Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. april 2018.

Hronika

PODGORICA

- LiderDemo-

kratskeCrneGoreAleksa

Bečićuputio jeotvorenopi-

smovrhovnomdržavnom

tužiocu Ivici Stankoviću, ko-

jimgapozivada sehitno

pronađunalogodavci poziva

na linč, jer seu susret lokal-

nimizborimauCrnoj Gori

nakriminalni načinnapada

partijana čijemje čelu. On

poručujedadioDF-a iDPS

smišljenomaferomokopla-

gijatananose štetuDemo-

kratama.

Bečićnavodidajespecijalnom

državnom tužiocu Milivoju

Katnićudostaviokrivičnupri-

javuprotivNNlica koje je gra-

đanima Herceg Novog, na

kućnuadresu,dostavilopismo

monstruozne sadržine, koje je

obilovalo najprljavijim i naj-

podlijim neistinama na račun

DemokratskeCrneGore.

Demokrate, prema riječima

Bečića, imaju saznanje da ova

organizovana kriminalna gru-

pa za prevare radi na montaži

video-zapisa seksualne kono-

tacije kako bi, kako dodaje,

monstruoznimmontažama u

stiluklasičnihprevaranatapo-

kušali dadiskreditujunajbliže

saradnike predsjednika De-

mokrata.

- Dana 3. maja 2017. godine

specijalnom državnom tužio-

cudostavio samdopununave-

dene krivične prijave i ukazao

naneophodnosthitnogpostu-

panja nadležnog tužilaštva iz

više razloga. Prvo, kako bi se

preduprijedilo dalje širenje

neistinitih kvalifikacija na ra-

čun Demokratske Crne Gore.

Drugo, kako bi bio spriječen

nekodrugidamunaumpadne

da vrši slična djela prema bilo

kome, i stvara zabrinutost kod

dobrogdijelaporodicauCrnoj

Gori. I treće, kako bi se konač-

no pokazalo da u Crnoj Gori

postoji bar malo vladavine

prava i da pravda nije selektiv-

na - objašnjavaBečićuotvore-

nompismu.

Timpismom je, kako naglaša-

va, pozvao specijalnog držav-

nog tužioca da što prije postu-

pi po navedenoj krivičnoj

prijavi i njenoj dopuni jer, ka-

konavodi, ako seovakve stvari

dopuste u 21. vijeku, u zemlji

kandidatu za članstvo u EU,

zamislite šta svemožemooče-

kivati.

-Ako se nalogodavci poziva na

linč hitno ne pronađu, a poči-

nioci ne privedu pravdi, onda

svemože biti dozvoljeno. Me-

đutim, istraga o ovom pred-

metu do danas nije okončana,

a počinioci i nalogodavci ovog

krivičnog djela nijesu prona-

đeni. Ali su zato monstruozni

napadi i podmetanja prema

Demokratskoj Crnoj Gori, u

susret bilo kojim izborima na-

stavljeni nesmanjenim inten-

zitetom- dodaje on.

Bečić poručuje da se ,,sve ovo

nastavilo monstruoznom, ud-

baškom i političkom podme-

tačinomda je predsjednikDe-

mokrataAleksaBečićplagirao

svojmagistarski rad“.

R. P.

PODGORICA

–AdvokatNi-

kolaMedojevićpodnio je

Vrhovnomdržavnomtuži-

laštvupredlog za zaštituza-

konitosti protivpresude

Apelacionog suda i Višeg su-

dauBijelomPolju, kojomje

doktorZvonkoPuletićosu-

đenna godinuzatvora jerni-

je spriječio suzbijanje infek-

cijeuporodilištu

bjelopoljskeOpštebolniceu

novembru2014. godine.

Osim Puletića, za teško djelo

protivzdravlja ljudi i nepostu-

panje po zdravstvenimpropi-

sima za suzbijanje opasne za-

razne bolesti na po godinu

zatvora pravosnažno su osu-

đeni i ljekari Tomislav Jere-

mić, Haka Tahirović i Jela

Cimbaljević.

Tada je inficirano pet beba od

kojihje jednapreminulauKli-

ničkomcentruuPodgorici.

ObRazlOženje

Obrazlažućipredlogzazaštitu

zakonitosti, advokat Medoje-

vić je istakao da je Apelacioni

sud potvrdio prvostepenu

presudu koja ne sadrži objaš-

njenjekojeodčetvorooptuže-

nih povrijedio koji propis, već

je njihova krivica predstavlje-

na uopšteno i sumarno.

- Apelacioni sud je presudu

prvostepenog suda promovi-

sao u zakonitu iako ona u od-

nosuna doktoraZvonka Pule-

t i ć a n e s a d r ž i o c j e n u

prezentiranih dokaza, niti ta

presuda uopšte ima razlog –

smatra advokatMedojević.

PresudomApelacionogsudau

februaru je uvažena žalba Vi-

šegdržavnogtužilaštvaiprvo-

stepena presuda je preinače-

na u dijelu odluke o sankciji,

tako da je dr Zvonko Puletić

konačno osuđen na zatvorsku

kaznu u trajanju od godine.

Prvostepenom presudom bio

je osuđen na polugodišnju ka-

znukojuje trebaloda izdržava

uprostorijama za stanovanje.

OsimPuletića, odlukomApe-

lacionogsudadoktorimaJere-

mićuiTahirović jesedmomje-

s ečna za t vo r s ka kazna

povećana na jednogodišnju

robiju, dok je Jeli Cimbaljević

polugodišnji kućni zatvor ta-

kođe zamijenjen godinom za-

tvora.

Advokat Medojević u predlo-

gu Tužilaštvu navodi da je

predlog za zaštitu zakonitosti

podnio zbog povreda odreda-

bakrivičnogpostupkaužalbe-

nompostupku, pravaokrivlje-

nog na odbranu i povrede

Krivičnog zakonika na štetu

okrivljenog.

- Od 133 strane presude, tobo-

žnji razlozi se nalaze na 131.

strani gdje prvostepeni sud

navodi da „shodno prethodno

označenimpropisimaosuđeni

Jeremić kao direktor Opšte

bolnice u Bijelom Polju je bio

dužanda obrazuje timzanad-

zor i prevenciju bolničkih in-

fekcija, te da osuđeni Zvonko

Puletić kao načelnik Gineko-

loško akušerskog odjeljenja i

osuđena Haka Tahirović kao

načelnik dječjeg odjeljenja i

odsjeka za neonatologijunije-

su vršili redovnu bakteriološ-

ku kontrolu sredine na tim

odjeljenjima. Nijesu nalagali

uzimanjebrisevasaravnihpo-

vršina uređaja, opreme i sani-

tarnog materijala kao i sani-

t a r nu kon t ro l u na t im

odjeljenjima–advokatMedo-

jevićjecitiraonavodeprvoste-

pene presude.

Istakao je da se njegovombra-

njeniku, doktoru Puletiću na

teret stavlja što nije naložio

uzimanje vaginalnih briseva

porodiljama prilikomprijema

na odjeljenje radi porođaja, a

što je bio u obavezi i što je tre-

balodabudepraksa, kako je to

tvrdio vještak medicinske

struke izBeograda.

-Nasljedećoj, 132. strani prvo-

stepenepresudevijećezaklju-

čuje da su okrivljeni počinili

krivično djelo stavljeno im na

teret zbog čega su krivi i kri-

vično odgovorni! I to je sve!

Svi su krivi i svi su povrijedili

svepropisebezobjašnjenjako

je kojom radnjom povrijedio

koji propis, već uopšteno i su-

marno – kazao je advokatMe-

dojević.

On navodi da je prvostepena

presudarijetkoviđeni primjer

– presude bez ikakvih kon-

kretnih razloga, što predstav-

lja elementarno kršenje zako-

na, koji nalaže da sud mora

PLJEVLJA

–Uudesukoji se

jučedogodiooko 12 sati na

putuPljevlja–Prijepolje

dvijeosobe su lakšepovrije-

đene, pišeportal PVInfor-

mer.

Do nezgode je došlo kada je

vozilo ,,fiat punto“ kojim je

upravljaoPljevljakD. LJ. a ko-

je se kretalo izpravcaPrijepo-

ljapremaPljevljima, udarilou

stijenu pored puta usljed čega

je došlo do prevrtanja na boč-

nu stranu.

Uvozilu su se nalazila dva lica

koja su kolima hitne službe

transportovana u pljevaljsku

bolnicu.

Saobraćaj na tom dijelu puta

je bio u prekidu dok je trajao

uviđaj, a mala putnička vozila

su usmjeravana zaobilaznim

putem.

C.H.

PODGORICA

-Državljani

Srbijemoguući uCrnuGo-

ru, pored ličnekarte i vo-

začkedozvole, uzprezen-

tovanje i potvrdeopredaji

dokumenata za registraci-

jumotornogvozila.

To je saopštilo Ministarstvo

unutrašnjihposlovareaguju-

ći na navode beogradskog

,,Blica” da se iz Srbije preko

graničnih prelaza ne može

više ući u Crnu Goru uz pre-

zentovanje „potvrde o

prudužetkuvaženjarokatra-

janja saobraćajnih dozvola i

registarskih oznaka“, gdje se

mislinapotvrduopredajido-

kumenatazaregistracijumo-

tornog vozila, odnosno pro-

duženju registracije.

- Ništa se nije promijenilo u

odnosu na prethodni period,

shodnosistemureciprociteta

kada je ulazak iz Srbije u Cr-

nuGoru i obrnuto u pitanju -

saopštili su iz policije.

Kako su saopštili, to znači da

državljani Republike Srbije

mogu ući u Crnu Goru preko

graničnih prelaza sa našom

državom, pored prezentova-

nja drugih potrebnih doku-

menata – lične isprave (lične

karte i pasoša) i vozačke do-

zvole, uz davanje na uvid i

pomenute potvrde, odnosno

potvrdeopredajidokumena-

ta za registraciju motornog

vozila (produženje registra-

cije).

Isto važi i za ulazak državlja-

na Crne Gore preko granič-

nihprelaza uSrbiju.

- Ukoliko bude promjena u

smislu dokumenata koji su

potrebnizaprelazakdržavne

granice,javnostćeotomebiti

blagovremeno obaviještena.

Tačnojedaodređenombroju

lica nije dozvoljen ulazak u

Crnu Goru iz Srbije. Među-

tim, ta lica nijesu ispunjavala

uslove propisaneZakonomo

graničnoj kontroli i Zako-

nom o strancima za ulazak u

našu zemlju, odnosno bora-

vak na našoj teritoriji – za-

ključili su iz policije.

C.H.

Bečić: Spremaju nammontaže

video-zapisa seksualne konotacije

Lider Demokrata pisao vrhovnomdržavnom tužiocu Ivici Stankoviću

Udes na putu Pljevlja – Prijepolje

Dvijeosobe lakše

povrijeđene

Odbrana načelnika ginekološkog odjeljenja u bjelopoljskoj bolnici traži

Medojević tvrdi d

osuđenbezdokaz

NikolaMedojević

ZvonkoPuletić

UP se oglasila nakon objava srpskihmedija o

promjeni režima prelaska granice sa CrnomGorom

USrbijuseulazi

kao i dosada

Upravapolicije

Višedržavno tužilaštvo

AleksaBečić