Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 24. april 2018.

Društvo

PODGORICA

- Evropska

omladinskakartica (EYCA),

koja ćeomogućitimladima

ulazaku svijet informacija,

mobilnosti, kulture i omla-

dinskihdešavanjabićeusko-

rodostupna i uCrnoj Gori,

saopšteno jenameđunarod-

nomseminaruuBudvi.

Ministar sporta Nikola Jano-

vićotvorio jedvodnevni semi-

nar „Od politike mladih do

dobrih praksi“ na kojem će se

diskutovati omladima i njiho-

vimkapacitetima pristupa so-

cijalnim i ekonomskim pravi-

ma, na primjeru EYCA, kao

sredstvu za promovisanje tih

prava, prenijela je agencija

Mina.

Prema njegovimriječima,Mi-

nistarstvo sporta, kao pouz-

dan partner mladima, inten-

zivno je radilona sprovođenju

omladinske politike i stvara-

njuuslovadaseukontinuitetu

unapređuje njihov status i po-

ložaj.

-CrnaGorajeprvadržavakoja

je ispunila obaveze iz Zakona

o potvrđivanju sporazuma o

osnivanjuregionalnekancela-

rije za saradnju mladih, a do-

nošenjemstrategije i akcionih

planova za 2017 - 2018. preci-

ziranimmjerama i aktivnosti-

ma, doprinijela je kvalitetni-

jem sprovođenju projekata i

programa za mlade - kazao je

Janović.

On je istakao da je intencija

Vlade da na kvalitetan način

doprinese položaju mladih i

trostruko veća podrška omla-

dinskimogranizacijama u od-

nosuna prošlu godinu.

JanovićjerekaodajeMinistar-

stvo sporta ove godine opredi-

jelilovišeodpolamiliona eura,

za blizu 90 projekata za mlade

i dodao da je jedan od podrža-

nih projekata i „Evropska

omladinskakartica“NVOCen-

tra za omladinsku edukaciju.

Odlukomodbora EYCA, NVO

Centar za omladinsku eduka-

ciju biće ove godine nosilac

evropske licence, koja će mla-

dima omogućiti da osimu Cr-

noj Gori, koriste 70 hiljada

popusta u 38 zemalja širom

Evrope, zajedno sa sedammi-

lionamladihkorisnika.

R.D.

PODGORICA

- Srednjoj

stručnoj školi ,,SpasojeRas-

popović“ izPodgorice, Gi-

mnaziji „TanasijePejatović“

izPljevalja i Srednjoj eko-

nomsko-ugostiteljskoj školi

izNikšića juče suuPodgori-

ci uručenapriznanjanakon-

kursu ,,Mladi ekoreporteri“,

saopšteno je izNVUEKOM.

Posebnetemekonkursa ,,Mla-

di ekoreporteri“ koji se orga-

nizuje jedanaeseti put, bile su

,,Održivi gradovi i zajednice“ i

,,Eko škole“.

Na konkurs je, ističu, stiglo vi-

šeod400radova iz18srednjih

i 30osnovnihškola, aupripre-

mi je pomagalo 67 profesora

mentora.

Nakon selekcije, u konkuren-

ciji za nagrade bilo je 38 tek-

stova, 55 fotografija i 25video-

klipova.

- Selektovane radove je tokom

aprila vrednovao desetočlani

nacionalni žiri i odabrao naj-

boljeu11kategorija(fotografi-

je, članci i video-radovi u tri

tematske cjeline: ,,biodiverzi-

tet i predjeli“, ,,mladi ekore-

porteri“ i ,,održivi gradovi i

zajednice“, koji su podijeljeni

u dvije starosne grupe, 12-15

godina i 16-19 godina - navodi

se u saopštenju.

Žiri je radio u sastavu: uredni-

ca u dnevnim novinama Po-

bjeda Dragica Šaković, profe-

sori književnosti Nikola

Malović i Jelena Vukasović,

novinarka TV Crna Gora Lji-

ljana Brnović, novinar i PR

menadžerMiloRadonjić, bio-

lozi Izeta Trubljanin i Vasilije

Bušković iz Agencije za zašti-

tu prirode i životne sredine,

Aleksandra Ivanović i Nema-

njaMalovrazićizMorskogdo-

bra, te Anto Baković, fotograf

iz Mediteranskog centra za

fotografiju.

Kako je saopšteno, na osnovu

plasmana, tematike kojom se

bave, ispunjenosti kriterijuma

i godišta autora, biće određeni

radovi za međunarodni kon-

kurs „Young reporters for the

Environment“.

N.K.

PODGORICA

–Sindikat

prosvjetepodnio je juče

OsnovnomsuduuPodgori-

ci tužbuprotivvršiteljke

dužnosti direktorice

Osnovne škole ,,Štampar

Makarije“MiliceStanko-

vić, kao i protiv škole, zbog

toga što smatrada jenastav-

nica informatikeMirjana

Vidakovićnezakonitodobi-

laotkaz, rekao je zaPobjedu

predsjednikpodgoričkog

sindikataSavović.

On očekuje da će sudski po-

stupak biti okončan u korist

nastavnice, te da će ona biti

vraćena na posao.

ŠTETA

- To će biti još jedna tužba ko-

ja će biti na štetu zajedničkog

budžeta. Pošto to postaje

praksa, pitanje jedoklećeMi-

nistarstvo prosvjete to da to-

leriše –kazao je Savović.

Negodovao je što je prošle

sedmice iz ovog resora saop-

šteno da isključivo škola, a ne

ministarstvo, po zakonu ima

pravo da pokrene i zaključi

diciplinski postupak protiv

zaposlenoguškoli, ocjenjuju-

ći da je u priči odgovoran i

ovaj resor.

-Njihov stavmi liči na ,,pranje

ruka Pontija Pilata“, jer se

proglašavaju nenadležnima i

kažu da je to stvar škole. Pod-

sjetio bih ministra prosvjete

da jeonprijemjesecdanapot-

pisao v.d. stanje Stanković.

Njegova je objektivna odgo-

vornost, ako ju je on imeno-

vao, ipak, ima neku odgovor-

nostučitavomovompostupku

- navodi Savović.

Ispričao je da je juče, takođe,

kolektiv škole ,,Štampar Ma-

karije“poslaodopisMinistar-

stvu prosvjete tražeći da Vi-

daković vrate na posao.

- Podrška kolektiva je stigla i

za dva dana se potpisalo njih

oko 60, a kolektiv čini 82 pro-

svjetara – rekao je on.

Utomdopisu jenavedenoka-

ko je kolektiv iznenađen teži-

nom izrečene disciplinske

mjere, s obziromna činjenicu

PODGORICA

–Zavodza in-

telektualnu svojinubrojnim

aktivnostimaobilježiće

Svjetski dan intelektualne

svojine, a akcije suplanirane

do28.maja, kakobi seukaza-

lona značaj intelektualne

svojine i neophodnost zaštite

prava autora i srodnihprava.

U okviru kampanje biće pro-

slavljena i deseta godišnjica

Zavoda.

Kako je najavila direktorica

ustanove Valentina Radulo-

vić, kakoprenosi PRcentar, u

okviru „Dana otvorenih vra-

ta“ 26. aprila u hoteluHilton

biće organizovan seminar o

autorskim i srodnim pravi-

ma, pod pokroviteljstvom

Svjetskeorganizacijeza inte-

lektualnovlasništvo(WIPO).

- U petak, 4. maja, ugostiće-

mo srednjoškolce koji žele

da odrade praksu kod nas, a

16. maja na Univerzitetu Cr-

ne Gore organizovaćemo

skup koji će okupiti pred-

stavnike studenata, akadem-

ske zajednice i Zavoda, kao i

stručnjake iz oblasti autor-

skih i srodnihprava – najavi-

la jeRadulović.

Radnagrupa, koja je formira-

na u sklopu Ministarstva

ekonomije, organizovaće ak-

ciju tokomkoje će ukazati na

važnost kupovine original-

nih proizvoda, u odnosu na

krivotvorene.

Na svečanosti 28. maja biće

prikazan dokumentarni film

koji će predstaviti 10 godina

radaZavoda.

J. B.

Mobilna aplikacija UCG

PODGORICA

-Centar informacionog sistemaUniverziteta

CrneGoreobjavio jemobilnuaplikacijuUCGobjave čiji je

autor student druge godinePrirodno-matematičkog fakul-

tetaDaliborRanković.

- Aplikacija koja je namijenjena za mobilne telefone sa android

platformom se može preuzeti na Google Play portalu - UCG

Objave-saopštenojesaUCG.Kakododaju,aplikacijaćekorisni-

ke, uvidunotifikacija, obavještavati oobjavamapostavljenimna

sajtuUCGzaodređenesmjerove i/ilipredmetekojesukorisnici

izabrali. Korisnici semogu prijaviti za vijesti, obavještenja i na-

jave sa bilo koje univerzitetske jedinice i Rektorata.

R.D.

PODGORICA

-Učenica cetinjske

osnovne škole ,,Njegoš“Anastasija Pe-

trović, premaocjeni stručnog žirija

Ministarstvaprosvjete, napisala jenaj-

ljepšepismonaPoštinomliterarnom

konkursu.

Kako je saopšteno iz ovog resora, takmi-

čenje za najljepše pismo sa zadatom te-

mom ,,Zamislite da ste pismo koje putuje

kroz vrijeme. Koju poruku želite da pre-

nesete svojim čitaocima?“ obuhvatilo je

učenike 163osnovne školeuCrnoj Gori, a

na adresuPošte stiglo je 140 radova.

-Pobjednički radAnastasijePetrovićbiće

prevedennaengleski jezik i predstavljaće

Crnu Goru na takmičenju Svjetskog po-

štanskog saveza - saopšteno je iz Mini-

starstva prosvjete.

Ovaj literarni konkurs jedioMeđunarod-

nog takmičenja za naljepše pismo, sa 47

godinadugomtradicijom, auorganizaciji

Svjetskog poštanskog saveza.

Nagrade i diplome za učenike i mentore

biće dodijeljene na svečanosti povodom

obilježavanja Svjetskog dana pošte, 9. ok-

tobra.

Mentorka Anastasije Petrović je Ljiljana

Perišić.

Među najboljim radovima su i priče Ane

Brajković iz OŠ ,,Ilija Kišić“ Zelenika,

HercegNovi i Itane Vučinić iz OŠ ,,Štam-

parMakarije“ uPodgoricu.

Specijalnenagradeosvojili suMilenaBo-

getić iz nikšićke OŠ ,,Ratko Žarić“, Neira

Čikić iz OŠ ,,21. maj“, Podgorica, zatim

Andrea Vukčević iz podgoričke OŠ ,,Vuk

Karadžić“,SofijaMilićizOŠ,,SalkoAljko-

vić“, Pljevlja, kao i Danijela Smolović, OŠ

,,Radomir Rakočević“, Mojkovac, Dian-

dra Kočan iz ulcinjske OŠ ,,Maršal Tito“ i

Aleksa Vuković iz nikšićke OŠ ,,Mileva

Lajović-Lalatović“.

N.Đ.

Seminar u Budvi posvećenmladima

Evropskaomladinska

kartica i uCrnoj Gori

JanovićotvoriokonferencijuuBudvi

Završen konkurs ,,Mladi ekoreporteri“

Dodijeljenapriznanja

da Vidaković ,,nije nanijela

materijalnuštetuškoli,očemu

svjedočiizjašnjenjeOsnovnog

državnog tužilaštva da u rad-

njamakoleginicenemaeleme-

nata krivičnog djela koje se

goni po službenoj dužnosti“.

- Vidaković je prepoznata kao

vrsni pedagoški radnik i sma-

tramo da je brzopletom odlu-

kom nanijeta velika šteta, ne

samo koleginici, već i ugledu

škole kao i cjelokupnomcrno-

gorskom obrazovnom siste-

mu. Žalosno je što jeu javnosti

entuzijazam koleginice okva-

lifikovan kao prestup – naveli

suprosvjetari.

PODRŠKA

Kako kažu, njihova škola je do

sada slovila za jednu od najbo-

ljih obrazovnih ustanova u Cr-

noj Gori, o čemu svjedoče, iz-

među ostalih, mnogobrojne

nagrade i najveće državno pri-

znanje iz oblasti obrazovanja –

Oktoih. Smatraju, takođe, i da

su im nedavni događaji trajno

poremetili etos škole, a da to ni

koleginica, ni zaposleni kadar,

ni učenici nijesu zaslužili.

- Dajemo punu podršku kole-

Zavod za intelektualnu svojinu organizuje niz akcija do 28. maja

Pravaautoramoraju

dabuduzaštićena

Vidaković i Stanković

Sindikat prosvjete reagovao na otkaz nastavnici informatike

Očekujemda će sudski postupak biti u korist

nastavniceMirjane Vidaković, odnosno da

će biti donesena odluka da se vrati na posao –

rekao je za Pobjedu predsjednik podgoričkog

sindikata prosvjete Slobodan Savović

Tužbaproti

direktorice,

ali i škole

Žiri Ministarstva prosvjete izabrao pobjednika literarnog konkursa Pošte

Najljepšepismo jeAnastasijePerović