Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 25. april 2018.

Politika

zaboravi –kazao je on.

Menadžer opštine Budva i

članodboraMiloBožović, re-

agujući na medijske tekstove

o proslavi stogodišnjice oslo-

bođenja Budve, saopštio je da

je u pitanju „orkestrirana ha-

ranga protiv proslave slavnog

jubilejakojuorganizujeopšti-

naBudva“.

BUDVAUBOKI

- Mnogi „stručnjaci“, uglav-

nomsateliti vladajućepartije,

promašili su temu kada na

uvredljivnačin iznosenizop-

tužbi na račun budvanskog

odborazaproslavustogodina

od pobjede u Velikom ratu i

oslobođenja Budve. Rasprav-

ljajući o istorijskimčinjenica-

ma vezanim za vrijeme Veli-

kog rata, iz dana u dan, kao u

organizovanom orkestru, ra-

zna gospoda navode primjere

kojinjimaodgovaraju,kakobi

svojebućkurištekstoveučini-

li uvjerljivijim, a proslavu sto

godina od pobjede u Prvom

svjetskom ratu predstavili

kao nakaradnu – navodi Bo-

žović u reagovanju.

On je istakao da „gospoda

„vladajući sateliti“ kao da ne

znaju da proslavom slavimo

heroje koji su se borili za Bo-

ku, zapravuCrnuGorui ispu-

njenje vjekovne želje za uje-

dinjenjem, dok se oni u

tekstovima i izjavama zalažu

da smo trebali da podržimo

dalju i trajnu kapitulaciju i da

zatremo oslobođenje“.

- Ne želimo da ulazimo u po-

lemiku sa bilo kojimautorom

uvredljivih i za Boku i Crnu

Goru ponižavajućih tekstova

jer se i nijesu bavili suštinom

rada odbora. Ne mogu se oni

svađati saodboromjeron ima

namjeru da sabira i da oku-

plja, a ne da dijeli šta propagi-

rajubrojni agitatori ovihdana

–navodi se u reagovanju.

Dodajesedaodbor imaobave-

zu „da podsjeti javnost kakve

su žrtve naši preci podnijeli,

mučili se, razbolijevali i ginuli,

ne bi li se sve južnoslovenske

zemlje poslije viševjekovnog

ropstvazauvijekoslobodileod

okupatora, poštujući identitet

i opredjeljenja svih građana

CrneGore, a naročitoBoke“.

ANTIDRŽAVNA

KAMPANJA

Budvanski odbor DPS-a za-

tražio jedapredsjednik lokal-

nog parlamenta Đorđije Vu-

jović hitno rasformira tzv.

odbor za proslavu stogodiš-

njiceoslobođenjaBudveuPr-

vomsvjetskomratu.

- Zahtijevamo da Vujović po-

vuče čitavu sramotnu antidr-

žavnukampanjukoju„odbor“

sprovodi na teritoriji Budve, a

kojom žele narušiti skladan

multinacionalni i multivjer-

ski život Budvana, ugroziti

ugleddržaveCrneGore, falsi-

fikovati istorijske činjenice i

lažno oglašavati. Tražimo br-

zu i efikasnu reakciju držav-

nih organa, u skladu sa Usta-

vom i zakonima. Očekujemo

iskreno i nelicemjerno izjaš-

njenje predsjednika opštine

DraganaKrapovića, kao i svih

koalicionih partnera u lokal-

noj vlasti, prije svih SDP-a i

Ure - navodi se u saopštenju

budvanskogDPS-a.

Budvanski SDP saopštio je da

„ima Budva šta da slavi da ne

bi slavila nestanak crnogor-

ske države“, te da se „ozbiljna

vlast treba baviti onim što je

suština kvalitetnog života

svihgrađana“.

I.KOPRIVICA

– Najsvježijompropagandomna području Budve, prije

svega, šalju se poruke koje nemaju bilo kakvo utemeljenje u

istorijskoj faktogra iji. Nesumnjivo je da se kroz pokušaj falsi-

ikovanja istorije pokušava isprovocirati građanski koncept

Crne Gore – saopšteno je iz Ministarstva kulture povodom

bilborda koji su postavljeni u Budvi.

Ministarstvo kulture poručilo je da je obmanjivanje putem

oglašavanja, shodno pozitivnimpravnimpropisima, krivično

djelo - zbog čega će, u slučaju da nadležni lokalni organi ne

preduzmu ništa, pokrenuti procedure radi utvrđivanja odgo-

vornosti.

- Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju da je „oslo-

bođenje Budve“, zapravo, predstavljalo čin povlačenja

austrougarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije

učestvovala armija nijedne druge države. Istine radi, fakto-

gra ija govori kako se, pri povlačenju austrougarske vojske,

jedini kontakt jugoslovenskih trupa sa njima na području

Crne Gore dogodio u borbama oko Podgorice, 17. i 18. okto-

bra („Ujedinjenje Crne Gore i Srbije 1918“, Dimitrije Vujović,

Podgorica, 1962). Dakle, što nedvosmisleno govore svi isto-

rijski podaci, srpske trupe u Budvu su ušle tek po povlačenju

austrougarskih, pa o tom činu nije moguće govoriti kao o

oslobođenju u bilo kojoj formi. Naprotiv - navode iz Ministar-

stva kulture.

Prema njihovim riječima, apsolutno je nedostojno i neumje-

sno obavljati reviziju događaja koji su dio crnogorskog kul-

turnog i istorijskog bića, pa bilo to i putembilborda.

- Falsi ikovanje istorijskih činjenica društveno je neodgo-

voran i neprihvatljiv postupak, a Ministarstvo kulture Crne

Gore neće nijemo posmatrati taj i slične postupke - zaključe-

no je u saopštenju.

Nova srpska demokratija i DF reagovali su na saopštenje

Ministarstva, poručujući da „najoštrije osuđuje sramno pona-

šanje Ministarstva kulture, koje se bestidno koristi falsi ikati-

ma i izvrtanjem činjenica, i očigledno se stidi naših predaka

koji su 1918. oslobađali prostor Crne Gore i Boke Kotorske“.

- Vjerovatno je nezabilježeno da se Vlada jedne države proti-

vi obilježavanju datuma koji slave oslobođenje od okupato-

ra. I to nije ništa novo, uvijek je kroz istoriju bilo takvih kojima

su bliži okupatori od oslobodilaca. To je ona matrica ponaša-

nja koju je ustanovio lider DPS-a kada je ostavio svoj narod

na cjedilu tokom agresije NATO-a 1999. godine, i nakon toga

izdajstva više se nijesu zaustavljali. Iz takve politike, logično

je kasnije došlo do priznanja lažne države Kosovo, saradnje

sa albanskim ekstremistima, sankcija Rusiji, ulaska u vojni

savez koji je ubijao naše građane. Ali, to je njihovo pravo da

budu takvi i da na taj doživljavaju patriotizam – naveo je u

saopštenju Jovan Vučurović, poslanik DF-a.

Ministarstvo:Falsifikovanjem

istorijeprovocirasegrađanski

konceptCrneGore

PODGORICA

Visoki zva-

ničnici državaJugoistočne

Evropeusvojili su jučenaSa-

mituProcesa saradnjeuJu-

goistočnoj Evropi (SEECP),

održanomnaBrdukodKra-

nja, Deklaraciju„Brdo samit

SEECP“, kojomsu snažno

potvrdili posvećenost sarad-

nji uokviruSEECP-a sapo-

sebnimfokusomna evropsku

perspektivuregiona, očuva-

njebezbjednosti i stabilnosti,

kao i saradnjumladih i pove-

zanost uoblasti digitalne

ekonomije.

U Deklaraciji se naglašava za-

jednička vizija Jugoistočne

Evrope kao dijela ujedinjene,

slobodne i prosperitetne Evro-

pe, a stabilnost, prosperitet i

dobrosusjedski odnosi regiona

ističusekaoglavnipolitičkipri-

oriteti koji bi trebalo da budu

realizovani kroz razvoj, eko-

nomski rast, usvajanje i provo-

đenje reformi kao i kroz inten-

zivne napore na rješavanju

preostalihotvorenihpitanja uz

uvažavanje postojećih spora-

zuma.

– Region Jugoistočne Evrope

moraostatifokusirannaproce-

se integracije uEvropskuuniju

i NATO, koji predstavljaju naj-

bolji načinza jačanjedemokra-

tije, ekonomskog razvoja i

prosperiteta – poručio je pre-

mijer Duško Marković na Sa-

mitu Procesa saradnje u Jugoi-

stočnoj Evropi.

- Region mora ostati fokusiran

na procese integracije u EU i

NATOkojipredstavljajunajbo-

ljinačinzajačanjedemokratije,

ekonomskog razvoja i prospe-

riteta u našimdržavama. Uvje-

reni smo da će naše članstvo u

NATO imati pozitivan efekat

BRDOKODKRANJA:

Premijer Marković na Samitu lidera Jugoistočne

Evrope, usvojena Deklaracija o potvrdi saradnje u regionu

Fokusirati senaprocese

integracijeuEU i NATO

na dugoročnu stabilnost i be-

zbjednost regiona – rekao je

Marković.

Onjekazaoda jezadovoljanIz-

vještajem Evropske komisije,

koji je predstavljen 17. aprila, u

kojem je evidentan ukupni na-

predak Crne Gore u procesu

pristupanja EU, kao i ubrzani

ekonomski rast u prethodnoj

godini.

UčesniciSamitausvojilisuiod-

luku da Procesom saradnje u

narednomdvogodišnjemperi-

odu predsjedavaju po godinu

Bosna iHercegovina i Kosovo.

NaSamitusu,poredMarkovića

ipremijeraSlovenijeMiroslava

Cerara, učestvovali premijeri

Bugarske, Hrvatske i Kosova -

Bojko Borisov, Andrej Plenko-

vićiRamušHaradinaj,predsje-

davajući Savjeta ministara

Bosne i Hercegovine Denis

Zvizdić, kao i visoki zvaničnici

Albanije, Srbije,Moldavije, Ru-

munije, Grčke i Turske.

R. P.

Crna Gora napreduje u procesu evropske

integracije, uspješno realizuje obaveze

koje proističu iz integracionog procesa i

time predstavlja dobar primjer za države

Zapadnog Balkana, poručio je predsjednik

Evropskog savjeta Donald Tusk tokom

razgovora sa premijeromDuškom

Markovićemu Podgorici.

Tusk obilazi region, kako bi obavio

pripreme za predstojeći samit u So iji,

a nakon Crne Gore posjetiće Srbiju.

– Crna Gora je pod Vašim vođstvom

u integracionomprocesu država

koja prednjači. Nema sumnje da ste

u dobroj pregovaračkoj formi i da

predstavljate pozitivan primjer. Vaš

rad i Vaši uspjesi nijesu važni samo za

Crnu Goru već i za Evropsku uniju jer se

time pokazuje da su u složenoj situaciji i

u komplikovanom regionu napredova-

nje i pozitivni pomaci mogući - rekao je

predsjednik Evropskog savjeta.

Tusk:CrnaGoraprednjači

naZapadnomBalkanu

ULCINJ

Demokratska parti-

ja socijalista i Nova demokrat-

ska snaga – Forca potpisale

su sinoć u Ulcinju sporazum

o formiranju vlasti u tom

gradu.

Dvije najjače partije na izbo-

rima održanimpočetkom

februara, kako prenosi Portal

Ul-info, dogovorile su se

da DPS-u pripadne mjesto

gradonačelnika, a Forci

predsjednika lokalnog parla-

menta.

Sporazum su u ime DPS-a

potpisali visoki funkcioneri

te stranke Ljoro Nrekić i Ljuiđ

Škrelja, a u ime Force pred-

sjednik te partije Nazif Cungu.

Za danas je zakazana sjedni-

ca Skupštine na kojoj će biti

izabran predsjednik SO Ulcinj.

Kako saznaje Ul-info, nakon

toga pristupiće se prego-

vorima o raspodjeli ostalih

funkcija u organima lokalne

samouprave i preduzećima

čiji je ona osnivač.

Novi predsjednik opštine

Ulcinj biće izabran do sredine

maja.

R. P.

NJUJORK

Ministar vanj-

skihposlovaprof. dr Srđan

Darmanovićkazao jedapi-

tanjemladih,mira i sigur-

nosti zahtijeva zajedničke

akcije i poručioda ćeCrna

Goranastaviti dabude

pouzdanpartnerunastojan-

jimada se stvori prostor za

doprinosmladihmiru i bez-

bjednosti.

Crnogorski šef diplomatije

učestvovao je juče u Njujorku

na otvorenoj debati Savjeta

bezbjednosti Ujedinjenih na-

cijaomladima,miruibezbjed-

nosti i tom prilikom ocijenio

da mladi ljudi širom svijeta

mogu dati značajan doprinos

održavanju mira i stabilnosti i

naglasio da je potrebno da

imaju važnu ulogu u tom pro-

cesu i intenzivno učestvuju u

društvenom, političkom, eko-

nomskom i kulturnom razvo-

ju.

- Crna Gora podržava sve na-

pore usmjerene na rješavanje

potreba i prioriteta mladih i

predlaganje održivih rješenja

za njihove probleme - kazao je

ministar.

MinistarDarmanovićjeuNju-

jorku imao i odvojeni susret sa

predsjedavajućim Generalne

skupštine Ujedinjenih nacija

MiroslavomLajčakom.

Tokom razgovora, ministar je

istakao spremnost Crne Gore

da konstruktivno i aktivno do-

prinese realizaciji prioriteta

aktuelnog predsjedavanja.

Podvukao je privrženost Crne

Gore temeljnimvrijednostima

UN-a i poštovanju Povelje

UN-a i međunarodnih obave-

za, kao i ostvarenju ciljeva de-

finisanihuAgendi 2030.

- Snažna posvećenost održi-

vomrazvoju predstavlja i našu

stratešku razvojnu politiku i,

između ostalog, ogleda se u

činjenici da jeCrnaGora jedna

od prvih zemalja koja je u Na-

cionalnu strategiju održivog

razvoja integrisala Agendu

2030 i ciljeve održivog razvoja

prenijela na nacionalni nivo -

kazao jeministarDarmanović.

Ocijenio jeda, uokvirunapora

usmjerenih na očuvanje

međunarodnog mira i bez-

bjednosti, akcenat treba staviti

na preventivni pristup, odnos-

nomirnodopskemetode i dip-

lomatska sredstva .

R.P.

Ministar vanjskih poslova u Njujorku na otvorenoj debati UN

Darmanović: CrnaGora

jepouzdanpartner

DPS i Forca

formirale

vlast u

Ulcinju

SrđanDarmanović

Lideri država JugoistočneEvropena samituuSloveniji