Previous Page  15 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 32 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Utorak, 24. april 2018.

Svijet

Sastanak lideradvijeKorejeupetak

PANMUNDŽOM

Sastanak

kome će prisustvovati lideri

Južne i Sjeverne Koreje Mun

Dže In i KimDžong Un biće

održan 27. aprila, izjavio je

portparol predsjednika Južne

Koreje. On je rekao da će

sastanak početi ujutru i da će

biti organizovana večera u juž-

nokorejskomdijelu Panmun-

džoma, demilitarizovane zone

razdvajanja dvije zemlje, pre-

nosi agencija Srna.

- Seul i Pjongjang su održali

tri runde dijaloga na radnom

nivou, koje su bile usredsre-

đene na pitanja protokola,

bezbjednosti i medijskog izvje-

štavanja sa samita 27. aprila.

Konačna odluka donijeta je

danas, naveo je portparol.

Sjeverna Koreja se saglasila i

sa timda televizija uživo pre-

nosi jedan dio sastanka dvoji-

ce lidera, te će grupa južnoko-

rejskih novinara biti primljena

u sjeverni dio Panmundžoma.

Iz Pjongjanga su izrazili spre-

mnost da se organizuje sličan

sastanak i sa predsjednikom

SAD DonaldomTrampom, u

maju ili junu.

Demantovano pisanje španskihmedija daMarijano Rahoj nije želio da potpiše dokument

Španijaodobrila

nacrtdeklaracije

za samit uSofiji

Udiplomatskim

izvorima u Briselu

navode da se,

zbog protivljenja

španskog

premijera

Marijana Rahoja

da se njegov

potpis nađe

na deklaraciji

zajedno sa

potpisom

predstavnika

Kosova, čiju

nezavisnost

Španija ne

priznaje, došlo do

kompromisnog

rješenja da

deklaracija bude

usvojena samo od

28 zemlja članica

BRISEL

-

Ambasadori svih

28 članicaEU, uključujući i

Španiju, odobrili sunacrt

deklaracijekojabi trebalo

dabudeprihvaćenana sami-

tuEU- Zapadni Balkanau

Sofiji, saznajeTanjuguBri-

selu.

-Nacrt deklaracije jeodobrio i

ambasador Španije pri EU. Na

samimzemljama članicama je

da ga prihvate, rekla je Tanju-

gu portparolka stalnog pred-

stavništva Bugarske pri EU

GenovevaČervenakova.

Španski El Pais je ranije obja-

vio, pozivajući se na neimeno-

vane izvore, da je Španija sta-

vila veto na taj dokument, jer,

kako sunaveli, premijerMari-

jano Rahoj ne želi da njegov

potpis bude na deklaraciji za-

jednosapotpisompredstavni-

kaKosova, kojeŠpanijanepri-

znaje.

Červenakova, međutim, de-

mantuje tu informaciju i do-

daje:

-Ambasadorisuodobrilinacrt

deklaracije. Tekst je sada po-

slat zemljama Zapadnog Bal-

kana na konsultacije.

Stalni predstavnici svih 28 ze-

malja članica EU nacrt dekla-

racije su odobrili na sastanku

održanom prošlog četvrtka u

Briselu. U diplomatskim izvo-

rima u Briselu navode da se,

zbog protivljenja španskog

premijeraMarijana Rahoja da

senjegovpotpisnađenadekla-

raciji zajedno sa potpisom

predstavnika Kosova, čiju ne-

zavisnost Španija ne priznaje,

došlodokompromisnog rješe-

njadadeklaracijabudeusvoje-

na samood28zemalja članica,

a ne u formatu 28 + 6 partnera

saZapadnogBalkana.

Diplomatski izvori Tanjuga u

Briselu takođe su potvrdili da

jetekstnacrtadeklaracijepro-

slijeđen zemljama sa Zapad-

nogBalkana „na uvid“.

Prema uvidu Tanjuga, u nacr-

tu sofijske deklaracije ne po-

minju se države Zapadnog

Balkana, već se govori o „par-

tnerima“, što se vidi kao još je-

dan korak ka kompromisu sa

zemljama EU koje ne podrža-

vaju nezavisnost Kosova. Prvi

dio deklaracije odnosi se na

podršku evropskoj perspekti-

vi regiona, dok se aneks poli-

tičkog dijela teksta odnosi na

povezanost kako regiona me-

đusobno, tako iZapadnogBal-

kana saEU.

-Postojetridijelaaneksa-prvi

koji se odnosi na vladavinu

prava, drugi na bezbjednost,

migracije i borbu protiv tero-

rizma i treći, najbitniji za gra-

đane Zapadnog Balkana, go-

vori o infrastrukturnoj,

energetskoj i digitalnoj pove-

zanosti, izjavila je ministarka

Bugarske za predsjedavanje

SavjetomEU,LjiljanaPavlova.

Diplomatski izvori u Briselu

kažu da još nije izvjesno da li

će premijer Španije Marijano

Rahoj prisustvovati samom

samituEU- Zapadni Balkan.

Nezvaničneinformacijegovo-

re o tome da je Rahoj svoje

učešće na samitu uslovio pot-

punom skrajnošću predstav-

nika Kosova, kome na samitu,

prema stavuŠpanije, ne bi tre-

balo da bude dozvoljeno da

govorinitidasjedizaistimsto-

lom sa ostalim liderima EU i

ZapadnogBalkana.

BRISEL

SuduBriseluosu-

dio je jučenapo20godina

zatvora francuskog ekstre-

mistuSalahaAbdeslama i

njegovog tuniskog saučesni-

kaSofijanaAjarija, koji su

proglašeni krivimzapokušaj

napada terorističkeprirode,

zbogučestvovanjaupucnja-

vi s policijom15.marta 2016.

godineuglavnomgraduBel-

gije.

Tužilaštvo je tražiloupravo ta-

kvu kaznu, 20 godina zatvora

za obojicu optuženih u ovom

sudskom postupku koji je po-

čeou februaru.

U presudi se navodi da se nji-

hova povezanost sa radikaliz-

mom„uopštenedovodi upita-

nje“. Četiri policajca su

povrijeđena u pucnjavi u kojoj

suučestvovali Abdeslami Aja-

rikadajepolicijaizvršilaraciju

na stan u kome su se skrivali u

Briselu 2016. Abdeslam je bio

mjesecima u bjekstvu i tada je

biojedanodnajtraženijihljudi

u Evropi zbog povezanosti s

napadima u Parizu iz novem-

bra 2015. u kojima je ubijeno

130 ljudi. Pored policajaca, u

razmjenivatrespolicijomtada

je poginuo jedan od Abdesla-

movih i Ajarijevih kolega koji

jemjesecimapokrivaonjihovo

bjekstvo. Ta policijska racija je

ubrzala hvatanje Abdeslama.

On je uhapšen 18. marta 2016.

uMolenbeku zajedno s Ajari-

jem. Abdeslam, 28-ogodišnji

Francuz marokanskog porije-

kla, odbio je da odgovara na

pitanja sudije u suđenju u Bri-

selu i poslije pojavljivanja na

početku suđenja je odbio i da

prisustvuje daljim ročištima.

Ni Abdelslamni optuženi Aja-

ri nijesu bili prisutni u sudnici

prilikom jučerašnjeg izricanja

presude.

Abdeslamu 20 godina robije zbog učestvovanja

u pucnjavi 15. marta 2016. godine u Briselu

„Povezanost sa

radikalizmomuopšte

senedovodi upitanje“

JEREVAN

Novoizabrani

premijer JermenijeSerž

Sargsjanpodnio je juče

ostavkuna tu funkciju, na-

konvišednevnihmasovnih

protesta širomzemlje.

Jermenski parlament je

Sargsjana, koji je i bivši šef dr-

žave, izabrao za premijera

prošlog utorka.

Demonstranti sunaulice izaš-

li zbog sporne izmjene ustav-

nog amandmana, koji je 2015.

godine izvršnu vlast prenio iz

rukupredsjednika u ruke pre-

mijera.

AP je naveo da je imenovanje

Sargsjanazapremijeradiojer-

menske tranzicije ka sistemu

Premijer Jermenije

podnioostavku

kojismanjujeovlašćenjapred-

sjednika, a jača premijerova,

dok kritičari kažu da će ova

izmjena zapravo Sarsjanu

omogućiti da doživotno vodi

zemlju.

Ranije juče, iz pritvora je pu-

štenopozicioni liderNikolPa-

šinjan, dan nakon hapšenja.

Policija je u nedjelju uhapsila

trojicu opozicionih lidera, uk-

ljučujući Pašinjana i blizu200

demonstranata.

Tokom dana, protestima se

pridružila i grupa jermenskih

vojnika, iako je ministarstvo

odbrane saopštiloda će strogo

biti kažnjeni.

PARIZ

Francuski predsjed-

nikEmanuelMakronrazgo-

varao je juče telefonomsa ru-

skimkolegomVladimirom

Putinomi tomprilikompo-

ručioda jeposvećen jačanju

dijaloga zaraćenih stranau

Siriji.

Makron je rekao i da želi da sa-

rađuje sa Rusijom kako bi po-

krenuo „kredibilan politički

proces“ i „intenzivirao dostavu

humanitane pomoći civilima“,

prenosi AP.

Ovo je prvi telefonski razgovor

Makrona i Putina od napada

SAD, Velike Britanije i Francu-

ske na Siriju 14. aprila. Makron

će24.i25.majaposjetitiRusiju.

Makron je ranije izjavio kako

snageizSirijenetrebadasepo-

vuku čak i kada se u toj zemlji

završi rat protiv terorizma, što

je ruski šef diplomatije Sergej

Lavrov nazvao „kolonijalnim

stavom“.

- Čuo sam da je nedavno

francuski predsjednikMakron

pozvaoSADdanepovlače sna-

geizSiriječaknikadaiposljed-

nji terorista bude ubijen ili

istjeran sa teritorije te zemlje -

rekao je Lavrov novinarima u

Pekingu, u komentaru koji je

objavljenna sajtu ruskogMini-

starstva spoljnih poslova, pre-

nosi Tas.

Francuski predsjednik, istakao

je Lavrov, kaže da je neophod-

no ostati u toj zemlji „skoro na

trajnoj bazi i izgraditi novu Si-

riju“.

To je šef ruske diplomatije na-

zvao „kolonijalnim stavom“,

poručivši da će Rusija zatražiti

od Francuske da objasni ova-

kav stav.

Makron rekaoPutinu

da želi dijalogoSiriji

ZAGREB

Vestminsterski sud

u Londonu odobrio je izruče-

nje osnivača Agrokora Ivice

Todorića Hrvatskoj.

- Naređujem izručenje gospo-

dina Ivice Todorića Hrvatskoj.

On sada ima rok od sedam

dana u kojemmože uložiti

žalbu - rekla je sutkinja Ema

Arbutnot na kraju presude

koja je napisana na 17 strana.

Potvrdila je i da Todorić ostaje

na slobodi, ali uz strože mjere

opreza.

Sutkinja Arbutnot je objasnila

kako sumjere opreza nešto

postrožene u odnosu na one

kojima je Todorić bio pod-

vrgnut do danas. Umjesto

dvaput sedmično, Todorić će

se u nadležnu londonsku poli-

cijsku stanicumorati javljati

svaki dan, a nakon 21 sat ne

smije napuštati kuću.

London

Todorića

vraćakući

Priredila:

JovanaĐURIŠIĆ

Serž Sargsjan

VladimirPutiniEmanuelMakron