Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 25. april 2018.

CrnomGorom

PODGORICA/BAR

Crno-

gorska akademijanauka i

umjetnosti i opštinaBar za-

ključili su sporazumo sarad-

nji.

Cilj sporazuma koji su potpi-

sali generalni sekretar CANU

Dragan Radonjić i predsjed-

nik opštine Bar Zoran Srzen-

tić jeste unapređenje, afirma-

cija i promocija naučnih,

umjetničkih, kulturnih, pri-

vrednih i turističkih vrijedno-

sti CrneGore.

Sporazumom se, saopšteno je

iz CANU, utvrđuje zajednički

interesza trajnusaradnjukoja

će se realizovati kroz brojne

aktivnosti.

-To suafirmacijakulturneba-

štine Bara, održavanje nauč-

nihskupovaiokruglihstolova,

promocija izdanja Crnogor-

ske akademije nauka i umjet-

nosti, organizovanje izložbi

likovnihstvaralaca iorganizo-

vanje zajedničkih tribina ista-

knutihnaučnika i umjetnika -

navedeno je u saopštenju

CANU.

V.K.V.

CANU i opština Bar potpisali sporazumo saradnji

Srzentić i Radonjić

Afirmacija i promocija

vrijednosti CrneGore

NIKŠIĆ

Ambasador Italije

LukaZelioli juče jeboraviou

Nikšiću, razgovarao s pred-

sjednikomopštineVeseli-

nomGrbovićem.

Prvi čovjekNikšića kaže da su

razmijenili ideje za bolju sa-

radnju, a tome bi trebalo da

doprinese inedavnootvaranje

organizacije koja će predstav-

ljati privredu Italije u Crnoj

Gori.

-Nadamsedaćemoojačati sa-

radnju sa Italijom preko Za-

jednice opština, mada je ona i

do sada bila na zavidnom ni-

vou. Mi smo susjedne zemlje,

Jadranskomorenas razdvaja i

spaja imislimda imamomno-

go veće mogućnosti za sarad-

nju na svim poljima. S razlo-

gom, ambasador Zelioli je

posebno zainteresovan da po-

sjeti Filološki fakultet, koji

imaStudijski programza itali-

janski jezik, a ja sammu pre-

dočio da značajnu saradnju

možemo ostvariti i na polju

ekonomije, razvoja poljopri-

vrede i turizma - kazao je Gr-

bović nakon sastanka.

On je uvjeren da će ubuduće

imati konkretniju saradnju s

predstavnicima italijanske

privrede.

Ambasador Zelioli podsjetio

jeda jeuCrnuGorustigaopri-

je nepun mjesec, te da zbog

toga loše govori naš jezik, ali

želidaštoboljeupoznazemlju

pa zbog toga će mu prioritet

biti posjeta svihopština.

- Nikšić je poslije Podgorice

najvećigraduCrnojGoriivrlo

značajan za saradnju. Razmi-

jenili smo ideje i vjerujem da

će naša saradnja uroditi plo-

dom.UpoznaosamGrbovićao

tomeda jeuCrnojGorinedav-

no osnovano udruženje svih

italijanskih preduzetnika, a to

otvara mnoge mogućnosti i

olakšava saradnju kompanija

iz naše dvije zemlje - kazao je

ambasador LukaZelioli.

Ra.P.

Zelioli i Grbović

Nikšić:

Razgovarali Luka Zelioli i Veselin Grbović

Ojačaće saradnju

na svimpoljima

TIVAT

Sanacija Jadranske magistrale, koju obavlja Direkcija za

saobraćaj Crne Gore, počeli su juče.

U sklopu investicionog održavanja magistralnog puta od Debelog

brijega do Ulcinja, u Tivtu će se, od Lepetana do kružnog toka,

postaviti novih 3.900 kvadrata asfalta. Sada se radovi obavljaju

kod raskrsnice Porto Montenegro u dužini od oko 340metara i

kod prodavnice ,,Idea“ na Seljanovu u dužini od oko 190metara.

U Direkciji nijesu precizirali kada će posao biti završen, jer ekipe

istovremeno rade na više lokacija u Kotoru i Tivtu.

S.K.

TIVAT:

U toku sanacija Jadranskemagistrale

Novi asfalt postavićeod

Lepetanadokružnog toka

KOLONEZBOGRADOVA:

JučeuTivtu

CETINJE

Radovi na rekon-

strukcijimagistralnogputa

Cetinje–Budva, kakonadi-

onici kod tunelanaBrajići-

ma tako i nadioniciKošljun

–Lapčići, biće završeni do

10.maja– rekao jePobjedi

inžinjerDušanKokić izDi-

rekcija za saobraćaj.

BRAJIĆI

On kaže da su na dionici Ko-

šljun–Lapčićipostavljenadva

sloja asfalta.

–Preostajeda sepostavi još je-

dan sloj –kazao jeKokić.

Kada je riječo izgradnji tunela

na Brajićima, u toku su radovi

na osvjetljavanju.

– Radovi na tuneli su u najve-

ćoj mjeri završeni, tako da se

povremeno kroz njega i sao-

braća. Zapravo, kada se nakon

obustave naprave velike gu-

žve, onda vozila iz jednog

pravca idu starom dionicom,

dokvozilaizsuprotnogsmjera

idu kroz tunel – kazao je Ko-

kić.

Dužina tunela je 176 metara,

dok je širina 10 metara, a ima

tri kolovozne trake.

– Na dionici Brajići – Lapčići

rekonstruisano je pet kilome-

tara puta i ovaj tunel na tom

dijelu–kazao jeKokić.

Rekonstrukcija magistralnog

puta između prijestonice i

Budve počela je početkom

2017. godine. Bilo je planirano

da radovi budu završeni u no-

vembru, a onda je rok pomje-

ren zamart ove godine.

UGOVOR

Izvođač radova bila je firma

Hidrokop u koju je, u među-

vremenu, uveden stečaj pa je

Vlada sa njom raskinula ugo-

Direkcija za saobraćaj o radovima na saobraćajnici Cetinje - Budva

Tunel povremeno

uupotrebi, put će

završiti do 10.maja

TIVAT

Predstavnice nevladinih orga-

nizacija „Kreativni centar“ i „Evropski

dom“, IvaGopčević-Čelanović i Marijana

Mišić-Škanata, potpisale su ugovore sa

predstavnicomUNDP-a o korištenju sred-

stava iz Regionalnog programa lokalne

demokratije na ZapadnomBalkanu

(Reload).

„Kreativni centar“ je za projekat „Kreativni

programi vaninstitucionalne podrške“

dobio 11.780 evra, a „Evropskomdomu“

je za projekat „Želimo da napredujemo“

opredijeljeno 9.400 eura.

Sekretarka za kulturu i društvene djelatno-

sti i predsjednica Komisije za sprovođenje

Reload projekta, Dubravka Nikčević kazala

je da predstoji raspisivanje drugog javnog

poziva u 2019. godini, kada će imati novih

60.000 na raspolaganju za nevladine

organizacije.

Projekat inansira Evropska unija, u njemu

učestvuju zemlje Zapadnog Balkana, a

u Crnoj Gori u projekat je uključeno pet

opština.

S. K.

TIVAT:

Realizacija Reload programa za Zapadni Balkan koji nansira Evropska unija

ZadvijeNVO21.180eura

Iz Auto-moto saveza najavili su za danas i sjutra totalnu obustavu sao-

braćaja na dvije dionice puta Cetinje-Budva.

-Na magistralnomputu Cetinje-Budva, na dionicama Brajići

-Lapčići i Košljun -Zavala saobracaj će potpuno biti obustav-

ljen za sve vrste vozila od 10 do 14 sati – saopšteno je iz Auto-

moto saveza.

Od danas do 29. aprila na potezu Brajići-Lapčići važiće i

obustava za sve vrste vozila u terminu od ponoći do 5 sati.

Potpunaobustavaod10do14sati

Izgradnja tunela je posao

Tehnoputa, dok radove na

dionici Košljun - Lapčići

izvodi Crnagoraput

vor. Na tenderu koji je nakon

toga raspisan izabrana je kom-

panijaCrnagoraput.

Inače, put Podgorica – Cetinje

–Budva,dužine60kilometara,

zvanično je, kao magistralni

put u upotrebi od marta 1982.

godine, kada je kompletno za-

vršena rekonstrukcija starog

puta sa izgrađenimnovimdio-

nicama.

Dionica od Brajića do Lapčića

dugaje1,7km,aodKošljunado

Zavale 1,8 km.

Tunel na Brajićima gradi Teh-

noput, dok radove na dionici

Košljun - Lapčići izvodi Crna-

goraput.

J.Đ.

U toku je asfaltiranje dionice od Košljuna do Lapčića. Radovi

na tuneli su u najvećoj mjeri završeni, kada se nakon obustave

saobraćaja naprave velike gužve, onda vozila iz jednog pravca

idu staromdionicom, dok vozila iz suprotnog smjera idu kroz

tunel – kaže Dušan Kokić iz Direkcija za saobraćaj

DušanKokić

IMATRI TRAKE:

Tunel naBrajićima

D. MALIDŽAN