Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 24. april 2018.

Međunarodna konferencija o dekarbonizaciji ekonomije Evropske unije u So ji

Automobili od2025. godine

prelazena struju i hidrogen

SOFIJA

AkoEUhoćeda

predvodi svijet udekarbo-

nizaciji ekonomije, veliki su

zahtjevi pred41 rafineri-

jom, koliko ihumauUniji,

ali i pred industrijskimkla-

sterima i državama, ocije-

njeno jenameđunarodnoj

konferenciji uSofiji odekar-

bonizaciji. Delegacijucrno-

gorskihnovinaranaovaj

skup, čiji jeorganizator

evropska mrežanaftnih

kompanijaFuelsEuropa,

doveo jeHelenikpetroleum,

većinski vlasnikJugopetro-

la.

- Odluka EK je da do 2050.

kompletna ekonomija bude

dekarbonizovana. U Briselu

ima ionihkojikažudanamra-

finerije više neće trebati, ali

zaboravljaju da su tečna gori-

va najbolje rješenje – ocijenio

je generalni direktor Fuels

Europe Džon Kuper i dodao

da postoje tehnologije da au-

tomobilska industrija do

2025. prestane da koristi ben-

zin i dizel.

On jeobjasnioda ćenaftna in-

dustrija potrošiti milijarde na

razvoj niskokarbonskih gori-

va i istakao da je neophodno

dadržavesmanjedažbine, ko-

je čine 70odsto cijene, kakobi

nova goriva bila konkurentna.

Prema agendi, evropska ekonomija

će biti dekarbonizovana do 2050, što

podrazumijevamilijarde ulaganja, pa

ra nerije traže smanjenje akciza, kako

bi nova goriva bila konkurentna

Podsjetiojedanemaakcizana

električnu energiju, iako ona

može poticati i iz karbonizo-

vanih izvora.

- Upotreba tečnih goriva za

građevinarstvo i automobile

opada, ali raste za avijaciju,

brodove, petrohemiju–kazao

je Kuper i dodao da se novim

tehnologijama i električnom

energijom može zamijeniti

polovina potrošnje tečnih go-

riva. To bi, kako je istakao,

značilo da se treba okrenuti

tehnologiji za smanjenje kar-

bona u tečnimgorivima.

- Srebrni metak, odnosno ni-

skokarbonski proizvod koji u

potpunosti može da zamijeni

dizel i benzin nijesmo našli.

Ali ima niz tehnologija koje

moguda sekoriste, ili suu fazi

razvoja – kazao je Kuper i do-

dao da je riječ o većoj efika-

snostirafinerija,CCUStehno-

logiji, zelenom hidrogenu,

kvalitetu goriva, održivim i

naprednim biogorivima. Tre-

nutno se razvija tehnologija

carbon capture and storage

(CCUS), koja podrazumijeva

izdvajanje i skladištenje

ugljendioksida iz vazduha.

Već je razvijena tehnologija

hidrogena, kojeg ima dovolj-

no i relativno je jeftin. Tehno-

logija je jednostavnija nego za

električne automobile i po-

drazumijeva ugradnju „gori-

vih ćelija“, u kojima se hidro-

gen spaja sa kiseonikom i

oslobađa električnu energiju

za pokretanje vozila, a iz aus-

puha u atmosferu izlazi vode-

na para. Tehnologija je i dalje

skupa, a problem je i redizajn

pumpi, jer su za hidrogen po-

trebni jači rezervoari. Sada su

uprodajiautomobilinahidro-

gen„tojotamirai“,SUV„hjun-

dai aj iks 35 FCEV“ i „honda

klariti“. Svoje modele pred-

stavili su Mercedes-Benc,

Ford,Leksus,Dženezis iAudi,

dok je BMV za 2020. najavio

proizvodnju svog hidrogen-

skog modela. Brzinski rekord

za hidrogensko vozilo je 461

kmnasat, kojijepostiglovozi-

lo Univerziteta Ohajo „bakej

bulets 2“ u avgustu2008. Pro-

totip „ford fjužn“ je, recimo,

išao 333,6 kmna sat.

Atranas Ivanov iz Lukoila je

istakao da dio posla u razvoju

niskokarbonskih goriva treba

da preuzmu industrijski kla-

steri. Jerg Dehmel iz Šela je

kazaodajenjemačkaprivreda

uenergetskoj tranziciji, dok je

ManuelKarasolobjasnioda je

rafinerija u Veneciji razvila

tehnologiju zelenog dizela.

KuramGaba iz Eksona je go-

voriookorišćenjušećera i algi

zaproizvodnjubiogoriva, dok

je Nils Aldag iz njemačke

kompanije Sunfire izDrezde-

na objasnio da oni već imaju

gotovu tehnologiju elektroli-

ze kojom od ugljen-dioksida

dobijaju gorivo.

Radi se sa vodenom parom

pod visokim pritiskom i viso-

kimtemperaturama (do1.000

stepeni Celzija).

J.RABRENOVIĆ

Osnovna aktivnost Helenik petroleuma je

proizvodnja goriva, petrohemija i prirodni

gas, a upravo smo potpisali ugovor za elek-

tričnu energiju sa italijanskimEdisonom, izja-

vio je Diomidis Stamulis, senior direktor ove

kompanije, koja posluje u Grčkoj, Crnoj Gori,

Kipru, Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji. Kompa-

nija je 2017. imala rekordan pro it od 384mili-

ona eura i rekordan porast prodaje od četiri

odsto. Godinu ranije pro it je bio 329miliona,

a 2015. 45 miliona eura. Ta je godina bila pre-

lomna, jer su tada počeli da osjećaju bene ite

ulaganja u naprednu tehnologiju i izvoz,

tako da je sada više od polovine proizvoda u

eksportu. Prije toga, 2013. i 2014. godine bili su

269, odnosno 369miliona eura uminusu.

- Planovi su dalje ulaganje umeđunarodni

biznis, kako u postojeće operacije, tako i u

zaštitu okoline i u brzorastuće energetske

poslove, kao što su dekarbonizacija i obnovlji-

vi energetski izvori – kazao je Stamulis i nagla-

sio da posvećenost kompanije ekološkom

poslovanju pokazuje i novi vizuelni identitet

„EKO“, kao i koncept ribrendinga benzinskih

pumpi, na kojima se prodaje prečišćeni avio

dizel.

EKOpumpe

insku industriju

15.

aprila istekao je

zakonski rok za licen-

ciranje inženjera i

kompanija

inženjera i licencuovlašćenog

inženjera. Za licencu revizora

je, uz ostalu dokumentaciju,

potrebandokazonajmanjese-

dam godina radnog iskustva

na izradi tehničke dokumen-

tacije i /ili građenju objekta u

svojstvu ovlašćenog inženje-

ra.

- Radnimiskustvomza fizičko

lice koje posjeduje licencu za

izradu tehničke dokumenta-

cije i/ili građenje objekata iz-

datupopropisimakojisuvaži-

li do donošenja ovog propisa

smatra se i radno iskustvo u

svojstvu odgovornog projek-

tanta, vodećeg projektanta,

odgovornog vršioca revizije,

vodećeg vršioca revizije, od-

govornog inženjera, glavnog

inženjera, nadzornog inženje-

ra i/ili glavnog nadzornog in-

ženjera - objašnjavaju iz

MORT-a i naglšavaju da je za

izdavanje licence revidenta i

stručnognadzorapoteban za-

htjev za izdavanje licence, do-

kaz da podnosilac zahtjeva u

radnomodnosu ima najmanje

po jednog zaposlenog revizo-

ra za svaki od projekata (arhi-

tektonski, građevinski, elek-

trotehnički i mašinski) i

licence zaposlenih revizora.

Kako su objasnili, poslove re-

vizora za složeni inženjerski

objekatmože da obavlja i stra-

no fizičko lice, ako ispunjava

uslove utvrđene zakonom.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

Poslanici bi

upetak27. aprila trebaloda

odlučeougovoruoubrzanju

„put opcije“, kojimjepred-

viđenodadržava italijanskoj

kompaniji A2Aprvuratuod

68,9miliona euraplati

1.ma-

ja tekuće godine i timeotku-

pi 17,25milionanjihovihak-

cijauElektroprivredi.

Vlada je protekle sedmice

usvojila ovaj ugovor kojim je

predviđeno da već nakon

isplate prve tranše država po-

veća vlasnički udio u Elektro-

privredi sa 57,01 na 70,16 od-

sto. Ugovor predviđa da

italijanska kompanija bude

potpuno isplaćena 31. jula na-

redne godine. Za plaćanje pr-

ve rate, kako je Pobjeda već

objavila, država ima pravo na

grejs period od 15 kalendar-

skih dana do 16. maja „radi

izbjegavanja sumnje“. Država

seobavezujedapismeno infor-

miseA2A48satiprije1.majao

korišćenju grejs perioda i u

tomslučajunećeseprimjenji-

vati zatezna kamata.

Dok god je ovaj ugovor na

snazi, A2A je ovlašćena da

prodaje akcije samo državi i

EPCG.

U slučaju raskida prouzroko-

vanogoddržave, A2A imane-

ograničeno pravo da proda

akcije kome hoće. A2A treba

da najkasnije do 10. jula 2018.

primi najmanje 14,6 miliona

eura na ime dividende.

M.P.M.

Okrugli sto PKCG i Uprave za ugljovodonike

Izbjeći naftnoprokletstvo

PODGORICA

Ulaganjau

ekspertska znanja i izgrad-

njukapacitetapreduslov su

razvoja industrijenafte i ga-

sa, dok jeključuspjehau sta-

bilnomsistemu, saopštio je

direktorprojekata zameđu-

narodnu saradnjunorveš-

kogdirektorata zanaftu i

gasGunar Sjogren.

- Primarno je obezbijediti

predvidljivostuslovazaposlo-

vanje, donijeti legislativu i fi-

skalnu politiku, a ključna je

bezbjednost i politička stabil-

nost. Ne dajte da vas pogodi

naftno prokletstvo, kao što je

Venecuelu, koja je siromašna

iako leži na izvorima tih ener-

genata - rekao je Sjorgen na

okruglom stolu u Privrednoj

komori o razvoju naftne indu-

strije i dodaoda semoravoditi

računa o postojećim privred-

nimgranama i ekologiji.

- Razvoj te industrije u Nor-

veškoj nije ugrozio visoko ra-

zvijeno ribarstvo, koje je naj-

boljerezultateostvariloprošle

godine, kao ni turizam, a lani

nas je posjetilo 20miliona tu-

rista - kazao je Sjorgen.

PotpredsjednikPKCGIvanSa-

veljićsaopštio jeda jeCrnaGo-

ra definisala turizam, poljopri-

v redu i ene rge t i ku kao

prioritetnegranerazvoja, zbog

čega je potencijalno nalaženje

nafte i prirodnog gasa posebno

osjetljiva tema s obzirom na

ekološke zahtjeve i nerazvije-

nost privrednih grana poveza-

nih s tom industrijom. Direk-

tor Uprave za ugljovodonike

Vladan Dubljević podsjetio je

dasudonesenizakonioistraži-

vanju i proizvodnji ugljovodo-

nika i o porezu, kao i Uredba o

načinu obračuna i plaćanja na-

knade za proizvodnju nafte i

gasa, kojom je definisano da će

Crna Gora, u zavisnosti od di-

namike vađenja nafte, priho-

dovati 62 do 68 odsto neto do-

biti. Istraživanja u Crnoj Gori

sprovodekonzorcijumkompa-

nijaEni iNovatekna četiri blo-

ka i grčki Energeanna dva.

S.P.

Prvo redovno proljećno zasijedanje parlamenta

Poslanici upetak

odlučujuo „put opciji“

Novi duvanski u

minusučetirimiliona

PODGORICA

Novi duvanski

kombinat prošlu godinu je

završio uminusu 3,78miliona

eura, što je 2,4miliona eura

više nego 2016. godine.

Prihod je u prošloj godini bio

svega 398.000 eura, što je

1,8miliona manje nego 2016.

Rashodi su bili 1,6miliona ili

dva miliona eura manje nego

godinu ranije.

M.P.M.

CBCG saopštila

martovske rezultate

Platni

promet 27

odstoveći

PODGORICA

Platni promet

umartu iznosio je 1,19milijardi

eura, što je skoro 27 odsto više

u odnosu na februar, pokazuju

podaci Centralne banke.

- Umartu je za 22 radna dana

realizovano 877.250 naloga u

nacionalnomplatnomprome-

tu. Umartu za 11.220minuta

produkcije nije bilo zastoja u

radu sistema, pa je njegova

raspoloživost bila stopostotna -

pokazuju podaci CBCG.

M.P.M.

Saokruglog stola

PrezentacijaDžonaKuperanakonferenciji