Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 24. april 2018.

CrnomGorom

KOTOR

Ministarstvoodr-

živog razvoja i turizma jeda-

lo saglasnost naprijedlog

odluke zanaknaduzakomu-

nalnoopremanje građevin-

skog zemljištaukotorskoj

opštini. Prema tomdoku-

mentu, cijenakomunalija za

,,divlje“ objekte iznosi od67

do200eurauzavisnosti od

zone–kazao je zaPobjedu

sekretar zaurbanizam, gra-

đevinarstvo i prostornopla-

niranjeNenadPopović.

Iz Direkcije za izgradnju Ko-

tora supojasnili suda je riječ o

dokumentu koji je izmijenjen

nakon javne rasprave u dijelu

koji se odnosi na objekte za

osnovno stanovanje tako što

su predviđeni popusti za lega-

lizaciju.

- Sumirajući sugestije i prepo-

ruke tokom javne rasprave,

urađene su izmjene kod kate-

gorije investitora koji rješava-

ju stambeno pitanje. Nacrtom

odlukenijebilopredviđenoda

KOTOR:

Opština dobila saglasnost na odluku o naknadama za bespravne objekte

Kvadrat komunalija

uStaromgradu i

Perastudo200eura

Vlasnici

nelegalnih

objekata

površine do

200 kvadratnih

metara ako

njime rješavaju

stambeno

pitanje, mogu

ostvariti 80

odsto popusta.

Komunalije

u prvoj zoni

koštaju 200 eura,

drugoj 167, trećoj

134, četvrtoj

109, petoj 83 i

šestoj 67 eura po

kvadratu

– Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno

planiranje dosad je dostavljeno 115 zahtjeva za legalizaciju.

Nezvanična gruba procjena je da na teritoriji opštine Kotor

ima oko 1.000 bespravno izgrađenih objekata. Još uvijek

nijesmo imenovali glavnog gradskog arhitektu, što je još

jedna od obaveza koju predviđa Zakon o uređenju prostora

i izgradnji objakata – kazao je sektetar Nenad Popović.

Dostavljeno115zahtjeva

zalegalizaciju

investitor

imapovoljnosti.Na

-

ime, cijene komunalija nijesu

mijenjane, ali suza investitore

predviđeni popusti od 80 od-

sto za legalizaciju objekata do

200 kvadrata kojim rjašava

stambeno pitanje ukoliko pri-

hvati rokove plaćanja od četiri

godine – objasnili su iz Direk-

cije.

ZONE

Prema odluci područje opšti-

ne podijeljeno je u šest zona.

Prva obuhvata Stari grad, Pe-

rast, i prostor obuhvaćen dr-

žavnim studijama lokacija za

sektor15i16.Vlasnicibesprav-

no izgrađenih objekata u toj

zonikvadratćeplaćati200eu-

ra.

–Naknada za druguzonukoja

obuhvata DUP-ove Dobrote,

Škaljara iMua je167eura.Tre-

ća zona obuhvata DUP-ove:

Orahovca, Dražin Vrt, Risan,

Strp, Morinj, Kostanjica, Sto-

liv, Prčanj, te privrednu zonu.

Iznos naknade po kvadratu

iznosi 134 eura. Detaljni urba-

nistički planovi Radanovići,

LastvaGrbaljska, Kavač, te lo-

kalne studije lokacijeGrbalj I i

Grbalj II spadajuučetvrtuzo-

nuzakojunaknadapokvadra-

tu iznosi 109 eura – navedeno

je uodluci.

Naknada za petu zonu je 83

eurapokvadratukojaobuhva-

ta DUP-ove Bigova, Platamu-

ni-Trsteno, te lokalne studije

lokacije Trašte i Vrmac. Po-

sljednja, šesta zona obuhvata

područje koje se ne nalazi u

prethodnimzonama, anakna-

da za bespravni objekat na tim

lokacijama iznosi 67 eura. Ka-

ko stoji u odluci, prosječni

troškovi komunalnog opre-

manja građevinskog zemljišta

iznose 167 eura po kvadratu.

UPLATA

Vlasnici koji su objekat nele-

galčnogradlidabiobezbijedili

krovnadglavom(tzv. osnovng

stanovanje) imajumogućnost

da komunalije plate jedno-

kratno ili u jednakimmjeseč-

nim ratama, najviše u 240

mjesečnih rata za stambene

objekte, ado 120ratazaostale.

Za bespravne objekte osnov-

nog stanovanja naknada se

uvećava za iznos od 2,5 odsto

bez obzira da li vlasnik plaća

jednokratno ili u ratama. Za

ostalebespravneobjekteiznos

naknade uvećava se za iznos

od pet odsto ako se iznos plati

jednokratno, odnosno 20 od-

sto ako vlasnik bespravnog

objekta naknadu otplaćuje u

ratama - navedeno je uodluci.

I. TERZIĆ

POVOLJNOSTIZAOBJEKTE

OSNOVNOGSTANOVANJA:

Kotor

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napa-

janje električnom energijom

u više opština. Zbog toga

potrošači u pojedinimnase-

ljima po nekoliko sati neće

imati struju.

BAR:

od 10 do 14 sati dio

potrošača u Maloj Gorani

prema Dibrama.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15

sati Rakonje, Tomaševo, Lije-

ska, Potrk, Obod, Pisana Jela,

Barice, Grančarevo i Muslići.

Cetinje: od 9 do 16 sati Dubo-

vik, Petrov Do i Milijevići.

DANILOVGRAD:

od 8 do 15

sati Brijestovo i Sretnja.

GUSINJE:

od 8 do 14:30 sati

dio grada; od 9 do 14 sati

cijela opština Gusinje.

KOLAŠIN:

od 8 do 14:30

sati Selišta; od 9 do 14:30 sati

Starče.

KOTOR:

od 9 do 12 sati dio

potrošača SUP – Peluzica

- potrošači prema Kotoru;

od 10 do 13 sati dio Risna

i Bujevina; od 12 do 15 sati

Orahovac - dio potrošača

prema Risnu.

MOJKOVAC:

od 9 do 14

sati Jakovice; od 9 do 15 sati

Uloševina, Slatina i Dobrilo-

vina.

NIKŠIĆ:

od 9 do 17 sati Laz,

Grahovo - Gornje polje 1 i 2 i

Brana; od 9:30 do 15:30 sati

DV Seoca – Plužine.

PETNJICA:

od 9 do 14:30

sati Gornja Vrbica, Jošanica i

Kruščica.

PLAV:

od 8 do 14:30 sati

Ulica Šabovića; od 9 do 14

sati cijela opština Plav.

PLJEVLJA:

od 8 do 15 sati

Komini, Glisnica, Crno Brdo,

Rađevići, Glisnica, Boljani-

ći, Poblaće, Metaljak, Vis,

Kovač, Zorlovići i Potkovač.

ROŽAJE:

od 8:30 do 14:30

sati Bogaje; od 11 do 14:30

sati dio Šeonice.

TIVAT:

od 11 do 14 sati Tivat

- Brda.

ULCINJ:

od 8:15 do 14:30

sati Mareja, Totoši i dio nase-

lja u Bijeloj Gori; od 9 do 14

sati Bijela Gora, Kodre, Bra-

tica, Ulcinjske Krute, Kruče i

Valdanos.

Žabljak: od 9 do 16 sati Krš.

I.T.

CEDIS

Plav i

Gusinje

bez struje

pet sati

HERCEGNOVI

Obrušeni

luk200godina starogVladi-

činogmostanije svrsishod-

nopodizati jer jekonstruk-

cija sasvimtrošna,

praktičnobezveziva. Zato

ćepolazišteuprojekture-

konstrukcijebiti izradadr-

venekonstrukcijemosta, po

kojoj će se rekonstruisati

ovalni oblik luka–preporu-

ka jeprof. drAlmiraPašića

koji je jučeboraviouHerceg

Novom.

Sa profesorom Pašićem, koji

je poznat po rekonstrukciji

mostarskog Starog mosta, sa-

stali su se arhitekta dr Boris

Ilijanić, građevinski inženjer,

specijalista statike konstruk-

cijemrMirko Balabušić i gra-

đevinski inženjer hidrotehni-

keOliveraDoklestić.

- Prvobitna zamisao je bila da

se most podigne specijalnim

HERCEGNOVI: Prof. dr Almir Pašić iz Sarajeva obišao Vladičinmost

Konstrukcija trošna,

raditi novuoddrveta

dizalicama. Međutim, niti

imamo tako sofisticiranu

opremu niti možemo da ima-

mo garanciju da se i tako sve

ne bi raspalo. Konstrukcija je

sasvimtrošna i ovo što je osta-

lo od mosta je u izuzetno lo-

šem stanju, praktično bez ve-

ziva - kazala jeDoklestić.

Dogovoreno je, navodi ona,

nekoliko koraka koje treba

odraditiuštojemogućeskori-

je vrijeme.

- Potrebno je popisati odno-

snoobilježiti savkamenkoji je

u koritu potoka i onaj koji se

zadržao u svodu. Treba pro-

naći majdan iz koga je vađen

kamen zamost– kazala jeDo-

klestić.

Opština će stupiti ukontakt sa

Dogovoreno je da radove na

rekonstrukcijitrebapočetišto

prije, a svakako u vrijeme ni-

skog nivoa vode u Ljutompo-

toku.

Ž.K.

Opštinu Žabljak posjetio ambasador Hrvatske

Zajednoće

iskoristiti

sredstva

fondovaEU

ŽABLJAK

Postoji mogućnost

da Žabljak i neke od hrvatskih

opština konkurišu zajedničkim

prijedlozima projekata za IPA

drugi poziv prekogranične

saradnje Hrvatska - Bosna i Her-

cegovina – Crna Gora, kako bi

iskoristile sredstva koja se nude

kroz EU fondove.

- O tome su razgovarali amba-

sador Hrvatske Veselko Grubi-

šić koji je juče posjetio Žabljak i

predsjednik te opštine Veselin

Vukićević - saopštili su iz te

lokalne uprave.

Vukićević je tomprilikom ista-

kao da imaju dobre odnose i

saradnju sa ZajednicomCrno-

goraca Istarske županije iz Pule.

Kako su najavili, Ambasada

Hrvatske nastaviće bratimljenje

Žabljaka sa hrvatskomopšti-

nomDelnica koje je započelo

2012. godine. Prilikomove

posjete ambasador Grubišić

održao je predavanje učeni-

cima SMŠ „17. septembar“ na

temu „Hrvatska i Evropska

unija“.

I.T.

NASTAVIĆEDABRATIME

OPŠTINE:

Vukićević i Grubišić

PRONAĆIMAJDANIZKOGAJEVAĐENKAMEN:

Djelovimostaupotoku

Prof. Almir Pašić