Previous Page  13 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 32 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Utorak, 24. april 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD

Demokrat-

ska narodna partija uručila je

sekretarijatu Skupštine peticiju

građana da se groblje ne gradi

na Veljempolju na Bralenovici

kao što je planirano, već da se

nađe druga lokacija. Kako su

naveli, jedan od razloga jeste

činjenica da ta lokacija ,,prema

svim relevantnim indikatori-

ma pripada zaštitnompojasu

vodoizvorišta Oraška jama

iz kog se vodom snabdijeva

većina domaćinstava u opštini

Danilovgrad“.

- Izgradnjomgroblja na plani-

ranoj lokaciji bilo bi ugroženo

vodoizvorište, a time bi zdrav-

lje i životi građana. Takođe, to

područje je veći period godine

pod vodom, te da bi, ukoliko

se groblje izgradi, pristup do

grobova bio otežan, i moglo

bi doći do svojevrsnog skr-

navljenja posmrtnih ostataka.

Konačno, izgradnja groblja u

ravnici, pored rijeka (Sušice), je

protivna crnogorskoj tradiciji

prema kojoj se, iz poštovanja

prema preminulima, groblja

grade na uzdignutim, ocjedi-

tim, osvijetljenim i uzvišenim

mjestima – navode iz DNP-a.

Iz te partije saopštavaju da je

peticiju potpisalo 650 građana,

što je, kako navode, skoro tri

puta više od pravno propisa-

nog procenta potpisa koje je u

Danilovgradu neophodno pri-

kupiti da bi je nadležni uzeli u

razmatranje i uvrstili u dnevni

red Skupštine opštine.

- Peticiju su potpisivali, ne

samo opozicioni birači, već i

podržavaoci vladajućih partija,

jer je projekat novog groblja

toliko besmislen i opasan, da

su se protiv njega otvoreno

pobunili, čak i poslovično vjerni

i disciplinovani glasači DPS-a –

piše u saopštenju DNP.

M. N.

BIJELOPOLJE

Prva lokalna

uprava na sjeveru koja će pri-

mijeniti tetra sistem komuni-

kacije u opštinskim službama

biće Bijelo Polje. O detaljima

uvođenja i razvijanja tog siste-

ma bilo je riječi tokom sastan-

ka predsjednika opštine Petra

Smolovića sa predstavnicima

kompanije Vajrles Montene-

gro.

Smolović je kazao da će se

upotrebom tog digitalnog

sistema za potrebe profesio-

nalnih korisnika Službe zaštite

i Komunalne policije, i drugih

opštinskih organa poboljšati

njihovo funkcionisanje, poseb-

no u vanrednim situacijama,

kada se više grupa može spojiti

u jednu, zajedničku i omogućiti

im zajednički rad. Istovremeno

će se raditi na proširenju opse-

ga besplatnog interneta za

građane.

Menadžer kompanije Boris

Camović kazao je da je opština

Bijelo Polje zajedno sa Podgo-

ricom, gdje je instalirana infra-

struktura, prva opština u Crnoj

Gori koja će uvesti te servise

u potpuno digitalizovanom

formatu.

- Tetra praktično nema alter-

native, kada je u pitanju zado-

voljenje direktnih i urgentnih

komunikaciija, prvenstveno

za potrebe službi iz oblasti

bezbjednosti, spašavanja lica i

imovine i zdravstvene zaštite -

istakao je Camović.

C. G.

MOJKOVAC

Srednja mje-

šovita škola „Vuksan Đukić“

ove školske godine nije

uključena u programdual-

nog obrazovanja ali su, kaže

direktor te ustanove, Dejan

Vuković, zainteresovani

da od septembra iskoriste

mogućnost.

- Zainteresovani smo da od

naredne školske godine

učestvujemo u programu

dualnog obrazovanja. To je

odlična prilika, prvenstveno

za kuvare i konobare koji se

školuju kod nas, da pored

znanja koja budu stekli u

školi, mnogo toga nauče

i ponešto i zarade, radeći

kod poslodavaca, što

će imolakšati i zapo-

šljavanje nakon školo-

vanja – kaže Vuković.

PLANOVI

On objašnja-

va da sve

zavisi

Danilovgrad: DNP

podnijela peticiju SO

Tražeda

segroblje

negradi na

Bralenovici

Bijelo Polje

Opština

uvodi tetra

sistem

MOJKOVAC:

Menadžment Srednje stručne škole o dualnomobrazovanju

Zainteresovani i

đaci i poslodavci

od upisa.

- Pripremamo plan upisa za

narednu školsku godinu, kao

i učešće u programu dualnog

obrazovanja. Ako upišemo u

prvi razred kombinovano odje-

ljenje kuvar/konobar, što plani-

ramo, onda ćemo

u program

dualnog

obrazova-

nja uključi-

ti ukupno

šest uče-

nika, po tri

konobara i kuvara. To je, za

sada, plan. Od upisa će, dakle,

sve zavisiti – kaže Vuković.

Prema njegovim riječima,

poslodavci su zainteresovani

da podrže program.

- Što se poslodavaca tiče, ima

zainteresovanih. Poslali smo

incijalna pisma većembroju.

Već smo, načelno, dogovorili

saradnju sa irmama „Dulović“,

„Peja“ i „Tara-turs“. Naši uče-

nici, inače, u tim irmama već

obavljaju dio praktične nasta-

ve, na obostrano zadovoljstvo

- kazao je Vuković.

Dualno obrazovanje tj. paralel-

no učenje i rad kod poslodavca

za učenike trećeg stepena,

gdje učenik dobija i mjeseč-

nu naknadu, zaživjelo je

nakon decenije. Ukupno je

uključeno 14 obrazovnih

programa, tj. smjerova:

kuvar, konobar, auto-

mehaničar, frizer, zava-

rivač, instalater sani-

tarnih uređaja, grija-

nja i klimatizacije,

elektroinstalater,

pekar, prodavač,

monter teleko-

munikacionih

sistema, posla-

stičar, bravar,

autoelektričar

i obrađivač ple-

menitihmetala.

Ministarstvo

prosvjete za učenike prvog

razreda koji su uključeni u

sistemdualnog obrazovanja

izdvaja 50 eura mjesečno,

po 75 eura za đake drugog

razreda, dok poslodavci

za učenike trećeg razreda

izdvajaju po 100 eura.

BROJKE

U programdualnog obra-

zovanja u našoj zemlji ove

školske godine bilo je uklju-

čeno 280 učenika iz 17 škola

sa područja 12 opština, kao

i 101 poslodavac. Naredne

školske godine očekuje se

baremduplo više učenika,

povećanje broja škola na

25 i znatno više poslodava-

ca uključenih u program,

najavljeno je iz Ministarstva

prosvjete.

R. ĆETKOVIĆ

Ako upišemo u prvi razred kombinovano odjeljenje

kuvar/konobar, što planiramo, onda ćemo u program

dualnog obrazovanja uključiti šest učenika. Tri

poslodavca spremna su da se uključe

Uprogramdualnog

obrazovanja unašoj

zemlji ove školske go-

dine bilo je uključeno

280učenika iz 17

škola sa područja

12 opština, kao i 101

poslodavac

Foto-bilješka iz Kolašina

„Sibirska“ zelenija

KOLAŠIN

Nevladina orga-

nizacija Natura završila je još

jednu fazu obnove drvoreda u

centralnoj gradskoj zoni. U ini-

šu aprila zasadili su osam sad-

nica u glavnoj kolašinskoj ulici

čime su kompletirani drvoredi

u popularnoj „sibirskoj“.

Izvršni direktor NVOMikan

Medenica kaže da obnavljanje

drvoreda realizuju u saradnji sa

lokalnomupravomuz stručni

nadzor Slobodana Džudovića.

- Planiramo da revitalizujemo

sve drvorede u centralnoj

gradskoj zoni jer smatramo

da su oni posebna vrijednost

grada i tradicija koja se čuva

skoro jedan vijek. Takođe

planiramo da uradimo kata-

star stabala u gradskoj zoni

kako bi briga prema njima bila

kompletnija i imala kontinuitet

- objašnjava Medenica.

Pravilo „đe god nađeš dobro

mjesto, tu drvo posadi“ u cen-

tru Kolašina očigledno važi.

Preostalo je da se društvenom

i stručnombrigomobezbijedi

trajanje zelenila i čuvanje tradi-

cije drvoreda koja traje skoro

vijek.

Dr.D.

NIKŠIĆ

Zaposleni uKomunalnomkojeodr-

žava gradskozeleniloovihdanaposvećeni su

održavanju travnjaka. Prema riječimadirek-

tora togpreduzećaMiodragaMuratovića,

premaplanupredstoji sadnja cvijeća.

-Uređenje travnjakapredviđeno jedo juna. Pris-

pijeva sezonsko cvijeće u plasteniku i uskoro će

početinjegovasadnja.Cvijećemćemooplemeni-

ti uglavnomkružne tokove i prostor ispred zgra-

de opštine. Kalendarski, vrijeme je i za oreziva-

nje drveća, pa sprovodimo i te aktivnosti –kazao

jeMuratović.

S.D.

NIKŠIĆ:

Komunalci uređuju zelene površine

Kružne tokoveuljepšaćecvijećem

PLJEVLJA

Učenici Osnov-

ne škole „Boško Buha“ još od

decembra prošle godine rea-

lizuju humanitarno-ekološku

akciju „Čepomdo osmijeha“.

Uz pomoć roditelja, rođaka i

prijatelja sakupili su više od

40.000 čepova, čijom se reci-

klažomprikupljaju sredstva

za djecu sa posebnimpotre-

bama ili invaliditetom.

Centralna aktivnost organi-

zovana je juče na Trgu 13. jul

gdje su učenici škole, mališa-

ni vrtića ,,Eko bajka“ i polazni-

ci Dnevnog centra od čepova

napravili mozaik.

PLJEVLJA:

Ekološko-humanitarna akcija učenika Osnovne škole „Boško Buha“

Sakupili 40.000čepova

DejanVuković

,,ČEPOMDOOSMIJEHA“:

Jučena trgu

Vaspitačica Nada Knežević

objasnila je da je Dan planete

Zemlje, 22. april, je i dan vrti-

ća „Eko bajka“ pa su se rado

priključili ovoj konkretnoj

akciji, koju ćemo nastaviti

zajedno sa organizatorom.

Mališani vrtića recitovali su

ekološke pjesmice, a učenici

OŠ „Boško Buha“ podsjetili

su na značaj zaštite životne

sredine. Oni su najavili i

nastavak akcije i pozvali sve

građane da iskoriste priliku i

pokažu humanost, ali i razvi-

jenu ekološku svijest.

A .S.