Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 24. april 2018.

Proljećni paket HG Budvanska rivijera

Polupansion

većod29eura

PODGORICA

I ovegodine

jeHGBudvanska rivijera

izašla sapromotivnimcije-

namahotelskog smještaja,

kojeprati ponuda raznovr-

snog sadržaja.

Polupansion za proljećni od-

moruhotelima ,,Aleksandar“

i ,,Slovenska plaža“ u Budvi i

hotelu ,,Castellatva“ u Pe-

trovcu može se rezervisati

većod29eura, uzpovoljnosti

zadjecu, jer jezamlađeodse-

damgodina boravak gratis.

U prvimdanima aprila otvo-

reni su hoteli ,,Palas“ i „Alek-

sandar“, ,,Castellastva“ se

otvara 26. aprila, a početkom

maja turističko naselje ,,Slo-

venska plaža“, što će biti po-

četakradaupunomkapacite-

tu za ovu sezonu.

IzHGBudvanska rivijera ka-

žu da je idealan izbor hotel

,,Castellastva“. U potpunosti

adaptiran 2013. godine do ni-

voa četiri zvjezdice, hotel je

zadržao stari šarmi toplinu.

- Gostima je u ponudi pro-

strani restoran sa show coo-

king pultom, savremeno

opremljena teretana i sauna,

kao i teretana na otvorenom.

Bazen sa izdvojenimdijelom

za najmlađe, ušuškan u blizi-

ni maslinjaka sa pul barom,

nova je atrakcija hotela – po-

ručili su iz ove kompanije i

naglasili daokvalitetuusluge

ovog hotela govori podatak

da jeTUI još2013. prepoznao

njegov potencijal, pa je kroz

model zajedničkog ulaganja

TUI i HG za tri godine u Ka-

stellastvi ostvareno 53.000

noćenja. Hotel je u sezoni

2017. imao 50.000 noćenje,

što je sedam odsto više nego

godinu ranije.

N.K.

Hotel Castellastva

Ministarstvo održivog razvoja i turizma ne poštuje zakon i blokira građe

Izdali samo

trećinu licenci

PODGORICA

Ministar-

stvoodrživog razvoja i tu-

rizmaprobilo je zakonski

rokza izdavanje licenci in-

ženjerima i kompanijama i

timeblokiralograđevinsku

industriju. Rokkoje jemini-

starstvo samo sebi zadalo

bio je 15. april ove godine, a

oni sudo sadaobnovili jedva

trećinuzahtjeva.

Prema podacima Inženjerske

komore, licence ima 1.399 ak-

tivnih privrednih društava,

2.472 domaća inženjera, kao i

961 stranac sa našom licen-

com. Većina njih ima dvije li-

cence. Iz ministarstva su Po-

bjedi kazali da su izdali samo

1.200 licenci i da je prijavljeno

2.770 zahtjeva, što znači da u

zakonskom roku obnavljanje

dvije trećine licenci nije zavr-

šeno.

ROKOVI

- Sve licence izdaje Ministar-

stvo održivog razvoja i turiz-

ma u roku od osam dana od

dana podnošenja zahjeva za

izdavanje licence–kazali su iz

MORT-a inaglasili dase licen-

ca, na osnovu rješenja mini-

starstvakojese javnoobjavlju-

je, izdaje u formi obrasca

propisanog Zakonom o plani-

ranjuprostoraiizgradnjiobje-

kata, a sve licence biće u regi-

strimalicencipokategorijama.

- Uzrok nepostupanja po

predmetnim zahtjevima u

zakonski definisanom roku

Od 1.399

kompanija i 3.433

inženjera, od kojih većina

ima po dvije licence, MORT

izdao svega 1.200 licenci,

a objavio rješenja za 749

inženjera i 68 preduzeća,

s timšto je posljednje

objavljeno rješenje

od 21. marta

predviđenomza izdavanje li-

cenci bio je pribavljanje

propisanih dokaza od

ostalih nadležnih in-

stitucija - komenta-

risali suizMORT-a

dodajući da je sa-

da pribavljanje

dijela dokume-

nata olakšano

uspostavljanjem

e l e k t r on s ko g

servisa razmjene

podataka.

Na sajtu MORT-a

su objavljene licence

za 749 inženjera i 68

preduzeća, a posljednja

objavljena licenca izdata je

21. marta. Ministarstvo, inače,

ima obavezu da najkasnije za

tri dana objavi izdatu licencu,

jerjenjenoobjavljivanjejedan

od uslova za poslovanje inže-

njera i kompanija.

Do oktobra prošle godine li-

cence inženjerima izdavala je

Inženjerska komora, nakon

polaganja ispita, koji je koštao

150 eura, a podrazumijevao je

i izjašnjenje mentora. U

Evropskojunijilicencasljedu-

je svakog diplomiranog inže-

njera nakon tri godine rada u

praksi, bez ikakvog polaganja

ispita. Izmjenom zakona mi-

nistarstvo je prihvatilopraksu

izdavanja licenci po automa-

tizmu,aliimto,očigledno,vrlo

sporo ide, pa je ogroman broj

inženjera arhitektonske, gra-

đevinske, elektrotehničke ili

mašinske struke ostao bez li-

cenci koje su već platili i polo-

žili ispite za ovlašćenog inže-

njera, revizora, projektanta i

izvođača radova i licenci za

revidenta i stručni nadzor.

NEAŽURNOST

IzMinistarstvanijesmodobili

odgovor na pitanje kad će iz-

dati preostale licence, odno-

snoda li ćeprodužiti rokvaže-

nja postojećim licencama,

kako industrija ne bi trpjela

zbog administracije.

- Licence za fizička lica se iz-

dajuna neodređeno, a za prav-

na licanapet godina - kazali su

iz MORT-a dodajući da se

obrasci zahtjeva nalaze na nji-

hovom sajtu. Za licencu za

ovlašćenoginženjeratrebado-

staviti zahtjev, diplomu naj-

manje kvalifikacije VII1

podnivoa, odnosno dokaz

dajepriznatastranadiploma,

dokaz o najmanje tri godine

radnog iskustva na stručnim

poslovima izrade tehničkedo-

kumentacije i/ili građenju

objekata i dokazdapodnosilac

zahtjeva nije osuđivan za kri-

vično djelo koje se goni po

službenojdužnosti.Zastranca

seprovjeravada li imadozvolu

boravkauskladusazakonomo

strancima.

Kada je u pitanju radno isku-

stvo,fizičkomlicukojevećpo-

sjeduje licencu izdatu po sta-

rimpropisima, radno iskustvo

sedokazujenaosnovuuvidau

dokumentaciju koja je bila

osnov za njeno izdavanje.

Za licencu za projektanta i

izvođača radova potrebno je

podnijeti zahtjev za izdavanje

licence, dokaz da podnosilac

zahtjeva u radnom odnosu

ima zaposlenog ovlašćenog

Danas zbor radnika željezare

Toščelikpripremio 17otkaza

NIKŠIĆ

Otkaz jedobilo 17

zaposlenihuželjezari, veći-

na su inženjeri sa 20-25godi-

na staža, uzobrazloženjeda

fabrika lošeposluje. UTo-

ščeliku je 207 zaposlenihna

neodređenovrijeme, veći-

nominženjeri, a stotinak

radnika je zaposlenona

određeno.

Otpušteni imaju mogućnost

da do petka odluče hoće li da

sporazumno raskinu ugovor

uz deset plata otpremnine, ili

da budu proglašeni tehnološ-

kim viškom i dobiju 720 eura.

Recimo, Desa Bogdanović, re-

ferentica obračuna zarada, sa

35godina stažabi, ukolikopri-

hvati sporazumni raskid ugo-

vora, dobila4.353eura. Ona to

odbija i podsjeća da je poslo-

davac obećao da će zaposliti

550 radnika.

Predsjednik sindikata Pero

Kadovićtvrdidanećedozvoli-

ti da tih 17 radnika ostane bez

posla i očekuje pomoć Unije

sindikata.

- Ponudili su mizerne otpre-

mnine, a sindikat to neće pri-

hvatiti, jer ako sad ovo dozvo-

limo, naredne godine nikoga

neće biti u fabrici - kazao je

Kadović i dodao da ihmenad-

žment nije kontaktirao prili-

kom izrade nove sistematiza-

cije.

- Može i fabrika da se zatvori,

ali otkazkolegenemogudobi-

ti. Nakon četiri godine su nam

obećali povišicu od mizernih

30eura, pani tonamjošnijesu

dali. Dogovor je bio da se sva-

kog novembra zarada poveća-

va zapodeset odsto, a ja radim

u čeličani za 366 eura - kazao

jePeđaUljarević.

TurskiToščelikjekupioŽelje-

zaru u stečaju za 15,1 milion

eura prije šest godina. Zbor

radnikanajavljen jezadanasu

13 sati, ukrugu fabrike.

Ra.P.

Konferencija

o trgovinskim

olakšicama

Zlatnemedalje

zavinarije

Radević i

Knežević

PODGORICA

PKCG u sarad-

nji sa Evropskom komisijom i

Vladomorganizuje konferen-

ciju o trgovinskimolakšica-

ma. Konferenciju će otvoriti

predsjednik PKCG Vlastimir

Golubović, ministarka ekono-

mije Dragica Sekulić i direktor

CEFTA sekretarijata Emir Đikić.

Na konferenciji će u okviru tri

panela „Međunarodni pravni

okvir za olakšanje trgovine“,

„Izazovi u prekograničnoj

trgovini u CEFTA regionu“ i „Na

putu ka zajedničkomEU trži-

štu“, između ostalog govoriti

predstavnici Svjetske banke,

privrednih komora regiona,

CEFTA sekretarijata, uprava

carina Crne Gore, Moldavije i

Srbije.

S.P.

Nacionalno udruženje

vinogradara na

ocjenjivanju u Ljubljani

PODGORICA

Na nedavno

završenom68. međunarod-

nomocjenjivanju vina ,,Vino

Ljubljana 2018“ članovi Nacio-

nalnog udruženja vinogradara

i vinara Crne Gore osvojili

su tri zlatne i dvije srebrne

medalje.

Zlatne medalje dobila su vina

„rene“ 2014 i „šardone“ 2017

vinarije Radević iz Rogama,

kao i „šardone limitid“ 2017.

vinarije Knežević iz Golubo-

vaca. Srebro su osvojila vina

„kaberne sovinjon“ 2012.

vinarije Radević i „stup“ 2015.

vinarije Rajković – Ubli.

U Ljubljani je ocjenjivano 425

vina iz 15 zemalja.

S.P.

Bord Luke Bar usvojio poslovni izvještaj za 2017.

Prihvaćenoporavnanje sa radnicima

PODGORICA

ULuci Bar je

lani pretovareno 1,7miliona

tona robe, što je za41 odsto

višenego2016. godine, sa-

opšteno je izbarskekompa-

nije.

Navodi se da je odbor direkto-

ra jučeusvojionekonsolidova-

ne finansijske iskaze i konsta-

tovao da su ukupni prihodi

iznosili 12,3 miliona eura, a da

je ostvareno 941.913 eura pro-

fita.

-Odbordirektora jeprihvatio

i Prijedlog opšteg sporazuma

sindikata i menadžmenta u

regulisanjumeđusobnih pra-

va i obaveza po osnovu ranije

neisplaćenih zarada i drugih

primanja - kaže se u saopšte-

nju.

S. P.

USD 1.22380

JPY 132.38000

GBP 0.87640

CHF

1.19410

AUD 1.60100

CAD 1.56490

Kursna lista

Jučeispredželjezare

LukaBar