-

jevići“ i izgradnje srednje

škole u Golubovcima držav-

nom revizoru nije dostavljena

dokumentacijanaosnovukoje

bi semoglo utvrditi da je zaht-

jev za dodjelu budžetskih

sredstava dostavljen Minis-

tarstvu finansija do 31. marta

tekuće godine. U prijedlogu

kapitalnog budžeta Minis-

tarstva prosvjete za 2012. ne-

ma informacija da li ovaj pro-

jekat ispunjava uslove za

kandidovanje niti podataka o

ispunjenosti kriterijuma na

osnovu kojih se određuju pri-

oriteti – navode državni revi-

zori.

Za izgradnju vrtića iz kredita

CEB-a u podgoričkimnaselji-

ma Stari aerodrom, Blok šest,

Tuzi i Zagorič, u Ulcinju, Plje-

vljima i Baru revizijom je ut-

vrđenodaprijedlogkapitalnog

budžeta Ministarstva prosv-

jete za 2014. i 2015. nije do-

stavljenMinistarstvufinansija

do 31. marta i da nema infor-

macija da li ovi projekti ispun-

javaju uslove za kandidovanje

kapitalnih projekata, niti po-

dataka o ispunjenosti kriteri-

juma na osnovu kojih se

određujuprioriteti.

NEPOZNATO

Za Inovaciono-preduzetnički

centar Tehnopolis u Nikšiću,

rekonstrukciju Tehničkih

fakulteta, fiskulturnu salu u

Nikšiću revizorima nije stavl-

jenanauviddokumentacijana

osnovu koje bi se moglo utvr-

diti da ga je kandidovaloMini-

starstvonauke, niti ima

informacija da li ispunjavaju

uslove za kandidovanje, niti

kriterijume za određivanje

prioriteta, a ista konstatacija

važizaOŠ,,Bač“ihaluuGusin-

ju.

U poglavlju utvrđivanje vri-

jednosti projekta naveden je

slučaj SSŠu Golubovcima, gd-

je jeVlada zadužilaMinistars-

vo turizma - Direkciju javnih

radova da sa 400.000 eura iz

kapitalnog budžeta isplate

bivše vlasnike. Vlada je dala

saglasnost zaštitniku imovins-

ko- pravnih interesa za zakl-

jučenje poravnanja prema

procjeni procjenitelja, ali

državni revizor nijemogao ut-

vrditi da li je ovaj budžetski iz-

datakbioobuhvaćenprocijen-

jenomvrijednošću projekta ili

je predstavljao vanredni iz-

datak.

Izvještaj DRI o upravljanju

projektima izgradnje i adapta-

cije objekata obrazovanja i

nauke proslijeđen je skupš-

tinskomOdboru za ekonomi-

ju.

M.P.M.

Rukovodilac ove revizije dr Branislav Radulović

Pobjedi je kazao da su u DRI zadovoljni ocje-

nama i komentarima EK na njihov rad u okviru

pregovaračkog poglavlja 32 - Finansijski nadzor.

- Kao i u ranijim izvještajima DRI je među naj-

bolje ocijenjenimdržavnimorganima, a za ovaj

izvještajni period dobili smo ocjenu – dobar

napredak. To nas dodatno obavezuje da u skla-

du sa preporukama EK unapređujemo unutraš-

nje kapacitete i metodološke standarde u cilju

daljeg razvoja budžetske kontrole – objasnio je

Radulović.

Dodatnoobavezujeocjena

EK„dobarnapredak“

Pregledana

dokumentacija

za osam

projekata - OŠ

„Mrkojevići“ i

„Bač“, dječije

vrtiće iz

kredita CEB-a,

srednju školu u

Golubovcima,

Tehnopolis,

skulturnu salu u

Nikšiću, sportsku

halu u Gusinju

i Tehničke

fakultete u

Podgorici

PODGORICA

Poreski

inspektori su od petka do

nedjelje u Podgorici, Cetinju i

primorskimopštinama, prov-

jeravajući regularnost poslo-

vanja, utvrdili nepravilnosti

kod 11 poreskih obveznika,

izdali 17 prekršajnih naloga

i izrekli novčane kazne od

27.800 eura.

- Nepravilnosti su utvrđene

prilikom kontrole konobe

„Ćatovića mlini“ u Morinju,

restorana ,,Cruiser“, ,,Riva“ i

,,Gondola“ u Ulcinju i ,,Torch“

u Budvi, kao i ulcinjske i

barske picerije ,,Amore“ i

,,Karuba“. Nepravilnosti su

utvrđene i prilikom kontrole

kafe-bara ,,Augusta“ i ,,Nice

Vice“ u Baru i ,,Buda bar“ i

,,Stefan“ u Podgorici - navodi

se u saopštenju Poreske

uprave.

U ovimopštinama su obavili

72 provjere regularnosti

poslovanja - u dijelu opšte

poreske registracije, evi-

dentiranja prometa, uplate

pazara i prijavljivanja radnika,

a na Primorju su kontrolisani

obveznici kod kojih su lani

registrovani prekršaji.

Iz PU su najavili da će tokom

ljetnje sezone u cijeloj državi

biti intenzivirane aktivnosti

na praćenju regularnosti

poslovanja poreskih obvezni-

ka koji sezonski obavljaju

djelatnost, sa fokusomna

ugostiteljske objekte, kao i

maloprodajne koji se bave

prodajomhljeba, peciva i

brze hrane.

- Na osnovu iskustva iz pre-

thodnih sezona, posebna

pažnja biće usmjerena na

kontrole evidentiranja pro-

meta i ostvarenih prihoda

kod onih koji sezonski obavl-

jaju djelatnost na ‘otvorenom’

prostoru, odnosno u plažnim

barovima, tezgama, koji se

bave turističkimprevozom

brodom ili raftingom - ističu u

saopštenju.

Inspektori će kontrolisati i

zakupce plaža jer je uočeno

da izdaju plaže u podzakup

trećimosobama i ne prijavlju-

ju prihod po tomosnovu, dok

podzakupci obavljaju nereg-

istrovanu djelatnost.

- Inspekcijskimnadzorom

će biti obuhvaćeni i poreski

obveznici, koji su rizični sa

aspekta neredovnog i neb-

lagovremenog podnošenja

poreskih prijava, kao i oni

koji imaju poreski dug, a ne

izmiruju uredno reprogram-

irane poreske obaveze ili se

nijesu prijavili za reprogram

- naveli su iz PU.

Oni su podsjetili da je Poreski

karavan dio akcionog plana

PU za praćenje ljetnje sezone,

koji se organizuje u okviru

proaktivnog pristupa usm-

jerenog na jačanje kapaciteta

za pružanje usluga poreskim

obveznicima i dvosm-

jerne komunikacije u cilju

podsticanja dobrovoljnog

poštovanja propisa poreskih

obveznika i unapređenja

stepena poreske discipline na

dugoročnomnivou.

M.P.M.

Poreski inspektori za

vikend obavili 72 kontrole

Kaznili 11

ugostitelja

PODGORICA

Ni-

skobudžetni avio-prevo-

znikViz er jenajavioda će

otvoriti novi centar za

obukudokrajaove godine,

saopšteno je izovekompa-

nije.

U novom objektu će biti

smještena dva najsavreme-

nija simulatora leta, od čega

jedan sa fiksnom osnovom,

kao i novi trenažer za hitnu

evakuaciju i trenažer za slu-

čajeve požara.

-Sobziromna todaovaavio-

kompanija nastavlja sa snaž-

nimrastomširomEvrope od

preko 20 odsto godišnje i

planira da utrostruči flotu u

narednoj deceniji, novi sa-

vremeni centar će Viz eru

omogućiti da proširi kapaci-

tete za obuku za do 100 čla-

nova posade dnevno, s ten-

dencijomporasta na 250, uz

poštovanje najviših standar-

da – poručili su iz ove nisko-

tarifne kompanije.

Viz er od junauvodi letove iz

Podgorice za Varšavu i Ka-

tovice u Poljskoj, a od ranije

održava liniju između Pod-

gorice i Milana, Budimpešte

iMemingena/Minhen.

S. P.

Viz er najavio otvaranje novog centra za obuku

Planirajuda

utrostruče flotu

PODGORICA

Ministar

saobraćajaOsmanNurković

predao je šefuDelegacijeEU

uCrnoj Gori AivuOravu

kopijumemorandumao

saradnji na izgradnji au-

toputaBar –Boljare sakine-

skomkompanijomCRBC,

saopšteno je iz resornog

ministarstva.

To je, smatrajuuovomresoru,

izraz nastojanja da se osigura

primjena principa transpa-

rentnosti. Istaknuto je da pot-

pisivanjemovogmemorandu-

ma CRBC nije ničim doveden

upovlašćeni položaj.

- Očekujemo veće prisustvo

evropskih kompanija – rekao

je Nurković i naglasio da kod

izgradnje ostalih dionica au-

toputa neće biti povlašćenih,

da su cijene i rokovi realizaci-

je, kvalitet rada, iskustvo i re-

ferentnost jedine preporuke.

S.P.

Ministar saobraćaja predao Oravu kopiju

memoranduma sa CRBC

Nurković tvrdi da

Kinezi nijesupovlašćeni

Dječiji vrtićuZagoriču

USD

1.22590

JPY 147.06000

GBP 0.78490

CHF

1.20350

AUD

1.50570

CAD

1.42570

Kursna lista

Nurković i Orav

Ćatovićamlin