Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. april 2018.

Hronika/Društvo

HERCEGNOVI

- Pripad-

niciUpravepomorske si-

gurnosti iMUP-a i ronioci

Regionalnog ronilačkog

centraBijela juče su tra-

gali zaPodgoričaninomB.

R. (60) koji jenestao 18.

aprilanamorukodBulja-

rice, pišeCdM.

KakojezaCdMkazaodirek-

tor Uprave pomorske sigur-

nosti SafetKočan, ronioci će

danaspotragudausmjereka

otvorenommoru.

- Ronioci Regionalnog cen-

tra izBijeledanas supretra-

živalimorskodnoodmjesta

gdje se pedalina prevrnula

do Petrovačkog ostrva. Ro-

nili suoko tri satado40me-

taradubine.Uslovi ronjenja

su bili dobri. Oni će sjutra

nastaviti pretraživanje

morskog dna, oko lokacije

gdje se dogodila nesreća -

kazao je za CdM direktor

Regionalnog ronilačkog

centra Bijela VeselinMijaj-

lović.

Tragači supronašli, danna-

kon nestanka Podgoričani-

na, pedalinu na deset milja

odBudvepodubini.Kakose

sumnja, B. R. je sa N. M. pe-

dalinom pošao u ribolov.

Zbog snažnog nevremena i

vjetra, koji je duvao brzi-

nomod40čvorova, njihovo

plovilo je počeloda tone.

C.H.

PODGORICA

-Danotvorenihvrata,

koncipirankao sastanakgrađana sami-

nistromprosvjeteDamiromŠehovi-

ćem, održan jeupetak, aključne teme

tokomrazgovorabile suprocedure ras-

pisivanjakonkursa za zaposlenjeu ško-

lama, premještaj sa jednog radnogmje-

stanadrugo, abilo je riječi i oFonduza

kvalitet i talente izkoga će seodove go-

dinedodjeljivati nagradenajboljim

učenicima, nastavnicima i školama.

Ministar Šehović je, saopšteno je izMini-

starstva prosvjete, istakao da taj resor u

okviru svojih nadležnosti prati da li škole

poštujuzakonompropisaneobaveze.Ka

-

ko jerekao, poštovanjezakona iprimjere-

noponašanjeupravesvakeškolesebudno

prati, ali se podrazumijeva da i svaki za-

posleni ima istuobavezu.

- Govoreći o Fondu za kvalitet i talente,

Šehovićjerekaodaćeonbitijedanodnaj-

važnijihmehanizama za podsticanje naj-

boljih i da će zatoMinistarstvo obezbije-

diti punu otvorenost u njegovom

funkcionisanju. Kada je riječ o rokovima,

naglasio je da će konkursi za dodjele na-

grada iz Fonda biti raspisani najvjerovat-

nije krajem septembra – kaže se u saop-

štenju.

Navodi se da Dan otvorenih vrata Mini-

starstva prosvjete postaje, kako je i najav-

ljeno, stalna praksa, koja ima za cilj

usmjeravanje i upućivanje na zakonske

mogućnosti svih onih građana koji su za-

posleni u resoru prosvjete ili su na bilo

koji načinpovezani sa njime.

-Osimtoga,natajnačinMinistarstvopro-

svjete se bolje upoznaje sa slabim tačka-

ma obrazovnog sistema, a samim tim i

može bolje raditi na njihovom otklanja-

nju–kažuuMinistarstvu.

R. P.

PODGORICA

– Dani inžinjera, u

okvirukojihseodržavaiSTEMcon

konferencija i takmičenjemladih

istraživačainaučnika,kaoiSajam

fakulteta za mlade održava se u

Podgorici doutorka, 24. aprila.

Ovajznačajanprojekatotvorenje

19. aprila, a pokrenula ga je stu-

dentska organizacija BEST Pod-

gorica u saradnji sa Ministar-

stvomnauke,UniverzitetomCrne

Gore, Erste bankom i fondacijom

Prona.

Na otvaranjumanifestacije uče-

snike su u hotelu ,,Centervil“ u

Podgorici pozdravili predsjednik

lokalne BEST grupe Jovan Rad-

nić, i potpredsjednica za odnose

sa javnošću Valentina Konatar,

koji su istakli značaj volontiranja i

održali prezentaciju oBEST orga-

nizaciji. Glavni organizator Dana

inžinjera, Damir Stanojević i Uroš

Veličković, PR koordinator, infor-

misali suo sadržajimamanifesta-

cije. Značaj organizovanjaprojek-

ta ove vrste uCrnoj Gori istakli su

generalni direktor Direktorata za

naučnoistraživačku djelatnost u

Ministarstvu nauke Darko Petru-

šić, direktor Karijernog centra

Univerziteta Crne Gore Ivica To-

dorović, direktorka službe komu-

nikacije u Erste banci Dragana

Crvenica i izvršni direktor, osni-

vač i vlasnik kompanije Sienersis

IvanStrugar.

Podrškumanifestaciji pružili su i

kompanijeNovaivica,ČikomiSie-

nersis, Savez studenata Elektro-

tehničkog fakulteta, Mašinski fa-

kultet i Studentski parlament

UniverzitetaCrneGore.

R. P.

PODGORICA

-Obrazovanje

jepreduslovza izgradnju

kulture ljudskihprava, bez

kojenemaodrživog i funkci-

onalnogdemokratskog siste-

mavrijednosti udruštvu.

To je ocijenjeno na četvorod-

nevnom nacionalnom trenin-

gu ,,Obrazovanje za ljudska

prava“uorganizacijiCentraza

građansko obrazovanje i po-

dršku odjeljenja za mlade u

Savjetu Evrope, koji je prošlo

26polaznika.

Koordinator programa Ljud-

ska prava u Centru za građan-

sko obrazovanje Petar Đuka-

nović ocijenio je da je ovaj

konkretan projekat dopuna

formalnom kurikulumu u ko-

jem se obrazovanju za ljudska

prava i demokratsko građan-

stvoneposvećujedovoljnopa-

žnje – saopšteno je izCGO.

-Obrazovanjezademokratsko

građanstvo nikad nije bilo po-

trebnije u društvu imajući u

vidu i integracionu fazu ka EU

koja je koncentrisana na pro-

ces unapređenja ljudskih pra-

va i fundamentalnih sloboda i

vladavine prava – naveo jeĐu-

kanović, saopštili su izCGO.

On je ocijenio nesmotrenom

odluku obrazovnih vlasti da

predmetu Građansko obrazo-

vanjeoduzme status redovnog

iobaveznogpredmetanavode-

ći da će to imati dugoročno

štetne posljedice.

Šefica kancelarije Savjeta

Evrope u Podgorici Angela

Longo predstavila je dostupne

resurse imogućnosti kojenudi

SavjetEvropeuoblastiobrazo-

vanja za ljudska prava. Longo

je govorila i o širimmogućno-

stima koje Savjet Evrope kao

panevropskaorganizacijapru-

žaakterimakojidjelujuuobla-

sti obrazovanja i uopštezaštite

i promocije ljudskihprava.

NenadKoprivica,generalnidi-

rektor Direktorata za mlade u

Ministarstvu sporta, pojasnio

je politike za mlade u Crnoj

Gori i tomprilikompolaznici-

ma/ama treninga predstavio

mogućnosti kojeMinistarstvo

nudi u pogledu podrške omla-

dinskiminicijativama i projek-

tima. Pored toga, naglasio je

važnost uključivanja mladih u

kreiranje,monitoring i evalua-

ciju politika za i o mladima i

pozvao učesnike da prate ovu

oblast i mogućnosti koje im u

tom smislu stoje na raspolaga-

nju.

R. P.

d VDT da ukine ili preinači presudu

jePuletić

Doktor

Puletić nije

naložio uzimanje

vaginalnih briseva prilikom

prijema porodilja na odjeljenje

ginekologije, piše u presudi.

Činjenica da sud ne navodi, a po

zakonu bi morao, propis koji sadrži

takvu obavezu, nije previd suda

već činjenica da takav propis

ne postoji, smatra advokat

Medojević

dati razloge za svaki segment

presude i određeno i potpuno

iznijeti koječinjenice i izkojih

razloga uzima kao dokazane

ili nedokazane - pojasnio je

advokatMedojević.

BEZDOKAZA

On ističe da je u odnosu na

doktora Zvonka Puletića kri-

vična osuda izrečena bez ijed-

nog konkretnog dokaza i bez

ijednog konkretnog razloga,

uz kršenje prava na pravično

suđenje i kršenje prava na od-

branu, što je sve nesporan

osnov za podizanje zahtjeva

za zaštitu zakonitosti.

- U presudi se navodi da dok-

torPuletićnijenaložiouzima-

nje vaginalnih briseva prili-

kom prijema porodilja na

odjeljenje ginekologije, što je,

kako se navodi presu-

domApelacionog suda, „oba-

vezaprilikomprijemaubolni-

cu“.Međutim, Apelacioni sud

ne navodi blanketnu normu

koja je povrijeđena, već se po-

ziva na stav vještaka da se „to

radi po pravilima ginekološke

struke i nauke“. Činjenica da

ne navodi, a po zakonu bi mo-

rao, propis koji sadrži takvu

obavezu, nije previd suda već

posljedica nesporne činjenice

da – takav propis ne postoji –

ističe advokatMedojević.

- Doktor Puletić nije uradio

ono štonijenimoraodauradi,

što u višedecenijskoj praksi u

zdravstvenom sistemu Crne

Goreneradiniko,zatoštotoga

nemaupreporukamareferen-

tnih organizacija i eksperata

iz razvijenih zdravstvenih si-

stema koje država Crna Gora

slijedi i zato što ga ni jedan

zdravstveni propis na to ne

obavezuje! Akrivično djelo za

koje je doktor Puletić nepod-

nošljivom lakoćom osuđen

zove se „nepostupanje po

zdravstvenim propisima ...“ –

naveo je u predlogu za zaštitu

zakonitosti advokat Medoje-

vić.

Kako je prvostepenom sudu

odbio sve dokazne predloge i

tako likvidirao zajemčeno

pravodoktoraPuletićanadje-

lotvornost odbrane, advokat

Medojević je predložio da se

osporena presuda preinači ili

ukine, a predmet vrati na po-

novni postupak.

B.R.

Konkursi za posao i premještaji u fokusu Dana otvorenih vrata uMinistarstvu prosvjete

Budnoseprati da

li školepoštuju

zakonskeobaveze

Šehović:

Stvaramo

kvalitetan

sistem

Šehović je na sastanku ista-

kao da resor prosvjete ima

skoro 13.000 zaposlenih i

ogroman broj onih koji su

na razne načine zaintere-

sovani za njega, bilo da je

riječ o roditeljima učenika

ili onima koji traže infor-

macije o procedurama za

zaposlenje.

- U tom smislu, mi imamo

obavezu da svakoga

uputimo na zakonske

procedure, kao i da kod

uprava škole insistiramo na

tome. Jedino tako ćemo,

dugoročno gledano, stvo-

riti kvalitetan sistem. Onaj

u kome se podrazumijeva

da svako, od najmanjih,

svakodnevnih postupa-

nja, poštuje zakon jer je u

njegovom interesu da ga

poštuje, a ne da pokuša da

ga zaobiđe - zaključio je

Šehović.

Četvorodnevni trening u organizaciji Centra za građansko obrazovanje

Edukacija o ljudskim

pravima nikad potrebnija

U Podgorici se održavaju

Dani inžinjera

Projekat

od značaja

za studente

i nauku

Bezuspješna potraga za ribolovcem

koji je nestao kod Buljarice

Podgoričanina i

dalje traže ronioci

Sa treninga

Damir Šehović