Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 25. april 2018.

Hronika

NIKŠIĆ

Predrag Rosandić

(27), Igor Perunović (35) i Stefan

Karadžić (28) iz Nikšića uhapšeni

su zbog sumnje da su počinili tri

krivična djela zelenaštvo.

Kako policija sumnja, Perunović

je u januaru pozajmio 5.000

eura N. G. (1996), uz mjesečnu

kamatu od 500 eura. N. G. mu

je u zalog dao vozilo „škoda

superb“ , vrijedno 30.000 eura,

a kod notara je sačinjen ugovor

o prodaji vozila. On je početkom

godine od Perunovića pozajmio

još 5.000 eura, pa je ugovorio

da mjesečno vraća 1.000 eura

kamate. N. G. je Perunoviću vra-

tio 3.600 eura ugovorene zele-

naške kamate na glavnicu duga

od 10.000 eura koji je ostao

neizmiren. Tokompolicijske

obrade utvrđeno je da je Stefan

Karadžić ugovorio sa N. G. pre-

uzimanje duga koji ima prema

Perunoviću, koji dug je Karadžić

isplatio, a pri tome sa N. G. ugo-

vorio 13.500 eura pozajmice

pod ugovorenom zelenaškom

kamatomod 8 odsto na glavni

dio duga, što na mjesečnom

nivou iznosi 1.000 eura. N. G. je

opozvao punomoćje Perunoviću

i sačinio novo punomoćje sa

Karadžićem za vozilo „škoda

superb“, koje je dao u zalog kao

garanciju da će isplatiti Karadži-

ća. Po ovomugovoru, N. G. je tre-

bao 1. maja da isplati 1.000 eura.

Policija je utvrdila da je u februa-

ru N. G. sa Rosandićem ugovo-

rio pozajmicu od 6.500 eura uz

zelenašku kamatu od 10 odsto

na glavni dio duga, pri čemu je

mjesečna rata kamate iznosila

650 eura. Kao garanciju N. G. je

Rosandiću dao u zalog „škodu

oktavia“ čija vrijednost je 17.000

eura, pri čemu je na zahtjev

Rosandića potpisano punomoć-

je kod notara. N. G. je Rosandiću

isplatio 450 eura od jedne mje-

sečne rate na račun kamate.

Kod Karadžića je pronađeno

vozilo „škoda oktavia“, puno-

moćje o vozilu, laptop i dva

mobilna. Pronađeni su i lovački

karabin kalibra 8x57 milime-

tara, djelovi od lovačke puške,

85 komada pištoljske municije

kalibra 9milimetara, 45 komada

pištoljske municije kalibra 7,65

milimetara, 40 komada pištolj-

ske municije kalibra 7,62 milime-

tra, 50 komada malokalibarske

municije 22 milimetra i okvir od

pištolja. Kod Perunovića su pro-

nađena dva komada pištoljske

municije kalibra „magnum 357“,

dva telefona i četiri kartice, dok

je od Rosandića privremeno

oduzet telefon sa karticom, kao

i dokumentacija, ugovori, puno-

moćja, listovi nepokretnosti radi

provjera.

C. H.

TrojicaNikšićana

osumnjičenaza

zelenaštvo

PODGORICA

– Vještak neurop-

sihijatar Željko Golubović utvrdio

je za Ulcinjanina Savu Đurišića da

je psihički zdrava osoba i „da je

ljubomora kod njega normalna

emocija“.

Golubović je to juče saopštio na

suđenju Đurišiću koji se tereti da

je početkommarta prošle godine

ubio Kosovara Beću Likija.

Vještak je pojasnio da je u razgovo-

ru sa optuženimutvrdio i da nema

poremećaj patološke ljubomore.

- Tokomnaših razgovora u ZIKS-u

optuženi je ispričao da je sa bivšom

djevojkom imao korektne odnose i

da je bio zaljubljen u nju - pojasnio

je Golubović.

Odgovarajući na pitanje advokata

Aleksandra Đurišića, koji zastupa

optuženog, vještak je kazao da su

izjave optuženog i svjedoka bile

značajne za izradu nalaza.

Vještaci su konstatovali i da je u

pitanju osoba nedovoljne emo-

cionalne zrelosti, te i da je tokom

praćenja ponašanja uočeno depre-

sivno ispoljavanje i pesimizam, kao

i da se radi o sumnjičavoj, nepovjer-

ljivoj i hipersenzitivnoj ličnosti.

Dvadeset devetogodišnji Đurišić

ranije je priznao da je ubio Likaja,

ali da žali zbog toga.

ARHIVAPOBJEDE

Nastavljeno suđenje optuženomza ubistvo

Đurišićpsihički zd

PODGORICA

BojanJelić iz

Nikšića jučeupodgoričkomVi-

šemsudunije znaodaobjasni

kakonemanjegovihbioloških

tragovauautomobilu ,,golf 5“,

koji jevozioodNikšićadoPod-

gorice 19.majaprošle godine, a

ispodkojeg jedankasnijepro-

nađena eksplozivnanaprava.

Nije znaodaobjasni ni kako suna

volanu i kasetofonu automobila

pronađeni biološki tragovi Rado-

jiceZekovićazakojeg je tvrdioda

ga ne poznaje lično i damu nikad

nije pozajmljivao ,,golf“ na kori-

štenje.

Za podmetanje bombe ispod au-

tomobila „golf 5“, koji je po stavu

Tužilaštva koristio Zeković, na

optuženičkoj klupi se našla pe-

točlana kriminalna grupa kojom

rukovodi Stevan Stamatović, bli-

zak škaljarskom kriminalnom

klanu.OsimStamatovića,kojijeu

bjekstvu, Milan Lješnjak, Alek-

sandar Bojović, Dejan Deletić,

Đorđije Božović i Stefan Balević

se terete da su pokušali likvidaci-

ju Zekovića, bliskom suprotstav-

ljenomkavačkomklanu.

FAKTURA

- Nemam objašnjenje kako je i

zbog čega eksplozivna naprava

postavljenaispodmogautomobi-

la.Nijesamnikasnijesaznaokobi

to mogao da uradi i zbog čega jer

sam ubrzo poslije ovog događaja

otišao u Njemačku – kazao je Je-

lić.

Sa druge strane, Jelić je pokušao

da objasni kako se u automobilu

našlafakturazaservisiranjeauto-

mobila, a na kojoj se navodi da ju

je platio Slavko Zeković, otac Ra-

dojiceZekovića.

- Nikada u životu nijesam vidio

Slavka Zekovića niti znam kako

taj čovjek izgleda. Znamda je bio

komšija samojimocemdok je ži-

viou IntegralovomnaseljuuNik-

šiću. Moj otac sa porodicom je u

tomnaseljuživiodoprije 15godi-

na. To što me je Slavko Zeković

častio servis automobila objaš-

njavam time što se poznavao sa

mojimocem–kazao je Jelić.

Istakao je da Radojicu Zekovića

ne poznaje lično, ali da ga je gle-

daou spuškomzatvoru gdje je iz-

državao kaznu za razbojništvo.

Dodaojedanikadanijednomčla-

nu porodice Zeković nije davao

automobil na korištenje.

On je ispričaoda je sa ,,golfomV“,

ispod kojeg je 20. maja prošle go-

dine pronađena bomba, danprije

krenuo iz Nikšića za Podgoricu

gdje je sa drugovima dogovorio

izlazaku grad.

- U Podgorici sam se sasvim slu-

čajnoparkirao baš ispred te zgra-

de, nijesam znao da tu stanuje

Zekovićeva supruga. Drugovi su

došlipomeneinjihovimautomo-

bilom ,,golf VI“ smo otišli u grad

- kazao je on.

ZAHTJEVTUŽIOCA

Jelić jenaveoda je tevečeri popio

Svjedočenjemvlasnika ,,golfa V“, ispod kojeg je pronađena bomba, nast

Jelićneznadaobjasn

nemanjegovih trago

Vještačenjem izuzetih tragova iz

,,golfa V“, ispod kojeg je bila pod-

metnuta bomba, na dva od šest

uzoraka pronađen je biološki mate-

rijal koji sadrži DNK pro il Radojice

Zekovića.

Njegovi tragovi pronađeni su na

volanu i prekidaču za radio.

Sa druge strane, Radojica Zeković

je ustvrdio da bi policija pronašla

,,more njegovog biološkogmateri-

jala da je koristio ,,golf V“ a ne dvije

tačke“.

Vještačenjem je utvrđeno i da je

magnet, koji je bio dio eksploziva

zakačenog za automobil, isti kao

magneti koji su pronađeni pretre-

som stana optuženih.

PronađenDNK

profilZekovića

ISPOD „GOLFA“ BILOPOSTAVLJENO

900GRAMAEKSPLOZIVA:

Sauviđaja

PODGORICA

Tri osobepovrijeđene suuudesu

koji sedogodio sinoću22.30 sati na raskrsnici Bu-

levaraSvetogPetraCetinjskog iMoskovskeulice.

Kakonamjesaopšteno izOKC-aUpravepolicije, doš-

lo je do sudaramotocikla i vozila.

Namotorusubiledvijeosobe

,auautomobilujedna.Iz

policije nijesu mogli da saopšte identitete učesnika

udesa, kaoni o zdravstvenomstanju, jer supovrijeđe-

ni do zaključenja broja bili na pregledu uUrgentnom

centru.

Policija je obavila uviđaj na osnovu kojeg će utvrditi

podkojimokolnostima je došlodo sudara.

C.H.

Udes u Podgorici na Bulevaru Svetog Petra Ceti

Povrijeđene tri