Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 24. april 2018.

CrnomGorom

BERANE

Predsjednikop-

štinenaredne četiri godine

bićedosadašnji predsjednik

DragoslavŠćekić. Zanjegov

drugimandat glasali suod-

bornici koalicijeZdravoBe-

rane iDemokratskeCrne

Gore, dok suprotivbileopo-

zicionepartijeDPS, BS iDS.

Šćekić je zahvalio odbornici-

ma koji su glasali za njega, ali

jeistakaodarazumijeioneko-

ji su imali drugačije mišljenje.

Kako je kazao, i u ovomman-

datu biće predsjednik svih

građana.

- Iskreno pozdravljam i od-

bornike koji su danas imali

drugačije mišljenje, uz moj

lični stav i želju da različitost

političkog mišljenja predstav-

lja podstrek i dodatni kvalitet

prilikom donošenja krupnih,

bitnih odluka za razvoj našeg

grada. Želim samo da vas još

jednom podsjetim da su stvo-

renesvepretpostavkezareali-

zaciju krupnih, infrastruktur-

nihprojekataidautompravcu

očekujem punu podršku svih

subjekata - kazao je Šćekić.

On je dodao da će sa partneri-

ma izDemokratskeCrneGore

svaku stavku iz predizbornog

programa pretočiti u djelo i

nastaviti sve započete projek-

te. Šćekić je izrazioočekivanja

da će saradnja sa Vladom biti

mnogo intenzivnija i na zna-

čajnijemnivou, uz, kako je ka-

zao, eliminisanje bilo koje vr-

ste opstrukcije.

- Želimda podijelimsa vama i

uvjerenje da su vremena lič-

nih, uskopartijskih interesa

izanasidasmouvelikosvjesni

teškog ekonomskog ambijen-

ta koji nas okružuje. Život na-

ših Beranki i Beranaca mora

biti prioritet i svrha našeg po-

litičkog djelovanja, kako vlasti

tako i opozicije. I upravo ta

prolaznost naših političkih

funkcija ne daje nam za pravo

da seponašamoneodgovorno.

Političkomučenje zbog neod-

govornog ponašanja pojedi-

nihodbronikazavršenoje- re-

kao je Šćekić.

Na sjednici su izabrani skup-

štinski odbori i usvojenaodlu-

ka o privremenom finansira-

nju za period od kraja prošle

do 31.marta ove godine.

Početkom mjeseca Novica

Obradović odbornik Demo-

kratske Crne Gore izabran je

zapredsjednikaSkupštineop-

štineBerane.

V.JAŠOVIĆ

Izborompredsjednika opštine, konstituisana vlast u Beranama

Šćekiću

još četiri

godine

Predsjednik Opštinskog odbora DPS-a Berane Bogdan Fatić

kazao je da koalicija DPS BS SD nije podržala izbor Šćekića

zbog toga što je u predhodne četiri godine koalicija na čijem

čelu je Šćekić dovela do sveukupne stagnacije u razvoju

grada.

- U toku četiri godine za vrijeme vladavine ove koalicije neza-

poslenost je povećana tri puta, opština Berane je zadužena

tačno onliko koliko su se sve prethodne vlasti

zadužile, a to je preko 10.000.000 eura. Sve to

su činjenice koje nas upozoravaju da ni u nared-

nomperiodu ova vlast neće moći da riješi kruci-

jalne probleme sa kojima se građani suočavaju

- Kazao je Fatić.

On je ipak dodao da ih glasačko tijelo od više od

47 odsto obavezuje da aktivno učestvuju

u rješavanju problema sa kojima su gra-

đani Berana suočeni.

Fatić(DPS):Vlastnećemoćida

rješavakrucijalneprobleme

HERCEGNOVI

Nakon trodnevnihrestrikcijavoda saPlata

stigla je jučeu filtersku stanicuuMojdežu. DirektoricaVo-

dovodaOliveraDoklestićkažeda ćepotrošačimabiti pušte-

nanakon ispitivanjanjene ispravnosti i punjenja rezervoara.

-Voda je stiglaoko 10sati konavoskimcjevovodomnanašu stra-

nu, ali veoma zamućena, pa u Filterskoj stanici uMojdežu prvo

ispitujunjenuispravnostipunerezervoare–kazalaje Doklestić.

Dotok400l/ssaPlata jeobustavljenupetakvečezbogradovana

priključku u hidrotuneluHE Trebišnjica. Tokomprethodna tri

dana voda je iz lokalnih izvorišta stizala do potrošača po tri sata

u jutranjimi večernjimsatima, ali suupojedinimzonama grada

imali neprekidno vodu.

Ž.K.

Herceg Novi: Najavljen prekid restrikcije

Stiglavoda saPlata

MOJKOVAC

Ambasada

KineuCrnoj Gori pomoći će

da se zamijeneprozori i vra-

tanaosnovnoj školi uPro-

šćenju i intenzivirati komu-

nikaciju sakineskim

investitorima, radi eventu-

alne saradnjeuoblastima

poljoprivrede i turizma. To

jenajavioAmbasadorKineu

Crnoj Gori CuiDživei tokom

razgovora sapredsjednikom

opštineRankoMišnić.

Sagovornici su, saopšteno je iz

pi-ar službe opštine, saglasni

dajesaradnjaAmbasadeiopš-

tine uspješna je ali da ima

prostora za njeno unapređen-

je, na čemu će se intenzivno

raditi.

Kineska ambasada je prošle

godine sa 120.000 eura pomo-

gla rekonstrukciju gradskog

parkinga i sa 30.000 zamjenu

krovnog pokrivača na osnov-

noj školi uLepencu.

Sastanku ambasadora Kine i

predsjednika opštine Mojko-

vacprisustvovao je i predsjed-

nik Udruženja prijatelja NR

Kine i Crne Gore, Samir Had-

žić. Tom prilikom potpisan je

Memorandum o razumijeva-

nju, razmjeni i saradnji izme-

đuopštine i Udruženja.

R.Ć.

Mojkovac: Ambasador Kine posjetio lokalnu upravu

Moguća saradnjauoblasti

poljoprivrede i turizma

DOGOVORENOUNAPREĐENJESARADNJE:

JučeuMojkovcu

CETINJE

Zidove Dječjeg odjeljenja

bolnice „Danilo Prvi“ i Transfuziološke

službe od juče krase po tri umjetnička

rada učenika Srednje likovne škole „Petar

Lubarda“ sa Cetinja.

Slike su nastale u okviru obilježavanja

Svjetskog dana kulturne baštine. Učenici

Srednje likovne škole „Petar Lubarda“

tomprilikomna Dvorskom trgu radili

slike sa motivima kulturne baštine Ceti-

nja. Uradili su sedamumjetničkih slika, od

kojih je šest donirano bolnici „Danilo Prvi“,

odnosno po tri slike Dječijemodjeljenju i

službi transfuziologije. Sekretarka za kultu-

ru, sport i medije u prijestonici Ana Kavaja

kaže da su u realizaciji projekta imali inan-

sijsku podršku Ministarstva kulture.

U ime Transfuziološke službe donaciju je

primio dr Dragan Gazivoda, a u ime Dječi-

jeg odjeljenja načelnik dr Đuro Latković.

J. Đ.

KOTOR

ULastvi Grbalj-

skoj trebaotvoriti ispostavu

Službe zaštite i spašavanja ili

formirati dobrovoljnovatro-

gasnodruštvo - smatraMak-

simMandić.

Komandir kotorskeSlužbeza-

štite i spašavanja to pitanje ak-

tuelizovao je nakon požara

koji je u Lastvi izbio između

nedjelje i ponedjeljka u poro-

dičnoj kući Sava Šumara. Po-

vrijeđenih nije bilo, a brzom

intervencijom vatrogasaca

spriječena jevećašteta.Među-

tim, on kaže da su zbog blizine

Kotor: Služba zaštite i spašavanja obnovila inicijativu za otvaranje ispostave

Lastvi Grbaljskoj fali

vatrogasna služba

VATROGASCISTIGLINAVRIJEME:

Gašenjepožaraunedjelju

tom naselju na ispomoć po-

zvali kolege iz Budve pa je va-

tru gasilo deset vatrogasaca sa

troje vozila.

- Ovakva intervencija otvara

pitanje i ukazuje na potrebu

osnivanjadobrovoljnogvatro-

gasnog društva ili ispostave

Službe zaštite uLastvi Grbalj-

skoj, budući da jeodKotorado

Lastve 20 kilometara, što je za

ovakve intervencije prilična

udaljenost. Stoga se što prije

moraneštopreduzeti - smatra

Mandić.

Postoji, kaže on, volja tamoš-

njih mještana za formirmira-

njemdobrovoljnog društva.

- Služba zaštite pregovara

sa privatnim preduzetnikom

MarkomCarevićemkoji jevo-

ljan da uloži sredstva, svoje

ljude i operativu. Ali, sve je još

u u fazi pregovora - kazao je

Mandić.

S.M.

CETINJE:

Poklon učenika Srednje likovne škole „Petar Lubarda“

Naslikali šest slikazabolnicu

ULJEPŠAĆEAMBIJENT:

Sapreuzimanjadonacije

Dragoslav

Šćekić

BogdanFatić

FORMIRANAVLAST:

Jučeuberanskomparlamentu

ISPITUJUISPRAVNOST

VODE:

HercegNovi