Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 23. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Podaci koje

jePobjedadobilaodMini-

starstva turizma i održivog

razvoja govoreda ćeova go-

dina što se tiče turizmabiti

značajnouspješnija, teda se

nastavlja trend rasta. Indu-

strijskaproizvodnjauCrnoj

Gori uprvadvamjesecaove

godineveća je za skoro40

odstouodnosuna isti proš-

logodišnji period, a izMini-

starstva ekonomijenavode

da je toprije svega rezultat

izuzetnopovoljnehidrološ-

ke situacije za radhidroelek-

trana, kao i radavjetroelek-

traneKrnovo i

TermoelektranePljevlja.

- Što se tiče rezultata sa počet-

ka ove godine, možemo reći da

se nastavio značajan trend ra-

sta broja turista. U januaru i

februaru u kolektivnom smje-

štaju boravilo je više od 38.000

turista, što je 30 odsto više u

odnosu na isti period prošle

godine – kazali su izMinistar-

stva turizma.

Tokomprvadvamjeseca turisti

su u kolektivnom smještaju

ostvarili više od 115.000 noće-

nja, odnosno 15 odsto više nego

u istomperioduprošle godine.

-Premainformacijamakojedo-

bijamosaterena,umartuiapri-

lu je nastavljen dobar trend, a

vjerujemo da će to pokazati i

zvanični rezultati – naglasili su

iz ovogVladinog resora.

Očekivanja

Shodno informacijama, kako

su dodali, dobijenim od strane

predstavnika turističke privre-

de, očekivanja za ovogodišnju

sezonu su nastavak rasta broja

turistasatržištaNjemačke,Au-

strije, Francuske, Poljske, Veli-

ke Britanije, Češke, zemalja

Beneluksa i Skandinavije, a po-

većan je i broj letova izMoskve

i Sankt Peterburga kaTivtu.

- Takođe, pored redovnih leto-

va ruskih avio-kompanija to-

komgodine, deset ruskih avio-

prevozn i ka na j av l j u j e i

dodatne rotacije ka Crnoj Gori

tokom ljetnje sezone, u perio-

du od 26. maja do 30. septem-

bra.

Nacionalni avio-prevoznik

Montenegro erlajnz, kada je u

pitanju tržište Njemačke, po-

red već postojećih linija za

Frankfurt i Dizeldorf, uvodi

nove linije iz Tivta za Lajpcig i

Minhen. Pored redovnog sao-

braćaja ka Londonu, Parizu,

najavljene su dodatne rotacije

ka Rimu i Lionu – istakli su iz

Ministarstva.

Oni očekuju nastavak pozitiv-

nog trenda i sa tržištaHolandi-

je zahvaljujući ponudi i čarter

letovima najvećeg turoperato-

ra sa ovog područja TUI Ho-

landija, koji će i ove godine u

periodu odmaja do oktobra sa

dva leta nedjeljno povezivati

Amsterdami Tivat.

- TUI Francuska najavljuje

Na početku godine zabilježen veliki rast industrijske proizvodnje i broja turista

Unajavi najboljasezona,

hidroelektraneostvarile

rekordne rezultate

Kada je u pitanju Skandinavija, predstavnici Ministarstva turiz-

ma najavljuju novinu koja će obilježiti ovu turističku sezonu.

Naime, turoperator ,,Tomas Kuk“ dovešće, prema najavi, oko

12.000 turista sa ovog tržišta.

- Takođe, HG Budvanska rivijera nastavlja dugogodišnju

saradnju sa francuskimpartnerima Prodintur i MTO Travel

koji dovode francuske turiste. Za ovu godinu je ugovorena

saradnja ove hotelske grupe i TUI Francuska – kazali su iz

Ministarstva turizma.

IzSkandinavije

dolazi 12.000turista

UMinistarstvu ekonomije smatraju da se pozitivna kretanja

u tekućoj godini očekuju implementacijom ,,Akcionog plana

za sprovođenje Industrijske politike Crne Gore za 2018.

godinu“, kojim je predviđeno sprovođenje 63 aktivnosti, a

za čiju realizaciju će, kroz nacionalni budžet, javni i privatni

sektor, donatorske i IPA programe, biti izdvojeno skoro 277

miliona eura.

- Pozitivni trendovi u prethodnoj godini rezultat su realiza-

cije Akcionog plana iz 2017. godine, kroz koji je od ukupno

predviđenih 290miliona eura realizovano oko 217,5 mili-

ona. Najviše sredstava uloženo je za realizaciju aktivnosti

u okviru prvog i drugog strateškog cilja - konkurentnost

industrije i investicije i finansije za modernizaciju industrije –

rekli su predstavnici Ministarstva.

Zasprovođenje

industrijskepolitike

277milionau2018.

čarterletoveuperioduodmaja

do oktobra iz Meca, Lila, Lio-

na,Nanta iParizakaPodgorici,

dokTUISkandinavijajačasvo-

je prisustvo u Crnoj Gori leto-

vima iz Helsinkija, Kopenha-

gena, Stokholma i Osla u

periodu od 20. maja do kraja

septembra – kazali su izMini-

starstva.

Ove godine, kako su dodali,

značajno je unaprijeđena avio

povezanost sa Poljskom, u

skladu sa interesovanjem go-

stiju sa ovog tržišta, koje spada

u red najznačajnijih za Crnu

Goru.

- Poljski nacionalni avio-pre-

voznik LOT će uvesti redovan

avio saobraćaj na relaciji Var-

šava–Podgorica, štoćerezulti-

rati i većim brojem turista sa

ovog tržišta. Jedan od vodećih

turoperatora sa tržišta Poljske,

ITAKApoprviputdovodituri-

steuCrnuGoru i najavljujedo-

lazakpreko8.000turistauovoj

godini.

LetOvi

Imamo i sve veći broj letovani-

skobudžetnih avio-kompanija

pa tako Viz er leti za Memin-

gen, Milano i Budimpeštu to-

komcijele godine, a ove godine

otvara liniju za Katovice i Var-

šavu– ističu izMinistarstva.

Rajaner pored toga što nastav-

lja da leti za Berlin, London,

Brisel i Stokholm, imaće direk-

tanletizpoljskoggradaVrocla-

va ka Crnoj Gori, dok Izidžet

realizuje letove iz Londona,

Mančestera i Ženeve, u perio-

du ljetnje sezone, a francuska

low cost kompanija Transavia

nastavlja letove od aprila do

oktobra i sa dva leta nedjeljno

povezivaće Pariz i Tivat.

- Flaj Dubai nastavlja da sao-

braćanarelaciji Dubai–Tivatu

perioduod26.martado26. ok-

tobra.Novinajedaćeovogljeta

izPraga,BrnaiOstravesaobra-

ćati i češka niskobudžetna avio

kompanija Smart vings sa se-

damletovanedjeljno, od1. juna

do druge polovine septembra

– najavili su izMinistarstva tu-

rizma.

PremapodacimaMonstata, in-

dustrijskaproizvodnjaufebru-

aru ove godine bilježi rast po

svim osnovama, u odnosu na

januar bilježi rast za 13,7 odsto,

dokuodnosuna februarprošle

godine bilježi rast od od 29,5

odsto.

U odnosu na prosječnu jedno-

mjesečnuproizvodnju izproš-

le godine, bilježi se rast od 27,7

odsto, dok je za prva dva mje-

seca ostvaren rast industrijske

proizvodnjeod39,3odstouod-

nosunaprvadvamjesecaproš-

le godine.

Posmatrano po sektorima, u

odnosuna istimjesecprethod-

ne godine, najveći rast indu-

strijskeproizvodnjezabilježen

je u sektoru snabdijevanja

električnomenergijom, gasom

i parom 76,3 odsto, dok sektor

prerađivačke industrije bilježi

rast od6,2 odsto.

PredstavniciMinistarstvaeko-

nomije navode da su pozitivni

indeksi industrijske proizvod-

nje, prije svega, rezultat izu-

zetno pozitivnih kretanja u

sektoru snabdijevanje elek-

tričnom energijom, gasom i

parom, koji je zabilježio pove-

ćanje u odnosu na januar za

21,9 odsto, dok je u odnosu na

prošlogodišnji februar ostva-

ren rast od 76,3 odsto.

U ovom sektoru je u februaru,

u odnosu na prosječnu jedno-

mjesečnuproizvodnju izproš-

le godine ostvaren je rast od

144,3 odsto, dok je za prva dva

mjeseca tekuće godine ostva-

renopovećanje od82,6odstou

odnosu na isti prošlogodišnji

period.

-Dobri rezultati uovomsekto-

ru, koji se mogu okarakterisati

kaorekordni, rezultat suneko-

liko faktora, izuzetno povoljne

hidrološke situacije za rad hi-

droelektrana,kaoiradavjetro-

elektrane Krnovo i rada TE

Pljevlja.

RaZvOj

Prerađivačka industrija u fe-

bruarubilježi rast proizvodnje

za7,4odstouodnosunajanuar,

6,2 odsto u odnosu na februar

prethodne godine i 15,1 odsto

zaperiodprvadvamjesecaove

godineuodnosuna isti prošlo-

godišnji period.

PredstavniciMinistarstvaeko-

nomije navode da ,,Industrij-

skapolitikaCrneGoredokraja

2020. godine“ predstavlja va-

žan strateški dokument za ra-

zvojindustrijeikonkurentnost

crnogorske ekonomije, kojim

se, kako kažu, stvara okvir za

povećanjebrutododatevrijed-

nosti, zaposlenosti, izvoza, rje-

šavanja pitanja regionalnog

razvoja i strukturnog usklađi-

vanja privrede.

-Upravovođenaprepoznatom

potrebom za unapređivanje

stanja na polju industrije, uva-

žavajući njen značaj, a imajući

u vidu raspoložive prirodne,

ljudske i finansijske resurse,

kroz ovaj strateški dokument

definisani su strateški okviri i

realni prioriteti razvoja indu-

strije, koji, za rezultat, imaju

otvaranjenovihradnihmjesta,

veće prihode i bolji životni

standard, kao i ubrzan inova-

tivni razvoj svih regiona, sveu-

kupanekonomski rast i stvara-

nje razvojnih mogućnosti za

buduće generacije – poručeno

je izMinistarstva ekonomije.

n. kOvačeviĆ – S. POPOviĆ

HidroelektranaPerućica

Prošlogodišnja sezonabila rekordna