Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Utorak, 24. april 2018.

Oštre reakcije povodom

priprema za jesenju

proslavu stogodišnjice

oslobođenja Budve

Originalni

falsifikat

PODGORICA

Bilbordi ko-

je jeprotekle sedmice, na

magistrali odSvetogStefana

docentraBudve, postavio

opštinskiOdbor zaobilježa-

vanje stogodišnjiceoslobo-

đenjaBudveuPrvomsvjet-

skomratu sadržeobilje

istorijski netačnihpodataka

upakovanihuprizemnepo-

litičkeporuke, ističe seuni-

zureakcijapojedinihnevla-

dinihorganizacija i

političkih stranaka.

- Bilbordi kojima se veliča sto-

godišnjica navodnog „oslobo-

đenja“ grada, samo sumali dio

provokatorskog posla koji dio

opozicije, uz prećutnu sagla-

snost ostalih, pokušava da

sprovede u godini kada se na-

vršava pun vijek od pokušaja

dasezatrecrnogorskadržavai

crnogorsko ime – rečeno je

Pobjedi iz budvanskog odbora

DPS-a.

Oglasni prostori na kojima su

postavljeni sporni plakati su

vlasništvo firme ,,Mediteran

reklame“ koja je u stoprocen-

tnomvlasništvu Opštine Bud-

va, a pokrovitelj cjelokupne

manifestacije, kako je zapisa-

no u dnu jedne slike, je -Turi-

stička organizacijaBudve.

Bilbordi na kojima je naslika-

na srpska vojska koja jenaMi-

trovdan 1918. godine, kako ka-

žu njihovi autori, oslobodila

Budvu, postavljeni su kao dio

obilježavanja stogodišnjice

oslobođenja te opštine.

OSLOBAĐANJE

Naslikamakojedominirajuuz

magistralu nalazi se, između

ostalog, fotografijasrpskekra-

ljevske vojske, sa natpisom

„Sto godina ponosa i slave

2018“. Uz napomenu: „Na us-

pomenu dolaska hrabre i po-

bjedonosne srpskevojskekoja

poslije junačkih pobjeda oslo-

bodi Budvu na Mitrovdan 8.

novembra 1918. Postavi opšti-

naBudva“.

Budvanski odborDPS-aporu-

čio je da je „sadržaj bilborda

istorijski netačan“.

- Nikakvog „oslobađanja“ nije

bilo, jer u trenutku kada je on-

dašnja srpska vojska ušla u

Budvu (i Crnu Goru), u njoj

nije bilo nijednog austro-

ugarskog vojnika. Jasno je da

takve provokacije u današnjoj

Crnoj Gori, posebno nakon

Nije čudno što su bilbordi u Budvi izazvali žestoke reakcije i što se traži da ih

inspekcija ukloni: Odbor za obilježavanje stogodišnjice oslobođenja Budve

u Prvomsvjetskom ratu ,,oplemenio“ istoriogra ju do sada nepoznatim

podacima: da suNikola I Petrović Njegoš i Petar I Karađorđević bili srpski

kraljevi 1918. godine i da je srpska vojska u Budvi vodila krvavu bitku sa

Austrougarima iako od njihovih trupa nije bilo ni traga ni glasa

obnove crnogorske državne

nezavisnosti 21. maja 2006.

godine, nemaju nikakvo ute-

meljenje, jošmanje plodno tlo

nakojembi seprimile–kažuu

Odboru DPS-a, naglašavajući

dazabrinjava ,,potpuni izosta-

nak reakcije lokalne vlasti i in-

stitucija, akoni zbog čegadru-

gog, ono zbog čuvanja ugleda

države Crne Gore i njene bo-

gate slobodarske i antifašistič-

ke tradicije“.

Reakcije iz opštine nije bilona

brojne upite Pobjede. Pred-

sjednik opštineBudvaDragan

Krapović nije juče želio da za

naš listkomentarišepostavlja-

nje bilborda povodom stogo-

dišnjice oslobođenja Budve,

jer je biona putu.

Više puta smo kontaktirali

predsjednika Skupštine opšti-

ne Đorđa Vujovića, ali njegov

telefonbio je isključen.

Izvjesno je, međutim, da je op-

štinska vlast donijela odluku o

formiranjuOdborazaobilježa-

vanje stogodišnjice oslobođe-

nja Budve u Prvom svjetskom

ratu na čijem se čelu nalazi

MarkoBatoCarević, koji bi, po

slovukoalicionogugovora,tre-

balo da bude budući predsjed-

nik opštineBudva.

U izjavi za medije Carević je

pojasnio da nema razloga za

uznemirenje javnosti, te da je

cilj Odbora da ,,upozna jav-

nost samanjepoznatimpriča-

ma o običnim junacima, van-

vremenskim herojima, našim

precima koji u cilju pobjede

nijesu žalili svoje živote...“

SRPSKI KRALJEVI

Uprkos ovim plemenitim na-

mjerama, na slikama koje su

postavljene ima značajnihpo-

litičkihporukakojese,ipak,ne

mogu svrstati u ,,nove istorij-

ske podatke“.

Tako je, na primjer, na magi-

strali ublizini hotela ,,Medite-

ran“ u Bečićima postavljen

bilbordnakojemsuumontira-

ni portreti Kralja Nikole Pe-

trovića i Petra I Karađorđevi-

ća. U pozadini njihovih likova

se vidi vod crnogorske vojske

sa crnogorskim barjakom,

iznad je slika nekog nepozna-

tog cepelina, a u donjem de-

snom ugla najvažnija poruka:

,,Srpski kraljevi Nikola I Pe-

trović Njegoš i Petar I Kara-

đorđević“.

Kada su to i u kojem periodu

istorije kralj Nikola i kralj Pe-

tar Karađorđević srpski kra-

ljevi i kako mogu stajati jedan

uz drugog 1918. godine? Čak i

na fotomontaži!

Nekadašnji knjaz, prvi i jedini

kralj Crne Gore Nikola I od-

stupio je 1916. godine iz Crne

Gore i umrou egzilu. Umeđu-

vremenu,podbajonetimasrp-

ske ,,oslobodilačke“ vojske

održana je Podgorička supšti-

na, a kralj Petar I Karađorđe-

vić, inače Nikolin zet, postao

kralj države SrbaHrvata i Slo-

venaca (SHS). Države u kojoj

nijebilomjestada se imeCrne

Gore pomene ni kao admini-

strativni pojam!

Predsjednik Liberalne partije

Andrija Popović kazao je za

Pobjedu da treba ukloniti

bilbordeuBudvikojisu„dove-

lidovelikeuznemirenosti gra-

đana koji vjekovima žive u

skladu“.

POZIV INSPEKCIJI

- Zakonom je zabranjeno ne-

dozvoljenooglašavanje i jasno

su propisane sankcije za to.

Bilbordi koji su preplavili

Budvusuautorskodjelo lokal-

nevlasti. Svenas je toneprijat-

no iznenadilo i šokiralo. Libe-

ralna partija je oštro osudila

taj šovinizam i sijanje novog

razdora i netrpeljivosti. Drža-

va mora da reaguje i da ih hit-

noukloni –kazao jePopović.

Prema njegovim riječima,

struka je „sve rekla ranije o to-

me“.

- To je istorijski falsifikat. Ni-

kakva pobjedonosna srpska

vojskanije tadadošla i oslobo-

dila Budvu. Ne može se slaviti

zatiranje cijele nacije, kao što

je 1918. godine urađeno. To je

godina kada je nestala država

CrnaGora –kazao jePopović.

On je apelovao da se izbjegne

otvaranje starih rana.

MiodragČučka izCrnogorske

kaže za Pobjedu da postavlja-

nje bilborda doživljava kao

„nečijuprivatnu žurku“.

-Reagovaćemokada ta inicija-

tiva dođe u Skupštinu. Nadam

se da je to privatna stvar. Ne-

mamo informaciju da je dru-

gačije –kazao jeČučka.

ODLUKA

Biće, ipak, da sve nije privatna

žurka. Predsjednik Skupštine

opštine Budva Đorđije Vujo-

vić (DF) ranije je osnovao Od-

bor za proslavu stogodišnjice

oslobođenja Budve u Prvom

svjetskomratu, koji ima 17čla-

nova, a na čijemčelu jeMarko

Bato Carević, koji bi trebalo

krajem godine da preuzme

„fotelju“predsjednikaopštine

Budva. Među članovima od-

bora su potpredsjednik opšti-

ne Veselin Marković, me-

nadžer grada Milo Božović,

kao i sekretar za društvene

djelatnosti ĐorđijePribilović.

Odlukom o osnivanju tog od-

bora predviđeno je da to tijelo

organizuje program od 15.

marta do 30. novembra, „da

slijedi pobjedničko nasljeđe i

veličanje nacionalnog identi-

teta koje promoviše pobjeda u

Prvom svjetskom ratu“, kao i

da „posebnu pažnju posveti

nasljeđu iz perioda prve polo-

vine prošlog vijeka i značaju i

uticajucrkvena lokalni životu

tomperiodu“.

Koji nacionalni identitet će se

glorifikovatisvetkovinomkoja

slijedi u organizaciji lokalne

vlasti opštine Budva može se

lako nazrijeti po bilbordima

kojisunedavnoosvanuliume-

tropoli crnogorskog turizma.

I.KOPRIVICA

D.ĐURANOVIĆ

Koordinacioni odbor Crnogorskog

pokreta Kotor juče je Osnovnomdržav-

nom tužilaštvu u toj opštini podnio

krivičnu prijavu protiv N.N. lica kao i

vlasnika bilborda i Opštine Budva, kao

zakupca, zbog krivičnog djela povrede

ugleda Crne Gore iz člana 198 Krivič-

nog zakona Crne Gore i krivičnog djela

izazivanja nacionalne, rasne i vjerske

mržnje iz čl. 370 KZ CG, stav 1, u vezi s

članovima 357 i 362 stav 1. istoga KZ-a –

saopšteno je iz te organizacije.

- Plakat izlaže poruzi Budvu, odnosno,

Crnu Goru, veličajući njenu okupaciju

koju su, na Mitrovdan, 8. novembra

1918. godine, i tih dana izvršile srpske

trupe. To djelo koje veliča okupaciju

zemlje, sankcionisano je članom 198

Krivičnoga zakonika Crne Gore, ističe se

u prijavi.

Podnosioci prijave smatraju da se

postavljanjembilborda ovakve sadržine

podstiče djelo izazivanja nacionalne

mržnje, iz člana 370. stav 1 Zakonika.

Prema njihovim riječima, ova krivična

djela su u neposrednoj vezi sa krivičnim

djelomugrožavanja nezavisnosti, iz

člana 357 KZ CG, jer, kako navode, ple-

diraju da podstaknu na protivustavno

dovođenje Crne Gore u položaj potči-

njenosti i zavisnosti prema Srbiji.

- Indirektno pozivaju i na nasilnu pro-

mjenu ustavnoga uređenje zemlje, što

je kažnjivo po članu 362, stav 1, KZ. Ova

kaznena djela ne čine se prvi put, već

u kontinuitetu, sa krajnje zlim i zadnjim

namjerama dovođenja zemlje u stanje

haosa, da bi u neredovnimprilikama,

strane sile, podržane iznutra, srušile

ustavni poredak i zavele kolonijalnu

upravu u interesu Srbije i Republike

Srpske. Zato predlažemo da ovo tuži-

laštvo pokrene postupak protiv Opštine

Budva, kao zakupca bilborda, i N.N.

lica kao vlasnika, zbog izlaganja poruzi

države, uvrede nacionalnoga imena i

raspirivanja međunacionalne mržnje,

i odredi im kaznu koja odgovara težini

djela – dodaju iz Koordinacionog odbo-

ra Pokreta.

KrivičnaprijavaprotivN.N. lica,

vlasnikabilbordaiOpštineBudva

BILBORDREVIZIJA ISTORIJE

Sporni bilborduBudvi

Andrija

Popović

Predsjednik Liberalne

partijeAndrija Popović

kazao je za Pobjeduda

treba ukloniti bilborde

uBudvi koji su „doveli

do velike uzne-

mirenosti građana

koji vjekovima

žive u skladu“