Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 24. april 2018.

Politika

Predsjedništvo DF-a preglasavanjemodlučilo o kandidatu za Podgoricu

PODGORICA

Predsjednik

Vlade Duško Marković odgova-

raće sjutra u okviru premijer-

skog sata na tri pitanja poslani-

ka iz vladajuće koalicije.

Poslanik Mićo Orlandić, u ime

kluba poslanika Socijalde-

mokrata i Liberalne partije,

pitaće Markovića o nedavnom

izvještaju Evropske komisije za

Crnu Goru.

- Kakva je ocjena napretka Crne

Gore u ovogodišnjem izvještaju

i koji su prioriteti po oblastima

u narednomperiodu, navodi se

u pitanju Orlandića.

U ime DPS pitanje će postaviti

Miodrag Radunović.

- Crna Gora je u periodu od 9.

do 12. aprila 2018. godine, uče-

stvovala na međunarodnom

inansijskom tržistu i emitovala

500miliona euroobveznica

po najnižoj kamatnoj stopi

od kada naša zemlja izlazi na

međunarodno tržište euroob-

veznica. Imajući u vidu nave-

deno, molimVas za odgovor

kakav je efekat ove transakcije

na upravljanje javnimdugom

i ostvarivanje ciljeva iskalne

konsolidacije, pitaće Radunović

premijera.

Klub poslanika manjinskih par-

tija, u čije će ime pitati poslanik

Force Genci Nimanbegu, zani-

ma otvaranje novih graničnih

prelaza između Crne Gore i

Albanije.

- Koje aktivnosti Vlada Crne

Gore odnosno Vi kao pred-

sjednik Vlade, planirate da

preduzmete u 2018. godini da

bi pokrenuli otvaranje granič-

nih prelaza između Crne Gore

i Albanije, kojima bi se ubrzala

ekonomsko-turistička valoriza-

cija regiona Skadarskog jezera,

i jačale šanse za ekonomski

razvoj, zapošljavanje lokalnog

stanovništva sa područja Kraji-

ne u opštini Bar, navedeno je u

pitanju Gencija Nimanbegua.

J. Đ.

PODGORICA

Predsjed-

ništvoDemokratskog fron-

tavećinomglasovadonijelo

je jučeodlukudapotpred-

sjednikNove srpskedemo-

kratijeSlavenRadunović

budenosilac liste i kandidat

tepolitičke grupacije za

gradonačelnikaPodgorice.

To jePobjedi nezvanično

saopšteno izNove srpske

demokratijenakonvišeča-

sovne sjednicePredsjed-

ništvaDF-a.

Izvori Pobjede iz Demokrat-

ske narodne partije i Pokreta

za promjene međutim nijesu

potvrdili tu informaciju, na-

vodećidajestavoRadunoviću

kao mogućem nosiocu liste

„načelna odluka“.

- Radunović jeste najozbilj-

niji kandidat, ali zvanična

odluka još nije donešena, ka-

zali sunezvaničnoizvori izte

dvije partije. Predsjedništvo

DF-a juče se nije oglašavalo

zvaničnimsaopštenjemo to-

me da li je određen nosilac

liste i kandidat za gradona-

Predsjedniku DNP-a Milanu Knežević sti-

glo je sinoć pismo u kojemmu se istaknuti

članovi njegove partije žale na margi-

nalizaciju te partije unutar DF-a, saznaje

Pobjeda.

- Povod je što je Predsjedništvo DF-a indi-

rektno odbilo prijedlog da Knežević bude

nosilac liste. Već duže je to evidentno, jer

ne prolaze naši prijedlozi - saopštio je naš

izvor.

Knežević će se o tompismu izjasniti u narednih

nekoliko dana.

čelnikaPodgorice.

Prema nezvaničnim informa-

cijama Pobjede, na izboruRa-

dunovića kao nosioca liste in-

sistirao je predsjednik Nove

Andrija Mandić koji se zala-

gao da čelni čovjek liste treba

da bude iz Nove, jer dolazi iz

najjače stranke koja je konsti-

tuentFronta.BrankuBošnjak,

poslanicu DF-a, predložio je

Pokret za promjene, dok je

prijedlog DNP-a bio lider te

strankeMilanKnežević.

- Pokret za promjene, odno-

sno njegovi čelni ljudi Neboj-

ša Medojević i Branko Radu-

lović su smatrali da bi Branka

Bošnjakbilanajbolje rješenje.

Međutim, Andrija Mandić je

insistirao na Radunoviću kao

rješenju, naveo je naš izvor.

Izvori Pobjede navode da je

ocijenjeno da bi potencijalni

izbor Milana Kneževića koga

je predložilaDNPbio „iracio-

nalno rješenje“.

- Knežević će se nalaziti u za-

tvoru sve do kraja kampanje,

pa nije logično da bude nosi-

lac liste. To je zaključak veći-

ne članova Pedsjedništva, za-

ključio je naš izvor.

N.Z.

Marković u srijedu na premijerskomsatu

Pitaćeo IzvještajuEK,

granici saAlbanijom

i javnomdugu

PODGORICA

OdlazakSne-

žane Jonice i još 37 članova

Glavnog odbora izazvao je

tenzije u Socijalističkoj na-

rodnoj partiji, pa je portparol

te stranke Miloš Rajković

objavio na svomFejsbuk pro-

filuprivatnuprepiskusaJoni-

com, u kojoj ona navodi kako

bivšeg lidera partije Srđana

Milića ne želi da vidi više ni-

kada u životu, dok aktuelnog

VladimiraJokovićaželidapo-

smatra umukama.

Rajković je prepisku objavio

nakon informacije da je Joni-

ca zajedno sa 37 članova GO

SNP-a napustila tu partiju

zbog neslaganja sa politikom

SUKOB U SNP-u:

Tenzije u Jokovićevoj partiji nakon odlaska Snežane Jonice

i 37 članova Glavnog odbora, portparol stranke objavio privatnu prepisku

Jonicaneželi daMilića

vidi, a Jokovićabi da

,,posmatraumukama“

Vladimira Jokovića.

U jednoj odporuka koje je Jo-

nica poslala Rajkoviću napi-

sala je i kako Jokoviću „j**e

sve po spisku“, ali i kako nje-

mu i funkcionerimaMilisavu

Ćoriću i Vesku Jovanoviću

želi pogibiju.

- Jedino što mogu da proko-

mentarišem je da mu j***m

sve po spisku. Neka poginu

zajednoMilisav,Vesko i Joko-

vić –napisala je Jonica.

Ona jenavela i daJokovićaže-

li da „posmatra umukama“.

- Samo polako. Ajmo sad da

budemo malo kvarni i

da ga posmatramo u

mukama. Zamisli GO

na kome mu dođe 70

od 127 ljudi. Ja mu

pravimkvorum–na-

vela je Jonica u jed-

noj odporuka.

Napisala je i kako„po

cijenu života“ ne bi prihvatila ponudu partije da

obavlja funkciju potpredsjed-

nice SNP-a.

Jonica je, prema saznanjima

Pobjede, kada joj je ponuđeno

mjesto potpredsjednice SNP-

a, pristanak uslovljavala time

da jedino ona obavlja tu funk-

ciju, a da se drugi potpred-

sjednik,DragoslavŠćekić,koji

je ujedno i predsjednik opšti-

ne Berane, smijeni sa pozicije

potpredsjednika partije.

Kada je riječ o bivšem lideru

SNP-a SrđanuMiliću, Jonica

je napisala kako ne želi da ga

sretne nikada u životu.

- Padnemeni na pamet da ne-

Portparol SNP-a Miloš Rajković je na svomFejsbuk pro ilu

objavio i fotogra ije računa za struju od gotovo 42.000 eura

koje je, kako tvrdi, napravilo bivše rukovodstvo partije.

- Novo rukovodstvo SNP-a je dobilo ovo u nasljeđe - napisao

je Rajković u opisu fotogra ije na kojoj se vide dva računa za

utrošenu električnu energiju.

Na jednom ručunu naveden je iznos od 29.734, a na drugom

12.055 eura.

Bivšerukovodstvo

SNP-aostaviloračunza

strujuod42.000eura

PODGORICA

Čestitke

MiluĐukanovićupovodom

pobjedenapredsjedničkim

izborima 15. aprilauputile

sukolege izLitvanije,

Mađarske, premijerLuk-

semburga, emirKuvajta i ve-

likimajstor Suverenogmal-

teškogvojnog reda.

Litvanska predsjednica Dalia

Grubauskaite čestitala je

Đukanovićunaostvarenomre-

zultatu na izborima i izrazila

naduda ćeLitvanija i CrnaGo-

ra u toku njegovog mandata

nastaviti saradnju na bilateral-

nom nivou, kao i u okviru NA-

TO-a.

Ona je kazala da će Litvanija i

CrnaGora otvoriti brojnemo-

gućnosti za zajednički rad

imajući u vidu crnogorski put

prema Evropskoj uniji i da će

raditi u korist naroda obje dr-

žavenapitanjimaodzajednič-

kog interesa.

Predsjednik Mađarske Janoš

Ader uputio je čestitke

Đukanoviću, izrazivši želju za

dodatnim produbljivanjem

bliskogpartnerstvaCrneGore

iMađarske, teskoromrazmje-

nom mišljenja o najvažnijim

pitanjimasaradnjedvijudrža-

va saĐukanovićem.

Predsjednik Vlade Velikog

Vojvodstva Luksemburga

Ksavijer Betel uputio je čestit-

keMiluĐukanovićupovodom

pobjede na predsjedničkim

izborimaiizraziouvjerenjeda

ćeCrnaGora saĐukanovićem

na čelu nastaviti da bude

pouzdanpartner.

- Luksemburg je uvijek bio

snažanpodržavalacevropskog

puta Crne Gore. Siguran sam

daćemonastaviti plodotvornu

saradnju u okviru procesa pri-

stupanjaCrneGoreEvropskoj

uniji i da ćemo dalje produbiti

naše bilateralne odnose - ka-

zao je on.

EmirKuvajtaSabahAl-Ahmad

Al-Džaber Al-Sabah čestitao

je Milu Đukanoviću pobjedu

na predsjedničkimizborima.

Veliki majstor Suverenog

malteškog vojnog reda fra

ĐakomoDalaToredelTempio

di Sanguineto uputio je

čestitku povodom izbora za

predsjednika Crne Gore po

drugi put.

Čestitke Đukanoviću povo-

dompobjede na predsjednič-

kimizborimauputio je ipred-

sjednik Narodne skupštine

Demokratske Narodne Re-

publike Koreje Kim Jong

Nam.

R.P.

ČestitkeĐukanoviću

izKuvajta, saMalte...

PODGORICA

- Demokratska Crna Gora predala je Opštinskoj

izbornoj komisiji Pljevlja izbornu listu za predstojeće lokalne izbo-

re u toj opštini, 27. maja.

Izbornu listu ,,Aleksa Bečić – Demokrate - Dođi kući, jer imamo

plan“ čini 35 kandidata.

Nosilac liste, Milojica Tešović, izrazio je zadovoljstvo zbog toga

što je, kako je naveo, u prilici da predvodi pobjedničku izbornu

listu i dodao da se na listi nalaze i preduzetnici, studenti, sportski

radnici, ugledni domaćini i kao takva je van domašaja političke

konkurencije.

R.P.

Demokrate predale listu za izbore u Pljevljima

Listu „Dođi kući“

predvodiMilojicaTešović

kim štetnim ljudima zagor-

čam život. Ali nemam toliko

želju za tim koliko imam po-

trebu da neke ljude, poput Sr-

đanaMilića,nesretnemnikad

u životu. Znanje je sinonim

svakoguspjeha, uz rad i odgo-

vornost, i sistem vrijednosti u

koji ja vjerujemna tome poči-

va. Na čemu da počiva sad?

Kakoubijediti drugedavjeru-

juuonou šta ja vjerujem– za-

pitala se ona.

Jonica u prepisci pominje i

premijera Duška Markovića,

kogaoslovljavasaDule inavo-

di kako on sada „sebe dokazu-

je“.

Đ.ĆORIĆ

Mandić ,,pogurao“

danosilac liste

budeRadunović

ŽaleseKneževićuna

marginalizacijuDNP-a

SlavenRadunović

DuškoMarković

Snežana Jonica