Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 24. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–Univerzitet

CrneGore jedinimožeda

utvrdi da li je radAlekseBeči-

ćaplagijat ili ne, kazao je juče

mentorAlekseBečića i profe-

sornaEkonomskomfakulte-

tuUCGMilanLakićević.

On je u dopisu koji je dostavio

portalu Antena M naglasio da

su navodi nevladinog udruže-

nja Centar za akademski inte-

gritet da je Bečić plagirao dio

magistarskog rada, indicije ko-

je treba veoma jasno i precizno

provjeriti, te da se provjerama

mora isključivo baviti akadem-

ska zajednica –UCG–u skladu

sa svojim pravilima i procedu-

rama.

INDICIJE

- Tek nakon toga akademska

zajednica može dati stručni

stav, kojimćeneštobiti deman-

tovano ili potvrđeno. Ja kao

mentor niti tvrdim niti mogu

tvrditi da jemagistarski radko-

lege Bečića plagiran ili da nije

plagiran – rekao je Lakićević i

dodaodajenjegovzaključakda

je radorginalan.

Iz NVU Centar za akademski

integritet reagovali su na ovu

izjavu i istakli da cijene „rezer-

ve koje je u izjavi profesor dr

MilanLakićevićiskazaoprema

pitanjuautentičnostimagistar-

skog radamrAlekseBečića“, te

da su saglasni sa njegovim sta-

vomda svenavode treba „jasno

i preciznoprovjeriti“ i dase tim

„mora baviti isključivo aka-

demska zajednica“.

- Stoga smo Sudu časti Univer-

ziteta Crne Gore predali za-

htjev za formiranje stručne ko-

misijezaprovjeruautentičnosti

magistarskog rada mr Alekse

Bečića. Uz taj zahtjev, priložili

smo kompletan dokazni mate-

rijal (ukupno 13 dokumenata)

korišćen u našoj analizi. Prilo-

ženimaterijal proslijedili smo i

svimpredavačimanaEkonom-

skomfakultetuUCG–istaklisu

iz oveNVO.

KRIVIČNAPRIJAVA

Izvršni direktor NVU Centar

za akademski integritet Mitar

Đukanović će danas u Osnov-

nom državnom tužilaštvu u

Podgorici predati krivičnu pri-

javuprotivBečića.

- Nadamo se da će taj čin do-

prinijeti da se pitanje auten-

tičnosti Bečićeve partijske te-

z e i zmj e s t i i z domena

dnevnopolitičkog prepucava-

nja u primjereniji kontekst –

napisano je u saopštenju.

U petak je NVUCentar za aka-

demski integritet predstavio

rezultate pilot projekta – istra-

živanje autentičnosti naučnih

radova i disertacija čiji su auto-

ri ministar odbrane Predrag

Bošković, profesor Janko Ra-

dulović, ministar zdravlja Ke-

nan Hrapović, ministar pro-

svjete Damir Šehović i lider

Demokrata Aleksa Bečić. Ma-

gistarski rad „Uticaj tržišta ka-

pitala na korporativno uprav-

ljanje u Crnoj Gori“ Alekse

Bečića ima, kako je pokazao

softver „turnitin“, 44 odsto po-

klapanja sadrugimradovima, a

analiza je pokazala da je od 113

strana prepisao 50. Iz partije

Demokrate Crne Gore su to-

komvikendaosporavaliovena-

vode, a i sami su najavili da će

podnijeti krivične prijave, jer

smatraju da su navodi da je Be-

čić plagirao magistarski rad

„monstruozna i ogavna udbaš-

ka podmetačina“.

J. B.

PODGORICA

-Ministar-

stvoprosvjete, u saradnji sa

Ministarstvomza ljudska i

manjinskaprava, Zavodom

za školstvo i nevladinimor-

ganizacijamakoje sebavepi-

tanjimapripadnika romske i

egipćanskepopulacije, od 11.

do 17. aprilapromovisalo je

upis uprvi razredosnovne

školepripadnika romske i

egipćanskepopulacijeu

Podgorici, Nikšiću, Berana-

ma iHercegNovom.

Kako je saopšteno izMinistar-

stva prosvjete, ove četiri opšti-

ne posjetio je timpredstavnika

institucija i nevladinih organi-

zacija i razgovarali su sa rodite-

ljima i djecom koja su dorasla

zaupisuosnovnuškolu,kakobi

im ukazali na obavezu i značaj

osnovnog obrazovanja.

- Ideja je podsticanje roditelja

dabudupodrška svojoj djeci na

putuobrazovanja–navedenoje

u saopštenju.

Promocija je počela 11. aprila u

Podgorici u komjuniti centru u

Kampu Konik, a nastavljena je

13. aprila uNikšiću uOŠ „Mile-

va Lajović-Lalatović“. U Bera-

nama je promocija održana 16.

aprila u naseljuRudeš, a uHer-

ceg Novom 17. aprila u Rom-

skomcentru.

- Roditeljima su podijeljeni in-

formativni flajeri koji nude sve

neophodne informacije o po-

stupku upisa djece u prvi ra-

zred,kaoiopissvihroditeljskih

aktivnosti, koje prethode upisu

djece.Oviflajerištampanisuna

crnogorskom, albanskom i

romskom jeziku – piše u saop-

štenju.

Podsjećajudaministarstvapro-

svjete i za ljudska i manjinska

prava obezbjeđuju komplete

udžbenika za učenike osnovne

škole, aMinistarstvo prosvjete

obezbjeđuje prevoz za veliki

broj učenika koji se obrazuju u

sedamosnovnihškolauPodgo-

rici.

R.D.

Stručni timovi

dali preporuke

roditeljima

Kampanja za upis romske djece u školu

Slobodan

Savović

Mentor magistarskog rada šefa Demokrata tvrdi da jedino UCGmože da utvrdi autentičnost

BečićnaSudučasti

MitarĐukanović

MilanLakićević

AleksaBečić

Ekonomski fakultet

Plagijat višeod30odstosličnosti u radu

Odluka o korišćenju softvera za utvrđivanje

plagijata na Univerzitetu Crne Gore stupila je

na snagu prošle sedmice, odnosno 18. aprila.

Ovimdokumentomuređuje se način korišće-

nja „ithenticate“ softvera za utvrđivanje plagi-

jata, koji je UCG kupio prošle godine.

Kako je navedeno u dokumentu, provjere

isključuju citate pod navodnicima, bibliogra ije,

fraze, podudaranja do 10 riječi, sličnost manju

od pet odsto, opšte prihvaćene pojmove i kon-

cepte (npr. pojmovi iz standardne udžbeničke

literature). Smatraće se, međutim, plagijatom

doktorska disertacija i magistarski/master rad

ako postoji bilo koji dio teksta koji je direktno

preuzet od drugih autora bez navodnika i

originalnog izvora, postoji bilo koji segment

metode, ideje i slično koji je preuzet, a da nije

citirano originalno djelo u kome sumetoda,

ideja...

- Ako, takođe, postoji više od 30 odsto sličnosti

između doktorske teze/master rada kandidata

i autorskih radova drugih autora, a da nijesu

navedeni izvori – istaknuto je u dokumentu.

Evaluaciju autorskih radova obavljaće Odbor

za doktorske studije - za doktorske disertacije,

Odbor za magistarske studije i Uređivački

odbor UCG. Ukoliko se tokomprovjere dokaže

da je rad plagijat, kandidat je dužan da korigu-

je sporne djelove u roku od 30 dana.

Osimna doktorske disertacije i magistarske

radove koji se realizuju na UCG, ova odluka

može da se primjenjuje na publikacije koje

izdaje UCG van i u okviru izdavačke djelatnosti,

kao i na ostala dokumenta po potrebi.

N. Đ.

Dnevnapolitika

Lakićević je u dopisu Anteni M istakao da je „kolega Bečić

bio savjestan i odgovoran student i na osnovnim i na pos-

tdiplomskim studijama“, te da on ne očekuje da bi Bečić

kršio akademska pravila i kodeks.

- U rješanje ovog problema ne treba uključivati dnevnu

politiku, već je to isključivo stvar Univerziteta – smatra

Lakićević.

On je naglasio i da nije, „kako neki komentarišu, ‘politički

mentor’ Alekse Bečića“.

- Niti sammoju ulogumentora doveo u ravan politike.

Aleksa Bečić je student kao i svaki drugi i moja saradnja

sa njim i okomagistarske teze je isključivo profesionalne

prirode. Različita mišljenja i politička uvjerenja su nešto

što nije predmet pažnje u akademskoj zajednici. Sama

činjenica da sambio i da ću biti mentor i drugim studen-

tima, ne daje za pravo nikomda me poistovjećuje sa bilo

kakvimpolitičkimuvjerenjima i stavovima – poručio je

Lakićević.

Iz NVU Centar za akademski integritet podržali su apel

Lakićevića da „ovo pitanje ostane van dnevne politike“.

- Naše udruženje se, u svim svojim saopštenjima povo-

domovog slučaja, trudilo da ničimne doprinese politiza-

ciji ove teme, govoreći isključivo o dokazima koji potkre-

pljuju naše zaključke – istakli su oni, navodeći da su drugi

politizovali slučaj.

Kaomentor niti tvrdimniti mogu

tvrditi da jemagistarski rad kolege

Bečića plagiran ili da nije plagiran,

kazao je za AntenuMBečićev

mentor i profesor na Ekonomskom

fakultetuMilan Lakićević

ginici –naglasili suoni.

Stanković je pokrenula disci-

plinski postupak protiv nastav-

nice Vidaković optužujući je da

je teže povrijedila radnu obave-

zu kada je „otuđila“, odnosno

iznijela iz škole dio računarske

opreme, čime je, kako tvrdi, Vi-

daković onemogućila redovno

odvijanjenastaveuškoli.Nakon

disciplinskog izrekla joj je naj-

strožukaznu - otkaz.

Dok Stanković tvrdi da je ura-

dila sve u skladu sa zakonom,

Vidaković je kategorična da se

radi o ličnom obračunu sa

njom. Priznala jeda jesteodni-

jela računarsku opremu kući,

ali da je toučinila samokakobi

sačuvala svoje podatke koji su

se nalazili u kompjuteru, a koji

su ranije nestajali. Već je na-

vodno sjutradanhtjelada vrati

tu opremu u školu, pošto je

presnimila fajlove, ali jedomar

odbiosubotomdaotvari školu.

Vidaković je protiv Stanković

podnijela krivičnu prijavu

Osnovnomdržavnom tužilaš-

tvuuPodgorici.

N.Đ.