Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 24. april 2018.

Društvo

PODGORICA–

Savjet za sa-

radnjuorganadržavneupra-

ve i nevladinihorganizacija

jedan jeodključnihmehani-

zama zauspostavljanjepo-

vjerenja izmeđuVlade iNVO

sektorakoje jebilonarušeno

uposljednjevrijeme, a to ti-

jelo trebadadoprinese i ra-

zvojunajznačajnijihdoku-

menata, štodo sadanijebio

slučaj - poručeno je juče sa

javnogdijalogaounapređe-

njuuslova za rad i razvoj ci-

vilnog sektorauCrnoj Gori.

Kako je zaključeno, u Savjetu

za saradnju organa državne

uprave i nevladinih organiza-

cija su do sada predstavnici

ministarstava bile osobe koje

nijesu imale mogućnst da do-

nesu odluke, pa su se sjednice

završavale bez ikakvih zaklju-

čaka i rješenja, što se ubuduće

moramijenjati.

Moderatorka na skupu, ra-

zvojna direktorica Građanske

alijanse Ajša Hadžibegović

pojasnila je da su „pristalice

Otvoreneplatformezabrinute

za imidž koji NVO imaju u cr-

nogorskomdruštvu i da se bo-

re da se nešto konačno promi-

jeni“.

Promjene

-Ulogacivilnogdruštva jevrlo

pogrešno shvaćena u velikom

broju slučajeva. Ideja je da se

jasnijedefiniše statusNVO, da

se poboljšaju odnosi unutar

tog sektora, ali i odnosi sa jav-

nim i privatnim sektorom.

Zbog toga moramo da defini-

šemo potrebe društva kako bi

zajedno došli do rješenja - re-

kla jeHadžibegović.

- Savjet treba da šaljeprijedlo-

geVladi, a ona trebada se izja-

snionjima ida istisnki sarađu-

ju. Bitno je da u Savjetu kao

prestavnik bude upravo neko

iz civilnog sektora, ali da ko-

predsjedavajući bude osoba iz

Ministarstva javne uprave ko-

ja će da da konstruktivan pri-

jedlogidaponudirješenje-re-

klajeAnđelijaLučićizForuma

MNE.

Bezuticaja

Sa njom je bio saglasan direk-

tor Asocijacije za demokratski

prosperitetZid, IgorMilošević

koji je naglasio da uredba o Sa-

vjetu nije doživjela nikakvu

transformacijuidajeto„prepi-

san akt po kome je osnovanSa-

vjet“.

- Nema suštinskih promjena.

Savjet je prešao „u ruke“Mini-

starstva javne uprave, a dobro

bi bilo da civilni sektor ima di-

rektorat u okviru ovog resora -

predložio je on.

Ukazao je da civilni sektor nije

imaomogućnostdautičemona

sadržajodređenihrješenjadok

senezavrše sve javne rasprave.

- Ikakoondadami utičemona

nešto kada se ne pitamo ništa

- rekao jeMilošević.

Na skupu je komentarisan i

Prijedlog uredbe o izboru

predstavnika NVO u radna ti-

jela organa državne uprave.

Lučić je ocijenila da se izbor

predstavnika NVO svodi na

prikupljanjepotpisaipodrške,

a ne na kvalitet, znanje i struč-

nost kandidata. Ocijenila je i

da je problematično što su

NVO koje mogu da učestvuju

u radnim tijelima morale da

ispune uslov da imaju makar

jedanprojekat izoblasti zako-

ju se prijavljuju.

- Ima organizacija koje su

iskusne u poslu, ali te godine

nijesu radile projekat u odre-

đenoj oblasti i nije fer da se i

one ne uzmu u obzir - naglasi-

la je ona.

K.j.

PODGORICA-

Problematika

stanovništva ponovo treba da

se vrati na naučno-istraživačku

scenu i da se podstakne istra-

živanje u ovoj oblasti – poru-

čeno je sa okruglog stola u

Crnogorskoj akademiji nauka i

umjetnosti.

Okrugli sto ,,Izvori podataka o

stanovništvu – metodološka

rasprava“ organizovala je

CANU, u saradnji sa Univerzite-

tomDonja Gorica i MONSTAT–

om.

Kako je istakao predsjednik

Odbora za demografiju i antro-

pologiju Crnogorske akademije

nauka i umjetnosti dr Veselin

Vukotić problematika stanov-

ništva je sve više razvojni, ali i

socijalni problem.

- Osjeća se potreba da se kroz

cjelovitiji i dugoročniji pristup

ova problematika tretira i na

nivou konkretnihmjera politike.

Moramo da znamo da su demo-

grafski problemi dugoročni pro-

blemi, što znači da se ne mogu

rješavati ni stihijski ni brzo. Za

istraživanja i konkretne mjere

demografske politike potrebni

su kadrovi, odnosno institucije

koje su posvećene ovoj proble-

matici – kazao je Vukotić.

Ocijenio je da je demografija

odlaskom jedne generacije

profesora i istraživača iz ove

oblasti pošla u zaborav.

- Ovo je i tek će da bude oblast

koja može da bude plodna za

naučno-istraživačku karijeru

mladih ljudi. Očekujemo šire-

nje znanja o stanovništvu, o

razumijevanju podataka i poka-

zatelja o stanovništvumeđu

širompopulacijom – istakao je

Vukotić.

Upozorio je da u vremenu

„mekdonaldskog znanja“, kada

ljudi čitajući 20minuta na inter-

netu tekstove iz neke oblasti

postaju stručnjaci za tu oblasti i

postaju eksperti, podaci i infor-

macije se banalizuju.

- Statistička metodologija,

odnosno demografska metodo-

logije veoma je precizna i stro-

ga i ne dozvoljava ni tumačenje,

ni prikupljanje podataka od

slučaja do slučaja i po bilo čijoj

volji – kazao je Vukotić.

N.K.

PODGORICA-

Životni uslo-

vi uSpecijalnoj bolnici za

psihijatrijuuKotoru suda-

lekoodzadovoljavajućih,

konstatuje seu izvještaju

Nacionalnogpreventivnog

mehanizma (NPM) zaproš-

lugodinu.

Kakosenavodi, razlozi zaova-

kvo stanje su nedostatak me-

dicinskog osoblja, loši materi-

jalni uslovi u odjeljenjima,

nedostatak kreveta, dušeka,

posteljine i garderobe za paci-

jente, prenijela je agencijaMi-

na.

ocjene

Bolnica je i dalje opterećena

takozvanim „socijalnim paci-

jentima“, a rješavanje ovoga

problema se, kako se ocjenju-

je, ne nazire.

Zaštitnik ljudskihperava i slo-

boda konstatuje da preporuke

date u godišnjem izvještaju za

2016. godinu nijesu poštova-

ne, acilj obilaskabolnice4. ok-

tobra prošle godine bio je sa-

gledavanje ispunjenosti

preporuka datih u ranijim go-

dišnjimizvještajima.

- Zadatak tima je bio da sagle-

da uslove u kojima borave pa-

cijenti i konstatuje primjenu

datih preporuka iz prethod-

nihobilazakaNPM-a.Oblizak

je podrazumijevao razgovor

sa pacijentima, psihijatrima,

defektolozima, psiholozima,

pregled medicinske doku-

mentacijeisačinjavanjefotoe-

laborata –piše u izvještaju.

Obavljen je razgovor sa 19 pa-

cijenata, koji su željeli da raz-

govaraju povjerljivo, bez pri-

sustva službenika.

- Pacijenti su ukazivali na

određene nedostatke i nepra-

vilnosti, a dostavili su timu

NPM-a nekoliko pritužbi, po

kojima su formirani predmeti.

Pritužbe su se odnosile u naj-

većem broju na materijalne

uslove, nedostatak garderobe,

male količine hrane i slično -

navodi se u izvještaju.

Prilikom obilaska, kako se

ocjenjuje, zatečeno je zabri-

njavajuće stanje u pogledu

broja pacijenata i načina na

koji se oni smještaju. Veliki

broj pacijenata je spavao na

dušecima koji su se nalazili na

podu.

toaLeti

Zapaženo je da pacijenti ne

moguslobodnodapriđusvom

krevetu, većmorajupreskaka-

tionekojinemajukrevet, nego

susmješteninapoduprostori-

je ukojoj borave.

- Ovakvi smještajni uslovi vri-

jeđaju ljudsko dostojanstvo i

narušavaju osnovna ljudska

prava pacijenata – ocijenio je

timzaštitnika.

Kako se navodi, u toaletima i

kupatilima zidovi su i dalje

oronuli i prekriveni vlagom.

Ponegdje ima polomljenih

podnih poločica. Sanitarna

oprema je stara, zarđala, do-

trajala i vidno oštećena.

Od ranijeg obilaska NPM-ti-

mavidnojedaseiutompogle-

du pogoršalo stanje. Neprijat-

n i mi r i s i , v l a g a i buđ

zastupljeni suuvećini odjelje-

nja i soba.

Manjak osoblja je izražen,

imajući u vidu da svega jedna

higijeničarka i jedan domar

održavajuodjeljenja.

Kako seocjenjuje, kuhinja i tr-

pezarije i pored napora oso-

blja izgledaju zapušteno.

Oprema je zastarjela i djeli-

mičnojeufunkciji.Posuđeko-

je koristi osoblje iz kojeg se

poslužuju pacijenti je staro i

dotrajalo.

Anketirani pacijenti suukaza-

li da je hrana jednolična i bez

svježeg voća i povrća.

-Mirisihranesupomiješanisa

mirisimakojidolazeiztoaleta,

koji seuvećini odjeljenjanala-

ze preko puta trpezarija. Sve

ovo doprinosi nepovoljnom

terapeutskom okruženju –

piše u izvještajuNPM-a.

r.D.

Otvorena platforma organizovala javnu debatu

Unaprijediti usloveza rad

i razvoj civilnog sektora

Sa jučerašnje javnedebate

Okrugli sto u Crnogorskoj akademiji nauka

Zademografska

istraživanja su

potrebni kadrovi

PODSTAĆIISTRAŽIVANJA:

Sa jučerašnjegokruglog stola

Najnoviji izvještaj o stanju u Psihijatrijskoj bolnici u Kotoru nepovoljan

Smještajni uslovi vrijeđaju

ljudskaprava i dostojanstvo

Prilikomobilaska,

kako se ocjenjuje,

zatečeno je

zabrinjavajuće

stanje u pogledu

broja pacijenata

i načina na

koji se oni

smještaju. Veliki

broj pacijenata

je spavao na

dušecima koji

su se nalazili na

podu

BolnicauDobroti