Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 25. april 2018.

Politika

PODGORICA

Odbor za

obilježavanje stogodišnjice

oslobođenjaBudvenijemo-

gaobiti formirannanačin

nakoji je tourađeno. Odbor

je formiraopredsjednik

Skupštineopštine, koji na to

nemapravo. On samomože

daverifikujeodlukeSkup-

štine, aneda formiraodbo-

re i upravljanjima. Komisija

za statut i propiseukazala je

na taj statutarni problemi

taj odbor je, sa stanovišta

opštineBudva, nepostojeći

–kazala je zaPobjedupro-

fesoricaBoženaJelušić, ko-

ja je i predsjednicabudvan-

skogodboraUre.

Predsjednik budvanske SO

ĐorđijeVujovićranijejeosno-

vao odbor za proslavu stogo-

dišnjice oslobođenja u Prvom

svjetskomratu, koji ima 17čla-

nova, a na čijemčelu jeMarko

Bato Carević, koji bi trebalo

krajem godine da preuzme

„fotelju“predsjednikaopštine

Budva. Među članovima od-

bora su potpredsjednik opšti-

ne Veselin Marković, me-

nadžer grada Milo Božović,

kao i sekretar za društvene

djelatnosti ĐorđijePribilović.

Kao dio obilježavanja jubileja

postavljenisubilbordiodSve-

tog Stefana do Budve, kao i u

samom centru, na kojima je

naslikana srpska vojska koja

je, kako kažu njihovi autori,

na Mitrovdan 1918. godine

oslobodilaBudvu.

Oglasni prostori na kojima su

postavljeni sporni plakati su

vlasništvo firme ,,Mediteran

reklame“, koja jeustoprocen-

tnomvlasništvu opštine Bud-

va, a pokrovitelj cjelokupne

manifestacije, kako je zapisa-

no u dnu jedne slike, je Turi-

stička organizacija Budve. Na

slikama uz magistralu nalazi

se, izmeđuostalog, fotografija

srpskekraljevskevojskesnat-

pisom „Sto godina ponosa i

slave 2018“, zatim „Na uspo-

menu dolaska hrabre i pobje-

donosne srpske vojske koja

poslijejunačkihpobjedaoslo-

bodi Budvu na Mitrovdan 8.

novembra 1918. Postavi opšti-

naBudva“.

Na bilbordu uz magistralu u

Bečićima montirani su por-

treti kralja Nikole Petrovića i

Petra I Karađorđevića. U po-

zadini njihovih likova se vidi

vod crnogorske vojske sa cr-

nogorskimbarjakom, iznadje

slikanekognepoznatogcepe-

lina, a u donjemdesnomuglu

piše: ,,Srpski kraljevi Nikola I

PetrovićNjegošiPetarIKara-

đorđević“.

Odbor zaobilježavanje stogodišnjiceoslobođenjaBudvenije formiranuskladusaprocedurom

Jelušić:

Vujović

prekršiostatut

Kontraproduktivno

je postavljanje

bilborda u Budvi na

kojima je oslikana

srpska vojska koja je

„oslobodila Budvu“,

posmatramo

ga kao privatni

čin DF-a – kazala

Božena Jelušić.

Mladen Franović

iz TOBudva tvrdi

da ta organizacija

nije nansirala

postavljanje

bilborda, iako na

njima piše da je

pokrovitelj TO

Budva

PRENESENI IZ SRBIJE

Božena Jelušić, predsjednica

budvanskog odbora GP Ura,

partije koja saDemokratama,

DF, SNP, Demosom, LP i SDP,

čini vlast uBudvi, kazala je da

iza odbora za obilježavanje

stogodišnjice oslobođenja

Budve ne stoji opštinaBudva.

- Veliki broj onih koji su u

odboru krajnje je zbunjen što

je u njemu. Nije tako vidio

svoju poziciju. Niti je to odlu-

ka opštine, niti SO, sve je to

van statutarnih okvira koje je

predsjednikmoraodapoštuje

–kazala je Jelušić.

Ona je ocijenila da subilbordi

„preneseni iz Srbije“.

- Slična vizuelna rješenja po-

stoje i tamo. Ovdje su samo

lokontraproduktivnu,krajnje

nepotrebnu radnju Demo-

kratskog fronta – istakla je

ona.

Navela je kao primjer Engle-

sku, gdje ovu godišnjicu ne

koriste, kakojekazala, takoda

govore o pobjedi, već o kraju

Prvog svjetskog rata.

-NezatoštosuEnglezimanje

Turistička organi-

zacija Budve nema

dodirne tačke sa

bilbordima, rekao

je za Pobjedunjen

direktorMladen

Franović. Međutim,

na jednombilbordu

jasno piše da je

pokrovitelj mani-

festacije Turistička

organizacija Budve

prilagođeni našem podne-

blju i to u ovom trenutku vi-

dimo kao čisto privatnu, vr-

nacionalisti ili manje žele da

se ističu, nego jer žive u EU i

ne žele da prave probleme ni

sebi,nidrugima.Unašojzem-

lji senađenekokoinstrumen-

talizuje jednu civilizacijsku

godišnjicu kraja rata i da je

pretvori u priču o nekakvim

pobjedama, i to u zemlji koja

je godinu nakon toga izgubila

svoju nezavisnost. Apsolutno

kontraproduktivančin, koji je

izazvao velike ljutnje u koali-

ciji. Mi ga posmatramo kao

privatni čin DF-a – dodala je

Jelušić.

VUJOVIĆNEDOSTUPAN

Predsjednik SOBudva Đorđe

Vujovićnijučenijeodgovarao

na pozive Pobjede. Direktor

Turističke organizacije Bud-

va koja je, prema informaciji

sa bilborda, pokroviteljmani-

festacije, Mladen Franović

rekaojezaPobjedudaorgani-

zacija kojom rukovodi „nema

dodirne tačke sa bilbordima“.

- TO Budva nije učestvovala

ni u štampanju, ni u kreaciji,

niti u finansiranju bilborda

koji su postavljeni u Budvi –

kazao jeFranović.

On,međutim, kažedamunije

strano ono što je oslikano na

njima.

- Kao građanin i Crnogorac,

kao neko kome je đed bio So-

lunac, veoma sam ponosan

što se slavi sto godina odVeli-

kog rata, ne samouBudvi, ne-

go u čitavoj Crnoj Gori. Mi

smo unjemu bili pobjednici –

kazao jeFranović.

Na pitanje da li ono što je na

bilbordima doživljava kao

istorijsku činjenicu ili falsifi-

kat, on je odgovorio: „Jeste li

htjeli da zaboravimo istoriju?

Kakva je to politička ujdur-

ma?“

- Na ulazu u Budvu imamo i

spomen-ploču, to su istorij-

ske činjenice. Može neko da

voli Murata, neko popa, neko

popadiju, ali govorimo o isto-

riji. Sa istorijske tačke gledi-

šta, sve je jasno i polemike

nema – rekao jeFranović.

Onjeporučiodajeto„širapri-

ča od jednog bilborda“.

- Treba dati pijetet prema ne-

čemu u čemu je 2000 ljudi sa

područja Paštrovića, Pobora,

Grblja, Boke učestvovalo kao

dobrovoljci. To nemože da se

Božena Jelušić

ĐorđeVujović

MladenFranović

DOKAZ :

Nabilbordima zapisanoda jeTOBudvapokrovitelj