Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 25. april 2018.

Hronika

PODGORICA

Predsjedni-

caVrhovnog sudaVesnaMe-

denicaodbila je zahtjevop-

tuženogNebojše

Medojevića i još dvanaest

optuženihzapranjenovca

uoči i tokompredizborne

kampanjeda senjihovo su-

đenjeupodgoričkomVišem

sudu snima i prenosi javno

putemelektronskihmedija.

Podsjećamo da je početak su-

đenja u ovomslučaju odgođen

za 30. maj jer su optuženi i nji-

hovi branioci tražili da bude

direktno prenošeno zbog jav-

nog interesa.

Iz kabineta predsjednice Vr-

hovnog suda pojašnjeno je da

se u konkretnom slučaju za-

htjevneodobravajerjejavnost

u ovom krivičnom postupku

obezbijeđena.

- Javnost krivičnog postupka,

koja se ogleda u pravu svakog

punoljetnog lica da prisustvu-

je suđenju i da o postupku bu-

de obaviješteno putem sred-

stava javnog informisanja nije

dovedena u pitanje uskraćiva-

njem odobrenja za javno sni-

manje i prenosom cijelog po-

s tupka j e r građan ima i

novinarima/medijima neće

biti uskraćena mogućnost iz-

vještavanja sa predmetnog su-

đenja. Iz tog razloga neosno-

vani su zahtjevi optuženog

NebojšeMedojevićainjegovih

branilaca da se suđenje treba

snimati i javno prenositi jer

„postoji opravdan interes“ i da

„građani trebajuda imajuuvid

uonoštosedešavanasuđenju“

– navodi se u saopštenju Vr-

hovnog suda.

Medenicapodsjećadaokrivici

Medojevića i ostalih optuže-

nih će odlučivati sud koji je,

kako napominje, samostalan,

nezavisan i nepristrasan u

svomradu,paćeoptuženiinji-

hovi branioci biti u prilici da u

dokaznom postupku i završ-

nimriječima, uskladusazako-

nom, dokažu nevinost za kri-

vična djela koja im se stavljaju

na teret.

- Javno snimanje i emitovanje

suđenja nije pravni standard

niti konstituent prava na pra-

vičnosuđenjezakojeoptuženi

Medojević smatra da će mu

uskraćivanjemjavnogprenosa

suđenjabiti ugroženo– istakla

jeMedenica.

Ona je navela da će audio

snimci završnih riječi i objave

presudebiti objavljeni na sajtu

VišegsudauPodgorici čimeće

javnost krivičnog postupka u

predmetu protivMedojevića i

ostalih optuženih u potpuno-

sti biti obezbijeđena.

Sa druge strane, optuženi Ne-

bojšaMedojević smatradapo-

stoji javni interes da ovo suđe-

nje bude javno prenošeno. On

jeukazaodaza takoneštonebi

trebalo da ima smetnji jer se

radi o istom tipu suđenja kao

što je predmet protiv optuže-

nih za pokušaj terorističkog

napada, a koji građani imaju

prilikupratitiputemtelevizije.

Razlog više zbog kojeg bi ovo

suđenje trebalo televizijski

prenositi je, prema ocjeni Me-

dojevića, i činjenica da i ovaj

proces koji je pokrenut protiv

DF-apredstavlja ličnuodmaz-

duglavnogspecijalnogtužioca

Milivoja Katnića zbog izjave

koja se tičenjegovogučešćana

dubrovačkomratištu.

OsimMedojevića, na optuže-

ničkoj klupi su banjalučki bi-

znismenMiroslav Nikolić, di-

rektor Pokreta za promjene

Dejan Vujisić, tehnički sekre-

tar te partije Željko Šćepano-

vić, lokalni diler deviza Gor-

dan Konatar, v.d. glavne

urednice programa TV Budva

IvaPavlović, članIzvršnogod-

bora Nove srpske demokratije

Petar Drašković, Luka Radu-

nović, sin funkcionera DF-a

Slavena Radunovića, sinovac

funkcionera Predraga Bulato-

vića, Vladislav Bulatović,

predsjednikmladihDNP-aNi-

kola Jovanović, član Demo-

kratske narodne partije Alek-

sandar Sekulić i član Glavnog

odboraPZP-aMladenJovano-

vić. Oni se terete za članstvo u

kriminalnoj organizaciji i pra-

njenovcauproduženomtraja-

nju. Nikolić je bio među prvi-

ma koji su uhapšeni u okviru

istrage o pranju novca koju je

Specijalno državno tužilaštvo

pokrenulo još u oktobru pret-

prošle godine. Specijalno tuži-

laštvoskorogodinuprovjerava

kako su pojedinci u interesu

PZP-a oprali stotine hiljada

dolara, a za te optužbe, kako

kažu istražitelji, imaju čvrste

materijalne dokaze.

Transakcije Šćepanovića i Ko-

natara u fokus istrage dospjele

suprošlegodineuoktobru, ka-

da je kod njih pronađen novac

sumnjivog porijekla. Kod Šće-

panovića je tada zaplijenjeno

30.000 dolara, a kod Konatara

18.000. Kasnije je utvrđeno da

je Šćepanović u najmanje tri

navrata razmijenio 100.000

dolara u eure.

B.R.

Predsjednica Vrhovnog suda VesnaMedenica odbila zahtjev NebojšeMedojevića i 12 optuženih

Slučaj pranjanovca

neće seprenositi

PODGORICA

Saradnjapo-

licijaCrneGore i Srbije će se

intenzivirati konkretnimi

planiranimaktivnostimau

borbi protivorganizovanog

kriminala, budući daovavr-

stakriminalanepoznaje

granice, te je zajednički pri-

stup suzbijanjuovihkrivič-

nihdjelaneophodan, dogo-

voreno jena sastanku

delegacijaMUP-aCrneGo-

re i njihovihkolega izSrbije.

V.d. direktor Uprave policije

MUP-a Crne Gore Vesko Da-

mjanović sastao se juče uPod-

gorici sa državnom sekretar-

komMUP-a Republike Srbije

DijanomHrkalović.

Sastanku suprisustvovali i na-

čelnik SBPOK-a MUP-a Re-

publike Srbije Dejan Kovače-

vić i pomoćnik direktora

Uprave policije MUP-a Crne

GoreEnis Baković.

Damjanović je izrazio zado-

voljstvo posjetom i uvjerenje

da će se dobra komunikacija i

razmjena relevantnih infor-

macija među policijama dvije

državenastavitiiintenzivirati.

On i sekretarkaHrkalović oci-

jenili su da je dosadašnja sa-

radnja između policija Crne

Gore i Srbije bila profesional-

na i kvalitetna, sa konkretnim

rezultatima uborbi protiv kri-

vičnih djela organizovanog

karaktera i saelementima ino-

stranosti.

- U prethodnomperiodu, oci-

jenjeno je, postignuti su dobri

rezultati zahvaljujući efika-

snoj međunarodnoj policij-

skoj saradnji koja je dovela do

rasvjetljavanja najtežih kri-

vičnih djela počinjenih na te-

ritoriji obje države. Policije

dvije zemlje sarađivale su i u

akcijama usmjerenim na ot-

krivanje i suzbijanje krivičnih

djela prekograničnog krimi-

nala, među kojima su i aktiv-

nosti na presijecanju krijum-

čarskih lanaca opojnihdroga i

krijumčarenja ljudi – saopštili

su iz policije.

Dogovoreno je da naredni sa-

stanakdelegacijapolicijadvije

zemlje bude upriličen uskoro,

kako bi se pratila dinamika re-

alizacije zajedničkih aktivno-

sti usmjerenih na otkrivanje,

suzbijanje i sprečavanjenajte-

žihkrivičnihdjela.

C.H.

V.d. direktor Uprave policije i njegov pomoćnik sastali se sa kolegama iz Srbije

Zajednoprotivorganizovanogkriminala

Sa jučerašnjeg sastanka

PODGORICA

Dvojica maskiranih

razbojnika u ponedjeljak ujutro ukrali

su vozilo „reno“ u kojem je bio pazar iz

,,Marketa 5“ u Lješkopoljskoj ulici, u Donjoj

Gorici. Kako saznajemo, oni su uz prijetnju

nožemod radnice ukrali vozilo i odvezli

se s pazarom. Radnica je kazala inspekto-

rima da se pljačka dogodila oko 8 sati i da

su naoružani razbojnici imali fantomke.

Naoružani razbojnici ukrali

„reno“ ukojemjebiopazar

Pljačka u podgoričkomnaselju Donja Gorica

Kosovara Beće Likaja

avaosoba

NIKŠIĆ

– Policija je u Nikšiću od

A. M. (21) iz tog grada oduzela

pištolj sa okvirima i municijom.

Kako je saopštila Uprava policije,

kontrolisanjem vozila ,,audi A4“,

kojim je upravljao Nikšićanin, u

ladici je pronađen pištolj „zasta-

va M57“ kalibra 7,62 mmTT i

dva okvira od pištolja u kojima

se nalazilo14metaka odgova-

rajućeg kalibra, u ilegalnom

posjedu.

- Daljimpregledom vozila iza

sjedišta pronađena su još 92

metka kalibra 7,62 mm, takođe u

ilegalnomposjedu -navodi se u

saopštenju.

S. D.

Policija pretresla stan

Nikšićanina

U ladici

vozilakrio

pištolje i

municiju

PODGORICA

- E. B. (28) iz

Podgorice uhapšen je juče

nakon što je prije pet dana

pobjegao kada je policija u

njegovom vozilu pronašla 42

kg skanka.

- Vozilo su 20. aprila pokušali

da zaustave policijski službe-

nici, ali se vozač nije zaustavio.

Nakon ciljane potrage, vozilo je

pronađeno na Starom aerodro-

mu, a pretresom je otkrivena

droga - saopštili su iz policije.

Kako su saopštili, kriminalistič-

komobradombrzo je utvrđe-

no da se radi o E. B.

M. L.

Uhapšen

Podgoričanin

koji je u vozilu

ostavio skank

pola litra rakije i da se uNikšić vra-

tio sa drugovima.

Sjutradandrugovi sumu javili da je

policijaispodnjegovogautomobila,

koji je ostao u Podgorici, pronašla

bombu nakon čega je, kako tvrdi,

otišaouglavni grad.Automobil nije

zatekaonaparkingu, ali sumu ljudi

koje je tu vidio kazali da je ,,golf V“

prevezenna policijski parking.

Izjašnjavajući se na okolnosti po-

znanstva sa Zekovićem, Jelić je ka-

zao i da ne poznajeZekovićeve pri-

jatelje Vladimira Roganovića i

IgoraBožovića.

Specijalni tužilac Saša Čađenović

zatražio je juče od suda da mu do-

stavi kopiju zapisnika nakon suđe-

nja kako bi se utvrdilo da li u iskazu

BojanaJelićaimaelemenatakrivič-

nog djela lažno svjedočenje.

Iako je Zeković kazao da ne zna ni-

štaomotivimapodmetanjabombe,

na prethodnom suđenju jedan od

optuženih Milan Lješnjak je pri-

znao da je podmetnuo 900 grama

eksplozivapodautomobil zakoji se

kasnije utvrdilo da je u vlasništvu

upravo Radojice Zekovića. Ustvr-

dio je da nije imao namjeru da ne-

kog ubije već samo da raznese auto

osobi sa kojom je imao sukob zbog

novca, a koju nije htio da imenuje.

On je ispričao da je Dejan Deletić

znao za njegov plan i da ga je kon-

stantnoodvraćaoodteideje.Polici-

jaje20.majaprošlegodinespriječi-

la aktiviranje eksplozivne naprave

ispod automobila koji je koristio

Zeković i tada je na licu mjesta

uhapšen Deletić, a Lješnjak je po-

bjegao.

Zeković, čijuje likvidacijunavodno

planirala Stamatovićeva grupa, bli-

zak je kavačkom kriminalnom kla-

nu. Radojica Zeković je iz zatvora,

gdje služi sedamnaestogodišnju

kaznu za dvostruko ubistvo i ranja-

vanje, izašao na vikend odsustvo.

On izdržava kaznu zbog ubistva i

ranjavanja u bašti restorana „Ja-

dranska straža“ u Budvi, se ptem-

bra 2007. godine.

B.R.

vljeno suđenje Stamatovićevoj grupi

kako

anavozilu

Medojević ispredsuda

Prema navodima optužnice, Đurišić

se tereti da je 4. marta u stanu svoje

djevojke Mirnese Divljanović, u ulcinj-

skomnaselju Pinješ, ubio Likaja i

pobjegao.

Suđenje se nastavlja 12. juna za kada su

zakazane završne riječi.

M. L.

jskog

sobe

SaprivođenjaĐurišića