Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 25. april 2018.

Politika

Evropaotvorenihvrata za

Zapadni Balkan ili Evropa

,,iza sedambrava“ zaZa-

padni Balkan?

Junker vs.Makron.Možda

bi bilonajboljedapozove-

moJunkera iMakrona, da

nasredBudve, negdjena

plaži Jaz, u smirajudana, u

tradicionalnombalkan-

skomstilu, podijelemeg-

dan i da, zavisnood togako

pobijedi, jednomza svag-

da, znamona čemu smo.

Idemo limi uEUili ne?

KONCEPT

Pa, stvarno, idemo li? Junker

kažeDA,obavezno,samošto

nijesmo.MakronkažeNE ili

da se topitanje ipakostavi za

sjutra,malosjutra.Odnosno:

da li Junkerovo DA znači st-

varnu afirmaciju i da liMak-

ronovoNE, konačnunegaci-

junašeg kretanja kaEU?

Istina je, zapravo, da se i jed-

no i drugo mišljenje nalaze

na sredini koja je od strane

istaknutih analitičara i bris-

elskih krugova definisana

k a o , , k o n s t r u k t i v n a

višeznačnost“. U prevodu,

ovo bi značilo da svi radimo

po svome, gurajući u nekom

pravcučlanstvakojeinijeta-

ko izvjesno, znajući da

nemamobaš velike šanse, ali

da se nadamo da će nausput

doćidonekogfilmskogobrta

i da će se pojaviti neka viša

sila koja će riješiti stvar za

sve nas na Balkanu, ali i za

naše partnere uBriselu.

A kako to izgleda na terenu.

Prvo, u Briselu: Komisija i

Spoljna služba EU najzad

počinju da shvataju da najj-

eftiniji progres i rezultat

može da se zabilježi na

našem području jer drugih

većih rezultata baš i nema,

makar ne u ovommandatu.

Međutim, neke države član-

ice se ovakvom scenariju i

intenziviranju proširenja

protiveizčistopartikularnih

interesa, zanemarujući

opšte evropskodobro.

Tako se nalazimo u situaciji

da se iza zatvorenihvratabi-

jepravaepskabitkadaSamit

u Sofiji ne bude fijasko, uz

niz ultimativnih zahtjeva u

veziKosova, kojenepostavl-

ja balkanska Srbija, već EU

članica, evropska Španija!

Sa druge strane, ipak se od

lansiranja Strategije do dan-

as vidi mali pomak na bolje,

ako ne što drugo, a ono što

imate dobre šanse da se sva-

ko jutro iza ugla sudarite sa

nekim od najviših zvanični-

ka EU, čija se frekvencija

posjeta regionu u posljednja

tri mjeseca izjednačava sa

meteorskom kišom. Zato

upozorenja Junkera o even-

tualnom ratu na Balkanu

ukoliko proširenje stane

niko i nije shvatio takoozbil-

jno jer smo svi manje-više

svjesni činjenice o kojoj je

ANALIZA:

Kako u Briselu vide budućnost Zapadnog Balkana

Istinaoprogresu

Zapadni Balkanmora pokazivati međusobnu solidarnost i uzajamnu

pomoć, ukoliko želimo da što prije zadobijemo poštovanje Brisela i EU

članica. Primjer za ovakvu solidarnost je i nedavni kompromis između

Albanije i Crne Gore (Igora Lukšića i Majlinde Bregu) gdje je – umjesto

konfrontacije okomjesta generalnog sekretara Regionalnog savjeta za

saradnju – došlo do razumnog i progresivnog rješenja

»

Piše:

Momčilo RADULOVIĆ

Srbiji, ali i puno više

Kosovu, jemnogo toga

oproštenouznaduda će

neki dogovor biti postig-

nut u skorije vrijeme i

njihovi dalji napori ka

EUće biti predominant-

no vezani za napredak

umeđusobnimprego-

vorima

govorioMakron: da proširenja

i ne može biti dok se izvrše in-

stitucionalne i konstituciona-

lne promjene u samoj Ev-

ropskoj uniji.

Makron je samo izgovorio na-

glas ono što su svi ostali glasno

otćutali, zato ni francuski

predsjednik nije glasnik kojeg

trebamo ,,ubiti“, većvrloracio-

nalno poslušati i zajedno sa

Briselom i zemljama članica-

ma preduzeti sve da se i jedna i

druga tektonska promjena iz-

vrše što brže i bezbolnije za

sve. Evropa ima i većih bitaka

od Balkana, ali ne smije nas

zaboravitiiprepustiticentrifu-

galnimsilamaRusijeiliTurske.

I to jemožda jedini realan osn-

ovzakoji semožemouhvatiti u

ovom trenutku, ali nam to ne

smije biti dovoljno.

Za početak, Zapadni Balkan

mora pokazivati međusobnu

solidarnost i uzajamnupomoć,

ukoliko želimo da što prije za-

dobijemo poštovanje Brisela i

EU članica. Primjer za ovakvu

solidarnost je i nedavni kom-

promis izmeđuAlbanije i Crne

Gore (IgoraLukšića iMajlinde

Bregu), gdje je – umjesto kon-

frontacije oko mjesta general-

nog sekretara Regionalnog

savjeta za saradnju – došlo do

razumnog i progresivnog

rješenja, kojim su zadovoljne i

zemlje regiona, ali još više i in-

stitucijeEUkojesubilezabrin-

ute da se ova neobična diplo-

matska situacija ne pretvori u

tenziju. Uz malo dobre volje i

političke mudrosti, Balkan

može!

IZVJEŠTAJ

Ada seu regionu stvarnonešto

radi, potvrđuju i izvještaji o

progresu zemalja Zapadnog

Balkanaza2017.godinu.Poma-

ka nabolje ima svuda, umanjoj

ili većoj mjeri, ali se čini da i

p o r e d s v i h s l a b l j e n j a

privlačnosti EU opcije, ona i

dalje ima privlačnu snagu, ka-

ko za građane, tako i za

političke elite, kojima napre-

dak ka EU znači enormno, na-

jprije kao osnov za prodavanje

ideologije nade, koja je prisut-

na u svimnašimzemljama.

Kada sam prije više godina

govorio i pisao o tome da će in-

tervencije EU u vezi sa svim

reformama polako preći sa

opšteg na pojedinačna, a po-

tom i na sasvim partikularna,

individualna pitanja, pa i ad

hoc situacije, činilo se to

mnogima daleko i gotovo ne-

moguće.

Danas, takvih je ciljnih i parti-

kularnih ocjena, komentara i

preporuka za Crnu Goru

značajnije više nego u nekim

ranijim vremenima, a da ne

govorimo u odnosu na neke od

zemalja regiona, čije se ocjene

krećujošuonimopštimokviri-

ma i generalnim reformskim

zadacima koji su odavno ostali

izacrnogorskogdruštva i insti-

tucija.

I tu je, zapravo, iskazano na-

jveće nepoznavanje procesa

pregovora od strane mnogih

lokalnih ,,eksperata“, koji ni

metodološki, ni saznajno ne

mogu da sagledaju proces ev-

ropske integracije na relativno

koherentannačinkoji bi obuh-

vatao nekoliko vremenskih,

geopolitičkih, tehničkih i dru-

gih vizura iz kojih ga morate

sagledavati da bi makar ko-

liko-toliko imali objektivan

pregled svih postignuća, kako

onih kod kuće, tako i onihu re-

gionu ili uBriselu.

Dakle: Progres report za 2017.

je do sada najprecizniji doku-

ment, koji nam je donio solid-

nu opštu ocjenu - jaka trojka. I

koji nam je dao veoma jasne i

precizne smjernice što da

uradimo u narednomperiodu,

ukoliko želimo da imamo sol-

idno napredovanje i lidersku

poziciju. U najkraćem, da ne

bihponavljaonavode Izvješta-

ja: mediji (prvo Vlada da izmi-

jeni zakone, amediji standarde

i profesionalnost u izvješta-

vanju i samoregulaciju),

suđenja u velikim procesima i

drugi vidljivi rezultati upravo-

suđu u oblasti borbe protiv ko-

rucije i organizovanog krimi-

nala, relativno fer izborni

proces i personalne i funkcio-

nalne promjene u Agenciji za

borbuprotivkorupcijeiDržav-

noj izbornoj komisiji, rad na

reformi državne uprave i

izgradnji kapaciteta…

To je, manje-više, to, ukoliko

bude političke volje i sposob-

nosti državnih struktura da

odgovori na nove izazove.

REGION

Sadruge strane, auvezi pome-

nute liderske pozicije, i pored

likovanjaodređenihunutrašn-

jih i u manjoj mjeri spoljnih

,,faktora“ (napolju nam daju

više priznanja) o navodnom

gubljenju vođstva, Crna Gora

je i dalje zemlja lider u regionu

ZapadnogBalkananapoljuEU

integracije.

Srbijanas i daljeprati sa trogo-

dišnje distance, dok suAlbani-

ja i Makedonija samo dobile

određeni ,,kredit“ od strane

Komisije, kojim će ove dvije

zemlje ,,kupovati“ unutrašnju

posvećenost reformama i nak-

lonostdomaćegbiračkogtijela.

Istovremeno,istim,,kreditom

institucije Evropske unije će

,,kupovati“ naklonost zemalja

članica za saglasnost o otva-

ranju pregovora sa ove dvije

zemlje, koje Komisija i znača-

jandiodrugihvažnihEUinsti-

tucija najzad otvoreno propa-

giraju. Zli jezici bi rekli - ,,bolje

ikad, nego nikad“. Ovaj kredit

ćebrzodoćinanaplatu, jerono

štoimjeprećutanouIzvještaju

biće predmet kontrole jednom

kadpregovori otpočnu.

Srbiji, ali i punovišeKosovu,

je puno toga oprošteno uz

nadu da će neki dogovor biti

postignut u skorije vrijeme i

njihovi dalji napori ka EUće

biti predominantno vezani

za napredak umeđusobnim

pregovorima.

BiH je i dalje u raljama

političkih nacionalnih elita i

partitokratije, koja jenajviše

metastaziralaodsvihzemal-

jaregiona,pasukonsekvent-

no i ocjene prilično su-

morne, bez jasne odrednice

kada može doći do prelaska

nanivootvaranjapregovora.

KAUZOVANI DISBALANS

Na kraju, ovih dana se teško

oteti gorkom utisku da su

lični interesi pojedinihkole-

gaiznevladinihorganizacija

prevladali nad objektivnim

interesima svih ostalih

građana Crne Gore. Jednos-

tavno, ukoliko želite da neg-

dje stignete, morate da ste u

pokretu. Pokret i motor za

naše reforme, ali i sve ostale

zemlje na Balkanu su proce-

si vezani za evropsku inte-

graciju.

Integracije i pregovori su

ono što naše cijelo društvo

guranaprijed, pačesto i nev-

o l j ne i l i neodgovorne

političare. Tražiti da se

pregovori uspore ili prekinu

je traženje zaustavljanja ili

usporavanja reformi i to je

kontradikcija koja bi štetila

svima. Osim onima koji bi

nastavili da dobre rezultate

prećutkuju, slabe i osrednje

proglašavaju za veoma loše,

a loše za katastrofalne i apo-

kalitične.

Civilni sektor ima prava i

dužnost ukazivanja na sve

štojelošeištotrebadasemi-

jenja, ali i obavezu da to ne

čini na štetu drugih građana

ili na način koji bi smanjio

povjerenje javnosti uonošto

su objektivno pozitivna

dostignuća nevladnih orga-

nizacija, pa i pomenutih.

Tajming medijskog plasir-

anja ovog zahtjeva usred iz-

bornog perioda je samo pot-

vrda da su možda sazreli

uslovi da jedan broj ugled-

nihaktivistanevladinogsek-

tora počne i legitimno da os-

tvaruje svoje političke

ambicije. Uvjeren sam da bi

to bolje radili od postojećih

opozicionih partijskih elita,

pa je red i da im se pomogne

u tome. Zbog toga treba

ohrabriti donatorsku zajed-

nicu da svoja sredstva usm-

jeri i na pomaganje ovakvih

novih političkih subjekata,

jer bi to doprinijelo trans-

parentnosti u radu i civilnog

sektora i političkih partija u

Crnoj Gori.

BiH je i dalje u raljama

političkihnacionalnih

elita i partitokratije,

koja je najviše

metastazirala od svih

zemalja regiona, pa su

konsekventno i ocjene

prilično sumorne, bez

jasne odrednice kada

može doći do prelaska

na nivo otvaranja pre-

govora

DuškoMarković i FederikaMogerini

HašimTači i AleksandarVučić