Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. april 2018.

Aktuelno

PODGORICA

NVOCentar

za akademski integritet

ostajepri tvrdnji da je lider

DemokrataAleksaBečić

plagiraodiomagistarskog

rada, akakonavodeureago-

vanju, Demokratamanije ja-

sna razlika između fusnote i

bibliografije.

Potpredsjednik Demokratske

Crne Gore Momo Koprivica

kazao je juče da navodi NVO

Centar za akademski integri-

tet da je predsjednik Demo-

krata Aleksa Bečić plagirao

magistarski rad predstavljaju

besprizoran pokušaj podme-

tanja.

ČINJENICE

- Ne želeći da skrećemo sa te-

me, priproste pošalice i neisti-

nite, uvredljive insinuacije

autora sinoćnjeg saopštenja

,,DemokratskeCrneGore“ će-

mo, ovomprilikom, ignorisati

-navodeuNVOCentarzaaka-

demski integritet.

Drže se, kažu, činjenica o au-

tentičnosti magistarske diser-

tacijemrAlekseBečića.

-AutorisaopštenjaDemokrat-

ske Crne Gore smatraju da

gdin Bečić nije nikako mogao

daprepisuje iz knjige ,,Korpo-

rativno upravljanje: priruč-

nik“ zatošto je tuknjigunaveo

u bibliografiji - navode u toj

NVO.

Nijesmo, navode, sigurni da je

Demokratama jasna razlika

između fusnote i bibliografije.

- Po njihovoj logici, Mitar Đu-

kanović bi mogao da u zbirku

pjesama umetne, bez ikakve

naznake, i odlomak iz ,,Gor-

skog vijenca“ i to objavi pod

svojim imenom, pod uslovom

da Njegoša pomene u biblio-

grafiji. Upravo to gdin Bečić

radi u svojoj tezi i to, naravno,

nije dozvoljeno - poručuju iz

Centra za akademski integri-

tet.

Medijima su dostavili i pasus

iz stranice 76. Bečićeve diser-

tacije.

-Udonjemdijeluslikejepasus

iz stranice 52. skripte ,,Princi-

pi internacionalne ekonomi-

je“, autora prof. dr Davida Da-

šića iz 2007, koje nema ni u

fusnotama ni u bibliografiji.

Pošto smo bezuspješno poku-

šavalidapronađemocitatrada

prof.drDašića,pozivamonaše

sagovornikedanampomognu

dalociramonavodnikeuovom

pasusu Bečićevog teksta - po-

ručuju iz NVO Centar za aka-

demski integritet.

PODMETANJE

Na ove tvrdnje Demokratska

Crna Gora je odgovorila da je

NVOCentar za akademski in-

tegritet u navodno plagirane

djelove magistarskog rada li-

dera te partije Alekse Bečića

uvrstilacitatekoje jeBečićko-

ristio iz djela profesora Mla-

denaLojpura iMilanaLakiće-

vića.

Na vanrednoj konferenciji za

medije Demokrate su ponovi-

le da se radi o klasičnom falsi-

fikovanju i podmetanju i naja-

vili da će podnijeti krivične

prijave protiv predstavnika

Centra za akademski integri-

tet Mitra Đukanovića i Feđe

Pavlovića, sina poslanika De-

mokratskog fronta Koče

Pavlovića, prenio je portal

RTCG.

Tvrdeda sunjihdvojicaželjeli

dananesu ličnu i političkušte-

tu lideruDemokrata.

- Istina je da je Bečić pravilno

citirao izvod iz djela čiji suko-

autori njegov mentor i još je-

dan član komisije pred kojom

je branio magistarski rad, a

prevaranti to poturaju kao ko-

piranje Mice Kozlik. Prije će

biti da jeMicaKozlikplagirala

profesore Lojpura i Lakićevi-

ća- saopštio jepotpredsjednik

DemokrataMomoKoprivica.

Takođe, iznioje jošdetalja, na-

vodeći da je riječ o novim do-

kazima.

-Bečićkroz fusnotuoznačenu

broj 52 pravilno citira navode

iz rada trojice autora, Strina,

NutiiUvalića,opozitivnimas-

pektima masovne vaučerske

privatizacije, i kaonaprošlom

primjeru prevaranti to svrsta-

vaju u plagijat. Aleksa Bečić je

na strani 71 pravilno citirao

Zakon o svojinskimodnosima

i to član 419, precizno navode-

ći, a prevaranti i taj diouvršta-

vajuuplagiranje-naveojeKo-

privica.

FILIJALADF a

Potpredsjednik Demokrata

saopštio je, pokazavši video,

da je „lažna analiza Bečićevog

rada“ završena 31. decembra

2017, iako je udruženjeCentar

za akademski integritet osno-

vano 18.marta ove godine.

-Jasno jeda jeovopripremlje-

no u susret predsjedničkim

izborima, a zaustavljenou tre-

nutkukadasesaznalodaAlek-

sa Bečić neće biti kandidat za

predsjednika - naveo jeKopri-

vica.

Onjerekaodasenedvosmisle-

no da utvrditi da to nije nika-

kvoistraživanje, već„falsifikat

i uradak Udbe, djelova DF-a i

DPS-a“. On je Centar za aka-

demski integritet nazvao „fili-

jalomDF-a“.

Poručio je da je sada jasno da

suPavlovićiĐukanovićformi-

rali organizovanu kriminalnu

grupu,kojučinivišelicaizDF-

a i DPS-a, sa ciljem protiv-

pravnoguticajanavoljubirača

uoči izbora.

R.P.

NVOCentar za akademski integritet iznio nove dokaze

da je Aleksa Bečić plagirao djelovemagistarskog

Demokrateneznaju

razliku između

fusnote i bibliografije

Na vanrednoj konferenciji zamedije Demokrate su ponovile

da se radi o klasičnom falsi kovanju i podmetanju i najavili

da će podnijeti krivične prijave protiv predstavnika Centra

za akademski integritet Mitra Đukanovića i Feđe Pavlovića,

sina poslanika Demokratskog fronta Koče Pavlovića

PODGORICA

Mitropolit

Crnogorskepravoslavne cr-

kveMihailokazao jedaviše

ne razmišljaobivšemsvešte-

nikuCPCLavuLajoviću jer

je, kako jeporučio, tozanje-

ga završena stvar. Lajović je,

bezobzira što je isključen, u

nedjelju 15. aprila služio li-

turgijuuHramuSvetePara-

skeveuDanilovgradu, alimi-

tropolitCPC ističeda ga to

,,ne zanima“.

- Više se ne bavim Lajovićem,

to je za mene završen slučaj.

Trebagapustit,tojejadansiro-

mah, njega treba žaliti. Ima ta-

kvih još najvjerovatnije, kao

što ima i u Vladi Crne Gore

onih koji podržavaju Srpsku

crkvu - kazao jemitropolitMi-

hailo za portal Standard.

Lav Lajović se oglasio na

Fejsbuku objavom da

nije sramota biti

siromah i da Bog

blagoslovi vladi-

kuMihaila i Cr-

nogorsku pra-

voslavnu crkvu.

Mi t ropo l i t

CPC je

istakao da je sve što je imao da

kaže objavljeno u medijima u

zvaničnomsaopštenjuCPC.

- Uvijek će biti tako nekih inci-

denata i izleta. Uvijek će neki

velikosrpski elementi pokuša-

vati dauradeneštoprotivCPC,

ali najvažnije je da se ovo sad

završilo. Idemo dalje svojim

putemi svećebiti dobrouzbo-

žiju pomoć - rekao jemitropo-

lit.

Sveštenik Crnogorske pravo-

slavne crkve Lav Lajović is-

ključen je iz te vjerske organi-

zacijekrajemmarta jer je, kako

sukazali,radiousuprotnostisa

kanonima i crkvenim pravili-

ma i davao sebi prava koja mu

ne pripadaju.

Lajović je, kako su kazali iz

CPC, davao sebi prava kojamu

ne pripadaju, samovoljno se

ponašao i ,,dovodio u zabludu

vjerni narod“.

Nezvanično, vrhCPCLajovića

jeoptužioda sa ,,DPS-omi čet-

ničkim elementima radi na

razbijanjuCrnogorske crkve“.

Lajović je, bez obzira što je is-

ključen, u nedjelju 15. aprila

sa sveštenstvom slu-

žio liturgiju u Hra-

muuMalojZagredi

uDanilovgradu.

Lajović je pred

okupljenim vjer-

nicima negirao

optužbe da je

,,ikad išta radio ili

govorio protiv

CPC, spletkario,

vrijeđao, zavodio

vjerninarodilisara-

đivao sa SPC“.

R.P.

Mitropolit CPC kazao da više ne razmišlja o

bivšemsvešteniku te crkve Lavu Lajoviću

Mihailo: On

je siromah i

trebagažaliti

PODGORICA

Savjet za gra-

đanskukontroluradapolicije

objavio jeknjigu ,,Građanski

nadzor i jačanje integriteta

crnogorskepolicije“ukojoj

jepredstavljena građanska

kontrolakaonoviji fenomen

urazvojupolicijeCrneGore.

U knjizi se govori o naporima

da seblagovremeno identifiku-

jeispriječineprofesionalnopo-

licijsko postupanje, a policija

odvrati od prakse koja je kom-

promituje i krši ljudska prava.

AutoriknjigesuAleksandarSa-

ša Zeković i Zorana Baćović, a

štivo predstavlja sabrana poli-

cijska praksa, u 2017. godini,

koju je javnost Crne Gore pro-

blematizovala kroz određene

primjedbe.

-Osim toga govori se o kontek-

stu rada, rezultatima i tekovi-

nama građanske kontrole poli-

cije, uslovima za uspješan

građanski nadzor policije uCr-

noj Gori, komunikaciji i sarad-

nji sa Ministarstvom unutraš-

njih poslova Crne Gore i

agilnosti Savjeta za građansku

kontrolu rada policije – saop-

šteno je iz Savjeta.

Kako se navodi, u knjizi se kon-

statuje da je građanski nadzor

oslobođen mogućnosti izrica-

nja sankcija.

- To neki vide kao manu gra-

đanskog nadzora, ali to može

biti i prednost u saradnji sa po-

licijskom organizacijom, kako

sa menadžmentom tako i sa

sindikatom i boljem prihvata-

nju izdatihpreporuka.Može se

konstatovati da se u crnogor-

skoj javnosti građanski nadzor

doživljava i prepoznaje prilič-

no uspješnim iz kojeg policija

može i dodatno da crpi svoj le-

gitimitet i kredibilitet kao i ve-

zu i odgovornost prema javno-

sti –navodi se upojašnjenju.

Podsjeća se da intencija gra-

đanske kontrole policije, nije

samo da se približe primjedbe

javnosti već da se identifikuju,

razviju i promovišu najbolje

prakse, a policija, tako, podrži

da nastavi upravo timputem.

Kako se navodi, knjiga semože

preuzeti sa sajta www.kontro-

lapolicije.me

.

R.P.

Objavljena knjiga ,,Građanski nadzor i jačanje integriteta crnogorske policije“

Doprinospromociji

dobrepolicijskeprakse

LavLajović

MomoKoprivica

MitarĐukanović

MitropolitMihailo

Lav Lajović se oglasio na Fejsbuku objavom

da nije sramota biti siromah i da Bog blagoslovi

vladikuMihaila i Crnogorsku pravoslavnu crkvu