Previous Page  9 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 32 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Utorak, 24. april 2018.

PODGORICA

Tokomvi-

kenda, podgoričkapolicija je

sakolegama izPosebne jedi-

nice izvela racijeuugosti-

teljskimobjektimanapo-

dručjugrada.

U dva objekta pronađene su

po jedna odbačena kesica sa

materijom za koju se sumnja

da je kokain. Od jedne osobe

oduzet je novac radi provjere

porijekla, a od druge startni

pištolj.Kontrolisanjevećibroj

bezbjednosno interesantnih

osoba. Racijom u lokalu „Ko-

noba Kokoti“ pronađena je

odbačena pvc kesica sa kokai-

nom. U ovom objektu je tako-

đe kodA. B. pronađeno 10.450

eura,štojeprivremenooduze-

to radi provjere porijekla i in-

dicija da je stečennezakonito.

Ulokalu„Čokolada“pronađe-

Racije u podgoričkim lokalima „Konoba Kokoti“ i „Čokolada“

Oduzet kokain,

novac i startni pištolj

PODGORICA:

Policiji poznati akteri šverca droge

Uvozilupronađeno

42kilogramaskanka

PODGORICA

Policija je u vozilu na Starom aerodromu zapli-

jenila 42 kilograma skanka. Od jedne osobe koja se dovodi u

vezu sa krivičnimdjelomuzeta je izjava.

- U vozilu na Starom aerodromu pronađeno je 40 pakovanja sa

oko 42 kilograma materije za koju se sumnja da je skank. Droga

je pronađena u vozilu nakon ciljane potrage. Vozač se nije

zaustavio na znak policijskih službenika koji su namjeravali da

izvrše kontrolu – navodi se u saopštenju policije.

Istražitelji su brzom akcijom identi ikovali osobu koja je, prema

njihovim saznanjima, povezana sa krijumčarenjem skanka.

O svemu je obaviješten tužilac u Podgorici.

C. H.

na je odbačena pvc kesica u

kojoj senalazilapraškastama-

terija bijele boje za koju se

sumnja da je droga kokain.

Ispred ovog objekta je kod S.

A. pronađen i od njega oduzet

startni pištolj.

- Kesice samaterijomza koju

se sumnja da je u pitanju ko-

kain su upućene na vještače-

nje. Službenici policije pre-

duzimaćedaljemjere i radnje

na kontroli bezbjednosno in-

teresantnih lica, a radi prona-

laska nedozvoljenih stvari i

predmeta–kazalisuizpolici-

je.

A.G.

SUĐENJE ZA POKUŠAJ TERORIZMA:

Predstavljeni izvještaji o prelasku granice i zaduživanju oružja

Bogićevićnapustio

CrnuGorunakon

hapšenja srpskih

državljana

PODGORICA

Srpski dr-

žavljaninPredragBogićević,

jedanodoptuženihzauče-

šćeuplaniranju teroristič-

kihnapadanadanparla-

mentarnih izbora 2016.

godine, ušao jeuCrnuGoru

15. oktobra anapustio jedan

kasnije, kada jeuhapšena

grupa srpskihdržavljana.

Tojejedanoddokazakojejena

jučerašnjemsuđenjupročitala

sutkinjaSuzanaMugoša.Osim

Bogićevića, uoči parlamentar-

nih izboraCrnuGoru„posjeti-

li“ su bivši šef srpske žandar-

merijeBratislavDikić,njegova

prijateljica Kristina Hristić,

Mirko Velimirović. Evidenti-

ranjeidolazakMilošaJovano-

vića, nakonodržanih izbora.

EVIDENCIJA

Prema evidenciji o prelasku

državne granice Bogićević je

15. oktobra u 18.57 vozilom

„volvo“ ušao u Crnu Goru na

graničnom prelazu Dobrako-

vo.

- Bogićević je u vozilu bio sa

DušanomMilatovićme iMilo-

vanom Simovićem – pročitala

je sutkinja dopis Uprave poli-

cije.

Za tužioca Sašu Čađenovića

jasno je da ovaj dokaz potkre-

pljuje tvrdnjuTužilaštva o bo-

ravkuBogićevićauCrnojGori.

Čađenović je istakao da je op-

tuženi Bogićević napustio Cr-

nu Goru kada je grupa srpskih

državljanauhapšenazbogpla-

niranih terorističkihnapada.

Odbrana optuženih smatra da

ne stoji teza Tužilaštva da je

Bogićević došao sa „stotinama

ljudi“ već samo sa dvije osobe,

kojenijesuobuhvaćenenared-

bomza sprovođenje istrage.

Policija je evidentirala i ulazak

optuženogMilošaJovanovića,

koji je došao u Crnu Goru 18.

oktobra, na AerodromPodgo-

rica, a izašao iz zemlje dan ka-

snije.

TužilacČađenovićjepodsjetio

na iskaz svjedoka saradnika

Saše Sinđelića, koji je otkrio

kakvu je ulogu dodijelio Jova-

noviću. Upravo datum kada je

Jovanović ušao u Crnu Goru,

prema riječima tužioca, potvr-

đuje iskazkoji jeSinđelićdaoo

angažmanuJovanovića.

Srpski državljanin je dva dana

nakonodržanihizboradošaou

Crnu Goru da bi po Sinđeliće-

vom nalogu kamenovao pro-

storije Demokratskog fronta

blizu Starog aerodroma, s ci-

ljem da se stvori privid da iza

toga stoji Demokratska partija

socijalista.

Ipak, advokati su bili drugači-

jeg stava od tužioca Čađenovi-

ća i iznijeli su niz primjedbi,

kako bi pokušali da ospore da

dokazi oprelascimapotvrđuju

Sinđelićevu i Jovanovićevu

priču.

Jedan od advokata odbrane,

DraženMedojević, prigovorio

je ovom dokazu, navodeći da

ne potvrđuje navode svjedoka

saradnika Saše Sinđelića, ako

seuzmeuobzirštajenaveoJo-

vanović u svojoj odbrani.

Nakonprigovoraodbrane, sut-

kinjaMugošapredočila je i po-

datak kada jeMirko Velimiro-

vić došao u Crnu Goru.

Velimirović je u Crnu Goru

stigao 12. oktobra preko gra-

ničnog prelazaDračenovac.

Za tužioca Čađenovića nes-

porno je bilo da i taj dokument

potvrđuje iskaz Velimirovića

koji je razotkrio da je bilo pla-

nirano krvoproliće na ulicama

Podgorice nakon zatvaranja

biračkih mjesta. S druge stra-

ne, odbrana nije bila saglasna

sa tomtezom.

Ulazak bivšeg šefa srpske žan-

darmerije Bratislava Dikića

policija je evidentirala 15. ok-

tobra na graničom prelazu

Ranče, u4.42, a sa njimje u vo-

zilubilaKristinaHristić.

Tužilac Čađenović nije imao

primjedbenaovaj predstavlje-

ni dokaz, ističući da on potvr-

đuje ono šta je Dikić od počet-

ka tvrdio.

Na ove pročitane dokaze rea-

govao je jedan od branilaca,

advokatMirojeJovanović,tvr-

deći da supravnonevaljani.

- Saslušanje Sinđelića je poče-

lo 26. oktobra prošle godine, a

2016, kad je došao ovdje, na-

vodno nije ušao u Crnu Goru.

Uprava policije kaže da evi-

dencija prelazaka za to lice ne

postoji.Osporavamcijeludigi-

talnu bazu i evidenciju prela-

ska, jer to čini i pomoćnik di-

rektora Vesko Damjanović.

Takođe, iz Tužilaštva za orga-

nizovani kriminal proizilazi

daMiloš Jovanović nije napu-

štaoSrbiju - istakao jeJovano-

vić.

TužilacČađenović reagovao je

naovakvenavodeadvokataJo-

vanovića, dodajući da su neu-

temeljeni.

Među pročitanim dokazima

juče supredstavljeni i reversi o

oružju. Tako jeUprava policije

konstatovala da je 13. oktobra

VladanLazović preuzeo 15 au-

tomatskihpušakaM70, koje su

vraćene 13. oktobra2016. uMi-

nistarstvounutrašnjihposlova.

ORUŽJE

U reversu Uprave policije od

14. oktobra konstatovano je da

je Lazović preuzeo 45 auto-

matskih pušaka i 2.520 meta-

ka, koje je vratio 16. oktobra.

Advokati odbrane smatraju da

su dokazi fingirani, a jedan od

branilaca, Miroje Jovanović,

tražio je da se izuzmu iz spisa

predmeta.

Branilac Dražen Medoje-

vić tvrdio je da su ,, takvi doka-

zi slabost optužnice i da nema

logike da policija sama od sebe

uzima oružje“.

Advokat Dušan Radosavljević

kazao jeda jepolicija ,,pronaš-

la oružje koje su oni tu sami

stavili“.

- Sve to s velikom izvjesnošću

ukazuje da je u pitanju bila

klopka da neka lica budu zate-

čena s oružjemkoje je uzeto iz

magacina policije - prigovorio

jeRadosavljević.

Međutim, tužilac Čađenović

protivio se prijedlozima da se

ovi dokazi izuzmu iz spisa

predmeta. On je istakao da je

oružje fotografisano zbog evi-

dencijenakojemsemjestuna-

lazilo.

PRETRESI

Advokat Jovanović zahtijevao

jeodvijećadaizspisapredme-

ta odmah izdvoji oba reversa i

foto-dokumentacije, te i da se

dokumentacija dostavi vrhov-

nom državnom tužiocu radi

donošenja odluke. Vijeće će o

ovom prijedlogu naknadno

odlučiti.

Na jučerašnjem suđenju kao

dokazpredstavljena je i nared-

baopretresanjuprostorijaho-

stela ,,Info“, a koje su koristili

Branka Milić, Dragan Mak-

sić, Srboljub Đorđević i Milan

Dušić.

Optuženi Milan Dušić i Dra-

gan Maksić reagovali sa na

pročitane naredbe, dodajući

da pretresa nije bilo.

- Dogovorili smo se s gazdom

da napustimo hotel u 18.30.

Prilikom dolaska na autobu-

sku stanicu, rekli su nam da

nemamo prevoz. Bili smo ob-

manuti jer nam je rečeno da

nema prevoza 15. oktobra, a ja

sammjesec nakon toga vidio u

,,Danu“koliko imaodlazakaza

Beograd. Nije bilo nikakvog

pretresa. Ljudi su normalno

ušli, i kakosmomi ustajali tako

su nas izvodili. Ja sam zadnji

izašao - kazao jeDušić.

Isto je saopštio i DraganMak-

sić, navodeći da suuprostorije

ušli službenici policije i rekli:

,,Momci, idetena informativni

razgovor“.

- Oni su došli sa spiskomnaših

imena i nije bilo pretresa - ka-

zao jeMaksić.

I optužena Branka Milić pri-

govorila je na tekst naredbe,

ističući dasuoni napustili pro-

storije i da je onda obavljen

pretres, te i da nije tačno da ni-

jesu tražili advokata.

Tužilac Čađenović prigovorio

je na ove tvrdnje, opomenuvši

odbranu da ne obmanjuje jav-

nost.

- Činjenica da nije pronađeno

oružje ne umanjuje dokaznu

vrijednost naredbe za pretres

– istakao je Čađenović. Suđe-

nje se nastavlja 25. aprila.

M. LAZAREVIĆ

Ilustracija

Iako je za jučerašnje suđenje bilo planirano saslušanje bivšeg

operativca CIA Brajana Skota i jednog od vlasnika bezbjedno-

sne kompanije Patriotik difens grup iz Orlanda, on juče nije svje-

dočio putem video-linka.

Sutkinja Mugoša kazala je da je sud obaviješten da mu se poziv

nije mogao uručiti jer se nalazi van grada.

I Dobrilo Dedeić je obavijestio sud da ne može da svjedoči jer je

iz zdravstvenih razloga u Beogradu.

Skotunijeuručenpoziv

Prema evidenciji o

prelaskudržavne gra-

nice Bogićević je 15.

oktobra u 18.57 vozilom

„volvo“ ušaouCrnu

Goruna graničnom

prelazuDobrakovo

PredragBogićević

BrajanSkot